Letbane i Roskilde

Udviklingen af særligt bymidten i Roskilde går stærkt de kommende år, med boliger på Musicon, Slagterigrunden, Ny Østergade projektet. Vi bliver nødt til at have fokus på intrastruktur og trafik i samme omgang. Vi skal tænke langsigtet, for sikre en god tilgængelighed i Roskilde. Flere byer i Danmark har gang i letbane-projekter. Hvorfor er det at vi ikke tænker stort i Roskilde, og f.eks. bygger en letbane fra Roskilde Station, via sygehuset, Køgevej, forbi skolerne/Musicon og ud til Dyrskuepladsen? Måske helt til Vor Frue, eller lader en rute gå via Roskilde Kongrescenter og til Svogerslev? En letbane ville kunne give øget fleksibilitet til festivalen og andre store arrangementer i byen. Det vil også lette presset med billister som skal finde parkering ved Roskilde Station, og i stedet kunne de bruge letbanen ind til stationen. Lad os nu få sat gang i større langsigtet tankegange.

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat Roskilde Konservative

Grønnegade 4

Roskilde 

Lokal Trumpisme

Efter en lang, udmagrende og til tider tå krummende amerikansk valgkamp om magten i det Hvide Hus, har vi lært os begreber som ”alternative fakta”, og vi har været vidner til ende- og indholdsløse tirader om hvor ”fabulous and tremendous”, Donald Trump selv synes at Donald Trump ville være og nu mere er som præsident. Denne narcissistiske tro på egne evner og alvidenhed, synes at have nået hidtil usete højder.

Jeg kan dog ikke frigøre mig for at få en snert af tilsvarende fornemmelse i maven, når jeg læser nogle af de indlæg venstres lokale byrådsmedlem og folketingskandidat, Lars-Christian Brask, præsterer, senest i nyhedsmagasinet Danske Kommuner, et magasin der går ud til hele det kommunale Danmark, udgivet af Kommunernes Landsforening. Heri kommer Brask med en længere tirade om hvor svært det er at komme til orde i en socialdemokratisk kommune, hvor svære udviklingsbetingelser erhvervslivet har med en ”tyndt besat erhvervsafdeling”, og hvor trange kår dialogen mellem kommune og erhvervslivet har. Lars-Christian Brask eksemplificerer endda igennem to virksomheder, hvori han sidder som bestyrelsesformand, virksomheder der overfor Roskilde Kommunes erhvervsafdeling har ytret ønske om at flytte til kommunen, men som ifølge Lars-Christian Brask enten aldrig har fået svar eller blot blevet henvist til en brochure og en hjemmeside. Disse ”alternative fakta” kan dog ret let tilbagevises igennem den kommunikation erhvervsafdelingen har haft med disse virksomheder, en kommunikation Brask selv har været kopieret på.

Lars-Christian Brask påpeger også i artiklen letheden i at øge erhvervsvenligheden ved f.eks. at lette på dækningsafgiften, forkortelse af sagsbehandlingstider mv. og at de i høj grad handler om kommunikation. Som medlem af erhvervsudvalget (Udvalget for Vækst, Erhvervs og Globalisering) har Lars-Christian Brask haft alle muligheder for at stille konkrete, konstruktive og erhvervsvenlige forslag. Ved gennemlæsning af referaterne for indeværende valgperiode, glimrer fraværet dog af ét eneste sådant forslag fra Brasks side. Fakta er dog imidlertid at dækningsafgiften er blevet sænket af to omgange i indeværende valgperiode, byggesagsgebyrer på erhvervsbyggerier er helt fjernet og sagsbehandlingstiderne på erhvervsbyggeri er blevet reduceret. Alle tiltag der er blevet italesat og forhandlet igennem af et enkelt borgerligt (C) mandat, uden Venstres og dermed også Lars-Christian Brasks mellemkomst.

Lars-Christian Brask har også tidligere været ude og meddele omverdenen, at antallet af private arbejdspladser i kommunen er for nedadgående, mens antallet af offentlige arbejdspladser stiger. Denne påstand dog uden yderligere vilje til at forhold sig til tallene bag. Fakta er at antallet af private arbejdspladser er for opadgående de seneste par år, med en tilgang på mere end 1.000 nye arbejdspladser. At antallet af de offentlige arbejdspladser, skal ses i lyset af at vi i Roskilde Kommune har en del større uddannelsesinstitutioner der trækker en del nye arbejdspladser. Skat er for øvrigt på vej med ca. 400 nye arbejdspladser i kommunen, så flere er på vej!

Jeg er naturligvis helt med på at vi er gået ind i et valgår, og alle kandidater vil gerne positionere sig. Her kunne det være interessant og forhåbentligt opløftende, at høre status og fremtidsperspektiver fra resten af Venstres byrådsgruppe. For skal vi dog ikke blive enige om at være så konkrete og konstruktive som muligt, og helt overordnet forsøge at tale vores kommune, vores Roskilde op, i stedet for, igennem alternative fakta, at insisterer på at Roskilde er et underudviklet hul, der alene igennem floskler og indholdsløse løfter kan genrejses. Fri os for lokal Trumpisme.

Jens Müller Roskilde Konservative Vælgerforening, næstformand

Handling er påkrævet. NU!

Der er stor fokus på Jyllinge Nordmark og inderfjorden med Vikingeskibsmuseet med storme og oversvømmelserne i forbindelse hermed. Og det er meget vigtigt, at beboerne tæt på fjorden betrygges med bygning af diger ligesom vores nationale arv, vikingeskibsvragene, sikres bedre. Handling er påkrævet.

I forbindelse med ovenstående er der også en andet udestående udfordring. Det omhandler atomaffaldsdepotet på Risø. I mange år har Folketinget undersøgt mulighederne for at lagre atomaffaldet i den danske undergrund. Kommunerne i Struer, Skive, Kerteminde, Lolland og Bornholm blev udpeget som oplagte steder, men det blev mødt med massive beboerprotester, hvad jeg godt kan forstå.

Det er ikke nogen god løsning blot at placere det radioaktive affald ud fra princippet ”ude af øje, ude af sind”. Vi skylder vores efterkommere at påtage os ansvaret for at opbevare affaldet sikkert og under løbende kontrol. Det sker ikke ved at lagre det i undergrunden, men ved at opbevare det i et overfladedepot – eller mellemdepot, som det kaldes i fagkredse.

Sådan er det opbevaret på Risø, hvor Dansk Dekommissionering er ansvarlige for opbevaringen og overvågningen af affaldet. Problemer er blot, at Risø ikke er et sikkert sted til opbevaring af atomaffaldet. Undergrunden er ikke sikker, der er en jordskælvsrisiko, og der er en åbenbar risiko for oversvømmelse og forurening af fjorden og drikkevandet.

Der skal ikke meget fantasi til at forstille sig en lidt kraftigere storm end Bodil, og dermed en risiko for oversvømmelse af atomaffaldsdepotet. Derfor må der snarest træffes en beslutning om at opføre et nyt mellemdepot et andet sted end Risø. Det er op til de valgte politikere i Folketinget at træffe beslutning herom.

Det kan ikke vente meget længere. Handling er påkrævet. NU!

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31, Roskilde

Stilstand er tilbagegang

janfischer

Balladen om den forliste lokalaftale for lærerne i Roskilde skygger for større og vigtigere udfordringer for kommunens skoler: Elevtallet falder, udviklingen af det faglige niveau stagnerer og tilstrømningen til privatskolerne sætter atter rekord.

I slutningen af januar udkom Kvalitetsrapport for skoleåret 2015 / 2016, der dokumenterer, at eleverne i Roskilde fortsætter med de flotte faglige resultater. På hovedparten af parametrene lever skolerne op til kommunens målsætninger, og det er i det lys, at den politiske modtagelse kan sammenfattes til: ”Godt nok”.

Sagen er bare, at ”godt nok” er en risikabel holdning, der er ved at udvikle sig til en sovepude. Læses rapporten med et kritisk blik, synes det gamle ordsprog ”stilstand er tilbagegang” at være rammende for skoleområdet i Roskilde: I 2014 placerede Roskilde sig på en delt 9. plads, mens det blev til en delt 8. plads i 2015. Sidste år landede Roskilde på en 10. plads, der deles med tre andre kommuner. Samlet set peger rapporten på, at Roskilde er ved at blive indhentet af udviklingen, fordi landsgennemsnittet stiger, mens Roskilde står stille. Det gælder generelt, men også specifikt for fagene matematik og dansk.

Derfor er det en skam, at midler til talentundervisning lever en omtumlet tilværelse i byrådet. På Konservativ foranledning afsattes midler til talentpleje i naturfag i skoleåret 2015 / 2016, men allerede året efter var et flertal i byrådet imod at fortsætte ordningen, der efterfølgende blev lukket ned. Heldigvis har enkelte af kommunens skoler deres egne talentforløb, men de gennemføres for lokale midler og derfor uden politisk opbakning.

Roskilde Konservative ønsker en moderne folkeskole med et højt fagligt niveau, fordi god uddannelse giver de uge mennesker et godt afsæt i livet, og derfor bør høj faglighed og talentundervisning atter gives politisk prioritet. Hver dag yder elever og lærere i Roskilde en flot indsats, og de bør ikke svigtes i et politisk spilfægteri om arbejdstid.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører

Aftale på afveje

Jan-Fischer-452x640

Forhandlingerne om en lokalaftale for lærerne i Roskilde er kørt fast, og det er en god anledning til at overveje aftalens berettigelse en ekstra gang.

Borgmesteren har tidligere udtalt, at forløbet omkring aftalen blev forjaget, og det kan de Konservative kun være enige i. Roskilde har i forvejen et sundt og moderne værdigrundlag, der gælder for alle kommunens ansatte, så hvorfor er der overhovedet behov for en særaftale for lærerne? Desværre har et flertal i byrådet accepteret dette som præmis på baggrund af en meget sparsom debat.

Initiativet til en aftale er affødt af folkeskolereformen, hvilket kun er naturligt, fordi en aktion som regel medfører en reaktion. Fra konservativt hold er vi samtidigt opmærksomme på, at skolereformen er lidt firkantet i sin natur, og derfor er det interessant, at udkastet til en aftale for lærerne i Roskilde er udtryk for en mindst lige så firkantet tankegang: Man ønsker ganske enkelt at låse undervisnings- og forberedelsestiden på et bestemt niveau for alle kommunens lærere. Det minder om fagforeningspolitik fra en svunden tid.

Roskilde Konservative ønsker en moderne og dynamisk folkeskole med et højt fagligt niveau. Derfor drøfter vi også gerne lærernes vilkår, men det bør ske med udgangspunkt i det værdigrundlag, der i forvejen gælder for alle kommunens ansatte.

De Konservative foretrækker en kvalitativ tilgang i stedet for kvantitativ detailregulering, der låser undervisningstiden på 45 % af arbejdstiden og begrænser handlefriheden på de enkelte skoler. Derfor mener de Konservative, at det politiske fokus bør flyttes til at give plads til lokale og situationsbestemte beslutninger, der kan virke for den enkelte lærer, klasse og elev.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative

Erhvervspolitik – gab!

keld-holm_452x640

Erhvervspolitik interesserer ikke vælgerne, fortalte en god ven mig, da vi drøftede den forestående kommunale valgkamp. Befolkningen vil hellere have valgløfter om gode pasningsforhold i børnehaverne, om ordentlige forhold og undervisning i folkeskolen og bedre pleje af vores ældre medborgere, der ikke kan klare sig uden hjælp. Og det er vigtigt, at kommunens kerneydelser er i top, men det indebærer også, at der er en regning, der skal betales. Her kommer erhvervspolitikken ind i billedet.

For hvis vi fortsat skal kunne finansiere vores fælles velfærdsydelser, så skal vi have skabt flere private arbejdspladser i kommunen, dels i bestående virksomheder, dels ved at tiltrække nye virksomheder. I årene  2008-15 er antallet af private arbejdspladser ifølge en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd faldet med 12,7%. Det er voldsomt, men man skal huske på, at Roskilde blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, da Roskilde Bank krakkede i 2008.

Nu ser det imidlertid ud til, at udviklingen er ved at vende. I 2015 steg beskæftigelsen ifølge Vækstforum Sjælland i de private brancher i Roskilde Kommune med 2,8%, hvilket svarer til 457 fuldtidslønmodtagerjob. Om det skyldes den almindelige samfundsudvikling eller/og det faktum, at kommunen har etableret et udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering skal være usagt, men positivt er det, at kommunen satser på at føre en mere fremadrettet og erhvervsvenlig politik.

Der er ikke grundlag for at hvile på laurbærrene. Mange små og store ting bør gennemføres for at sikre vækst i antallet af private arbejdspladser. Fx at kommunen indretter sin virksomhed efter at kunne betjene virksomhederne hurtigt og effektivt. Og at kommunen udfaser den erhvervsfjendtlige dækningsafgift. Et flertal af danske kommuner, bl.a. Køge, klarer sig udmærket uden dækningsafgiften, så det bør Roskilde også kunne.

Sidst men ikke mindst har tilgængeligheden til kommunen stor betydning. Det, der med et fint ord kaldes infrastruktur, betyder meget for, hvor virksomhederne placerer sig. Jeg foreslår på denne baggrund, at kommunen arbejder for anlæggelsen af en motorvej, der forbinder Holbækmotorvejen ved Roskilde med E20/E47 ved Køge. Ud over at det giver en hurtige transport til det kommende supersygehus i Køge, vil det givetvis tiltrække nye virksomheder til Roskilde. Det har vi brug for.

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31

4000 Roskilde

Pressemeddelelse 22. januar 2017 – Radikale, Konservative og SF indgår valgteknisk samarbejde i Roskilde

2017-01-17 Ole og Tina SF - Kim og Jeppe Radikale - Keld og Lars Konservative

Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti i Roskilde Kommune har indgået en aftale om valgteknisk samarbejde. Aftalen har til formål at maksimere antallet af mandater samt undgå stemmespild ved kommunalvalget tirsdag den 21. november 2017.

Valgforbundet kaldet BCF Roskilde skal således regnes som et parti ved stemmeoptællingen og mandatfordelingen til pladserne i Roskilde Byråd.

Trods klare meningsforskelle og holdninger til samfundsudviklingen og udviklingen i Roskilde Kommune, har de tre partier i byrådsperioden 2013-2017 formået at samarbejde konstruktivt, bl.a. i forbindelse med kommunens budget. De tre partier har alle været en del af budgetforligene i 2013 til 2016.

Med aftalen ønsker de tre partier at fremme det brede samarbejde i byrådet. Det skal dog understreges, at der alene er tale om et valgteknisk samarbejde, og de tre partier er således frit stillet m.h.t. den førte politik før, under og efter kommunalvalget.

Det Radikale Venstre i Roskilde

Det Konservative Folkeparti i Roskilde

Socialistisk Folkeparti i Roskilde

 

Kontaktoplysninger:

Spidskandidat for SF Tina Boel, tlf. 21 22 38 66, mail: tinabr@roskilde.dk

Spidskandidat for De Radikale Jeppe Trolle, tlf. 26 15 25 23, mail: jeppet@roskilde.dk

Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti Lars Lindskov, tlf. 30 50 19 79, mail: larslin@roskilde.dk

 

Roskildes stærke tiltrækningskraft

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

Af Lars Lindskov byrådsmedlem – Det konservative folkeparti og formand Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Hundredtusindvis af turister og handlende fra oplandet kommer til Roskilde hvert år. Der byudvikles såvel i Roskilde by som i den nordlige og sydlige del af den godt 40 kilometer lange kommune. Indbyggertallet stiger med godt 1.000 borgere hvert år og nærmer sig 90.000. Roskilde og opland er kort og godt attraktivt at bosætte sig i. Det gælder også på erhvervssiden.

Efter en finanskrise, der også i Roskilde og omegn trak blodige spor – herunder et lokalt bankkrak, der trak virksomheder med sig i dybet, fraflytning af en større medicinal virksomhed der tog 500 arbejdspladser med sig ud af kommunen – er der nu igen vækst i antallet af private arbejdspladser. De senest tilgængelige tal er fra 2015, hvor vi i forhold til 2014 kunne glæde os over en stigning i beskæftigelsen i de private brancher med 2,8%, svarende til 457 fuldtidsbeskæftigede. Denne udvikling kan tilskrives både vækst i eksisterende virksomheder, såvel fra virksomheder, der tilvælger at bosætte sig i Roskilde. Specielt virksomheder indenfor erhvervsservice, såsom IT og kommunikation samt en række liberale erhverv, ligesom detailhandel og dertil knyttede virksomheder har bidraget til væksten.

Erhvervsmæssigt er Roskilde en kommune i vækst. En vækst, der drives vores mange dygtige, innovative og stræbsomme virksomheder. For at kunne holde dette momentum skal vi vedblive at udbygge rammerne for vækst. Ikke for vækstens skyld, men fordi vækst er forudsætningen for, at vi kan bygge videre på vores velfærdssamfund, hvor vi bl.a. tilbyder gode uddannelser og skaber talenter.

Vi skal udbygge vores position som en af Greater Copenhagens betydeligste vækstdrivere udenfor København. Derfor har vi f.eks. etableret foreningen IQ Roskilde, et triple helix-samarbejde mellem private virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt Roskilde Kommune. IQ Roskilde har bl.a. som mål at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og uddannelsesinstitutioner og styrke ’fødekæden’ fra folkeskole til videre uddannelse og arbejde gennem udveksling af viden.

For at øge dialogen mellem politikere, administration og erhvervsliv har vi etableret Udvalget for Vækst, Erhvervs og Globalisering. Udover repræsentanter fra Roskilde byråd deltager kommunaldirektør, erhvervschefen samt en række erhvervsorganisationer – DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, VisitRoskilde og Erhvervsforum Roskilde. Udvalget har en løbende dialog omkring erhvervsudviklingen samt om hvilke understøttende aktiviteter udvalget kan iværksætte eller støtte gennem puljeansøgninger fra forskellige aktører.

I Roskilde er vi meget opmærksomme på, at erhvervsstrukturen med mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder på sigt kan være en udfordring. Udvalget har derfor bl.a. finansieret og iværksat Lean Landing, et internationaliseringsprojekt i samarbejde med Væksthus Sjælland, hvor SMV’ere inspireres til at rette fokus udover landets grænser og hjælpes ud på de nære eksportmarkeder. Det er tiltag som disse, der fremadrettet skal medvirke til, at vi kan holde vores vækstmomentum og sikre, at Roskilde også i fremtiden har den nødvendige attraktivitet og tiltrækningskraft i den lokale, regionale og internationale konkurrence om talenter, virksomheder og arbejdspladser.

 

Politisk PA søges til KV17-kampagne

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

Har du flair for politisk kommunikation? Er du ambitiøs og ikke bange for at tage fat? Og vil du være med til at planlægge, udvikle og eksekvere en stærk valgkampagne op til KV17? Så er stillingen som politisk PA måske noget for dig!

OM STILLINGEN

Det Konservative Folkeparti skal have generobret mindst 1 og helst 2 af de 3 mandater, vi havde i byrådsperioden 2009-2013. I den konservative vælgerforening er vi ved at samle et stærkt kandidatteam til KV17. Med ét mandat i byrådet i denne valgperiode er der mere end travlt – især fordi jeg til daglig er indehaver af et kommunikationsbureau i vækst. Som spidskandidat søger jeg derfor en politisk PA, der kan arbejde sammen med mig og C-teamet på at få fremgang ved valget den 21. november.

DINE OPGAVER:

* Sparring om politiske dagsordener, temaer, situationer og indsatser

* Tekster og opsætning af nyhedsbreve og webindlæg

* Social Media Management og Community Management

* Ghostwriting og sparring på kronikker, debatindlæg og blogs

* Udvikling af kampagnematerialer i samarbejde med vælgerforeningens kampagneleder herunder ex trykt materiale, merchandise, bannere, radiospots mv.

* Koordinere og bistå ved kampagneevents, herunder kontakt til vælgerforening, torvemestre og centerchefer mfl.

* Fundraising

* Blækspruttefunktion med løsning af forefaldende administrative opgaver som fx kalenderstyring og mødeplanlægning.

DIN PROFIL

* Du læser cand.comm., cand.merc.kom. cand.scient.pol. eller lignende – måske er du i gang med et sabbatår mellem bacheloren og kandidaten

* Du har politisk flair og gerne erfaring fra KU eller NGO-arbejde

* Du har gode sproglige kompetencer samt en pæn og ordentlig fremtræden

* Du er stabil og pålidelig

* Du har et kvikt hoved, et par hurtige hænder samt en stilsikker attitude, der går efter at vinde

* Du er initiativrig og kan arbejde selvstændigt og har – vigtigst af alt – et drive til et sejt træk og til tider lange dage, hvor vi skal præsentere og repræsentere Det Konservative Folkeparti og alle de gode værdier og holdninger, der skal fastholde vores kernevælgere og tiltrække nye

* Du bor sandsynligvis i Roskilde og omegn – men det er ikke et krav, blot praktisk, når vi skal arbejde tæt sammen

* Du har kørekort og kan hjælpe med at håndtere den orange kampagnecampingvogn samt Citroen 2CV, der begge sædvanen tro indgår i valgkampen.

OM STILLINGEN

Arbejdstiden er forventeligt 20-30 timer om måneden, der aflønnes på studentermedhjælperniveau. Arbejdsplads, pc og hjælpemidler stilles til rådighed. For den rette person kan assistanceopgaver inden for public affairs på mit kommunikationsbureau ligeledes indgå som et element i jobbet.  Læs mere om bureauet her: www.lindskov.com

HVEM ER DET, DU SKAL STØTTE?

* Blev første gang valgt til byrådet i 2001

* Gruppeformand og konservativ spidskandidat i Roskilde Kommune ved KV17 samt kandidat til RV17

* Er i Roskilde formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering samt bestyrelsesformand for Roskilde Kongrescenter m.m.

* Formand Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering

* Medlem af Økonomiudvalget, Valgbestyrelsen, Grundlisteudvalget og Beskæftigelsesrådet

* Bestyrelsesformand Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena

* Bestyrelsesmedlem i IQ Roskilde, Fonden Gimle og Franz Schubert Selskabet

* Bestyrelsesformand Jyllinge Hallerne

* Driver selvstændigt kommunikationsbureau med i alt 16 medarbejdere og fast tilknyttede konsulenter og freelancere.

ER DU KLAR PÅ AT BLIVE MIN WINGMAN/WOMAN?

Så send en ansøgning til mig senest den 20. februar 2017. 3-5 kandidater udvælges til en personlig samtale – og så ser vi, om der er match. Hvis der er, så går vi i gang med det samme- og vi stopper først, når vi har vundet valget i november.

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt mig på mail@lars-lindskov.dk eller tlf. 30 50 19 79.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand, C

Synergier omkring stadionprojektet

jesper-kejlhof_452x640

Visionen omkring Kildegården taler om ”et kraftcenter for kultur, idræt og fritid” og om at ”Kildegården skal være et pulserende hjerte, som udveksler energi med og knytter bånd til Roskildehallerne, Gimle, Roskilde Idrætspark, Absalons Skole, Tinghuset og Bymidten.”

Visse politikere er begyndt at problematisere over stadionprojektet i Rådmandshaven, og ser nu hellere at et nyt stadion lægges udenfor byen ved Dyrskuepladsen. Hvis der alene var tale om en fodboldbane med varme i, kunne det eventuelt give mening. Men nu er der jo ikke kun tale om en fodboldbane. Der er tale om et multifunktionelt projekt der spiller op til hele Kildegårds-området, med sportscollege, sundheds- og træningsfaciliteter til sportsudøvere generelt, ungdomsboliger, hostelfacilitet der spiller op til Kongrescenteret med mere. Hele denne synergi vil kun kunne realiseres med den nuværende placering. En fodboldbane med varme i, er faktisk det mindste af hele projektet.

Med hensyn til økonomien i projektet, kan vi jo passende sammenligne med Køge, hvor man planlægger nyt station og idrætshal til kr. 75 mill. Det planlagte byggeri i Rådmandshaven, koster ikke Roskilde Kommune én krone op af lommen. Kommunen lægger grund til og får et fodboldstadion, et opvisningsanlæg om du vil, med varme i banen, og 1500 flere siddepladser end projektet i Køge som betaling. Herefter tilhører stadionanlægget Roskilde Kommune, som fremadrettet lejer det ud til diverse brugere, herunder til fodbold, koncerter mv. Alle de andre faciliteter i projektet finansierer projektet. Det er bare god forretning, og et offentligt/privat partnerskab (OPP) når det er bedst.

Jesper Kejlhof

Roskilde Konservative

Byrådskandidat