Alle tiders…varmlufts-ballon!

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

De seneste uger har vi set Venstres nyvalgte Folketingskandidat i Roskilde sende et par balloner op omkring manglende erhvervsvenlighed ud på baggrund af undersøgelser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri.

Under paroler som ”vi tager ansvar og initiativ til nødvendige ændringer” og ”vi ser muligheder stedet for begrænsninger”, forsøger Lars-Christian Brask og hans lokale partiformand at give deres selvforståelse og store indsigt flyvehøjde. Desværre efterlader indlæggene et klart og tydeligt indtryk af, at det eneste, der giver deres balloner flyvehøjde, er en stor pose varm luft.

En enkelt politisk udmelding er Det Konservative Folkeparti imidlertid enig i. Og det er holdningen om, at konkurrenceudsættelse på en lang række områder vil kunne spare kommunen for unødvendige udgifter og samtidig levere en højere kvalitet i ydelserne til borgerne. Men herudover kommer de to ballon-skippere ikke med et eneste konkret forslag til, hvorledes Venstres vil medvirke til at forbedre den opfattede erhvervsvenlighed i Roskilde Kommune.

Det er korrekt, at vi ligger i midterfeltet i Dansk Byggeris tilfredshedsundersøgelser, og vi gennem en årrække har ligget i den tunge ende i Dansk Industris undersøgelse. Altså lige bortset fra 2015, hvor vi uvist af hvilken årsag hoppede op i den bedre halvdel. Nu er vi så ifølge undersøgelsen tilbage på det niveau, som vi har ligget på i en årrække. Det fik Lars-Christian Brask også en detaljeret information om på sidste uges møde i Vækst-, Erhvervs- og Globaliseringsudvalget, som han netop er kommet ind i. Men nu skal man jo ikke lade facts komme i vejen for en kontant udmelding i medierne.

Tilbage til undersøgelsen. Er den vurderede placering blandt andre kommuner god nok? Nej. Men der er som redegjort for på udvalgsmødet mange ting og paradokser, der gemmer sig i Dansk Industris tal. Der er også karakterer, der ganske enkelt ikke giver mening, hvilket Lars-Christian Brask også fik en orientering om på udvalgsmødet.

De seneste år har vi fra konservativ side gennem konstruktive forhandlinger med et flertal fået opbakning til at sænke dækningsafgiften på private ejendomme, og sidste år fjernede vi helt byggesagsgebyret på erhvervsbyggeri. Venstre har i flere år glimret ved deres fravær og har meldt sig ud af budgetforligene, så uden Det Konservative Folkeparti var disse erhvervsvenlige tiltag ikke sket.

I 2013 fik vi også politisk opbakning til at etablere en erhvervsafdeling i Roskilde Kommune, hvis fokus er servicering af vores lokale virksomheder, herunder specielt på byggesager, hvilket har resulteret i kortere og mere kompetent sagsbehandling.

Vi har en positiv tilvækst af private arbejdspladser. Og vi har en højere etablerings- og overlevelsesrate for iværksættere i Region Sjælland, ja end i Danmark generelt (jfr. vaekstanalyse.dk).

Kan vi gøre det bedre? Ja det kan vi! Kan vi komme højere op på diverse tilfredshedsanalyser? Det kan vi muligvis, men er det dét, vi skal måle vores succes på?

Efter konservativ opfattelse skal vi udvælge os nogle få parametre, såsom tiltrækning af virksomheder, evne til konkurrenceudsættelse, øget anvendelse af offentligt-privat samarbejde, jobcenter-effektivitet, sagsbehandlingstider. Og så skal vi arbejde hårdt på at forbedre os på disse områder.

Vi skal måle vores succes på disse områder og vores evne til at kommunikere resultaterne. Så må vi se, om det forplanter sig i tilfredshed fra vores lokale virksomheders side.

Fra konservativ tide er vi optaget af konstruktiv handling, målbarhed og en fælles politisk opbakning til at markedsføre vores lokalsamfund og alle de kvaliteter, vi kan præstere. For dét bringer os videre.

Det gør sidelinjeeksperter og retningsforvirrede ballonskippere uden vilje eller evne til at deltage i konstruktive politiske forhandlinger ikke.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

Formand Udvalget for vækst, Erhverv og Globalisering

 

En dynamisk folkeskole

Jan-Fischer-452x640

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger har SF foreslået at reducere den understøttende undervisning i indskolingen (0. – 3. klasse) imod flere voksne per klasse (Roskilde Avis d. 12. august 2016).

Roskilde Konservative vil gerne drøfte dette forslag nærmere, fordi vi ønsker dynamiske skoler med gode muligheder for at tilpasse undervisningen til de enkelte elever og klassers behov; og fordi vi er forbeholdne overfor lange skoledage for de yngste elever. Desværre koster SF’s forslag en del penge, fordi en afkortning af undervisningstiden medfører et behov for længere åbningstider i SFO’erne. Alt afhængigt af hvor mange timer SF ønsker at konvertere, kan der blive tale om en merudgift på op mod 10 millioner kroner – på et budget, der i forvejen ser ud til at gå i rødt med ca. 30 millioner.

Roskilde Konservative foreslår en decentral og økonomisk ansvarlig tilgang til udviklingen af kommunens skoler, og vi ønsker derfor at se nærmere på, hvordan Byrådet kan delegere kompetence til skoleledere og skolebestyrelser, således at flere midler kan forvaltes lokalt og situationsbestemt på skolerne, men uden skattestigninger og uden yderligere forringelser af kommunens økonomi.

SF har endvidere foreslået at indføre et loft for hvor længe lærerne må undervise. Dette skal forbedre kvaliteten af undervisningen, fordi lærerne herved sikres mere forberedelsestid på mere fleksible vilkår. Roskilde Konservative er enige i, at kvaliteten af undervisningen bør forbedres, men vi er ikke enige i den fremgangsmåde som SF foreslår, fordi et loft for undervisningstiden vil medføre en mere fastlåst og centraliseret tilrettelægning af undervisningen. Derudover bliver det dyrere at gennemføre undervisningen, hvis lærernes undervisningstid afkortes.

De Konservative i Roskilde foreslår derfor, at spørgsmålet om lærernes undervisningstid også drøftes i rammen af en udgiftsneutral decentralisering af beslutningskompetencerne. Vi mener, at udviklingen på skoleområdet bør bevæge sig væk fra one-size-fits-all tænkning, fordi det er på skolerne lokalt, at man har den bedste indsigt i, hvordan undervisningen kan gennemføres hensigtsmæssigt.

Jan Fischer – Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative Vælgerforening – Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bragt i Dagbladet 26/8 – 2016

Styrk talentundervisningen

Jan-Fischer-452x640

Folkeskolen har en god og lang tradition for at hjælpe elever med udfordringer i forhold til pensum. Hvis en elev fx får konstateret ordblindhed eller har behov for hjælp til matematik, så har de fleste skoler et beredskab, der umiddelbart kan træde i kraft.

Anderledes forholder det sig for de elever, der fagligt ligger et eller flere år foran deres alder. Selvom loven foreskriver, at alle elever skal undervises på det niveau de er på, så råder de færreste skoler over et system eller ressourcer til at udfordre de fagligt stærke elever.

Er der tale om et luksusproblem? Svaret er nej, fordi niveautilpasset undervisning har stor betydning for elevernes trivsel. Derudover medfører evnen til at udfordre de fagligt stærke elever en positiv effekt på det samlede læringsmiljø på skolerne, dvs. det kommer alle elever til gode.

Enkelte af Roskildes skoler eksperimenterer med talentforløb, men omfanget er beskedent og midlertidigt, bl.a. fordi erfaringerne er få, og ressourcerne skal findes inden for egen ramme. Ved sidste års budgetaftale fik de Konservative afsat 200.000 kroner til at styrke denne indsats i ét år, men fordelt på 17 skoler rækker dette ikke langt, og samlet set har talentundervisningen derfor trange kår i Roskilde.

De Konservative ønsker, at talentundervisning udvikles til at blive et naturligt element i kommunens skoler, fx som del af den understøttende undervisning, så skolerne kan omsætte de individuelle læringsmål for alle elever. Derfor vil de Konservative arbejde for at fremme talentområdet ved dette års budgetforhandlinger.

Jan Fischer – Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative Vælgerforening – Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bragt i Dagbladet 22/8 og Roskilde Avis 26/8 – 2016

 

Konservative fodaftryk i budgetforlig for 2017

regnskab_4601[1]

Det Konservative Folkeparti har endnu en gang sat borgerlige fodaftryk på det budgetforlig, der fredag aften blev indgået mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Venstre og Konservative.

Vi har i forhandlingerne lagt vægt på, at Roskilde Kommune skal være en kommune i front, der tør satse på erhvervsudvikling, fremme af turisme, kultur- og idrætsaktiviteter, ligesom vi har lagt vægt på at styrke folkeskolen. Med et solidt rødt flertal og kun et konservativt mandat i byrådet har vi langtfra fået opfyldt alle vores krav, men vi har fået sat vigtige fodaftryk, der peger i den rigtige retning, mener Lars Lindskov, byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti.

Det Konservative Folkeparti ønsker at sætte turbo på udviklingen af grønne erhverv og realiseringen af Risø Park, og det tager budgettet højde for, idet der etableres en særlig event- og erhvervspulje. Der etableres ligeledes en pulje til forbedring af detailhandlens vilkår, herunder forskønnelse af byrum, bynære legepladser og forbedrede adgangsforhold.

Det Konservative Folkeparti ser gerne, at større anlægsprojekter sker i offentlige-private partnerskaber, og det er i budgettet aftalt, at udviklingen af Roskilde Idrætspark sker som et offentligt-privat partnerskab.

Budgettet indeholder en række tiltag, der styrker kultur- og idrætslivet i Roskilde Kommune og sikrer et fortsat højt aktivitetsniveau. Der er afsat midler til en genopbygning og udvidelse af Ramsø Hallen, breddeidrætten styrkes, rytmik- og musikforståelsen styrkes, og der er afsat midler til gennemførelse af events som eksempelvis stjerneløb, lysfest og Go Orange.

På skoleområdet gives der nu mulighed for at afkorte skoledagen og konvertere understøttende undervisning til timer med to voksne lærere. Det har for Det konservative Folkeparti været vigtigt, at det er skolens ledelse, der beslutter, om denne mulighed skal benyttes. Trafiksikkerheden ved skolerne indgår også i budgetforliget, idet der er afsat midler til at sikre bedre trafikforhold omkring skolerne.

Budgetforliget sendes nu i høring, og Det Konservative Folkeparti er lydhør overfor konstruktive forslag, der gør et fornuftigt budgetforlig endnu bedre. Det Konservative Folkeparti vil loyalt arbejde indenfor budgettets rammer, men i det videre arbejde også vedholdende arbejde for, at Roskilde Kommune skal være i front og tiltrække nye borgere, virksomheder, turister og større indtægter.

 

Lars Lindskov, byrådsmedlem, gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Keld Holm, formand for den konservative vælgerforening

Budgetforlig for 2017 for Roskilde kommune

regnskab_4601[1]

Der er dags dato indgået budgetforlig mellem partierne De radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne.

Ovennævnte partier har fundet sammen om følgende målsætninger for budgettet:

En balance mellem på den ene side at sikre nogle nye væsentlige tiltag til gavn for Roskilde

Kommunes borgere og ansatte og at sikre en forsvarlig økonomisk udvikling for kommunen At søge budgetforbedringer, der så vidt muligt kan realiseres uden serviceforringelser for borgerne.

Enighed om at overholde Byrådets vedtagne økonomiske principper i budgetperioden.

Ingen af partierne vil stille sig hindrende i vejen for realiseringen af igangværende udbud, så længe projekternes økonomiske rammer på tidspunktet for budgetforligets indgåelse overholdes.

Enighed om at skabe et politisk bearbejdet grundlag for høringen og at partierne er enige om, at være åbne overfor høringsparternes bemærkninger.

Budgetforligspartierne står fælles inde for samtlige bestanddele i budgettet og har herunder knyttet en række bemærkninger til budgettet. For yderligere uddybning henvises til budgetblokbeskrivelserne i

forvaltningens budgetmateriale.

Overordnet økonomisk situation

Til trods for, at kommunerne i forhandlingerne med regeringen fik afskaffet omprioriteringsbidraget og fastholdt det likviditetstilskud, som kommunerne har fået i en årrække, var det nødvendigt at gennemføre forslag, der kunne forbedre Roskilde Kommunes økonomi.

Forligspartierne er på den baggrund enige om, at der ikke foretages prisregulering af budgetterne til kommunens køb af varer og tjenesteydelser fra 2016 til 2017. Der foretages derimod fuld lønregulering af alle lønbudgetter.

Roskilde Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større skatteindtægter. Partierne ser derfor en mulighed for, at der kan opnås en bedre balance i kommunens økonomi ved, at der bliver mulighed for merindtægter ved selvbudgettering frem for det mere forsigtige statsgaranterede skattegrundlag. Der er endvidere enighed om, at kommunens indtægter fra grundsalg kan øges med 20 mio.kr., og at der i 2017 godt kan afsættes for IO mio.kr. mindre grundkapital i forbindelse med almennyttigt byggeri, da der ydes statsstøtte til opførelse af små almene boliger til bl.a. flygtninge.

Ved etableringen af museumsøen og opførelsen af bygningerne på museumsøen i midten og slutningen af 1990’er blev der optaget 2 rente- og afdragsfrie i Arbejdsmarkedets Feriefond. Disse lån forfalder til indfrielse i henholdsvis 2020 og 2025. Roskilde Kommune har mulighed for at indfri disse lån nu og opnå en nedsættelse af det samlede beløb, der skal betales tilbage. Reduktionen i betalingen forventes at være på 6-7 mio. kr. De nærmere betingelser skal forhandles med Arbejdsmarkedets Feriefond. Partierne er enige om at søge disse lån førtidsindfriet, da Roskilde Kommune herved opnår en økonomisk gevinst, og indfrielsen er i tråd med de økonomiske princippers målsætning om gældsnedbringelse. Førtidsindfrielsen finansieres af forventet salg af erhvervsjord samt kommunens gode likviditet.

Budgetforlig for 2017 — Roskilde Kommune — 26. august 2016

 

Pressemeddelelse – Flere events til Roskilde

birgit-pedersen[1]IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

SF og Konservative har fundet sammen om tre konkrete forslag i forbindelse med de netop påbegyndte budgetforhandlinger i Roskilde Kommune. De to partier enige om, at Roskilde kommunes folkeskoleelever skal have en kortere skoledag, at Roskilde skal være vært for flere og større events samt at brugen af el-køretøjer skal fremmes

Normalt er der langt mellem Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, men et mangeårigt samarbejde i Roskilde Byråd om kultur- og idrætstiltag bliver nu styrket og udvidet på en række områder, hvor de to partier er enige om at påvirke udviklingen i Roskilde Kommune.

Større events indenfor kultur- og erhverv

  • Roskilde Kommune er kendt for en række store attraktioner inden for kulturarv og historie såsom domkirken, vikingeskibsmuseet og nu også det ny-indviede rockmuseum, Ragnarock. Men Roskilde rummer også en række andre tiltag inden for det kulturelle område, der fortjener støtte, siger Birgit Pedersen, der er formand for kultur- og idrætsudvalget.

Her nævner Birgit Pedersen eksempler på tiltag, der understøtter Roskilde Kommunes visioner og profil inden for musik- og kulturlivet som Roskilde Synger, Lysfesten og Go Orange. Tiltag, som SF-udvalgsformanden vil bringe ind i budgetforhandlingerne. Hun har på forhånd sikret sig støtte fra Det Konservative Folkeparti, der tidligere har været alliancepartner på SF for at sætte ekstra fart i kommunens investeringer i det lokale musik- og kulturliv.

  • En kommune af Roskildes størrelse og profil skal i højere udstrækning kunne tiltrække større events til byen og området. Musik, kultur og idræt er vi i forvejen rigtig stærke til og de erfaringer kan bruges inden for erhvervsområdet, siger Lars Lindskov, der er formand for Erhvervs- og Vækstudvalget.

Han nævner DM i Skills, som i mange år har været afholdt i Jylland og som Roskilde kommune af økonomiske årsager valgte at trække sig fra tidligere i år.

  • Erhvervsuddannelserne er en vigtig del af Roskilde Kommunes uddannelsestilbud, og der mangler fokus på de unges muligheder inden for de erhvervsfaglige uddannelser. Vi er simpelthen nødt til at afsætte en større pulje til større events, der kan sætte Roskilde på landkortet. Det kan være DM i Skills, Schubertiade, Tour de France, motorløb eller andet, der kan tiltrække turister og erhvervsturister til området siger Lars Lindskov.

Kortere skoledage

Et andet område, de to partier er enige om at rejse i budgetforhandlingerne er, at folkeskolereformen har medført urimeligt lange skoledage for eleverne. Selvom de to partier har forskellige forslag til, hvordan man løser udfordringerne, så er partierne enige om, at flere lærere i indskolingen, bedre tilbud inden for SFO og en anderledes model for lektiecaféer skal drøftes i budgetforhandlingerne.

  • Vi har ikke lagt os fast på en fælles model, men vil lægge det ud til decentrale løsninger på de enkelte skoler, siger Birgit Pedersen og Lars Lindskov.

Flere el-køretøjer

Miljø- og energiområdet er et tredje politisk område, som de to folkepartier har på dagsordenen både nationalt og lokalt.

  • Det viser sig, at de offentlige udbud inden for indkøb af biler på det kommunale område ikke omfatter el-køretøjer. Det vil vi gerne have sat fokus på, så Roskilde Kommune i højere grad anvender 2-, 3- og 4-hjulede el-køretøjer eksempelvis i hjemmeplejen, inden for park- og veje, beredskabet samt andre områder, hvor kommunen kan gå foran med et godt eksempel til glæde for miljøet og klimaet, siger Birgit Pedersen og Lars Lindskov op til forhandlingerne.

Budgetforhandlerne fra partierne i Roskilde Byråd har indledende forhandlinger i disse dage inden førstebehandling af 2017-budgettet, der er på byrådets dagsorden onsdag den 31. august.

Yderligere information:

  • Birgit Pedersen, byrådsmedlem Socialistisk Folkeparti, birgitp@roskilde.dk, mobil 27 51 61 48
  • Lars Lindskov, byrådsmedlem Det Konservative Folkeparti, larslin@roskilde.dk, mobil 30 50 19 79

 

Pressemeddelelse – Grøn vækst og arbejdspladser i fokus

jeppe[1]IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

Både Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er partier, der på landsplan er kendt for at have et afbalanceret fokus på både miljø og beskæftigelse. I forbindelse med de netop påbegyndte budgetforhandlinger i Roskilde Kommuner de to partier enige om, at der skal skrues op for hastigheden for at fremme cleantech-virksomheder og videninstitutioner.

Både den radikale Jeppe Trolle og den konservative Lars Lindskov er således medlem af bestyrelsen i IQ, der er en forening med deltagelse af uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommunen og en række private virksomheder.

Med inspiration fra dette arbejde, og med udgangspunkt i den konkurrencesituation som virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune også er udsat for, mener de to byrådspolitikere, at udviklingen inden for grøn vækst, forskning og beskæftigelse ikke går helt så hurtigt som man kunne ønske i Roskilde Kommune.

  • Den store satsning på Risø Park-området som dynamo for cleantech i området, hvor en af ambitionerne er at etablere op til 4.000 arbejdspladser, bremses af statslige begrænsninger, siger Lars Lindskov, der er formand for Erhvervs- og Vækstudvalget og suppleres af Jeppe Trolle, der er medlem af Klima- og Energiudvalget:
  • Idéen om en ”park & ride”-station i det sydvestlige Roskilde har også lange udsigter. Det samme gælder den regionale kystsikringsløsning i Roskilde fjord, som også kræver statslig finansiering. Og endelig er debatten om togdrift til Roskilde, hvor vi med debatten om S-tog ikke kan få en garanti for, at den regionale togdrift ikke forringes, siger Jeppe Trolle.

De to byrådspolitikere, der begge er medlem af Økonomiudvalget og derfor netop er midt i forhandlingerne om næste års budget, nævner de fire strategiske problemstillinger som eksempler på, at det endnu ikke er lykkedes kommunen i tilstrækkeligt omfang at få reel opbakning til de kommunale satsninger fra eksterne parter i forhold til projekter, der er vigtige for kommunens fremtid og udvikling.

Konservative og Radikale er derfor enige om, at der i budget 2017 skal sættes midler og ressourcer af til at trække greentech-virksomheder og projekter til Roskilde kommune. De to partier er også enige om, at der skal findes tiltag, der kan fremme Roskildes klimaprofil, og status som grøn kommune.

  •  Kommunens mange forskellige videninstitutioner, den stabile arbejdskraft, den gode infrastruktur og beliggenheden tæt på København gør området superegnet til at blive Sustainable Valley – et centrum for fremme af virksomheder og forskningsinstitutioner med fokus på grøn vækst, siger Jeppe Trolle og Lars Lindskov samstemmende.

Yderligere information:

Jeppe Trolle, byrådsmedlem Det Radikale Venstre, jeppet@roskilde.dk, mobil 26 15 25 23

Lars Lindskov, byrådsmedlem Det Konservative Folkeparti, larslin@roskilde.dk, mobil 30 50 19 79

Pressemeddelelse – Budget 2017

Roskilde Kommune i front

Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune går ind i budgetforhandlingerne for 2017 med det overordnede sigte, at Roskilde Kommune skal være en attraktiv kommune at bo, arbejde og leve i. Med et budget på over 6 mia. kr. kan mange visioner og idéer realiseres. Det kræver nytænkning og langsigtet prioritering og planlægning frem for mere kortsigtede løsninger.

Bedst blandt de bedste

Roskilde Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner målt på alle væsentlige parametre i forhold til de øvrige 97 kommuner i Danmark. Det kræver fortsat udvikling på alle områder, også dér, hvor Roskilde klarer sig godt i sammenligningen med andre kommuner.

Vi vil aktivt medvirke til en fortsat styrkelse af folkeskolen. Udviklingen af vores børns evner starter i folkeskolen, og vi har derfor fokus på, at det enkelte barns talenter plejes og udvikles. Vi lægger vægt på, at den enkelte skole har frihed til at disponere indenfor givne rammer i et samspil mellem skoleleder, bestyrelse, lærere og elever. Folkeskolen skal forberede eleverne på livet efter skoletiden – både for de, der ønsker at gå den faglige vej og de, der ønsker at forfølge den boglige.

Vi har et solidt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv i Roskilde Kommune, båret oppe af mange frivillige ildsjæle. Det vil vi som hidtil understøtte og udbygge gennem fortsatte tilskud til kultur- og idrætsaktiviteter samt investeringer i kultur- og idrætsanlæg. Vi ser i denne sammenhæng ingen modsætning mellem bredde og elite, de er hinandens forudsætninger.

Det Konservative Folkeparti er et erhvervsvenligt parti optaget af at skabe flere private arbejdspladser. Analyser over erhvervsvenlige kommuner foretaget af Dansk Industri og Dansk Byggeri placerer Roskilde i midterfeltet blandt landets 98 kommuner. Det er gået frem de seneste år, ikke mindst takket være de erhvervsfremmende tiltag, som Det konservative folkeparti har været medvirkende til at sikre i de seneste budgetforlig – men alt godt kan gøres bedre! Roskilde bør stræbe efter at være en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, og der bør iværksættes initiativer, der understøtter dette mål – herunder en målrettet indsats for at hente 4-5000 arbejdspladser til området gennem realiseringen af Risø Park. Med anvendelse af Offentligt-Private Partnerskaber ønsker vi at sætte ekstra fart i udviklingen af nye anlægsopgaver som p-hus, stadion, svømmehal, vejanlæg og andre projekter, der er vigtige for en kommune af Roskildes størrelse.

Med 7000 ansatte er Roskilde Kommune den største arbejdsplads i lokalområdet. Det er vigtigt, at kommunen tilbyder attraktive ansættelsesvilkår, så medarbejderne kan trives såvel fagligt som socialt. Tilfredse og dygtige medarbejdere leverer god og professionel service til borgere og erhvervsliv – og har færre sygedage. Ledelse af medarbejderne skal ske ud fra en tillidsbaseret tilgang og ikke ud fra kolde skemaer og unødvendigt bureaukrati – nøjagtig som vi ønsker det for erhvervslivet og borgerne.

Alle tiders Roskilde

Det nye brand, der netop er blevet præsenteret, har til formål at tiltrække nye borgere, turister, virksomheder og flere arbejdspladser. Det forudsætter, at Roskilde Kommune i et samarbejde med erhvervsliv, turismeaktører, kulturinstitutioner og foreninger står sammen om at udvikle brandet – i tanke som i handling. Herunder fortsatte investeringer i byfornyelse, anlæg, infrastruktur og events, der også tiltrækker besøgende udefra.

Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune er villig til at påtage sig et medansvar for tiltag, der sætter Roskilde i front og dermed bidrager til at udvikle et Alle tiders Roskilde.

Lars Lindskov, byrådsmedlem, gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Keld Holm, formand for den konservative vælgerforening

Indbydelse til byvandring – Roskildes kilder

48423163[1]AR-803003611[1]images[2]

Roskilde har masser af vand omkring sig, men også i Roskilde by har vi spændende kilder.

Vi har fået Roskilde historiker Lotte Fang til at tage os med på en rundtur til nogle af byens mange kilder. Vi starter ved Maglekildes Brønd. Lotte Fang fortæller spændende historier og vi vil besøge nogle af byens kilder.

Dato: Søndag den 4. september 2016 – kl. 14:00 – 16:00

Se under kalenderen (under datoen) for mere information og deltaljer

Vel mødt!

 

Gør EU bedre, ikke mindre

Jan-Fischer-452x640

Røgen fra Brexit-afstemningen har efterhånden lagt sig, og vi står nu med en lidt besynderlig situation. I Leave-bevægelsen ved man ikke hvad sejren skal bruges til, 4 millioner briter ønsker allerede en ny afstemning, premierministeren er gået af, valgets resultat kan ikke effektueres og oppositionen er havnet i en formandskrise. Brexit efterlader flere spørgsmål end svar, og det ligner en sejr som ingen vil eje.

Formentlig vil Leave-bevægelsen forsøge at bevare Storbritanniens adgang til det indre marked, men uden at skulle bidrage til EU’s husholdning. Det svarer til, at man er med ved kagebordet, men uden at man vil deltage i opvasken. Den slags er sjældent langtidsholdbart, og derfor vil medlemslandene næppe kvittere med en fribillet til Storbritannien. Skal Storbritannien fx frit kunne sælge deres landbrugsprodukter i EU, selvom de står uden for den fælles landbrugspolitik?

Brexit er del af en strømning, der udfordrer globaliseringen og nyfortolker liberalismen. Tanken med ”den globale landsby” er, at folkeslagene kommer hinanden nærmere, og at klodens ressourcer anvendes optimalt til glæde for alle. Alligevel mødes globaliseringen med krav om national identitet gennem national selvbestemmelse – også selvom det skulle medføre tab af velfærd. Fx er det bemærkelsesværdigt, at modstanden mod EU er størst i de områder, der modtager mest støtte fra EU (landbrugsstøtte og egnsudviklingsstøtte).

Og sådan kan man blive ved. Brexit og den spirende nationalisme er fyldt med paradokser, der jævnligt kommer til udtryk i forenklede budskaber med ringe hold i virkeligheden. Det er en kedelig udvikling, men det afspejler samtidigt en utilfredshed med EU som det vil være forket at sidde overhørig.

Brexit peger på, at det ikke nødvendigvis er samarbejde mellem de europæiske lande, der er problemet, men derimod at EU har mistet sin brede appel. Danmark har dog en klar interesse i, at EU forbliver intakt og forsat udvikler sig til glæde for demokrati, miljø og økonomi. Dansk EU-politik bør derfor styrke sit konstruktive afsæt, der medvirker til at gøre EU bedre i stedet for mindre.

 

Jan Fischer- Bestyrelsesmedlem af Det Konservative Folkeparti’s Vælgerforening i Roskilde