Har DF andet at byde på – ud over tilsvining og brok?

keld-holm_452x640

Det er faldet byrådsmedlemmerne for Dansk Folkeparti for brystet, at vort byrådsmedlem, Lars Lindskov, har undladt at stemme i forbindelse med fastsættelsen af kirkeskatten. Og i stedet for at spørge Lars Lindskov om, hvorfor han undlod at stemme, gives en omfattende tilsvining af Det Konservative Folkeparti i Roskilde.

Der spørges til, hvilke mål, de konservative i Roskilde har? De tre byrådsmedlemmer må have snorksovet til byrådsmøderne og i budgetforhandlingerne. Derfor vil jeg i korte træk ridse vores visioner for Roskilde Kommune op.

  •  Vi ønsker, at Roskilde Kommune skal være blandt landets bedste 10 kommuner mål på alle væsentlige parametre. Det gælder i forhold til kommunens kerneydelser, børneinstitutioner, dagpleje, folkeskole, social- og beskæftigelsesindsats, hjemmehjælp og plejehjem.
  • Vi ønsker at bidrage til et aktivt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv. Vi anerkender og bakker op om de mange frivillige ildsjæle, der bidrager til at gøre Roskilde til en spændende kommune at besøge, bo og arbejde i.
  • Vi ønsker at udvikle et aktivt og blomstrende erhvervsliv. Vi ønsker i samarbejde med vores mange uddannelses- og forskningsinstitutioner at sætte rammerne for en stærk iværksætter- og innovationskultur. Vi ønsker investeringer i infrastrukturen, så Roskilde er let tilgængelig for borgere, brugere og virksomheder.

Vi ønsker kort sagt en kommune i front, med udvikling og vækst som en forudsætning for at kunne finansiere fremtidens velfærd.

Se alt dette kunne de tre vrisne byrådsmedlemmer have fået svar på, hvis de havde gidet gå ind på vores hjemmeside. Men når DF’s mål nu engang er tilsvining, er dette naturligvis ikke interessant. Jeg gik til gengæld ind på Roskilde DF’s hjemmeside og Facebook-side for at læse mere om DF’s kommunalpolitik. Det blev jeg ikke klogere af, der står intet. Så kom frem af busken, DF Roskilde. Hvad går jeres kommunalpolitik ud på? Har I overhovedet nogen ud over tilsvining og brok?

Der er et klart rødt flertal i Roskilde Byråd. Sådan har vælgerne bestemt det, og det respekterer vi i Det Konservative Folkeparti. Men det afholder os ikke fra at søge indflydelse og tage medansvar for kommunens budget og udvikling. I modsætning til DF, der har mere travlt med at kritisere og tilsvine alt og alle, foretrækker vi at deltage aktivt og konstruktivt i kommunens planlægning og udvikling.

Og bare rolig: Vi har gud, konge og fædreland med i bagagen – men i en noget mindre skinger udgave end den, Dansk Folkeparti repræsenterer!

 

Keld Holm

Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening

Kildehusvej 31, 4000 Roskilde

 

En læreraftale bør vente

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014Jan-Fischer-452x640

I Dagbladet d. 5. oktober antyder Enhedslistens byrådsgruppe, at De Konservative i Roskilde har indgået en hemmelig alliance med Socialdemokratiet, De Radikale og Socialistisk Folkeparti om en aftale med Roskilde Lærerforening, der skal lægge loft over lærernes undervisningstid.

De Konservative i Roskilde kan afvise dette. Vi er ikke tilhængere af en sådan aftale.

I store træk gør folkeskolerne i Roskilde det godt. Fx viser tal fra Undervisningsministeriet, at Roskildes skoler er flot repræsenteret i den bedste halvdel af landets skoler, når det gælder evnen til at løfte eleverne fagligt. De Konservative ønsker ikke at sætte denne indsats over styr ved at indføre nye begrænsninger for skolernes arbejdstidsplanlægning.

Et ofte fremsat argument for en læreraftale er, at undervisningen bliver bedre, fordi lærerne sikres mere forberedelsestid. Men da dette netop sker på bekostning af undervisningstiden og fleksibilitet i planlægningen, tvivler De Konservative på, at det forholder sig så enkelt. Derfor mener vi, at en sådan sammenhæng bør undersøges nærmere, før den lægges til grund for et indgreb af så vidtgående karakter.

Derudover vil De Konservative gerne sikre skolerne ro til at fortsætte det gode arbejde. Folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, medførte store omvæltninger, og det er først nu, at skolerne har fundet sig til rette på de nye vilkår. En læreraftale vil endnu en gang flytte fokus fra undervisning til planlægning og oparbejdning af nye rutiner, uden at det med sikkerhed kommer eleverne til gode.

Tiden er derfor ikke moden til en læreraftale.

Lars Lindskov – Byrådsmedlem – Roskilde Konservative

Jan Fischer – Uddannelsespolitisk ordfører – Roskilde Konservative

 

For enden af vejen

Jan-Fischer-452x640

Nogle gange kan være nyttigt med en klar forestilling om de forudsætninger ens holdninger hviler på. Det lyder elementært, men det er desværre ikke altid tilfældet i politik.

I Dagbladet d. 23. september lovpriser Kennet Kristensen Berth (medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti) fx Storbritannien og Canada for deres bestræbelser på at opnå fri adgang til EU’s indre marked på uforpligtende basis, dvs. så de kan ”stå fuldstændig frit i forhold til al europæisk lovgivning”. Kennet Kristensen Berth fremhæver ligefrem det geniale i disse bestræbelser ved at nævne Norge og Schweiz, der må samarbejde med EU på langt mere forpligtende basis (via fælles lovgivning).

Samtidigt roser Kennet Kristensen Berth Storbritannien som bannerfører i en uafvendelig proces, der skal lede til EU’s opløsning; og det er på dette punkt, at det begynder at knibe med forudsætningerne. For hvori består det geniale ved fri og uforpligtende adgang til EU’s indre marked, hvis EU ikke længere eksisterer? Hvilket land måtte ønske at skulle forhandle 27 forskellige handelsaftaler i stedet for én?

Jeg gætter på, at Kennet Kristensen Berth har en klar forestilling om, hvad han ikke ønsker (EU); men jeg er samtidig ret sikker på, at Kennet Kristensen Berth ikke har en klar forestilling om, hvad der ligger for enden af den vej, der hedder EU’s opløsning.

For mig se medfører EU’s opløsning derimod noget helt konkret, men da der er tale om en lang og ret kedelig historie, vil jeg nøjes med at give mit bud på det første kapitel: 28 forskellige stikkontakter og en tilbagevenden til 1980’ernes tekniske handelshindringer.

Jan Fischer

Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative

Publiceret i Dagbladet den 30. september 2016

 

Nye arrangementer 2016

Så er efteråret 2016 startet.

Det betyder at der er en masse spændende arrangementer på tapetet.

Gå til vores kalender og se nærmere deltajer.

Allerede nu er der et arrangement den 2. november 2016, som omhandler rundvisning på RagnaRock i Roskilde

Alle tiders…varmlufts-ballon!

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

De seneste uger har vi set Venstres nyvalgte Folketingskandidat i Roskilde sende et par balloner op omkring manglende erhvervsvenlighed ud på baggrund af undersøgelser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri.

Under paroler som ”vi tager ansvar og initiativ til nødvendige ændringer” og ”vi ser muligheder stedet for begrænsninger”, forsøger Lars-Christian Brask og hans lokale partiformand at give deres selvforståelse og store indsigt flyvehøjde. Desværre efterlader indlæggene et klart og tydeligt indtryk af, at det eneste, der giver deres balloner flyvehøjde, er en stor pose varm luft.

En enkelt politisk udmelding er Det Konservative Folkeparti imidlertid enig i. Og det er holdningen om, at konkurrenceudsættelse på en lang række områder vil kunne spare kommunen for unødvendige udgifter og samtidig levere en højere kvalitet i ydelserne til borgerne. Men herudover kommer de to ballon-skippere ikke med et eneste konkret forslag til, hvorledes Venstres vil medvirke til at forbedre den opfattede erhvervsvenlighed i Roskilde Kommune.

Det er korrekt, at vi ligger i midterfeltet i Dansk Byggeris tilfredshedsundersøgelser, og vi gennem en årrække har ligget i den tunge ende i Dansk Industris undersøgelse. Altså lige bortset fra 2015, hvor vi uvist af hvilken årsag hoppede op i den bedre halvdel. Nu er vi så ifølge undersøgelsen tilbage på det niveau, som vi har ligget på i en årrække. Det fik Lars-Christian Brask også en detaljeret information om på sidste uges møde i Vækst-, Erhvervs- og Globaliseringsudvalget, som han netop er kommet ind i. Men nu skal man jo ikke lade facts komme i vejen for en kontant udmelding i medierne.

Tilbage til undersøgelsen. Er den vurderede placering blandt andre kommuner god nok? Nej. Men der er som redegjort for på udvalgsmødet mange ting og paradokser, der gemmer sig i Dansk Industris tal. Der er også karakterer, der ganske enkelt ikke giver mening, hvilket Lars-Christian Brask også fik en orientering om på udvalgsmødet.

De seneste år har vi fra konservativ side gennem konstruktive forhandlinger med et flertal fået opbakning til at sænke dækningsafgiften på private ejendomme, og sidste år fjernede vi helt byggesagsgebyret på erhvervsbyggeri. Venstre har i flere år glimret ved deres fravær og har meldt sig ud af budgetforligene, så uden Det Konservative Folkeparti var disse erhvervsvenlige tiltag ikke sket.

I 2013 fik vi også politisk opbakning til at etablere en erhvervsafdeling i Roskilde Kommune, hvis fokus er servicering af vores lokale virksomheder, herunder specielt på byggesager, hvilket har resulteret i kortere og mere kompetent sagsbehandling.

Vi har en positiv tilvækst af private arbejdspladser. Og vi har en højere etablerings- og overlevelsesrate for iværksættere i Region Sjælland, ja end i Danmark generelt (jfr. vaekstanalyse.dk).

Kan vi gøre det bedre? Ja det kan vi! Kan vi komme højere op på diverse tilfredshedsanalyser? Det kan vi muligvis, men er det dét, vi skal måle vores succes på?

Efter konservativ opfattelse skal vi udvælge os nogle få parametre, såsom tiltrækning af virksomheder, evne til konkurrenceudsættelse, øget anvendelse af offentligt-privat samarbejde, jobcenter-effektivitet, sagsbehandlingstider. Og så skal vi arbejde hårdt på at forbedre os på disse områder.

Vi skal måle vores succes på disse områder og vores evne til at kommunikere resultaterne. Så må vi se, om det forplanter sig i tilfredshed fra vores lokale virksomheders side.

Fra konservativ tide er vi optaget af konstruktiv handling, målbarhed og en fælles politisk opbakning til at markedsføre vores lokalsamfund og alle de kvaliteter, vi kan præstere. For dét bringer os videre.

Det gør sidelinjeeksperter og retningsforvirrede ballonskippere uden vilje eller evne til at deltage i konstruktive politiske forhandlinger ikke.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

Formand Udvalget for vækst, Erhverv og Globalisering

 

En dynamisk folkeskole

Jan-Fischer-452x640

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger har SF foreslået at reducere den understøttende undervisning i indskolingen (0. – 3. klasse) imod flere voksne per klasse (Roskilde Avis d. 12. august 2016).

Roskilde Konservative vil gerne drøfte dette forslag nærmere, fordi vi ønsker dynamiske skoler med gode muligheder for at tilpasse undervisningen til de enkelte elever og klassers behov; og fordi vi er forbeholdne overfor lange skoledage for de yngste elever. Desværre koster SF’s forslag en del penge, fordi en afkortning af undervisningstiden medfører et behov for længere åbningstider i SFO’erne. Alt afhængigt af hvor mange timer SF ønsker at konvertere, kan der blive tale om en merudgift på op mod 10 millioner kroner – på et budget, der i forvejen ser ud til at gå i rødt med ca. 30 millioner.

Roskilde Konservative foreslår en decentral og økonomisk ansvarlig tilgang til udviklingen af kommunens skoler, og vi ønsker derfor at se nærmere på, hvordan Byrådet kan delegere kompetence til skoleledere og skolebestyrelser, således at flere midler kan forvaltes lokalt og situationsbestemt på skolerne, men uden skattestigninger og uden yderligere forringelser af kommunens økonomi.

SF har endvidere foreslået at indføre et loft for hvor længe lærerne må undervise. Dette skal forbedre kvaliteten af undervisningen, fordi lærerne herved sikres mere forberedelsestid på mere fleksible vilkår. Roskilde Konservative er enige i, at kvaliteten af undervisningen bør forbedres, men vi er ikke enige i den fremgangsmåde som SF foreslår, fordi et loft for undervisningstiden vil medføre en mere fastlåst og centraliseret tilrettelægning af undervisningen. Derudover bliver det dyrere at gennemføre undervisningen, hvis lærernes undervisningstid afkortes.

De Konservative i Roskilde foreslår derfor, at spørgsmålet om lærernes undervisningstid også drøftes i rammen af en udgiftsneutral decentralisering af beslutningskompetencerne. Vi mener, at udviklingen på skoleområdet bør bevæge sig væk fra one-size-fits-all tænkning, fordi det er på skolerne lokalt, at man har den bedste indsigt i, hvordan undervisningen kan gennemføres hensigtsmæssigt.

Jan Fischer – Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative Vælgerforening – Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bragt i Dagbladet 26/8 – 2016

Styrk talentundervisningen

Jan-Fischer-452x640

Folkeskolen har en god og lang tradition for at hjælpe elever med udfordringer i forhold til pensum. Hvis en elev fx får konstateret ordblindhed eller har behov for hjælp til matematik, så har de fleste skoler et beredskab, der umiddelbart kan træde i kraft.

Anderledes forholder det sig for de elever, der fagligt ligger et eller flere år foran deres alder. Selvom loven foreskriver, at alle elever skal undervises på det niveau de er på, så råder de færreste skoler over et system eller ressourcer til at udfordre de fagligt stærke elever.

Er der tale om et luksusproblem? Svaret er nej, fordi niveautilpasset undervisning har stor betydning for elevernes trivsel. Derudover medfører evnen til at udfordre de fagligt stærke elever en positiv effekt på det samlede læringsmiljø på skolerne, dvs. det kommer alle elever til gode.

Enkelte af Roskildes skoler eksperimenterer med talentforløb, men omfanget er beskedent og midlertidigt, bl.a. fordi erfaringerne er få, og ressourcerne skal findes inden for egen ramme. Ved sidste års budgetaftale fik de Konservative afsat 200.000 kroner til at styrke denne indsats i ét år, men fordelt på 17 skoler rækker dette ikke langt, og samlet set har talentundervisningen derfor trange kår i Roskilde.

De Konservative ønsker, at talentundervisning udvikles til at blive et naturligt element i kommunens skoler, fx som del af den understøttende undervisning, så skolerne kan omsætte de individuelle læringsmål for alle elever. Derfor vil de Konservative arbejde for at fremme talentområdet ved dette års budgetforhandlinger.

Jan Fischer – Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative Vælgerforening – Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bragt i Dagbladet 22/8 og Roskilde Avis 26/8 – 2016

 

Konservative fodaftryk i budgetforlig for 2017

regnskab_4601[1]

Det Konservative Folkeparti har endnu en gang sat borgerlige fodaftryk på det budgetforlig, der fredag aften blev indgået mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Venstre og Konservative.

Vi har i forhandlingerne lagt vægt på, at Roskilde Kommune skal være en kommune i front, der tør satse på erhvervsudvikling, fremme af turisme, kultur- og idrætsaktiviteter, ligesom vi har lagt vægt på at styrke folkeskolen. Med et solidt rødt flertal og kun et konservativt mandat i byrådet har vi langtfra fået opfyldt alle vores krav, men vi har fået sat vigtige fodaftryk, der peger i den rigtige retning, mener Lars Lindskov, byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti.

Det Konservative Folkeparti ønsker at sætte turbo på udviklingen af grønne erhverv og realiseringen af Risø Park, og det tager budgettet højde for, idet der etableres en særlig event- og erhvervspulje. Der etableres ligeledes en pulje til forbedring af detailhandlens vilkår, herunder forskønnelse af byrum, bynære legepladser og forbedrede adgangsforhold.

Det Konservative Folkeparti ser gerne, at større anlægsprojekter sker i offentlige-private partnerskaber, og det er i budgettet aftalt, at udviklingen af Roskilde Idrætspark sker som et offentligt-privat partnerskab.

Budgettet indeholder en række tiltag, der styrker kultur- og idrætslivet i Roskilde Kommune og sikrer et fortsat højt aktivitetsniveau. Der er afsat midler til en genopbygning og udvidelse af Ramsø Hallen, breddeidrætten styrkes, rytmik- og musikforståelsen styrkes, og der er afsat midler til gennemførelse af events som eksempelvis stjerneløb, lysfest og Go Orange.

På skoleområdet gives der nu mulighed for at afkorte skoledagen og konvertere understøttende undervisning til timer med to voksne lærere. Det har for Det konservative Folkeparti været vigtigt, at det er skolens ledelse, der beslutter, om denne mulighed skal benyttes. Trafiksikkerheden ved skolerne indgår også i budgetforliget, idet der er afsat midler til at sikre bedre trafikforhold omkring skolerne.

Budgetforliget sendes nu i høring, og Det Konservative Folkeparti er lydhør overfor konstruktive forslag, der gør et fornuftigt budgetforlig endnu bedre. Det Konservative Folkeparti vil loyalt arbejde indenfor budgettets rammer, men i det videre arbejde også vedholdende arbejde for, at Roskilde Kommune skal være i front og tiltrække nye borgere, virksomheder, turister og større indtægter.

 

Lars Lindskov, byrådsmedlem, gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Keld Holm, formand for den konservative vælgerforening

Budgetforlig for 2017 for Roskilde kommune

regnskab_4601[1]

Der er dags dato indgået budgetforlig mellem partierne De radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne.

Ovennævnte partier har fundet sammen om følgende målsætninger for budgettet:

En balance mellem på den ene side at sikre nogle nye væsentlige tiltag til gavn for Roskilde

Kommunes borgere og ansatte og at sikre en forsvarlig økonomisk udvikling for kommunen At søge budgetforbedringer, der så vidt muligt kan realiseres uden serviceforringelser for borgerne.

Enighed om at overholde Byrådets vedtagne økonomiske principper i budgetperioden.

Ingen af partierne vil stille sig hindrende i vejen for realiseringen af igangværende udbud, så længe projekternes økonomiske rammer på tidspunktet for budgetforligets indgåelse overholdes.

Enighed om at skabe et politisk bearbejdet grundlag for høringen og at partierne er enige om, at være åbne overfor høringsparternes bemærkninger.

Budgetforligspartierne står fælles inde for samtlige bestanddele i budgettet og har herunder knyttet en række bemærkninger til budgettet. For yderligere uddybning henvises til budgetblokbeskrivelserne i

forvaltningens budgetmateriale.

Overordnet økonomisk situation

Til trods for, at kommunerne i forhandlingerne med regeringen fik afskaffet omprioriteringsbidraget og fastholdt det likviditetstilskud, som kommunerne har fået i en årrække, var det nødvendigt at gennemføre forslag, der kunne forbedre Roskilde Kommunes økonomi.

Forligspartierne er på den baggrund enige om, at der ikke foretages prisregulering af budgetterne til kommunens køb af varer og tjenesteydelser fra 2016 til 2017. Der foretages derimod fuld lønregulering af alle lønbudgetter.

Roskilde Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større skatteindtægter. Partierne ser derfor en mulighed for, at der kan opnås en bedre balance i kommunens økonomi ved, at der bliver mulighed for merindtægter ved selvbudgettering frem for det mere forsigtige statsgaranterede skattegrundlag. Der er endvidere enighed om, at kommunens indtægter fra grundsalg kan øges med 20 mio.kr., og at der i 2017 godt kan afsættes for IO mio.kr. mindre grundkapital i forbindelse med almennyttigt byggeri, da der ydes statsstøtte til opførelse af små almene boliger til bl.a. flygtninge.

Ved etableringen af museumsøen og opførelsen af bygningerne på museumsøen i midten og slutningen af 1990’er blev der optaget 2 rente- og afdragsfrie i Arbejdsmarkedets Feriefond. Disse lån forfalder til indfrielse i henholdsvis 2020 og 2025. Roskilde Kommune har mulighed for at indfri disse lån nu og opnå en nedsættelse af det samlede beløb, der skal betales tilbage. Reduktionen i betalingen forventes at være på 6-7 mio. kr. De nærmere betingelser skal forhandles med Arbejdsmarkedets Feriefond. Partierne er enige om at søge disse lån førtidsindfriet, da Roskilde Kommune herved opnår en økonomisk gevinst, og indfrielsen er i tråd med de økonomiske princippers målsætning om gældsnedbringelse. Førtidsindfrielsen finansieres af forventet salg af erhvervsjord samt kommunens gode likviditet.

Budgetforlig for 2017 — Roskilde Kommune — 26. august 2016

 

Pressemeddelelse – Flere events til Roskilde

birgit-pedersen[1]IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

SF og Konservative har fundet sammen om tre konkrete forslag i forbindelse med de netop påbegyndte budgetforhandlinger i Roskilde Kommune. De to partier enige om, at Roskilde kommunes folkeskoleelever skal have en kortere skoledag, at Roskilde skal være vært for flere og større events samt at brugen af el-køretøjer skal fremmes

Normalt er der langt mellem Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, men et mangeårigt samarbejde i Roskilde Byråd om kultur- og idrætstiltag bliver nu styrket og udvidet på en række områder, hvor de to partier er enige om at påvirke udviklingen i Roskilde Kommune.

Større events indenfor kultur- og erhverv

  • Roskilde Kommune er kendt for en række store attraktioner inden for kulturarv og historie såsom domkirken, vikingeskibsmuseet og nu også det ny-indviede rockmuseum, Ragnarock. Men Roskilde rummer også en række andre tiltag inden for det kulturelle område, der fortjener støtte, siger Birgit Pedersen, der er formand for kultur- og idrætsudvalget.

Her nævner Birgit Pedersen eksempler på tiltag, der understøtter Roskilde Kommunes visioner og profil inden for musik- og kulturlivet som Roskilde Synger, Lysfesten og Go Orange. Tiltag, som SF-udvalgsformanden vil bringe ind i budgetforhandlingerne. Hun har på forhånd sikret sig støtte fra Det Konservative Folkeparti, der tidligere har været alliancepartner på SF for at sætte ekstra fart i kommunens investeringer i det lokale musik- og kulturliv.

  • En kommune af Roskildes størrelse og profil skal i højere udstrækning kunne tiltrække større events til byen og området. Musik, kultur og idræt er vi i forvejen rigtig stærke til og de erfaringer kan bruges inden for erhvervsområdet, siger Lars Lindskov, der er formand for Erhvervs- og Vækstudvalget.

Han nævner DM i Skills, som i mange år har været afholdt i Jylland og som Roskilde kommune af økonomiske årsager valgte at trække sig fra tidligere i år.

  • Erhvervsuddannelserne er en vigtig del af Roskilde Kommunes uddannelsestilbud, og der mangler fokus på de unges muligheder inden for de erhvervsfaglige uddannelser. Vi er simpelthen nødt til at afsætte en større pulje til større events, der kan sætte Roskilde på landkortet. Det kan være DM i Skills, Schubertiade, Tour de France, motorløb eller andet, der kan tiltrække turister og erhvervsturister til området siger Lars Lindskov.

Kortere skoledage

Et andet område, de to partier er enige om at rejse i budgetforhandlingerne er, at folkeskolereformen har medført urimeligt lange skoledage for eleverne. Selvom de to partier har forskellige forslag til, hvordan man løser udfordringerne, så er partierne enige om, at flere lærere i indskolingen, bedre tilbud inden for SFO og en anderledes model for lektiecaféer skal drøftes i budgetforhandlingerne.

  • Vi har ikke lagt os fast på en fælles model, men vil lægge det ud til decentrale løsninger på de enkelte skoler, siger Birgit Pedersen og Lars Lindskov.

Flere el-køretøjer

Miljø- og energiområdet er et tredje politisk område, som de to folkepartier har på dagsordenen både nationalt og lokalt.

  • Det viser sig, at de offentlige udbud inden for indkøb af biler på det kommunale område ikke omfatter el-køretøjer. Det vil vi gerne have sat fokus på, så Roskilde Kommune i højere grad anvender 2-, 3- og 4-hjulede el-køretøjer eksempelvis i hjemmeplejen, inden for park- og veje, beredskabet samt andre områder, hvor kommunen kan gå foran med et godt eksempel til glæde for miljøet og klimaet, siger Birgit Pedersen og Lars Lindskov op til forhandlingerne.

Budgetforhandlerne fra partierne i Roskilde Byråd har indledende forhandlinger i disse dage inden førstebehandling af 2017-budgettet, der er på byrådets dagsorden onsdag den 31. august.

Yderligere information:

  • Birgit Pedersen, byrådsmedlem Socialistisk Folkeparti, birgitp@roskilde.dk, mobil 27 51 61 48
  • Lars Lindskov, byrådsmedlem Det Konservative Folkeparti, larslin@roskilde.dk, mobil 30 50 19 79