Bestyrelsens høringssvar til budget 2024 (Roskilde)

Høringssvar budget 2024 – Roskilde Konservative Vælgerforening

En kommune i økonomisk og menneskelig balance

Vi anerkender det store arbejde der er lagt i at få lagt et 2-årigt budget for Roskilde Kommune, hvor næsten alle byrådets partier er med i budgetforliget.
Vi vil i høringsbrevet fremhæve en række væsentlige områder, hvor der fortsat bør være fokus:

Et trygt arbejdsmiljø
Vi ser med bekymring på det store antal af ansatte i Roskilde Kommune der dagligt må melde sig syge/fraværende. Sygefraværet i Roskilde Kommune er for højt og bør kunne nedbringes. Igennem fortsat fokus på et trygt arbejdsmiljø, bemyndigelse til fagpersonalet (empowerment), uddannelse af ledere/mellemledere og gennem en større analyse af hvorfor nogle grupper af ansatte melder sig mere syge, skal det være muligt at nedbringe sygefraværet. Et højt fravær trækker også ekstra ressourcer på de medarbejdere der er på den fraværendes arbejdsplads.

Fokus på frivillige contra ansatteDe frivillige kræfter i Roskilde Kommune er stærke og løfter en kæmpe opgave. Det samme gør de ansatte i Roskilde Kommune. De frivillige udgør en kæmpe ressource – frivillige og lønnede er ikke hinandens modsætninger, men hinandens styrke. F.eks. er foreningen ”Skolens Venner” et glimrende eksempel på hvordan frivillige kan være en ekstra hånd i en folkeskoleklasse, mens det stadig er den uddannede lærer der er den faglige kapacitet. Det ene udelukker ikke det andet, men vi skal hele tiden styrke det frivillige område da vi der i gennem styrker helheden. Det er vigtigt fortsat at anerkende de frivillige som det sker gennem f.eks. Frivillig Fredag, den sidste fredag i september måned.
Et andet glimrende eksempel er juniorpædagoger i daginstitutioner. Herigennem får børnene kontakt til unge drenge, som de kan spille bold med, lege med og få som rollemodeller og samtidig får drengene snuset til om det kunne være en uddannelsesvej.

Offentligt-privat-partnerskab
Vi anerkender at der er i budgetforslaget arbejdes med flere områder der skal i udbud/tryk testes på økonomien. Men det bør ske i endnu højere grad. Det er ikke fordi alt nødvendigvis bør overføres til private, men det er vigtigt for Roskilde Kommunes samlede økonomi og budget, at der hele tiden efterprøves om kommunen indkøber billigst muligt og ikke betaler overpris. Der hvor det giver mening at flytte noget til en privat udbyder/privat udvikler, bør Roskilde Kommune i endnu højere grad gøre det.