Konservative klar med en række udspil til budgetforhandlingerne

Øgede investeringer i børn og uddannelse, flere midler til lokale og borgernære initiativer, grønne oaser i bysamfundene, indsats mod graffiti og flere investeringer til erhvervsservice og turismeindsatsen er nogle af de konservative markeringer, når budgetforhandlingerne om Roskilde Kommunes 6,5 milliarder store budget for alvor starter i denne uge

Det Konservative Folkepartis forhandlere møder velforberedte op til ugens budgetforhandlinger med de øvrige partier i Roskilde Byråd. Her skal de 150 millioner til anlægsopgaver og 6,5 milliarder til drift fordeles for det kommende år.

– I de foreløbige sonderinger med de andre partier kan vi høre, at der er meget, vi er enige om inden for de store velfærdsområder, som eksempelvis børn og ældre, kultur og idræt samt grønne investeringer og miljøforbedrende tiltag som kystsikring, el-biler, grøn asfalt og meget andet. Men budgettet er ekstremt kompliceret, og i stedet for at diskutere enkeltsager har vi udviklet en håndfuld politiske pakker, som vi vil drøfte med de øvrige partier og søge opbakning til, siger den konservative gruppeformand Lars Lindskov, der i årets budgetforhandlinger vil være sekunderet af den konservative vælgerforeningens formand Klaus Aare Bang.

Børne- og uddannelsespakke

Ved de foreløbige sonderinger mellem partierne har Det Konservative Folkeparti fremsat forslag på skole- og børneområdet om styrkelse af den lokale ledelse og forebyggelse af stress og sygdom blandt lærerne og til eleverne oprettelse af talentklasser i matematik, dansk, fysik og kemi samt tilbud i form af musikundervisning fra 2. klasse og svømmeundervisning fra 0.-4. klasse.

– Med den nye svømmehal får vi ekstra vandkapacitet, og med den vedtagne musikby-strategi er det naturligt, at vi lader økonomi følge politiske visioner, siger Lars Lindskov, der også ønsker øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser blandt andet gennem oprustning af uddannelsesvejledningen i folkeskolen.

Herudover foreslår De Konservative, at der startes et pilotprojekt op med juniorpædagoger, hvor 8.-9. klasses drenge leger med især drengene i børnehaverne.

– Der skal være mere bold og træklatring i børnehaverne, og det kan store drenge bidrage naturligt til. Vi ved fra tilsvarende projekter i andre kommuner, at det har givet positive oplevelser i børnehaverne, siger Lars Lindskov.

Grøn miljøpakke

De Konservative ønsker, at der skal være mere grønt og mindre grimt i Roskilde Kommune.

– Grønne oaser i kommunens byer er trækplastre for ophold om sommeren, og så ser det generelt pænere ud, hvis der er mere grønt, når man færdes i byrummet. Når de indrettes på den rigtige måde, kan de grønne oaser også fungere som klimasikring, overløbsbassiner og større biodiversitet. Vi vil også sætte øget ind mod graffiti, der jo ikke ligefrem pynter i gadebilledet, understreger Lars Lindskov.

Kultur- og nærhedspakke

For de konservative forhandlere er det vigtigt med følelsen af større nærhed og kortere afstand mellem kommunen og den enkelte borger. Et tiltag som ”Borgermillionen” skal blandt andet kunne bruges for lokalsamfundene til at søge tilskud til forskellige lokale tiltag som legepladser, forsamlingshuse, events der skaber liv.

– Det er også tydeligt, at der i effektiviseringens hellige navn er sparet på områder, der har gjort det bøvlet at være frivillig og engageret i de lokale foreninger. Det ønsker vi at rette op på gennem en række tiltag. Det kan også være praktiske tiltag som at få pedellerne tilbage på folkeskolerne om aftenen, så vi skaber mere nærvær og god, gammeldags service, siger Lars Lindskov.

Herudover vil de konservative tale med deres regionsrådspolitikere om lokale sundheds- og lægehuse, ligesom de vil presse på for at beholde en døgnbemandet skadestue på Roskilde Sygehus. De lokale konservative vil også tale med folketingsgruppen om blandt andet at lægge pres på politiet, så landbetjentene kan komme tilbage i Jyllinge og Viby.

Erhverv og turisme

Det Konservative Folkeparti har historisk været fortaler for erhvervslivet. I Roskilde Kommune er det ikke anderledes. Et af de konservative budgetønsker er da også øgede investeringer i erhvervsservice og turistfremme.

– I dag anvender vi godt 3 millioner til erhvervsservice og turistfremme. Herudover har vi en pulje på 3 millioner som virksomheder og organisationer kan søge til forskellige vækstinitiativer. Men talrige undersøgelser viser, at vi sakker agterud i forhold til andre kommuner. Derfor foreslår vi, at der sættes yderligere 5 millioner af til området, hvor vi også ønsker, at opgaven fortsat skal løses af private operatører, fastslår Lars Lindskov, der som formand for Erhverv, Vækst og Globaliseringsudvalget har løbende dialog med erhvervslivets organisationer og de lokale virksomheder om behov og ønsker til bedre erhvervsklima.

– Fra de indledende forhandlinger kan jeg forstå på borgmesteren og de røde støttepartier, at de ikke er indstillet på at sænke den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, som Roskilde Kommune opkræver som en af de få tilbageværende kommuner og som Det Konservative Folkeparti i tidligere års budgetforhandlinger har fået nedsat af to omgange. Det er ærgerligt, for de 70 millioner kroner, som det lokale erhvervsliv betaler i særskat, gør dem jo mindre konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne og de kommuner, vi konkurrerer med, siger Lars Lindskov, som derfor vil tilgå budgetforhandlingerne anderledes på dette område.

Hvis ikke Det Konservative Folkeparti kan få Socialdemokraterne og de røde partier til at nedsætte den lokale særskat, så vil partiet i stedet insistere på, at virksomhederne kan mærke, hvad de får for de penge, de bliver opkrævet. Det kan eksempelvis være bedre asfaltering og forskønnelse af industri- og erhvervsområderne samt bedre betjening på erhvervsserviceområdet.

Som en del af erhvervs- og brandingindsatsen ønsker Det Konservative Folkeparti også en øget indsats til varetagelse af kommunens interesser i forhold til det omgivende samfund. Det er fx tiltrækning af statslige styrelser i forbindelse med udflytningen fra København samt bevarelse af Roskilde Sygehus, sikring af togdrift samt bedre vejforbindelser mellem Roskilde og Køge samt Roskilde og Ringsted.

Finansiering fra flere kanter

Hvert år bruger Roskilde Kommune over 70 millioner på renter og afdrag på gælden.

– Vi vil derfor have gælden afviklet, så man bruger pengene på ting, der kommer borgerne til gode frem for at betale bankerne for at låne penge, fastslår Lars Lindskov.

En sænkning af sygefraværet med 20% om året vil frigive mere end 30 millioner kroner. Og når der kommer færre flygtninge og ledigheden falder, kan der ikke være det samme behov på beskæftigelses- og integrationsområdet som hidtil.

– Efter en periode med byggeri af mange støttede lejeboliger er tiden inde til at satse mere på eksempelvis andelsboliger og boliger – gerne billige boliger – opført af private. Derfor foreslår vi, at kommunens indskud i landsbyggefonden kan sænkes fra 10 millioner årligt til 5 millioner.

Og endelig foreslår Det Konservative Folkeparti at konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver til private virksomheder, ligesom øget anvendelse af offentligt-privat samarbejde eksempelvis ved større anlægsopgaver kan bidrage til finansiering og bedre anvendelse af skatteydernes penge.

Yderligere information: · Gruppeformand, byrådsmedlem Lars Lindskov, larslin@roskilde.dk, mobil 30501979 · Formand for Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune, Klaus Aare Bang, bang_879@hotmail.com, mobil 25233897

Konservativt budgetforslag – 1 million kr. til borgerne

De konservative i Roskilde Kommune stiller i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018, forslag om at der skal afsættes 1 million kr. til en ”borger-million”.

”Vi ønsker med forslaget at styrke sammenholdet, også i de små bysamfund, hvor den enkelte borger kan komme med konkrete ønsker til at få forbedret lokalmiljøet”, siger Jesper Kejlhof, byrådskandidat fra Roskilde Konservative.

Borgermillionen er en pulje, som skal tildeles hvert by område i kommunen, således at by området tildeles en andel af millionen i forhold til indbyggertal. F.eks. har Svogerslev ca. 4.300 indbyggere ud af kommunens ca. 87.000 indbyggere, og vil således få en andel på ca. kr. 50.000. Hvert år skal alle borgere kunne stille forslag til hvad beløbet skal bruges til i deres by, og det skal gå til noget som styrker nærmiljøet og fællesskabet i byen. Det kan være at Svogerslev ønsker en legeplads på en plads i byen, eller at der i Jyllinge skal være en musikscene, eller Vindinge vil have en overdækket plads, hvor der kan spises og grilles. Når alle forslag er indsendt skal byens borgere stemme om hvilket projekt der skal gennemføres.

Endvidere siger Jesper Kejlhof, ”at med dette forslag bliver der kort vej fra tanke til handling for enkelte borgerprojekter, men vi styrker samtidig lokalmiljøet og det lokale demokrati, fordi borgerne skal være med til argumentere for deres projekt og der skal stemmes om alle forslag”

Jesper Kejlhof, byrådskandidat, Roskilde Konservative Folkepart

Tlf. 4072 7067 eller jesper@kejlhof.dk

NEKROLOG – Anne-Marie Kristensen

Det er med stor sorg, at Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde, har modtaget besked om, at vælgerforeningens kasserer, Anne-Marie Kristensen er gået bort, blot 68 år gammel.

Efter sin aktive erhvervskarrierer i Nordea, arbejdede hun med sin mentorvirksomhed. Derudover var hun formand for Jyllinge Vandværk a.m.b.a., Formand for Vandrådet i Roskilde og medlem af Ældrerådet i Roskilde samt kasserer i Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde.

Anne-Maries hjerte bankede for den konservative politik samt dens værdier, og hun var et trofast og ihærdigt bestyrelsesmedlem, både i og udenfor bestyrelsen.

Anne-Marie blev valgt ind i vælgerforeningens bestyrelsen i 2010, og blev sidenhen valgt som kasserer i 2012, og denne post bestred hun indtil din død.

Ydermere opstillede Anne-Marie til to kommunevalg i både 2009 og 2013, og fik pæne stemmetal, men opnåede desværre ikke valg til byrådet.

Vores tanker og støtte går i denne svære stund til familie og venner.

Æret være hendes minde

På vegne af Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Klaus Aare Bang
Formand

Bygaden 28 – Ændring af beslutning og hvem skal betale.

En gruppe borgere med politisk støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet går ind for en bevarelse Bygaden 28 i Jyllinge, til tid og evighed.

Dette til trods for at Roskilde Byråd har besluttet, at bygningen skal rives ned for at gøre plads til Fjordforbindelsen. Denne er i skrivende tidspunkt er ved at blive etableret, og skal munde ud i en fjordudsigt, så Roskilde Fjord kommer een i møde, når man bevæger sig ind i Jyllinge via Parkvej, i stedet for at man mødes af de to gavle på Bygaden 28. Arkitektonisk er bygningerne ikke noget at råbe hurra for, og om dens historie berettiger til en bevarelse, er diskutabelt.

Beslutningen er truffet efter en lang proces indledt i 2012 med afholdelse af dialogmøder, borgermøder og workshops med borgere, institutioner, foreninger m.fl. i Jyllinge, og sidenhen vedtaget som beslutning af Roskilde Byråd i oktober 2016, hvor man vedtog Handleplan 2017-20.

Hvis man nu leger med tanken om at Bygaden 28 bevares, så er der et stort og meget afgørende spørgsmål som presser sig på – finansieringen, hvordan er dette tænkt ind i planen?

I forbindelse med de forskellige støtter af projektet, så er der ingen som berører det finansielle aspekt i projektet. Hvem skal komme med investeringen til renoveringen, inventar og ikke mindst hvem skal bidrage med økonomien til den daglig drift til en café, afholdelse af arrangementer eller lignende, som er på ønskesedlen. Disse spørgsmål ud fra den betragtning, at kommunens økonomi er rimelig stram, og at der er mange andre ting, som kommunen skal bruge penge på.

Eller er der tale om at stedet skal fungere som forsamlings/medborger/kulturhus, hvor alle kan leje sig ind og holde arrangementer og fester, og dermed blive en kommunal konkurrent til de allerede eksisterende private udbydere, Søfryd, Bondestuen, restauranten på Havnen, cafeen i Jyllinge Centret samt den kommende café i Jyllingehallerne, når den igangværende genopførelse er færdiggjort?

De eksisterende private aktører ligger alle sammen i forbindelse med et sted, hvor der i forvejen er trafik af mennesker, eller de har andet på menukortet end kaffe, kage og måske sandwich. Hvis behovet og økonomien havde været tilstede, var der sikkert for år tilbage, åbent noget tilsvarende et lignende sted i byen. Dette er ikke tilfældet og det er jo nok fordi der ikke er økonomisk grundbund for drive et sådant sted. Bondestuen som ligger længere oppe af Bygaden, lukkede for en del år siden deres sommer-isbod, da der ikke var nok kunder til at det kunne løbe rundt, selv i den varmeste sommerperiode.

Derfor mener jeg, at det rimelige må være at støtterne, underskriverne samt partierne (V, Ø, I og Å) til at begynde med, fremlægger en plan der indeholder en finansiering af hele projektet.

Ellers vil jeg foreslå at støtterne, underskriverne rejser finansieringen og køber stedet, renoverer og driver det for egne midler og konkurrerer på lige fod med de andre private aktører.

Klaus Aare Bang
Formand – Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Konkrekt konservativ økonomisk løsning vedrørende dige-projektet

 

Jeg er af den overbevisning at sikring mod vand må max. koste kr. 25.000 pr. matrikel. Eller det der svarer til ca. kr. 120,00 pr. måned i 25 år hvis man vælger det kommune-garanterede lån.

Jeg har flere gange tidligere skrevet at der ikke skal føres parti politik her på væggen, men for at svare direkte på Peter Press spørgsmål i forgangne weekend, kan jeg oplyse at ovenstående er min mening som også Det Konservative Folkeparti i Roskilde støtter.

Desværre er de budgetterede udgifter til dige-projektet steget en del, blandt andet fordi den første rådgiver ikke helt havde forstået hvilket vanskeligt område vi opererer i. Nu er der kommet nøjagtige og valide beregninger på bordet, og disse skal naturligvis gøres offentlige. Problemet er, at projektet vil sætte mange beboere i store problemer.

Hvis Det Konservative Folkeparti i Roskilde kommer igennem med ovenstående forslag vil det cirka koste Roskilde Kommune ekstra kr. 12 mio. for Jyllinge projektet, og et par millioner for Roskilde projektet.

Diskussionen om Roskilde Kommune skal betale det hele etc. vil løbe videre, men jeg mener at ovenstående er, hvad der er politisk muligt lige nu, og håber at alle partier vil bakke op omkring dette forslag.

Kommunen vil på denne måde vise ansvar overfor ramte borgere, og alle beboere vil leve op til det gamle mantra om at man i princippet selv skal sikre sig imod vand. Det giver også en god opdeling omkring at Roskilde Kommune betaler vandafledning, og borgerne betaler kystsikring.

Digelaget vil arbejde videre med at søge efter fondspenge, som primært vil kunne anvendes til ”økonomisk udfordrede beboere”

 

Med venlig hilsen

 

Mogens Hallager

Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Roskilde

 

 

Prioriteringer, ja tak!

De politiske forhandlinger om kommunens økonomi er i gang, og for tiden behandles forvaltningens forslag til budgetforbedringer for 66 mio. kroner i 2018, dvs. besparelser på det kommende budget.

Forvaltningen har opstillet en solidarisk beregning, hvor alle områder bidrager med 1,5 % –også kendt som grønthøstermetoden. I et valgår er det selvsagt den mindst upopulære fremgangsmåde, men det er samtidigt udtryk for fravær af prioritering, eller fravær af politik om man vil.

Roskilde Konservative ønsker derimod at gennemføre økonomiske prioriteringer i 2018, fordi fordelingen af kommunens midler bør følge udviklingen i samfundet og understøtte de vigtigste af kommunens målsætninger (samtidigt med at hullet i kassen lukkes).

Skolerne er fx en af kommunens største områder, og derfor svarer 1,5 % til hele 26 mio. kroner. En besparelse af denne størrelsesorden kan ikke gennemføres på ét år, uden at det kan mærkes i klasseværelserne. Derudover vil det være ude af trit med kommunens målsætning om lokalt forankrede skoler med god trivsel og et højt fagligt niveau.

Denne målsætning er endvidere afgørende for en god udvikling lokalt i kommunen, og derfor vil Roskilde Konservative foreslå, at andre områder må holde for, så behovet for at spare på skolerne bliver mindre. Fx bør det være muligt, at spare mere end 1,5 % på beskæftigelses- og socialområdet, fordi arbejdsløsheden er faldet og flygtningestrømmen aftaget.

Jan Fischer, Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative

Grundlovsmøde – 5. juni 2017

Grundlovsmødet blev afholdt på havnen ved det gamle gasværk – Ros Gallery i solskinsvejr

Årets talere var KU-formand Emma Skovgaard Jørgensen – Byrådsmedlem og Formand Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering Lars Lindskov og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det kan yderligere nævnes at Lars Lindskov er spidskandidat til det kommende KV17, hvor Emma Skovgaard Jørgensen også stiller op på listen som kandidat.

Brian Mikkelsen er vores folketingskandidat her i Roskilde.

Flotte og indholdsrige talere – som bl.a. berørte selve emnet om vigtigheden af at fejre Grundlovsdagen, idet den er vores alle sammens fundamentet og nerve i det at være borger i det danske samfund.

Tak til alle de fremmødte

 

Klaus Aare Bang

Formand

 

 

 

 

 

Taknemmelige tal

Hvis man interesserer sig for skolernes ve og vel, så er der god grund til at lytte kritisk til kommunalpolitikerne i den kommende tid.

Forhandlingerne om Roskilde kommunes økonomi for 2018 – 2021 er netop begyndt, og på trods af den pæne befolkningstilvækst er der udsigt til et underskud på 66 mio. kr. allerede næste år. Derfor har forvaltningen udarbejdet et sparekatalog; og det viser, at skolerne er det område, hvor der kan spares mest.

Dette underbygges med tal fra en analyse af kommunens økonomi i 2015, der viser, at Roskilde vil kunne spare 82 mio. kr. om året, hvis udgifterne til skolerne bringes på niveau med gennemsnittet for Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding.

Samme analyse viser, at eleverne i Roskilde har det højeste karaktergennemsnit, at skolerne i Roskilde er mindst, at Roskilde har den laveste klassekvotient, og at Roskilde har den højeste inklusionsgrad (i forhold til sammenligningskommunerne). Dette nævnes dog ikke i forvaltningens budgetmateriale til byrådet, hvilket kan undre.

Det nævnes heller ikke, at 2015 var et særligt dyrt år på skoleområdet for Roskilde (ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet), og at besparelsespotentialet derfor må forventes at være mindre.

Værre er det dog, at skolernes økonomi vurderes i forhold til en gruppe af kommuner, der ikke er repræsentativ i forhold til Roskildes målsætninger på skoleområdet. Fx har Roskilde en målsætning om en plads i Top-10 for karaktergennemsnit på landsplan, mens gennemsnittet for sammenligningsgruppen er en 22. plads.

Man kan derfor sige, at forvaltningens budgetmateriale besvarer spørgsmålet: Hvad koster skolerne, og hvor meget kan vi spare? I stedet bør man afklare: Hvad vil det koste at realisere målsætningerne, eller hvordan kan målsætningerne realiseres med et givent budget? Det vil skabe bedre sammenhæng mellem mål og midler, der i dag behandles hver for sig, hvor tallene er mest taknemmelige.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative

Peter Hansen

Formand, Roskilde Lærerforening

Jan Fischer, Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative

Peter Hansen, formand, Roskilde Lærerforening

Svinekød på menuen. Der er serveret, Karsten Lorentzen!

Karsten Lorentzen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti spørger i Roskilde Avis den 27. april, om jeg synes at frikadeller er pinlige? Og det følges op med en svada om, at jeg tilsyneladende også synes, at Gud, Konge og Fædreland er en latterlighed og noget gammeldags noget.

Det er mig noget af en gåde, at Karsten Lorentzen når frem til, at jeg skulle mene, at frikadeller er pinlige. Jeg spiser gerne frikadeller, og jeg kan til Karsten Lorentzens beroligelse oplyse, at jeg også gerne spiser stegt flæsk med persillesovs – helst ad libitum – eller flæskesteg med kartofler, rødkål og brun sovs.

Og for yderligere at sikre Karsten Lorentzen en god nattesøvn, kan jeg oplyse, at jeg er medlem af Folkekirken og gerne besøger denne ved højmesser og højtider, at jeg er royalist og støtter Kongehuset samt at jeg som en naturlig følge af, at jeg er født og opvokset i Danmark, sætter pris på mit fædreland.

Men min fædrelandskærlighed er tilsyneladende både dybere og bredere end den fædrelandskærlighed, som præger Dansk Folkeparti. For her gør man fædrelandskærlighed til et spørgsmål om, at der partout skal være svinekød på daginstitutionernes menu. Her skiller vandene.

Jeg har tillid til, at ledelserne og forældrebestyrelserne godt selv kan finde ud af, hvad børnene skal spise. Nu mener Karsten Lorentzen, at en forældrebestyrelse ikke nødvendigvis repræsenterer forældrene, men kan have politisk slagside. Karsten Lorentzen har altså ikke samme tillid til forældredemokratiet, som jeg har.

For så vidt muligt at undgå, at Karsten Lorentsen får nye syner hvad angår mine madvaner, vil jeg invitere ham på restaurant og bekoste en omgang svinekød, frikadeller, stegt flæsk eller andet efter eget valg. Så kan vi også få en god snak om Gud, Konge og Fædreland. Så vær så god, Karsten Lorentzen. Der er serveret!

Keld Holm

Byrådskandidat Det Konservative Folkeparti

Folkeskolen bør styrkes

Folkeskolen taber terræn. I Roskilde går mere end 15 % af eleverne nu i privat- eller friskole, og andelen er stigende. Derfor bør folkeskolen prioriteres økonomisk, så udviklingen kan vendes.

Ved de kommende budgetforhandlinger vil Roskilde Konservative arbejde for midler til skoleområdet, der skal gøre det muligt at forbedre skoledagen for elever såvel som personale, og konkret ønsker vi en række indsatser med fokus på kvalitet.

Gode udfordringer øger elevernes trivsel og styrker det faglige niveau, og derfor vil vi arbejde for, at talentudvikling bliver en naturlig del af skolens hverdag. Talentudvikling kan gennemføres på mange måder, men det vigtige er, at forløbene starter tidligt og omfatter en bred vifte af fag. Som del af denne indsats bør samarbejdet med erhvervslivet styrkes, fordi det giver lærerne bedre muligheder for at motivere de elever, der ikke nødvendigvis er bogligt stærke.

Derudover er der behov for at sætte fokus på lærernes sygefravær, der er steget fire år i træk og nu har nået et omfang, der svarer til 50 årsværk. En indsats på dette område kan fx omfatte forebyggelse af stress og en mere fleksibel tilgang til lærernes efteruddannelse.

Roskilde har investeret massivt i IT og digitalisering med nye læringsmidler og smart håndtering af læringsmål og resultater. Desværre kniber det med den positive effekt på selve læringen, og det kniber med at komme i dybden af, hvad digitalisering kan tilbyde. Derfor er der behov for at stille skarpt på, hvad bedre brug af digitalisering kan indebære. Det kan fx være valgfag i programmering, og en målsætning om at digitalisering skal medvirke til at højne det faglige niveau.

En god udvikling af folkeskolen kræver dygtig ledelse og et godt samarbejde mellem alle personalegrupper og det omgivende samfund. Derfor bør ledelsesstrukturen styrkes, så skolelederne får mere tid til ledelse og pædagogisk arbejde i stedet for administration og rapportering. I Greve har man netop besluttet at tilføre 4 mio. kroner til dette område. Noget lignende bør kunne gennemføres i Roskilde.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative