Pressemeddelelse – Budgetforliget 2016

Det Konservative Folkeparti i Roskilde i budgetforlig.

For kommunens, borgernes og virksomhedernes skyld.

Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune har i denne uge indgået budgetforlig med byrådets øvrige seks partier. Konservative har i et byråd med rødt flertal arbejdet benhårdt på at få sat konservative aftryk i budgettet samt få inddraget hele den borgerlige opposition i budgetforliget. De seneste to år har vi været det eneste borgerlige parti i budgetforligskredsen og det glæder os, at det nu ikke længere kun er Det Konservative Folkeparti, der skal kæmpe for de borgerlige værdier, men at vi er flere til at øve indflydelse på det venstreorienterede flertal. Det er i tilfredsstillende grad lykkedes, og derfor indgår Det Konservative Folkeparti også i budgetforliget for 2016. Vi vil fremhæve følgende elementer i forliget:

De kommunale kerneydelser forbedres

Det er en konservativ grundholdning, at de kommunale kerneydelser skal være præget af kvalitet. Budgettet indeholder en række tiltag, der fastholder og forbedrer den kommunale service, fx på 0-6 års området, hvor der sker en generel opnormering, endnu et skridt mod mere sikre skoleveje, ekstra midler til skolerenovering, styrkelse af klubområdet og understøttelse af folkeskolereformen ved frikøb af lærere og pædagogisk personale til uddannelse. Og i den anden ende af aldersspektret støtter vi afsættelsen af midler til bedre bemanding på kommunens plejehjem i yder- og nattetimerne.

Et aktivt og levende kultur- og idrætsliv

Det Konservative Folkeparti ønsker at fastholde og udvikle et aktivt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv. I budgetforliget indgår et udviklingsarbejde, der skal få flere til at dyrke sporten og styrke talentarbejdet. Det hilser vi velkomment. Vi er ligeledes tilfredse med, at musikskoleområdet videreudvikles, at kulturtiltag bredes ud til hele kommunen samt at fejringen af ildsjæle blandt borgerne fortsætter med Frivillig Fredag.

Vækstinitiativer for erhvervslivet

Gennem de seneste budgetforlig har Det Konservative Folkeparti arbejdet for, at rammerne for at drive privat virksomhed og handel i Roskilde Kommune forbedres. Denne linje videreføres. Budgetforliget indeholder en historisk lempelse af dækningsafgiften og selvom det slet ikke er nok for at lette erhvervslivets tyngende og konkurrenceforvridende byrder, så er det et skridt i den rigtige retning. I en tid, hvor byggeriet har været igennem en hård tid er det vigtigt ikke at lægge unødvendigt benspænd ud for de, der vil investere og udvikle i vores kommune, og derfor er vi glade for, at vores krav om fjernelse af byggesagsgebyrer for virksomheder udgår og at det halveres for private, der ønsker at bygge og bosætte sig i vores område. Et længe næret ønske fra detailhandelens side bliver nu endelig en realitet. Roskilde bys butikker har en tredjedel af deres omsætning liggende fra midten af november og henover julen, så at vi nu har fundet en model for samfinansiering af den historiske og længe savnede julebelysning, er vi meget glade for. Hertil kommer, at der nu er afsat penge til gennemførelse af nationalparkprojekter til styrkelse af turismen i kommunen.

Nu mangler vi blot indsats for forbedret infrastruktur og adgangsveje til byerne i kommunen – eller uden om byerne, når vi fx taler om landsbyer, der er plaget af tung kørsel fx fra råstofudvinding som Tjæreby. Men der skal jo også være noget at forhandle om næste år – selvom vi ikke er sikre på, at vi har tålmodighed til at vente så længe på at få gjort noget ved både bilkøer og trængsel.

Offentligt-Privat samarbejde

For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at Roskilde Kommune inddrager private aktører i løsningen af kommunens udfordringer og opgaver. Derfor er vi glade for, at der i budgetforliget indgår pilotprojekter i samarbejde med eksempelvis jordemødre og private aktører med det formål at forbedre de kommunalt ansattes trivsel og nedbringe det alt for høje sygefravær. Ligeledes at der ydes en målrettet indsats for at give langvarige kontanthjælpsmodtagere et fodfæste på arbejdsmarkedet blandt andet gennem støtte til projekter, hvor erfaringer fra private virksomheder og socioøkonomiske koncepter inddrages.

Nytænkning og innovation

Det er vigtigt, at kommunen hele tiden nytænker sin virksomhed på kort som på langt sigt, siger den konservative gruppeformand Lars Lindskov, der mener, at budget 2016 er et lille skridt i den rigtige retning.

Ud over ovennævnte budgettiltag glæder Lars Lindskov, der også er formand i Udvalget for Vækst, Erhvervs og Globalisering, sig over, at budgettet indeholder medfinansiering til oprettelsen af I.Q. Roskilde:

Det er vigtigt, at vi udnytter kommunens kompetencer som universitets- og uddannelsescentrum i samspil mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og universitet samt det private erhvervsliv til gavn for kommunen og dens borgerne.

Lars Lindskov ser frem til de kommende strukturelle drøftelser om kommunens udfordringer på længere sigt og hilser det velkomment, at der nu endelig er skaffet flertal for at igangsætte analyser af de borgernære tilbud som skoler og institutioner, biblioteker og museer samt personlig pleje, så kommunens stadigt voksende budgetter anvendes mere kløgtigt og ikke ud fra hovsa-løsninger. Eksempelvis alt efter hvilken regering, der sidder eller hvilke påvirkninger, der måtte komme ude fra eller inde fra.

Vi er indstillet på at tage medansvar for kommunens udvikling, herunder at sikre et ordentligt serviceniveau på et forsvarligt økonomisk grundlag. Og netop denne udfordring kræver nytænkning og innovation, mener Lars Lindskov, der glæder sig over, at hele den borgerlige opposition indgår i dette års budgetforlig.

Det har vi arbejdet for, og det lover godt for det videre samarbejde i byrådet.

Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune

Keld Holm, formand for vælgerforeningen, tlf.: 4031 1694, mail: tovekeld@webspeed.dk

Lars Lindskov, gruppeformand i byrådet, tlf. 30501979, mail larslin@roskilde.dk