Mere service for pengene

Pressemeddelelse

 

 

Bedre folkeskole og ældre pleje, fokus på kultur, miljø og socialt udsatte samt øget anvendelse af private virksomheder i opgaveløsningen er centrale elementer i det konservative budgetudspil 

 Under det historiske slogan ”Borgerlige stemmer, der arbejder” har Det Konservative Folkeparti tradition for at tage medansvar for Roskilde Kommunes udvikling og økonomi. 

 • Det er ikke ensbetydende med, at vi er enige i alle elementer i de vedtagne budgetter gennem årene, men gennem målrettede udspil og konkrete forslag har vi sat solide borgerlige fingeraftryk på Roskilde Kommunes udvikling og økonomi. Det gælder såvel anlægsbudgettet på ca. 175 millioner kroner som driftsbudgettet på godt 6,5 milliarder, siger Lars Lindskov og Mogens Hallager, som udgør det konservative forhandlerteam ved årets budgetforhandlinger, der starter på Roskilde Rådhus mandag. 

 Den grønne tråd 

De konservative går til forhandlingerne med en række forslag, der skal sikre velfærd og vækst for både borgere og virksomheder, ligesom en stribe initiativer skal bakke op om foreninger og frivillige kræfter. Partiets forhandlere medbringer en række konkrete forslag til forbedring af folkeskolen og øget fokus på erhvervsuddannelser, klima og miljø, kultur og idræt, social- og ældreområdet samt erhverv og beskæftigelse. 

 • Roskilde Kommunes budget er vidt forgrenet og meget er aftalt i flerårige politiske aftaler. Men der er altid muligheder for indflydelse, hvis man kender sin besøgelsestid og ved, hvad der er vigtigst at prioritere i forhandlingerne, pointerer Lars Lindskov, der forhandler på vegne af Det Konservative Folkeparti for 13. gang. 
 • Den grønne tråd i det konservative budgetudspil for 2019 er ”Mere for pengene”. Folk betaler i forvejen rigeligt i skat, så med øgede krav og forventninger fra borgere og virksomheder skal vi løse opgaverne smartere samtidig med, at vi fastholder kravene til høj kvalitet i de løsninger, vi leverer, siger Lars Lindskov, der også er formand for byrådets Erhvervs- og Vækstudvalg. 

 Som et centralt punkt foreslår De Konservative øget anvendelse af private virksomheder i opgaveløsningen, ligesom de foreslår et §17.4-udvalg med repræsentanter fra private virksomheder nedsat til at se på, hvordan man kan nedbringe sygefraværet og den høje personaleomsætning, der hvert år koster Roskilde Kommune millioner af skattekroner og medfører et højt forbrug af vikarer og hyppigt skift af kontaktpersoner. 

 Serviceeftersyn af folkeskolerne 

 • Udviklingen i børnetallet er forskelligt rundt om i kommunen. Derfor skal vores skolestruktur løbende tilpasses. Vi tror ikke, det er nødvendigt at lukke skoler, men de skal drives smartere, lyder det fra Mogens Hallager, der også foreslår øget indsats over for børn med særlige behov. Både de, der er mest til de praktiske fag, og de, der har stærke boglige talenter. 

 Udover at være ordfører på skole- og børneområdet er Mogens Hallager også næstformand i byrådets Kultur- og Idrætsudvalg. Her foreslår den konservative byrådsgruppe, at der fortsat satses massivt på tilbuddene: 

 • Lige præcis kultur- og idrætsområdet berører alle borgerne på en eller anden måde – typisk gennem fritidsaktiviteter, aftenskoler, museer og biblioteker. Dét, der sikrer sammenhængskraften i samfundet, siger Mogens Hallager, der også foreslår, at folkebiblioteker og skolebiblioteker tænkes sammen i de mindre bysamfund, så de i højere grad kan anvendes som møde- og væresteder for borgerne. 

 Aldrig mere Bodil og Egon som uventede gæster 

Klimaforandringerne har haft stor betydning for mange borgere i Roskilde Kommune. Især de, der har Roskilde Fjord og Værebro Å som naboer. Her har oversvømmelser betydet hjemløshed og angst for mange ellers ressourcestærke borgere, der frygter for næste stormflod. Det er netop blevet offentliggjort, at kystsikringen vil blive dyrere end tidligere beregnet, og derfor foreslår De Konservative, at kommunen begrænser egenbetalingen fra borgene, og at fællesskabet øger sin andel, så alle borgere kan være trygge i eget hjem. 

 Men vand kan være smukt i de rigtige omgivelser. De Konservative foreslår således, at der arbejdes mere målrettet med grønne oaser i bysamfundene og at nogle af Roskilde bys mange kilder bliver afdækket. 

 • Det behøver ikke at være i stil med Århus Å, der har skabt et helt fantastisk leben i Smilets By, men når vi nu er velsignet med så mange fantastiske kilder under vores fødder, så synes vi, at de med fordel kan bringe liv og oplevelser til både borgere og turister, der får endnu mere smukt at se på under deres besøg, siger Mogens Hallager. 

 Mere offentligt-privat samarbejde 

For at sikre høj kvalitet og mere nytænkning i opgaveløsningerne foreslår den konservative byrådsgruppe, at man i højere grad inddrager de private virksomheder i opgaveløsningen. Det gælder eksempelvis opførelsen af et nyt plejehjem i Østervangskvarteret i Roskilde samt et nyt p-hus på Schmeltz plads i Roskilde bymidte, som partiet foreslår opført i offentligt-privat samarbejde ligesom det kommende stadion i byen. 

 • Flere undersøgelser peger på, at vi ved at lade private løse en række opgaver, så kan vi få mere for pengene. Helt konkret mellem 60-80 millioner kroner hvert eneste år, så det er ikke småpenge, vi taler om, siger Lars Lindskov, der blandt andet foreslår, at private virksomheder kan stå for vedligehold af kunstgræsbaner, it og lønadministration, sociale botilbud, ejendomsdrift og en række andre opgaver, der i dag løses af kommunen. 

 De sårbare skal have en hånd 

Pengene, der kan spares på blandt andet de tekniske og administrative områder, foreslår De konservative, at man anvender på samfundets mest sårbare. 

 • Der er både sårbare børn og unge, der har brug for en tidlig indsats, ligesom vores veteraner ofte er helt overset i debatten om bistand til de ledige eller sårbare unge. I samarbejde med virksomhederne bør vi også se på, hvordan vi kan få flere i flexjob eller skånejobs. Det skylder vi alle, der har brug for en hjælpende hånd, når livet går dem imod, siger Mogens Hallager. 

 Endelig foreslår De konservative, at der igangsættes en række analyser, der skal afdække muligheder og behov inden for områder, som partiet finder vigtige. Blandt andet detailhandelsanalyse for Røde Port-projektet og parkeringsforhold i bymidten samt afdækning af udviklingsmulighederne for Sank Hans. Herudover ønsker partiet yderligere analyser for områder, der kan løses af private virksomheder, eksempelvis flexkørsel med Dantaxi i stedet for bus samt drift af kommunens ejendomme. 

 Budgetforhandlingerne fortsætter tirsdag og onsdag under førstebehandlingen. Hvis partierne når til enighed i løbet af de tre døgn, som førstebehandlingen af budgettet forventes at tage, kommer det i høring, hvor borgere, organisationer og foreninger kan komme med kritik og forslag inden andenbehandlingen og vedtagelsen i oktober. Sideskift 

Faktaboks: Elementer i det konservative budgetudspil 

 • De 18 folkeskoler bevares, men der foretages tilpasning af strukturen og øget inddragelse af skolebestyrelserne i udviklingen af skolernes kvalitet 
 • Der skal afsættes midler til talentpleje og stimulering af de bogligt stærke elever. Også de erhvervsfaglige uddannelser og vejledningen skal styrkes – blandt andet gennem styrkelse af produktionsskolen og eventet Fagenes Dag, der var en stor succes i 2017. Et projekt ”Fra CPR til CVR” skal samtidig inspirere eleverne i folkeskolen til at interessere sig for iværksætteri. Det kan eksempelvis ske gennem samarbejde med erhvervsorganisationerne, virksomhederne og åben skole. 
 • Flere private aktører skal inviteres til at byde på de offentlige opgaver. Eksempler er drift af kommunens 400 ejendomme på i alt 50.000 m2. Hvis man kan sænke udgifterne til ejendomsdrift med 10%, f.eks. gennem energioptimering og digitalisering, så kan kommunen spare 25-30 mio. hvert eneste år. 
 • Flere anlægsopgaver skal løses i Offentligt-Privat Samarbejde. Partiet peger på et nyt plejehjem som afløser for Asterscentret samt et nyt p-hus på Schmeltz Plads i Roskilde. Modellen anvendes også ved stadion i Rådmandshaven. Denne model vil lette kommunens anlægsbudget. 
 • Herudover kan en række private aktører løse opgaver inden for anlæg og vedligehold af kunstgræsbaner, sandkasser i institutioner og gummibelægninger på atletikanlæg, ligesom man gør i andre kommuner som Høje-Tåstrup, Gentoge og Lyngby-Tårbæk. Også administrative opgaver som løn, regnskab og HR kan med fordel kan løses af specialister. Dansk Industri vurderer eksempelvis, at Roskilde Kommune kan spare mellem 60-80 mio. hvert år og med højere kvalitet til følge.
 • De Konservative foreslår, at kravene til ungdomsboliger gøres mere fleksible. Eksempelvis gennem lidt mindre areal til boligen og større andel på fællesarealer, ligesom man har gjort på Frederiksberg. 
 • Trafiksikkerhed og infrastruktur skal styrkes. Blandt andet gennem øget anvendelse af grøn bitu-asfalt, der er mere skånsom for miljøet end traditionel asfalt. Herudover foreslår partiet øget anvendelse af støjsvag asfalt ved boligområder, eksempelvis i Vindinge. 
 • Under overskriften ”Mindre Grimt Mere Grønt” foreslår partiet en fortsættelse anti-graffitti-indsatsen, som partiet fik med i budgetforliget sidste år ligesom der skal etableres flere grønne oaser i byerne. Et konkret forslag er at afdække flere af kilderne i Roskilde, så de kan skabe liv og trivsel for borgere, gæster og turister. 
 • De Konservative foreslår, at skolebibliotekerne f.eks. i Vindinge og Svogerslev i højere grad anvendes som møde- og væresteder. Det kan blandt andet ske gennem samtidig anvendelse som folkebiblioteker i stedet for en bogbus. Ligesom fastholdelse af pulje til forsamlingshusene i landsbyerne skal dette tiltag understøtte og fremme livet i Roskilde Kommunes bysamfund. 
 • De Konservative ønsker at fremme erhvervsvenligheden, blandt andet ved opkøb af mere jord til erhvervsgrunde. Herudover en forhøjelse af kravet om bankgaranti til en million kroner for de håndværksvirksomheder, der løser renoverings- og byggeopgaver på kommunens ejendomme og institutioner. 
 • Hver femte bolig i Roskilde Kommune er allerede i dag en almen bolig. Derfor foreslår De Konservative, at der fremover skal satses på andelsboliger og ejerboliger, så mangfoldighed bliver fremmet. Eksempelvis kan en del af de almene boliger i Roskilde Vest konverteres til andels- og ejerboliger, mens der så kan bygges almene boliger f.eks. på Lindegården. Dermed fastholdes, at der er med 20% almene boliger er boliger for alle typer borgere, mens mangfoldigheden styrkes. 
 • Med op til 13-14 sygedage i gennemsnit per medarbejder om året og en personaleomsætning i flere områder på mellem 15-20% koster sygefravær og hyppige skift af medarbejdere kommunen mange penge. Partiet foreslår derfor, at der nedsættes et §17.4-udvalg, hvor kommunens ledelse, arbejdsmarkedets organisationer samt private aktører inddrages i et arbejde med at afdække, hvordan trivslen blandt medarbejderne kan øges. Hvis sygefraværet kan nedsættes med blot 20% vil kommunen ifølge De Konservative kunne spare omkring 30 millioner kroner og borgerne vil få bedre service. 
 • Det Konservative Folkepartis budgetforslag sikrer en økonomi i balance, hvor der ikke opereres med skattestigninger, men derimod mere effektiv anvendelse af borgernes og virksomhedernes skattekroner. Partiet er klar til at indgå konstruktivt i årets budgetforhandlinger 

 Yderligere information: