Konservative i Roskilde klar til budgetforhandlinger 

 

Massive investeringer i skole- og børneområdet 

Den konservative byrådsgruppes hovedgreb i et budget for Roskilde Kommune er en tidligere og større indsats for børn og unge, bedre ældreomsorg, beskyttelse af miljø og grundvand, flere frie valg for borgerne, styrkelse af de nære sundhedstilbud, fokus på både elite og brede i kultur- og idrætstilbud, mindre bureaukrati – og en øget anvendelse af de private virksomheder i opgaveløsningen 

I den kommende uge samles byrådets partier for at prioritere de 7,5 milliarder som Roskilde Kommunes budget udgør. Den konservative byrådsgruppe har forberedt sig gennem flere måneder og har inddraget både den konservative vælgerforening og de øvrige borgerlige partier i drøftelserne. 

Partiets oplæg til budgetforhandlingerne er en direkte fortsættelse af sidste års valgprogram, der sikrede en historisk fremgang til fem mandater i Roskilde byråd. 

 • Som altid er det vores ambition at levere et borgerligt budget i balance. Ikke blot for det kommende år, men for resten af byrådsperioden. Borgere, foreninger og virksomheder skal kunne stole på, at dét vi siger før valget også er dét, vi arbejder benhårdt på at levere efter valget, understreger gruppeformand Lars Lindskov, som ved de centrale forhandlinger i år vil være flankeret af Trine Borre, der er nyvalgt medlem af byrådet. 

Forudsætningerne for årets budgetforhandlinger er blevet en smule ændret ved, at den socialdemokratiske regering har strammet op på kommunernes økonomi. Der er derfor ikke de samme muligheder for at udvikle den kommunale service på samme måde som under tidligere borgerlige regeringer. Men den konservative byrådsgruppe er alligevel fortrøstningsfuld og har i deres budgetudspil prioriteret en række områder, hvor de ønsker at investere i den borgernære velfærd. 

 

Investeringer i skole- og børneområdet 

Et af dem er skole- og børneområdet, hvor Det konservative folkeparti med deres udspil kan undgå alle de fremlagte forslag om lukkedage samt reduktion i åbningstiden og øgede takster for mad og pasning.  

 • Børnefamilierne er ofte også nye på boligmarkedet og er med stigende el- og varmeudgifter spændt hårdt for i forvejen, så vi skal ikke gøre det svære for dem at få hverdagen til at hænge sammen med stigende priser og dårlige service, siger skole- og børneordfører Anne Fabricius Murmann. 

Udover at frede området for forringelser ønsker de konservative at afsætte 30 mio. kroner ekstra over de kommende tre år til et pilotprojekt på tre udvalgte folkeskoler i Roskilde. Formålet er at yde øget støtte med pædagoger og lærere til elever med særlige behov. 

 • Det er muligt, de lidt mere krævende børn skal ud i et specialtilbud senere, men vores ambition er, at disse børn, når den tid kommer, hvor de ikke kan rummes i folkeskolen, så vil have behov for markant mindre støtte gennem opvæksten. Og undervejs har alle elever på almenområdet så også fået en bedre skolegang, siger Anne Fabricius Murmann, der selv er mor til to børn, hvoraf det ene har særlige behov. 

I det konservative budgetudspil er der på skole- og børneområdet også sat midler af til at løfte legepladser og udemiljøet samt klasseværelserne, så rammerne er i orden for opvækst og læring, ligesom der er afsat midler til pasning af egne børn. 

 

 Målrettede indsatser på beskæftigelses- og socialområdet 

Der har været stor debat de senere år om Jobcentrenes indsatser og resultater. De konservative ønsker ikke at lukke jobcentrene, men de efterlyser mere værdighed i behandlingen af de borgere, der har brug for støtte. 

 • I forhold til jobskabelse skal vi bruge mindre tid på de borgere, der er jobparate eller ”between jobs” og mere tid på de, der er groet fast i arbejdsløshed. Det er partierne på Christiansborg, der skal vedtage love og regler, der understøtte lysten til at få et job, men lokalt kan vi godt prioritere ressourcerne og indsatserne, så sagsbehandlerne får bedre tid til at bruge deres faglighed frem for på bureaukrati, lyder det fra Pierre Kary, der er konservativ beskæftigelses- og socialordfører. 

 På socialområdet ønsker de konservative at bruge mere tid på de, der har behov for en hjælpende hånd og især på det psykiatriske område at sætte tidligere ind eventuelt i samarbejde med regionen, hvor der er mulighed for det. 

 • Vi skal hjælpe socialrådgivere og fagligt dygtige medarbejdere af med unødvendigt bureaukrati og regler, så de kan levere reel støtte frem for kontrol. Og så skal vi være bedre til at forebygge og sætte så tidligt ind som muligt – også på det psykiatriske område, hvor vi som samfund har en stor opgave med at hjælpe de mest sårbare i vores samfund, siger Pierre Kary. 

 

De ældre skal have et reelt løft 

Ifølge den konservative byrådsgruppe er bunden nået for, hvad vi som samfund kan byde vores ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen. 

 • De ældre har knoklet et helt liv og fortjener et godt og værdigt seniorliv. Derfor skal både hjemmepleje og plejehjem skal have et løft, siger Mogens Hallager, der er byrådsgruppens sundheds- og omsorgsordfører. 

 Han påpeger, at ingen kan løfte alt alene. Heller ikke en kommune. Derfor ønsker den konservative byrådsgruppe en øget inddragelse af de mange dygtige private aktører i velfærdsopgaverne. 

 • Det behøver ikke kun at være på plejehjemsområdet, at de private bidrager med investeringer, omsorg og kompetencer. Det kan også være på børnehaver og skoler samt specielle botilbud som Mariehusene, der i alt for mange år har været utidssvarende og i dag er et uværdigt kommunalt tilbud til beboerne, understreger Mogens Hallager. 

 

Flere private aktører skaber sammenhæng 

De konservative peger på Østervangscentret i Roskilde som et oplagt sted at udvikle et sammenhængende område med boliger og indkøbsfaciliteter tæt på infrastruktur, familielæge og sygehus samt masser af kultur- og fritidstilbud tæt omkring sig. 

 • Østervangscentret står over for en omdannelse, hvor et nyt plejehjemstilbud skal skyde op, hvor det tidligere Asterscenter lå. Sammen med et nyt Mariehusene er et friplejehjem oplagt tænke sammen med udnyttelse af fælles faciliteter som musikscene, sansehave, sygeplejerske og andre tilbud til beboerne, siger Mogens Hallager. 

 På sundheds- og omsorgsområdet foreslår de konservative også at se nærmere på mulighederne for etablering af et Frivilligråd, der kan sammentænke og understøtte de mange frivillige indsatser på social- og fritidsområderne. 

 • Det er ikke alle tiltag i en budgetaftale, der behøver at koste penge. Ofte skal kommunen blot give en støttende hånd her og der. De frivillige styrker sammenhængskraften i vores samfund, og vi hylder dem årligt med ”Frivillig Fredag”-festen, hvor vi samler flere hundrede frivillige og siger dem tak. 
 • Med et Frivilligråd og reduktion i administrativt bøvl kan vi også i hverdagen understøtte den uundværlige indsats fra de mange tusinde frivillige, der løfter en kæmpe opgave lige fra besøgsvenner over folkekøkkener til idrætstrænere, siger Mogens Hallager, der også er formand for Kultur- og Idrætsudvalget. 

 

Kultur og idræt er sammenhængskraft 

Kultur- og idrætsområdet har altid været konservativt hjerteblod. Faktisk ville de konservative byrådsmedlemmer allerhelst bevilge 15-20 millioner mere årligt til området, der bortset fra erhvervsområdet er kommunens allermindste budget på i alt 200 mio. 

 • Det er her kulturtilbud som museer, biblioteker, musikskoler og aftenskoler ligger sammen med idrætsforeninger, stadion, roklub og mange andre steder, hvor folk mødes og dyrker deres passion, siger Mogens Hallager, som derfor mener, at enhver krone givet til området er en god investering: 
 • Dit barn skal kunne gå til den fritidsaktivitet, det gerne vil gå til – uanset, om det er spejder, idræt, sang, rollespil i skoven. Samtidig skal der være plads til at dygtiggøre sig. Tour de France beviste, at man godt kan kombinere elitesport med folkefest og breddeidræt. Derfor skal vi ved siden af støtte til bredden også investere i elitesportsaftaler, så vi også stimulerer talenterne, siger Mogens Hallager. 

 

Byg i god kvalitet første gang 

På det konservative visionsprogram er etableringen af en ny idrætsby i Rådmandshaven med plads til ungdomsboliger, seniorboliger og sundhedsklinik centralt placeret. Et sammenhængende stadionkompleks, udviklet af en pensionskasse og private vil kunne give den kobling mellem Kildegården og Roskilde Kongres- & Idrætscenter, som en kommunal renovering af det nedslidte stadion ikke vil kunne løfte. 

 • Ved at investere i ordentlige faciliteter fra starten får mange familier plads til at dyrke deres forskellige passioner i samme område, understreger Mogens Hallager. 

 

Sikre skoleveje og mere fleksible lokalplaner 

Inden udgangen af 2023 skal Roskilde Byråd gennem den kommende Kommuneplan udstikke retningslinjerne for, hvordan kommunen skal udvikle sig i de kommende år. Og her skal sigtekornene være knap så detaljerede, som de er i dag, lyder det fra de konservative, som ud over de store byudviklingsprojekter i Roskilde som idrætsby, stationskvarteret, sygehusgrunden og Sankt Hans også ønsker en mere helhedsorienteret tilgang til lokalplaner i hele kommunen, også i bydele og landsbyer. 

 • Vi ønsker at bevare vores særegne boligkvarterer, men ikke at udvikle mere restriktive lokalplaner end højst nødvendigt. Kommunen skal fx ikke blande sig i, om man har hvidmalede vinduer i træ eller aluminium. Kort og godt ønsker vi mindre restriktive og mere fleksible lokalplaner, der er et arbejdsredskab for medarbejdere, borgere og investorer, siger Trine Borre, der sammen med Pierre Kary sidder i Plan- og Teknikudvalget. 

 Trine Borre har sit byrådsarbejde fokus på en attraktiv bymidte, der kan udvikle sig dynamisk i takt med tiden og behovet og hvor man kan handle, opleve kultur og spise en hurtig frokost eller mad på byens forskellige caféer og restauranter. Herudover prioriterer hun i udvalgsarbejdet sikre skoleveje overalt i kommunen, herunder en bus til Katedralskolen og vælger hellere en række foreslåede projekter fra. 

 • Dyrene skal også sove. Jeg mener ikke at det skaber øget tryghed, hvis der kommer lys i Roskilde Ring. Hvis man vil motionere om natten, kan man tage en pandelampe på. Vi mener også, at det skal være muligt at opleve mørke, selv om man opholder sig midt i byen siger Trine Borre, der også er medlem af Klima- og Miljøudvalget. 

 

Beskyttelse af miljø og grundvand 

Her støtter hun og den konservative byrådsgruppe køb af lavbundsjorde til naturarealer, ligesom hun fortsætter Pierre Karys arbejde fra sidste byrådsperiode om stop for brug af pesticider og bekymring om jordvarmeboringer. 

 • Vi har en forpligtelse til at beskytte grundvandet, så også kommende generationer kan få rent drikkevand. Og alle skal kunne nyde naturen i deres lokalområde, understreger Trine Borre. 

 

Der er penge nok, hvis de bruges rigtigt 

Med et samlet budget på 7,5 milliarder kroner er der ifølge den konservative byrådsgruppe altid mulighed for at finde projekter, der ikke skal fortsætte – eller finde opgaver, der kan løses mere effektivt. 

 • Alle organisationer kan effektivisere en halv eller hel procent. Det kan Roskilde Kommune selvfølgelig også. Sæt medarbejderne fri. Prioritér projekter mere kritisk. Og løs administrative opgaver mere effektivt. Og inddrag flere virksomheder i opgaveløsningen. Så vi får sund konkurrence, flere frie valg og bedre oplevet kvalitet i den leverede service til borgerne, siger Lars Lindskov