Det Konservativt budgetudspil for 2020

Roskilde Kommune – vækst og velfærd – mere for mindre

Kommunen skal være en attraktiv kommune for alle borgere – hele livet. For at sikre dette har vi en række overordnede og konkrete nedslag:

 • Økonomiudvalget 
  • Vi ønsker at bevare kommunens abonnementer og investeringer i de lokale aviser, ikke blot online, men også som trykte medier. Det samme gælder kommunens medarbejdermagasin Kilden. Det er ikke alle, der er fortrolige med online-læsning og vi risikerer at hægte en del af befolkningen og læserne af. Derfor skal vi støtte de trykte medier både eksternt og internt – og vi går ikke ind for de foreslåede besparelser på disse områder.
  • Udviklingspuljen kan måske godt reduceres lidt, men ikke meget. Vi skal stå stærkt rustet til initiativer som Tour de France, DM i Skills, Spejdernes Lejr mfl – og der er masser af lokale udviklingsprojekter, der fortjener støtte.
 • Erhvervslivets rammevilkår og konkurrenceevne skal styrkes – både virksomheder og detailhandel:
  • Dækningsafgiften sænkes for erhvervsejendomme med i alt 18 mio over de kommende fire år. Det er en nedsættelse til ca. 5 promille fra de nuværende 7,96. Den særlige, lokale erhvervsskat i Roskilde skal helt væk, og derfor foreslår vi, at udviklingen fortsætter, indtil den om 8-10 år (gerne før) er helt udfaset og vi dermed er konkurrencedygtige med Køge, Solrød og en række andre kommuner. Dette vil også tiltrække investeringer og bidrage til finansiering af velfærden.
  • Kommunen kan og skal ikke løse alt med egne ressourcer. Flere opgaver skal løses af private virksomheder. Nationale statistikker – og erfaringer fra erhvervslivets organisationer blandt andet DI – viser, at Roskilde Kommune i langt mindre omfang end andre lader private løse opgaver. Vi er ca 650 mio under landsgennemsnit for konkurrenceudsættelse af opgaver – og der er typisk 10% at hente, altså 65 mio. Men vi starter i det små og vil gerne lade professionelle samarbejdspartnere stå for driften af vores IT og vores ejendomme. På ejendomssiden ved vi, at 10% reduktion i udgifterne til vores 554.000 m2 mange ejendomme vil give 25-30 mio. – altså i alt ca 100 mio inden for to områder, vi ikke vil betegne som kernevelfærd. En meget forsigtigt sat gevinst herved er det konservative udspil sat til 12-15 mio. om året, men vi ved, at potentialet er langt, langt større. Derfor vil vi også gerne outsource driften af den nye svømmehal til private. Det er vi sikre på, at de kan gøre godt.
  • Køb af erhvervsjord: Vi afsætter 20 mio. ekstra til køb og byggemodning af erhvervsjord over de kommende fire år.
  • Erhvervsfremme og turismeservice skal styrkes: Både turister og erhvervsturister bidrager med indtægter og finansiering af vores lokalsamfund. Derfor foreslår vi 8 mio afsat over de kommende fire år med 25% til detailhandelen (partnerskabsaftale med Roskilde Handel), 25% til erhverv (partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde) og 50% i partnerskab med VisitRoskilde og den kommende organisation for turisme i Fjordlandet med Lejre og Frederikssund.
 • Skole & Børn:
  • Forsøget med juniorpædagoger (drenge uddannes i ungdomsskolen til at lave lege med drenge i børnehaver) ønsker vi skal gøres permanent.
  • Familierne og singleforældre skal ikke stresses yderligere: Vi ønsker ikke lukkedage i påsken eller en time kortere åbningstid i institutioner. Vi ønsker heller ikke øget forældrebetaling i SFO, og vi ønsker ikke først at dele børnene ved 27 elever mod 26 nu. I alt ønsker vi ikke, at der spares 9,4 mio om året på børnene.
  • Hvis flertallet vælger at lukke Vor Frue skole, er vi klar til at støtte forældrene med tilsvarende beløb til at drive privat- eller friskole for.
  • Der afsættes en halv million om året til sorggrupper for børn.
 • Kultur & idræt
  • Vi ønsker at bevare elitesportsaftalerne. Måske bør svømning erstatte en af de sportsgrene, der har fået støtte i mange år – eller der skal udvides. Men vi skal støtte vores elitetalenter.
  • Vi ønsker at bevare en frivilligkoordinator på kultur- og socialområdet. Det er her fritidspas for børn fra udsatte familier, åben skole-projektet med samarbejde mellem erhvervsliv og folkeskoler samt ressourcer på frivilligcentret håndteres. Den slags er limen i vores samfund og skal støttes – ikke reduceres.
  • Vi ønsker at prioritere hal 12 som skaterområde og ønsker ikke åbningstiden nedsat
  • Vi ønsker at støtte mangfoldigheden på det musiske område og ønsker ikke tilskuddet til Schubert-selskabet, der er den eneste forening, der er lokalt forankret og arbejder med klassisk musik på internationalt niveau. Vi støtter både Musicon og Byparkskoncerter, Gimle mm, men vi skal også have andre aspekter af det musiske med.
 • Finansiering:
  • Roskilde kommune har i de seneste år – ikke mindst på konservativ foranledning – nedbragt sin gæld, så vi nærmer os landsgennemsnittet i gæld pr. borger. Og renten ser ud til at fortsætte sit lave niveau. Derfor tør vi godt afdrage ca 3 mio mindre end de nuværende 70 mio, vi i dag anvender på afdrag og renter af gæld.
  • Roskilde Kommune har en meget høj andel almene boliger. Det kommunale indskud i Landsbyggefonden blev af flertallet sat op fra 10 til 13,5 mio. om året. Vi mener, det er vigtigt med almene boliger, men vi ser også gerne andelsboliger og privat udlejning fremmet, så der er ingen grund til at give så massiv støtte til den almene sektor, hvor flere af de boligselskaber, der nu bygger, endda er fra København. Det giver ingen mening. Derfor foreslår vi beløbet lagt på et niveau, hvor vi fortsat bygger almene boliger, men ikke i så aggressiv takt som socialdemokraterne lægger op til.
  • Sygefraværet skal ned – på en eller anden måde, som direktion og ledere må løse. Vi ligger tårnhøjt på over 5-5,5% ud af 7.000 medarbejdere – hertil kommer 15-20% personaleomsætning. Årsagerne er mange, men med god ledelse, afbureaukratisering, bedre normeringer, læreraftale mm skal vi have tallet ned. Hver morgen melder over 400 medarbejdere sig syge. Det koster 160 mio om året i produktionstab. Hvis vi kunne sætte sygefraværet ned med 20% sparede vi mindst 30 mio. – vi mener, at 10% af dette beløb er realistisk at stille i forventning – altså 3 mio mindre til vikarer og sygefravær om året. Det er nærmest uambitiøst, men vi ønsker at sende et signal til alle ledere i Roskilde Kommune om at påtage sig ansvaret og sikre en god kultur og organisering, der skaber mindre sygefravær.
  • Se i øvrigt afsnit om erhvervsfremme og private aktører som opgaveløsere.
 • Anlægsbudgettet
  • Øget turisme og flere oplevelser: Roskilde er grundlagt på kilder. Vi ønsker flere kilder fritlagt. Det afsætter vi 5 mio til i de kommende fire år, og forventer, at det kan få flere fonde til også at investere i fritlægning af udvalgte af Roskildes mange kilder.
  • Etablering af mountainbike-baner (MTB) i hhv Gulddysseskoven i nord og fx Klosterskoven i syd.
  • Øget medfinansiering til de stormflodsramte i Jyllinge Nordmark med 6 mio – svarende til ca 10.000 kroner pr. berørt parcel.
  • Pånær fjernelse af projektet ”råstof Roskilde”, har vi ladet alle poster stå i den strategiske anlægsplan. Det er Roskildes driftsbudget, der skal styres – anlægsbudgettet udgør kun ca 2,5% af det samlede beløb, så det ønsker vi at fastholde.

Kort sagt: Når folk betaler meget i skat og kommunens beskatningsgrundlag er højt og arbejdsløsheden lav, så skal vi ikke både forringe den kommunale service og hæve priser på samme tid.

Vi ønsker at gå en anden vej. Og vi har med et gennemregnet budgetforslag i balance sikret, at Roskilde Kommune i 2020 har et overskud i 2020 og alle overslagsårene. Der er en positiv forskydning på likviditeten på 50,9 mio allerede i 2020 og herefter stabilt de kommende år på 25,2 mio i 2021, 24,3 mio i 2022 og 18,1 mio i 2023, så vi får genopbygget kassebeholdningen, mens vi leverer god service for færre penge.

Det kræver selvfølgelig, at man er klar til at gå en anden vej, der sikrer fokus på det private erhvervslivs rammevilkår, så vi har vækst i den private beskæftigelse frem for i den offentlige, at vi får en god og professionel kommunal service med fokus på kvalitet i opgaveløsningen samt fokus på befolkningens behov i alle aldre. Herudover skulle vi gerne springe noget højere op ad listen på alle erhvervsmålinger, for nu sætter vi fuld fart på de væsentligste områder, de har efterlyst.

 

Det konservative budgetudspil viser, at det kan lade sig gøre både at hæve velfærden og sænke skattebyrderne. Og vi er klar til forhandlingerne lørdag.

 

Lars Lindskov 

Byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti

 

Mogens Hallager

Byrådsmedlem for Det Konservativt Folkeparti.