Pressemeddelelse: Fælles VK-udspil til årets budgetforhandlinger i Roskilde

Afbureaukratisering, mindre sygefravær, øget anvendelse af private virksomheder i opgaveløsningen og en sund kommunal økonomi er hovedmarkeringerne i et fælles udspil fra de to borgerlige partier op til budgetforhandlingerne, der starter torsdag på Roskilde Rådhus

Det Konservative Folkeparti og Venstre i Roskilde Kommune har op til budgetforhandlingerne for2018 defineret nogle fælles snitflader, der forener de to partier. Det drejer sig om konkurrenceudsættelse, afbureaukratisering og en egentlig tillidsreform, der også indebærer forøgelse af medarbejdernes trivsel og sænkning af sygefraværet.

Øget anvendelse af private virksomheder

Konkurrenceudsættelse i kommunerne stiger så svagt, at der reelt er tale om stagnation. Der er derfor et stort potentiale for at udbyde flere opgaver, både på velfærdsområdet og de tekniske områder. Især de bløde opgaver inden for social- og sundhedsområdet samt hele det administrative område inden for løn, regnskab og HR sendes typisk ikke i udbud, hvilket de to borgerlige partier ønsker at få gjort noget ved.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets ”indikator for konkurrenceudsættelse” (IKU), bliver kun godt 25% af de opgaver, der opfattes som egnet til at blive løst af private virksomheder, konkurrenceudsat.

–        I Roskilde Kommune ligger vi lidt under landsgennemsnittet, men væsentligt under de omkringliggende kommuner, vi gerne sammenligner os med, herunder Køge, Holbæk, Frederikssund, siger Lars Lindskov, der er konservativ budgetforhandler.

Venstres gruppeformand Bent Jørgensen opfordrer til konkret handling på området.

–        Vi ser gerne, at der igangsættes en analyseproces, der har til formål at udarbejde et katalog over mulige konkurrenceudsættelsesområder. Et inspirationskatalog, der vil kunne danne grundlag for prioritering og politisk beslutning. En sådan analyse bør også omfatte afdækning af mulige offentlige/private samarbejder, som eksempelvis et kommende P-hus på Musicon, der på samme måde som stadionprojektet i Rådmandshaven med fordel kan gennemføres som OPP, understreger Bent Jørgensen.

Afbureaukratisering

Det er ikke kun på nationalt plan, der er behov for oprydning i regler og procedurer. Også på kommunalt plan er der behov for at sætte luppen på forretningsgange, der ikke udviser den fornødne respekt for medarbejdernes kompetencer, som de retteligt burde have krav på, lyder det fra de to borgerlige budgetforhandlere.

–        Det kan dreje sig om alt fra unødige analoge registreringer og rapporteringer, til fremme af kommunale institutioners eget flerårige budgetansvar. Med andre ord mindre bureaukrati og mere tid til borgernære relationer, siger Venstres Bent Jørgensen.

De konservatives Lars Lindskov er enig og foreslår igangsættelse af et pilotprojekt, der skal afdække mulighederne for mindre bureaukrati.

–        Venstre og Konservative vil i budgetforhandlingerne arbejde for, at vi fokuserer på procedurer og forretningsgange, der tager udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer. Vi skal fremme det lokale selvstyre i kommunens administration og institutioner. Målet er at nå frem til en egentlig tillidsreform for hele Roskilde Kommune.

Mere trivsel, mindre sygefravær

Som en udløber af tankerne om en tillidsreform – og i forlængelse af de to partiers forslag om af få afbureaukratisering – vil vi gerne stille skarpt på Roskilde Kommunes sygefravær.

–        Der findes mange eksempler på positive effekter af fokus på sygefravær og årsagerne. Senest har forskere fra Rigshospitalets Videncenter for reumatologi og rygsygdomme påvist, at simpel information og foredrag omkring rygsmerter reducerede sygefraværet med godt 50% i forhold til kontrolgruppen. Lokalt har vi også set positive effekter af vejledning omkring ansattes graviditetsbetingede sygefravær, hvor vi sidste år fik vedtaget et pilotprojekt, der har været vellykket, siger Bent Jørgensen og Lars Lindskov samstemmende.

Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ligger Roskilde Kommunes sygefravær i 2016 på 13,1 dages fravær pr. fuldtidsbeskæftiget, hvilket er 10% højere end landsgennemsnittet.

–        En reduktion af dette fravær vil selvsagt give en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst, men endnu vigtigere også øget medarbejdertrivsel, og dermed også øge attraktiviteten af Roskilde Kommune som arbejdsplads, siger Bent Jørgensen.

–        Det Konservative Folkeparti og Venstre går til budgetforhandlingerne med forventning om, at der kan opnås enighed om at udarbejde en ekstern analyse af årsagerne til kommunens sygefravær, og at der afsættes en pulje til implementering af de anbefalinger, der måtte komme.

De to partier foreslår, at der nedsættes et såkaldt §17.4-ad hoc udvalg, hvor repræsentanter fra byrådet, medarbejderne og eksterne eksperter kan komme med anbefalinger til byrådet om, hvordan man bedst sætter ind for at skabe bedre trivsel og mindre sygefravær blandt medarbejderne.

–        Mindre sygefravær er til fordel både for medarbejderne, for børnene der ikke skal have vikarer og for ældre, der ikke vil opleve så mange nye ansigter i hjemmet, understreger Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

Udover disse forslag går de to borgerlige partier til forhandlingerne med en række andre forslag til 2018-budgettet

Yderligere information:

  • Bent Jørgensen, gruppeformand Venstre bentj@roskilde.dk, mobil 29 34 22 45
  • Lars Lindskov, gruppeformand Det Konservative Folkeparti, larslin@roskilde.dk, mobil 30 50 19 79.

Lidt om det med pengene

I perioden 2008 – 2016 har Roskilde Kommune haft et gennemsnitligt, årligt driftsunderskud på 25 mio. kr., og i samme periode er kommunens gæld steget fra 1 til 1,3 mia. kr. Det svarer til en gæld på 15.479 kr. pr. indbygger (landsgennemsnittet er 14.835 kr.).

Gælden toppede med 1,5 mia. kr. i 2013, og siden da er der afdraget stødt, hvilket er hjulpet godt på vej af den lave rente (hovedparten af kommunens gæld er variabelt forrentet).

Det årlige driftsunderskud tages fra den velpolstrede, men faldende kassebeholdning (der er fremkommet ved låntagning).

Renter og afdrag overstiger 70 mio. kr., og derfor kunne Roskilde have haft et overskud på ca. 50 mio. kr., hvis det ikke havde været for den store gæld. For de penge kan man fx opføre en mindre svømmehal (om året).

Men ak, det er ikke kun dyrt at være fattig, det er også risikabelt. Når gælden er stor, vil en rentestigning slå hårdt igennem; og denne cocktail af gæld og risiko sætter rammer for de årlige budgetforhandlinger (ifølge nogle partier).

Man kan dog sige, at så længe afdragene er større end underskuddet, så går det, fordi gælden falder; men det betyder samtidigt, at der ikke er plads til udskejelser (også selvom det efter sigende går godt i Roskilde).

Derfor er det vigtigt, at kommunens gæld nedbringes i et ambitiøst tempo. Det er den sikre vej til mere luft i budgettet (alternativet er at forblive fattig eller hæve skatten).

Jan Fischer

(Byrådskandidat, Roskilde Konservative)

Konservative klar med en række udspil til budgetforhandlingerne

Øgede investeringer i børn og uddannelse, flere midler til lokale og borgernære initiativer, grønne oaser i bysamfundene, indsats mod graffiti og flere investeringer til erhvervsservice og turismeindsatsen er nogle af de konservative markeringer, når budgetforhandlingerne om Roskilde Kommunes 6,5 milliarder store budget for alvor starter i denne uge

Det Konservative Folkepartis forhandlere møder velforberedte op til ugens budgetforhandlinger med de øvrige partier i Roskilde Byråd. Her skal de 150 millioner til anlægsopgaver og 6,5 milliarder til drift fordeles for det kommende år.

– I de foreløbige sonderinger med de andre partier kan vi høre, at der er meget, vi er enige om inden for de store velfærdsområder, som eksempelvis børn og ældre, kultur og idræt samt grønne investeringer og miljøforbedrende tiltag som kystsikring, el-biler, grøn asfalt og meget andet. Men budgettet er ekstremt kompliceret, og i stedet for at diskutere enkeltsager har vi udviklet en håndfuld politiske pakker, som vi vil drøfte med de øvrige partier og søge opbakning til, siger den konservative gruppeformand Lars Lindskov, der i årets budgetforhandlinger vil være sekunderet af den konservative vælgerforeningens formand Klaus Aare Bang.

Børne- og uddannelsespakke

Ved de foreløbige sonderinger mellem partierne har Det Konservative Folkeparti fremsat forslag på skole- og børneområdet om styrkelse af den lokale ledelse og forebyggelse af stress og sygdom blandt lærerne og til eleverne oprettelse af talentklasser i matematik, dansk, fysik og kemi samt tilbud i form af musikundervisning fra 2. klasse og svømmeundervisning fra 0.-4. klasse.

– Med den nye svømmehal får vi ekstra vandkapacitet, og med den vedtagne musikby-strategi er det naturligt, at vi lader økonomi følge politiske visioner, siger Lars Lindskov, der også ønsker øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser blandt andet gennem oprustning af uddannelsesvejledningen i folkeskolen.

Herudover foreslår De Konservative, at der startes et pilotprojekt op med juniorpædagoger, hvor 8.-9. klasses drenge leger med især drengene i børnehaverne.

– Der skal være mere bold og træklatring i børnehaverne, og det kan store drenge bidrage naturligt til. Vi ved fra tilsvarende projekter i andre kommuner, at det har givet positive oplevelser i børnehaverne, siger Lars Lindskov.

Grøn miljøpakke

De Konservative ønsker, at der skal være mere grønt og mindre grimt i Roskilde Kommune.

– Grønne oaser i kommunens byer er trækplastre for ophold om sommeren, og så ser det generelt pænere ud, hvis der er mere grønt, når man færdes i byrummet. Når de indrettes på den rigtige måde, kan de grønne oaser også fungere som klimasikring, overløbsbassiner og større biodiversitet. Vi vil også sætte øget ind mod graffiti, der jo ikke ligefrem pynter i gadebilledet, understreger Lars Lindskov.

Kultur- og nærhedspakke

For de konservative forhandlere er det vigtigt med følelsen af større nærhed og kortere afstand mellem kommunen og den enkelte borger. Et tiltag som ”Borgermillionen” skal blandt andet kunne bruges for lokalsamfundene til at søge tilskud til forskellige lokale tiltag som legepladser, forsamlingshuse, events der skaber liv.

– Det er også tydeligt, at der i effektiviseringens hellige navn er sparet på områder, der har gjort det bøvlet at være frivillig og engageret i de lokale foreninger. Det ønsker vi at rette op på gennem en række tiltag. Det kan også være praktiske tiltag som at få pedellerne tilbage på folkeskolerne om aftenen, så vi skaber mere nærvær og god, gammeldags service, siger Lars Lindskov.

Herudover vil de konservative tale med deres regionsrådspolitikere om lokale sundheds- og lægehuse, ligesom de vil presse på for at beholde en døgnbemandet skadestue på Roskilde Sygehus. De lokale konservative vil også tale med folketingsgruppen om blandt andet at lægge pres på politiet, så landbetjentene kan komme tilbage i Jyllinge og Viby.

Erhverv og turisme

Det Konservative Folkeparti har historisk været fortaler for erhvervslivet. I Roskilde Kommune er det ikke anderledes. Et af de konservative budgetønsker er da også øgede investeringer i erhvervsservice og turistfremme.

– I dag anvender vi godt 3 millioner til erhvervsservice og turistfremme. Herudover har vi en pulje på 3 millioner som virksomheder og organisationer kan søge til forskellige vækstinitiativer. Men talrige undersøgelser viser, at vi sakker agterud i forhold til andre kommuner. Derfor foreslår vi, at der sættes yderligere 5 millioner af til området, hvor vi også ønsker, at opgaven fortsat skal løses af private operatører, fastslår Lars Lindskov, der som formand for Erhverv, Vækst og Globaliseringsudvalget har løbende dialog med erhvervslivets organisationer og de lokale virksomheder om behov og ønsker til bedre erhvervsklima.

– Fra de indledende forhandlinger kan jeg forstå på borgmesteren og de røde støttepartier, at de ikke er indstillet på at sænke den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, som Roskilde Kommune opkræver som en af de få tilbageværende kommuner og som Det Konservative Folkeparti i tidligere års budgetforhandlinger har fået nedsat af to omgange. Det er ærgerligt, for de 70 millioner kroner, som det lokale erhvervsliv betaler i særskat, gør dem jo mindre konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne og de kommuner, vi konkurrerer med, siger Lars Lindskov, som derfor vil tilgå budgetforhandlingerne anderledes på dette område.

Hvis ikke Det Konservative Folkeparti kan få Socialdemokraterne og de røde partier til at nedsætte den lokale særskat, så vil partiet i stedet insistere på, at virksomhederne kan mærke, hvad de får for de penge, de bliver opkrævet. Det kan eksempelvis være bedre asfaltering og forskønnelse af industri- og erhvervsområderne samt bedre betjening på erhvervsserviceområdet.

Som en del af erhvervs- og brandingindsatsen ønsker Det Konservative Folkeparti også en øget indsats til varetagelse af kommunens interesser i forhold til det omgivende samfund. Det er fx tiltrækning af statslige styrelser i forbindelse med udflytningen fra København samt bevarelse af Roskilde Sygehus, sikring af togdrift samt bedre vejforbindelser mellem Roskilde og Køge samt Roskilde og Ringsted.

Finansiering fra flere kanter

Hvert år bruger Roskilde Kommune over 70 millioner på renter og afdrag på gælden.

– Vi vil derfor have gælden afviklet, så man bruger pengene på ting, der kommer borgerne til gode frem for at betale bankerne for at låne penge, fastslår Lars Lindskov.

En sænkning af sygefraværet med 20% om året vil frigive mere end 30 millioner kroner. Og når der kommer færre flygtninge og ledigheden falder, kan der ikke være det samme behov på beskæftigelses- og integrationsområdet som hidtil.

– Efter en periode med byggeri af mange støttede lejeboliger er tiden inde til at satse mere på eksempelvis andelsboliger og boliger – gerne billige boliger – opført af private. Derfor foreslår vi, at kommunens indskud i landsbyggefonden kan sænkes fra 10 millioner årligt til 5 millioner.

Og endelig foreslår Det Konservative Folkeparti at konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver til private virksomheder, ligesom øget anvendelse af offentligt-privat samarbejde eksempelvis ved større anlægsopgaver kan bidrage til finansiering og bedre anvendelse af skatteydernes penge.

Yderligere information: · Gruppeformand, byrådsmedlem Lars Lindskov, larslin@roskilde.dk, mobil 30501979 · Formand for Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune, Klaus Aare Bang, bang_879@hotmail.com, mobil 25233897

Konservativt budgetforslag – 1 million kr. til borgerne

De konservative i Roskilde Kommune stiller i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018, forslag om at der skal afsættes 1 million kr. til en ”borger-million”.

”Vi ønsker med forslaget at styrke sammenholdet, også i de små bysamfund, hvor den enkelte borger kan komme med konkrete ønsker til at få forbedret lokalmiljøet”, siger Jesper Kejlhof, byrådskandidat fra Roskilde Konservative.

Borgermillionen er en pulje, som skal tildeles hvert by område i kommunen, således at by området tildeles en andel af millionen i forhold til indbyggertal. F.eks. har Svogerslev ca. 4.300 indbyggere ud af kommunens ca. 87.000 indbyggere, og vil således få en andel på ca. kr. 50.000. Hvert år skal alle borgere kunne stille forslag til hvad beløbet skal bruges til i deres by, og det skal gå til noget som styrker nærmiljøet og fællesskabet i byen. Det kan være at Svogerslev ønsker en legeplads på en plads i byen, eller at der i Jyllinge skal være en musikscene, eller Vindinge vil have en overdækket plads, hvor der kan spises og grilles. Når alle forslag er indsendt skal byens borgere stemme om hvilket projekt der skal gennemføres.

Endvidere siger Jesper Kejlhof, ”at med dette forslag bliver der kort vej fra tanke til handling for enkelte borgerprojekter, men vi styrker samtidig lokalmiljøet og det lokale demokrati, fordi borgerne skal være med til argumentere for deres projekt og der skal stemmes om alle forslag”

Jesper Kejlhof, byrådskandidat, Roskilde Konservative Folkepart

Tlf. 4072 7067 eller jesper@kejlhof.dk

NEKROLOG – Anne-Marie Kristensen

Det er med stor sorg, at Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde, har modtaget besked om, at vælgerforeningens kasserer, Anne-Marie Kristensen er gået bort, blot 68 år gammel.

Efter sin aktive erhvervskarrierer i Nordea, arbejdede hun med sin mentorvirksomhed. Derudover var hun formand for Jyllinge Vandværk a.m.b.a., Formand for Vandrådet i Roskilde og medlem af Ældrerådet i Roskilde samt kasserer i Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde.

Anne-Maries hjerte bankede for den konservative politik samt dens værdier, og hun var et trofast og ihærdigt bestyrelsesmedlem, både i og udenfor bestyrelsen.

Anne-Marie blev valgt ind i vælgerforeningens bestyrelsen i 2010, og blev sidenhen valgt som kasserer i 2012, og denne post bestred hun indtil din død.

Ydermere opstillede Anne-Marie til to kommunevalg i både 2009 og 2013, og fik pæne stemmetal, men opnåede desværre ikke valg til byrådet.

Vores tanker og støtte går i denne svære stund til familie og venner.

Æret være hendes minde

På vegne af Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Klaus Aare Bang
Formand

Bygaden 28 – Ændring af beslutning og hvem skal betale.

En gruppe borgere med politisk støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet går ind for en bevarelse Bygaden 28 i Jyllinge, til tid og evighed.

Dette til trods for at Roskilde Byråd har besluttet, at bygningen skal rives ned for at gøre plads til Fjordforbindelsen. Denne er i skrivende tidspunkt er ved at blive etableret, og skal munde ud i en fjordudsigt, så Roskilde Fjord kommer een i møde, når man bevæger sig ind i Jyllinge via Parkvej, i stedet for at man mødes af de to gavle på Bygaden 28. Arkitektonisk er bygningerne ikke noget at råbe hurra for, og om dens historie berettiger til en bevarelse, er diskutabelt.

Beslutningen er truffet efter en lang proces indledt i 2012 med afholdelse af dialogmøder, borgermøder og workshops med borgere, institutioner, foreninger m.fl. i Jyllinge, og sidenhen vedtaget som beslutning af Roskilde Byråd i oktober 2016, hvor man vedtog Handleplan 2017-20.

Hvis man nu leger med tanken om at Bygaden 28 bevares, så er der et stort og meget afgørende spørgsmål som presser sig på – finansieringen, hvordan er dette tænkt ind i planen?

I forbindelse med de forskellige støtter af projektet, så er der ingen som berører det finansielle aspekt i projektet. Hvem skal komme med investeringen til renoveringen, inventar og ikke mindst hvem skal bidrage med økonomien til den daglig drift til en café, afholdelse af arrangementer eller lignende, som er på ønskesedlen. Disse spørgsmål ud fra den betragtning, at kommunens økonomi er rimelig stram, og at der er mange andre ting, som kommunen skal bruge penge på.

Eller er der tale om at stedet skal fungere som forsamlings/medborger/kulturhus, hvor alle kan leje sig ind og holde arrangementer og fester, og dermed blive en kommunal konkurrent til de allerede eksisterende private udbydere, Søfryd, Bondestuen, restauranten på Havnen, cafeen i Jyllinge Centret samt den kommende café i Jyllingehallerne, når den igangværende genopførelse er færdiggjort?

De eksisterende private aktører ligger alle sammen i forbindelse med et sted, hvor der i forvejen er trafik af mennesker, eller de har andet på menukortet end kaffe, kage og måske sandwich. Hvis behovet og økonomien havde været tilstede, var der sikkert for år tilbage, åbent noget tilsvarende et lignende sted i byen. Dette er ikke tilfældet og det er jo nok fordi der ikke er økonomisk grundbund for drive et sådant sted. Bondestuen som ligger længere oppe af Bygaden, lukkede for en del år siden deres sommer-isbod, da der ikke var nok kunder til at det kunne løbe rundt, selv i den varmeste sommerperiode.

Derfor mener jeg, at det rimelige må være at støtterne, underskriverne samt partierne (V, Ø, I og Å) til at begynde med, fremlægger en plan der indeholder en finansiering af hele projektet.

Ellers vil jeg foreslå at støtterne, underskriverne rejser finansieringen og køber stedet, renoverer og driver det for egne midler og konkurrerer på lige fod med de andre private aktører.

Klaus Aare Bang
Formand – Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Konkrekt konservativ økonomisk løsning vedrørende dige-projektet

 

Jeg er af den overbevisning at sikring mod vand må max. koste kr. 25.000 pr. matrikel. Eller det der svarer til ca. kr. 120,00 pr. måned i 25 år hvis man vælger det kommune-garanterede lån.

Jeg har flere gange tidligere skrevet at der ikke skal føres parti politik her på væggen, men for at svare direkte på Peter Press spørgsmål i forgangne weekend, kan jeg oplyse at ovenstående er min mening som også Det Konservative Folkeparti i Roskilde støtter.

Desværre er de budgetterede udgifter til dige-projektet steget en del, blandt andet fordi den første rådgiver ikke helt havde forstået hvilket vanskeligt område vi opererer i. Nu er der kommet nøjagtige og valide beregninger på bordet, og disse skal naturligvis gøres offentlige. Problemet er, at projektet vil sætte mange beboere i store problemer.

Hvis Det Konservative Folkeparti i Roskilde kommer igennem med ovenstående forslag vil det cirka koste Roskilde Kommune ekstra kr. 12 mio. for Jyllinge projektet, og et par millioner for Roskilde projektet.

Diskussionen om Roskilde Kommune skal betale det hele etc. vil løbe videre, men jeg mener at ovenstående er, hvad der er politisk muligt lige nu, og håber at alle partier vil bakke op omkring dette forslag.

Kommunen vil på denne måde vise ansvar overfor ramte borgere, og alle beboere vil leve op til det gamle mantra om at man i princippet selv skal sikre sig imod vand. Det giver også en god opdeling omkring at Roskilde Kommune betaler vandafledning, og borgerne betaler kystsikring.

Digelaget vil arbejde videre med at søge efter fondspenge, som primært vil kunne anvendes til ”økonomisk udfordrede beboere”

 

Med venlig hilsen

 

Mogens Hallager

Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Roskilde

 

 

Grundlovsmøde – 5. juni 2017

Grundlovsmødet blev afholdt på havnen ved det gamle gasværk – Ros Gallery i solskinsvejr

Årets talere var KU-formand Emma Skovgaard Jørgensen – Byrådsmedlem og Formand Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering Lars Lindskov og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det kan yderligere nævnes at Lars Lindskov er spidskandidat til det kommende KV17, hvor Emma Skovgaard Jørgensen også stiller op på listen som kandidat.

Brian Mikkelsen er vores folketingskandidat her i Roskilde.

Flotte og indholdsrige talere – som bl.a. berørte selve emnet om vigtigheden af at fejre Grundlovsdagen, idet den er vores alle sammens fundamentet og nerve i det at være borger i det danske samfund.

Tak til alle de fremmødte

 

Klaus Aare Bang

Formand

 

 

 

 

 

Svinekød på menuen. Der er serveret, Karsten Lorentzen!

Karsten Lorentzen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti spørger i Roskilde Avis den 27. april, om jeg synes at frikadeller er pinlige? Og det følges op med en svada om, at jeg tilsyneladende også synes, at Gud, Konge og Fædreland er en latterlighed og noget gammeldags noget.

Det er mig noget af en gåde, at Karsten Lorentzen når frem til, at jeg skulle mene, at frikadeller er pinlige. Jeg spiser gerne frikadeller, og jeg kan til Karsten Lorentzens beroligelse oplyse, at jeg også gerne spiser stegt flæsk med persillesovs – helst ad libitum – eller flæskesteg med kartofler, rødkål og brun sovs.

Og for yderligere at sikre Karsten Lorentzen en god nattesøvn, kan jeg oplyse, at jeg er medlem af Folkekirken og gerne besøger denne ved højmesser og højtider, at jeg er royalist og støtter Kongehuset samt at jeg som en naturlig følge af, at jeg er født og opvokset i Danmark, sætter pris på mit fædreland.

Men min fædrelandskærlighed er tilsyneladende både dybere og bredere end den fædrelandskærlighed, som præger Dansk Folkeparti. For her gør man fædrelandskærlighed til et spørgsmål om, at der partout skal være svinekød på daginstitutionernes menu. Her skiller vandene.

Jeg har tillid til, at ledelserne og forældrebestyrelserne godt selv kan finde ud af, hvad børnene skal spise. Nu mener Karsten Lorentzen, at en forældrebestyrelse ikke nødvendigvis repræsenterer forældrene, men kan have politisk slagside. Karsten Lorentzen har altså ikke samme tillid til forældredemokratiet, som jeg har.

For så vidt muligt at undgå, at Karsten Lorentsen får nye syner hvad angår mine madvaner, vil jeg invitere ham på restaurant og bekoste en omgang svinekød, frikadeller, stegt flæsk eller andet efter eget valg. Så kan vi også få en god snak om Gud, Konge og Fædreland. Så vær så god, Karsten Lorentzen. Der er serveret!

Keld Holm

Byrådskandidat Det Konservative Folkeparti

K opfordrer Roskilde Kommune til at deltage i nyt skoleforsøg

 
Landets kommuner kan nu ansøge om, at deres lokale folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, som regeringen i et rammeforsøg vil give mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen. De lokale konservative i Roskilde støtter selvfølgelig op om initiativet og tager nu sagen op lokalt for at få Roskilde Kommune med i forsøget.
”Siden folkeskolereformen blev vedtaget, har vi konservative gang på gang ønsket mere fleksibilitet i folkeskolen. Måske er skoledagene nogle steder for lange, og måske skal mere faglighed prioriteres højere, og derfor glæder vi os til at se, hvilke muligheder dette kunne give vores skoler i Roskilde Kommune,” udtaler den konservative gruppeformand Lars Lindskov.
De nye forsøg skal foreløbigt løbe i to år, men hvis interessen er til stede, og hvis resultaterne følger med, har man allerede fra konservativ side på Christiansborg erklæret sig åben over for at udvide ordningen yderligere.
”Dette er et godt og nødvendigt skridt på vejen mod en bedre og mere målrettet hverdag i landets folkeskoler. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at den nye understøttende undervisning, som har høstet kritik for ikke at være faglig nok, aldrig har været designet helt efter vores hoved. Derfor er vi selvfølgelig særligt interesserede i, om vi lokalt eksempelvis kan konvertere UU-timerne til bedre indhold – det kunne turboforløb for fagligt svage elever eller andre pædagogiske tiltag, der kan styrke fagligheden,” mener Jan Fischer, der er uddannelsespolitisk ordfører for de Konservative i Roskilde.
Regeringen understreger i øvrigt, at eventuelt besparede midler skal bruges krone til krone på at højne kvaliteten i skolen på andre måder.
”Pointen er at give mere frihed til skolerne til selv at indrette skoledagene mest hensigtsmæssigt, og først og fremmest handler det om at få mere faglighed i folkeskolen,” afslutter Lars Lindskov.
For yderligere kommentarer, kontakt det konservative byrådsmedlem Lars Lindskov på telefon 30 50 19 79