Nu kan og skal der handles

Grundejere langs Værebro Å i Jyllinge og i Tangbjerg har alt for længe været plaget af oversvømmelser og den usikkerhed, der følger heraf. Naturen er blevet fattigere og mindre varieret. Alle omkring Værebro Å er blevet tabere i et spil, hvor passiviteten har vundet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har sikret, at det er kommunen, der har den fulde rådighed over sagsforløb og kompetence, når der skal kystsikres, så nu er det op til Egedal Byråd og Roskilde Byråd at træffe beslutning om at realisere effektive foranstaltninger omkring Værebro Å.

Det vandløbsregulativ, der regulerer Værebro Å er 24 år gammelt. Vandføringsevnen i åen er de senere år halveret, fordi beskæring af grøde og oprensning af åen stort set har været ikke-eksisterende. Det er sket samtidig med, at åen skal bortlede vand fra et væsentligt opland. Det hævdes, at problemstillingen er kompleks – det er den ikke. Den enkle løsning, der ikke koster en bondegård, er at sikre grødebeskæring og oprensning af åen, så åens vandføringsevne sikres. Den beslutning skal blot træffes.

Snakken har stået på alt for længe – nu skal der handles.

 

Lars Lindskov

Skovvej 6

4040 Jyllinge

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand Det Konservative Folkeparti

 

Mogens Hallager

Høgevej 21

4040 Jyllinge

Konservativ kandidat til Roskilde Byråd

 

Allan Vendelbo

Nørrekærvej 5

3660 Stenløse

Konservativ kandidat til Egedal By

Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte Jyllinge Nordmark

Watertubes og sandsække ligger stadig henover kystområder i Jyllinge Nordmark efter indsatsen fra Beredskab og frivillige, der i weekenden hjalp borgerne mod de opstigende vandmasser fra stormen Ingolf.

Henover weekenden var det lokale byrådsmedlem Lars Lindskov i tæt kontakt med erhvervsminister Brian Mikkelsen og fik arrangeret, at ministeren allerede mandag eftermiddag kom til området for at besigtige forholdene sammen med borgmester Joy Mogensen og talsmand Mogens Hallager, der er en af områdets aktive frivillige.

Hurtigere gang i sagsbehandlingen

Brian Mikkelsen havde et positivt budskab med til borgerne og lokalpolitikerne i Roskilde Byråd:

–          Jeg har i dag sat gang i en ekstraordinær indsats for at få indført et loft over sagsbehandlingstiden, så der kan træffes afgørelse inden for 6 måneder i alle klagesager om kystbeskyttelse. Det er uværdigt for borgerne i Jyllinge Nordmark, Roskilde inderfjord og de øvrige borgere langs fjorden at skulle gå rundt med ondt maven og med den usikkerhed, der er med at få kystsikret deres boliger. Vi har derfor afsat 12 mio. kr. til hurtigere sagsbehandling frem mod 2020, fortalte Brian Mikkelsen og uddybede:

–          Derudover vil vi fremadrettet nu også sørge for, at kommunerne har kompetencen og den fulde rådighed over sagsforløbet. Så der altså kun er én indgang til den offentlige sektor, når borgere søger om at kunne kystsikre deres boliger.

Brian Mikkelsen kunne også orientere om, at Regeringen gør vi det nemmere for borgerne at kystsikre deres boliger ved, at reglerne for, hvordan man må kystsikre, er blevet gjort mere smidige, så man kan vælge forskellige typer af kystsikring, og at kystsikring også kan ske i ubebyggede områder.

 Konservative: Byg diget mod Værebro Å nu

–          Det glæder mig, at ministeren tager affære og gør, hvad han kan fra centralt hold. Men også lokalt skal der ske noget. Nu har vi i tre-fire år hørt om processer og tekniske forklaringer, mens hundredårshændelserne åbenbart sker hvert år. Det kan ikke være rigtigt, at ting skal trække i langdrag på grund af teknokratiske forklaringer, siger det konservative byrådsmedlem og fortsætter:

–          På den ene side lever vi jo i et retssamfund og skal overholde klager og høringsfrister og den slags. Men her er der altså tale om helt ekstraordinære forhold og vi bør derfor erklære undtagelsestilstand. Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til at indkalde byrådets partier til forhandlinger om at frigive de 1,2 mio. til etablering af østdiget mod Værebro Å med det samme. Så må vi finde ud af, hvordan girokortet skal fordeles bagefter – og om der eventuelt skal ændres linieføring på diget bagefter. Det er jo ikke den kinesiske mur, vi bygger, men en relativt lav jordvold på 50 cm i højden, der til gengæld har afgørende effekt mod oversvømmelser, siger Lars Lindskov, der godt forstå, at borgerne er tæt på civil ulydighed.

–          Det er ubeskriveligt, hvad de gennemgår hver gang, det trækker op til blæst og storm, og nu må vi altså handle. Det nytter ikke noget, at alle sidder på hænderne, siger Lars Lindskov.

 Borgerne er frustrerede

Mogens Hallager bor selv i området og understreger, at borgerne er følelsesmæssigt påvirket og frustreret over den manglende handling:

–          Det er hårdt for borgerne ved Jyllinge Nordmark at leve med den utryghed oversvømmelserne fører med sig. Og det har derfor været himmelråbende, at man i et retssamfund kan få opsættende virkning i forskellige instanser, når man klager over indsatsen ved oversvømmelser. Derfor er jeg glad for, at ministeren tager problemerne alvorligt og gør noget ved sagen, så det i fremtiden vil være meget mere smidigt for borgerne, siger Mogens Hallager.

Lars Lindskov understreger, at det ikke kun er Jyllinge Nordmark, der skal drøftes politisk. Også i Roskilde Havn og ved Vikingeskibsmuseet gav stormen Ingolf problemer.

–          Vi skal i byrådet se på alle områder, der er udfordret af oversvømmelser Roskilde Kommune. Alle borgere skal føle sig trygge. Derfor håber jeg, at borgmesteren vil tage imod min opfordring til at indkalde alle byrådets partier til forhandlinger om, hvordan vi kan gøre noget nu. Ikke til foråret, men lige nu!

Kontaktinformation:

Fotos:

Alle fotos er til fri benyttelse og flere kan fremsendes:

Konservative ønsker en friluftspolitik

Roskilde Kommune har fantastiske naturområder, og heldigvis bruger mange borgere allerede vores natur. Men netop derfor bør Roskilde Kommune samarbejde med Friluftsrådet omkring en friluftspolitik. En kommunal friluftsstrategi kan samle og realisere de visioner for friluftsliv, der allerede findes i forvaltningerne. Men vi har brug for at samle ideer og tanker, og skabe nye ambitioner for vores friluftsliv.

Ved en friluftspolitik kan vi styrke hvordan foreningslivet får endnu mere gavn af vores fantastiske natur. Roskilde Konservative vil arbejde for en friluftspolitik, som særligt på skole og institutionsområdet vil kunne bidrage til hvordan vi bringer friluftsliv og undervisning sammen i hverdagen, til gavn for børn og unge i skolerne.

Roskilde Konservative vil igennem en friluftspolitik styrke samarbejdet i mellem kommunen, skolerne og foreningslivet på friluftslivet.

Med venlig hilsen

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat – Det Konservative Folkeparti i Roskilde

 

Lægebemandede skadestuer døgnet rundt

Siden 2010 har regionsrådet for Region Sjælland arbejdet med at implementere sygehusplanen, der omfatter et hovedsygehus i Køge, akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F samt specialsygehuse i Næstved og Roskilde.

Der skal ikke herske tvivl om, at formålet med sygehusplanen var – og er – at give patienterne i regionen den bedst mulige behandling med høj faglighed og kvalitet med patienten i centrum.

Sygehusplanen opererer også med nærhed og tilgængelighed som vigtige parametre i betjeningen af regionens patienter. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti fortalere for, at der på Næstved og Roskilde Sygehus er tilknyttet døgnåbne og lægebemandede skadestuefunktioner, der kan håndtere en række akutte skader.

Den enkelte borger skal trygt kunne henvende sig på skadestuen hele døgnet, og her kunne forvente at få behandlet skader uden at skulle ud på en længere køretur til Køge, Holbæk eller Slagelse. Med mindre der er tale om mere komplicerede skader, der kræver behandling på et af regionens akutsygehuse.

I 2018 skal det fastlægges, hvad der i øvrigt skal være af specialfunktioner på Roskilde Sygehus. Der skal sikres en fornuftig sammenhæng og optimal udnyttelse af ressourcerne til gavn for patienter og pårørende i hele regionen.

Målet er at give patienterne i Region Sjælland den bedst mulige behandling, og her vil Roskilde Sygehus fortsat spille en vigtig rolle

 

Christian Wedell-Neergaard, regionsrådsmedlem, C

Lars Lindskov, byrådsmedlem Roskilde, C

Helhed frem for særinteresser

Der er mange interesseorganisationer i Danmark, for eksempel faglige organisationer, humanitære organisationer og natur- og miljøorganisationer. De varetager en vigtig funktion i samfundet, men de repræsenterer hver for sig ret snævre interesser uden væsentlig fokus på helheden i samfundet.

Jeg er tilhænger af et samfund i balance. Det indebærer, at enkelte særinteresser ikke får lov til at tage overhånd, men at de indgår i samfundsudviklingen på linje med alle andre særinteresser. I en afstemt balance, der skaber og udvikler et helt samfund til gavn for alle borgere.

Her op til kommunalvalget den 21. november bliver man som kandidat præsenteret for mange spørgsmål i form af spørgeskemaer fra diverse interesseorganisationer. Det er naturligvis fristende at svare positivt på alle spørgsmålene, fordi det sikkert kan give nogle stemmer.

Men jeg gør det nødigt, for efter valget kommer hverdagen med dens økonomiske begrænsninger og prioriteringer, og der vil simpelthen ikke være plads til alle de løfter, der afgives i valgkampen. Derfor forsøger jeg at anskue samfundet, Roskilde Kommune, ud fra en helhedsbetragtning.

Den består af i korthed fire elementer: 1) At kommunes kerneydelser fungerer tilfredsstillende 2) At vi skaber rammerne for et aktivt kultur- og idrætsliv 3) At vi tiltrækker flere private virksomheder og arbejdspladser 4) At vi passer godt på vores natur og miljø.

Det er konservative mærkesager til valget den 21. november. Dem står jeg på mål for. De er ikke bestemt af særinteresser, men formuleret ud fra et oprigtigt ønske om at bevare og udvikle Roskilde som en kommune for alle borgere – hele livet.

Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti – Keld Holm

Frem med kilderne

Roskilde by er begunstiget af en vandrig gammel historie. Historien om Roskilde by er bygget op omkring de mange vand kilder der altid har været i byen, og i gammel tid trak kilderne mere end 10 møller, som var med til at starte Roskilde udvikling. Kildernes historie er bl.a. beskrevet at historiker Lotte Fang. Desværre er mange af disse kilder i dag skjult under veje, fortorve og pladser. Roskilde Konservative vil gerne arbejde for at få disse kilder frem i lyset.

Ved at få kilderne frem igen, kan vi skabe en fantastisk fortælling for byens indbyggere, og ikke mindst for de mange turister i byen. Det kunne være spændende at lave byvandringer langs kilderne, og besøgende i byen vil kunne følge kilderne fra centrum og ned igennem byparken, og mod havnen. I budgettet for 2018 har Roskilde Konservative arbejdet for at der afsættes midler til at have grønne oaser i byen, og med blotlæggelse af nogle af kilderne, vil vi få grønne og vandrige oaser. Det er synd at byens historie er gemt under asfalt og fortove.

Lars Lindskov, byrådsmedlem

Jesper Kejlhof, byrådskandidat

Roskilde Konservative

Idrætsstævne for socialt udsatte

I det budgetforslag der p.t. drøftes, er der afsat midler som det nye Kultur- og Idrætsudvalg kan disponere over i det nye budget år.

Når det nye Kultur- og Idrætsudvalg begynder arbejdet efter kommunalvalget, så er et af de emner som Roskilde Konservative gerne vil arbejde for, at Roskilde Kommune får et idrætsstævne for psykisk og socialt udsatte borgere. Det kan måske være svært for nogle borgere, som er psykisk eller socialt udsat, at blive en del af det etablerede foreningsliv, men hvorfor skal de ikke opleve noget af det som et fællesskab og et foreningsliv kan give.

Det vil ligeledes være godt for dem at møde andre ligestillede, få rørt sig, og forhåbentlig skabe et bedre netværk for dem. Arbejdet med et sådant idrætsstævne falder fint i forlængelse af byrådets beslutning om at støtte Handi-festivalen, som blev startet af frivillige omkring Jyllingehallen, og nu netop er besluttet at blive en samlet Handi-festival  i Roskilde Kongrescenter.

Vi opnår herved to gode tilbud om både musik og bevægelse i løbet af året. Derfor foreslår Roskilde Konservative at der arbejdes hen i mod at der etableres et fast årligt idrætsstævne for netop denne lidt sårbare befolkningsgruppe.

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat Roskilde Konservative

Kultur og idrætsordfører

 

 

 

 

 

 

 

 

K: Naturligvis skal erhvervsservice og turismeopgaver konkurrenceudsættes

Ovenpå nogle hektiske budgetforhandlinger sidste uge, hvor Det Konservative Folkeparti igen satte tydelige borgerlige fodaftryk på budgettet, der skal præge Roskilde Kommunes fremtid, er byrådsarbejdet i gang igen.

På byrådets første møde efter sommerferien var et af punkterne konkurrenceudsættelse og udbud af erhvervs- og turismeservicen, der løses fra årsskiftet, når den igangværende partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde udløber. I forbindelse med udbudsprocessen af opgaven, der havde været behandlet tre gange i Erhvervs- og Vækstudvalget op til sommerferien, besluttede et flertal med stemmerne 15 mod 14 noget overraskende at støtte et forslag fra Enhedslisten om at hjemtage opgaven til kommunen.

Med to fraværende byrådsmedlemmer tippede det sædvanlige flertal i sagen, og efter tilbagemeldinger fra en række organisationsrepræsentanter og på opfordring fra flere sider besluttede den konservative udvalgsformand, Lars Lindskov, at syreteste det oprindelige og anbefalede udvalgsforslag om at prøve opgaven gennem et udbud.

– Udvalget besluttede helt tilbage i 2014 at opgaven skulle i udbud i 2017, en beslutning som udvalget har konfirmeret af flere omgange gennem det sidste år. Det var derfor både uforståelig og uacceptabel hasard med en vigtig opgave at skulle trække netop denne opgave ind i kommunen, siger Lars Lindskov og fortsætter:

– Nu er sagen tilbage på skinner og opgaven kommer i udbud, så vi kan få et bredt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag for hvorledes den fremtidige erhvervs- og turismeservice skal se ud. En sådan proces vil naturligvis også legitimere den fremtidige operatørs adgang til opgaven. Det undrer mig dog stadig, at Venstre for anden gang i træk stemmer sammen med Enhedslisten om at kommunalisere noget, der ligger hos private aktører.

Venstre sluttede sig under sidste uges budgetforhandlinger til Det Konservative Folkepartis pres på Socialdemokraterne og SF om at konkurrenceudsætte flere opgaver, og de to borgerlige partier fik i fællesskab indføjet en tekst i budgetforliget om, at der skal udfærdiges et katalog over mulige opgaver, der kan konkurrenceudsættes.

– Og knap var blækket tørt på forliget, for Venstre stemmer imod sig selv og for et dybt venstreorienteret forslag om, at opgaverne med erhvervsservice og turismebetjening skal være offentlig. Jeg undrer mig stærkt og håber, at det er en enlig svale, der har været på besøg, og som herefter flyver videre, så der ikke længere kommer klatter på det vigtige arbejde inden for erhvervs- og turismeopgaverne, siger Lars Lindskov.

Forsinkelsen af udbudsprocessen, som skulle have været i gang for sommerferien, medfører også at den nuværende partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde forlænges til 30. juni 2018, således at alle udbudsfrister kan overholdes og samtidigt give Udvalget for Vækst-, Erhverv og Globalisering den fornødne tid til at udvælge den bedste operatør til opgaven.

Yderligere information: · Gruppeformand, byrådsmedlem Lars Lindskov, larslin@roskilde.dk, mobil 30501979

Nyhedsanalyse:Bevidste valg om budgettet fra partierne i Roskilde

Onsdag aften havde Roskilde Byråd 1. behandling af kommunens budget for næste år. Heri kan stadig ske mindre justeringer, men hovedpunkterne står allerede fast, når det går videre til 2. behandling og endelig vedtagelse i oktober.

Under forhandlingerne i den forløbne weekend blev fem partier – Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale og Konservative – blevet enige om fordelingen af indtægter og udgifter i kommunen for 2018. Dermed står 25 af byrådets i alt 31 medlemmer bag dette forlig.

I sig selv er det en styrke, fordi indbyggerne i Roskilde nu kan regne med, at det også bliver gennemført. Efterårets kommunevalg skal nemlig føre til usandsynligt store ændringer i byrådets sammensætning, hvis der ikke stadig er flertal for at gennemføre forslagene i dette budget-forlig.

To partier stod af
De to halvstore partier Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der hver har tre mandater i byrådet, valgte at stå udenfor forliget af forskellige grunde.

Dansk Folkeparti forlod forhandlingerne i utilfredshed med, at der bruges for mange penge til alle mulige projekter indenfor bl.a. kultur og sport, som partiet finder mindre vigtige i forhold til den såkaldte ‘kernevelfærd’, f.eks. i form af initiativer for de ældre og trafiksikkerhed i bl.a. Svogerslev.

Enhedslisten mente, der var penge nok til at gennemføre flere sociale tiltag f.eks. med hjælp til dem, der er blevet ramt af nye regler for kontanthjælp. Desuden ønskede partiet en betydelig større indsats i børneinstitutioner og skolerne.

Partiet kritiserer derfor Roskildes socialdemokratiske borgmesterparti for ikke at bruge det flertal til venstre, der er for sådan en politik.

Under byrådets debat onsdag gentog de forskellige ordførere og andre repræsentanter fra partierne deres argumenter for at være med i forliget – eller udenfor – som de også har fremført i Roskilde Avis.

Men bag disse officielle forklaringer og erklæringer handlede det i høj grad også om at komme til at stå i en god position før det kommende kommunevalg til et nyt byråd den 21. november.

Bredt forlig og sikring af flertal

Borgmester Joy Mogensen (S) får med det brede budget-forlig demonstreret, at hun er i stand til at samarbejde ‘henover den politiske midte’, så der bliver både stabilitet og kontinuitet i byrådets arbejde. Det vil mange borgere i kommunen være tilfredse med.

Samtidig får hun imødegået en kritik af, at flere store projekter som Stændertorvet, parkeringshus og svømmehal er gennemført med kun en stemmes flertal bestående af S-SF-R og K.

Oven i købet er det et stærkt kritiseret p-hus og grundsalg på Sortebrødre Plads, som nu er med til at skaffe penge til andre projekter med Trekronerskolen og udbygning af Vibys centrum, som der ellers ikke ville have været råd til.

For fire år siden i 2013 havde Joy Mogensen og S et kanonvalg med 13 mandater i byrådet. Det sidste mandat blev kun opnået med valgteknisk samarbejde, og resultatet bliver nok umuligt at gentage denne gang.

Derfor har borgmesteren givetvis lavet en klar kalkule. Hvis hun risikerer at tabe et par mandater denne gang, er det bedre at de går til venstrefløjen – der under alle omstændigheder vil pege på hende igen – fremfor til den borgerlige fløj.

Borgerlig samling
Lederen af det største oppositionsparti Venstre Bent Jørgensen og Lars Lindskov (K) har også grund til at glæde sig over forliget af flere forskellige grunde.

Selv om Venstre har hele 9 pladser i byrådet, har partiet været udenfor mange af de store beslutninger i de sidste fire år. Nu får Bent Jørgensen og partiet demonstreret, at de for andet år i træk er klar til at tage et medansvar for Roskildes udvikling. På den måde vil det også fremtræde ‘regerings-dueligt’, hvis der skulle blive at andet flertal til november.

Bent Jørgensen har bl.a. kritiseret, at der blev investeret for meget midt i Roskilde og for lidt i omegnen, og det bliver der nu rettet op på med udbygningen i Viby, kystsikringen ved Jyllinge Nordmark og andre projekter.

Gennem længere tid har flere Venstre-folk skældt den konservative Lars Lindskov ud for at være ‘et socialistisk vedhæng’, fordi han under mottoet med ‘borgerlige stemmer, der arbejder’, indgik aftaler med Roskildes ‘røde flertal’ for at få gennemført nogle af sine egne ønsker.

Diskussionen har til tider været ganske bitter med brug af ord som ‘løgn’, ‘bagvaskelse’ osv.

Men med et fælles udspil til en række punkter i budgettet efter et fredsmøde mellem Lars Lindskov og Bent Jørgensen er den bitre strid nu begravet for denne omgang. Hvis alle medlemmer i de to partier fortsat kan finde ud af at holde ‘kammertonen’, vil de kunne fremstå stærkere i valgkampen.

Lars Lindskov (og hans forgænger Carsten Wickmann) har i de fire år siden sidste valg haft meget stor indflydelse i betragtning af det enlige konservative mandat.

I det nye budget-forlig fik Lindskov atter demonstreret sine politiske evner bl.a. ved næsten af fordoble indsatsen til erhvervs- og turistfremme fra 6 mio. til 11 millioner.

Sportsministeren og cyklisten
Birgit Pedersen (SF) har i de sidste fire år været en magtfuld ‘kultur- og sportsminister’ i Roskilde med stor indflydelse trods kun ét mandat.

Hun kan nu glæde sig over at efterlade sig et børnekulturhus i Aftenskolernes Hus Algade 31, en ny stor svømmehal ved Roskilde Badet, sportscenter på Kildegården og mange andre vigtige aftryk.

Derimod fik hun ikke held til at få gennemført en aftale mellem kommunen og de lokale lærere. Det var ellers aftalt sidste gang i forbindelse med budgettet for 2017, men S stod af i sidste øjeblik – efter et uigennemskueligt oplæg fra forvaltningen om, at det alligevel ville blive for dyrt.

Derfor satsede hun i denne omgang på at få bevilget flere penge til både daginstitutioner og skoler, og så kan SF bruge den manglende lærer-aftale i valgkampen.

De Radikales Jeppe Trolle har haft to hovedpunkter om miljø og mere grøn energi i kommunen. Det har han også fået gennemført noget af, f.eks. i form af en kraftig opprioritering af Roskildes forsømte cykelstier.

Bedre profil udenfor
Både Merete Dea Larsen i Dansk Folkeparti og Henrik Stougaard med Enhedslisten har truffet et helt bevidst valg om at stå udenfor budgettet. Hvis de havde villet det, kunne de dog også være gået med og fundet argumenter til at begrunde det.

Men begge partier satser nu på, at de kan præsentere et langt tydeligere profil overfor vælgerne ved at være udenfor forliget, så de er mere frit stillet til at fremføre deres egen politik som ‘den rene vare’. På den måde kan vælgerne bedre se forskel, mener de.

Resultatet i det brede budgetforlig for 2018 er dog kun muligt, fordi Roskilde er inde i en god økonomisk udvikling, så kommunen har haft penge nok til at betale for de mange forskellige ønsker fra de fem partier.

De store projekter, som bygges i år og næste år med svømmehal, p-hus, og digerne ved fjorden, var der allerede afsat penge til tidligere, før forhandlingerne om det nye budget gik i gang.

Publiceret af Roskilde Avis – 31. august 2017 kl. 01:15

Konservativt forslag om juniorpædagoger

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 foreslår Det Konservative Folkeparti, at der skal laves forsøg med juniorpædagoger i børnehaverne.

Mange børn, og særligt drenge, mangler større drenge at se op til. Mange drenge kan bruge en relation til en større dreng, som de kan spille fodbold med, klatre i træer med, tonse rundt med og bruge kræfter sammen med.

De større drenge – juniorpædagoger – vil opleve at få en ny rolle, at de bliver rollemodeller og samtidig vil de have gavn af at få et ansvar for andre børn og unge. Junior-pædagogerne vil typisk være drenge fra 8-9 klasse.

Vi har en hverdag hvor mange børn savner det at have nogle anderledes og faste relationer, end det de kan få hos voksne ansatte. De mangler kort sagt at have nogen at se op til. Flere kommuner har haft god erfaring med forsøgene, og derfor foreslår Roskilde Konservative at det også skal afprøves i Roskilde Kommune.

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat Roskilde Konservative