Naser Khader afløser Brian Mikkelsen

En enig bestyrelse for den Konservative Vælgerforening i Roskilde, er glade for at kunne offentliggøre meddelelsen om, at vi indstiller Naser Khader til at afløse Brian Mikkelsen, som ny spidskandidat til Folketinget for Roskilde kredsen. Den endelige beslutning træffes på en ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid.

 

Artikel fra sn.dk – den 4. september 2018

Afløseren for Brian Mikkelsen (K), der 21. juni i år forlod erhvervsministerposten og Folketinget for at blive direktør for Dansk Erhverv, er nu på plads.

Naser Khader er indstillet til at blive spidskandidat i Roskilde og Ringsted-Sorø kredsene med opbakning fra vælgerforeningerne i Sorø, Ringsted og Roskilde og skifter dermed fra Østjyllands Storkreds.

Han er blandt andet partiets integrationsordfører, retsordfører, forsvarsordfører og EU-ordfører og har en række andre ordførerskaber – bl.a. udenrigsordfører og medieordfører.

De Konservative i Sjællands Storkreds er i dag repræsenteret i Folketinget af Brigitte Klintskov Jerkel, der er opstillet i Slagelse og Greve-Solrød kredsene.

– Jeg havde selvfølgelig gerne set, at jeg var det eneste folketingsmedlem opstillet i kredsen, men Naser Khader er en stor profil kendt over hele landet, så det er en fordel for partiet. Jeg mener, vi kan supplere hinanden rigtig godt, og jeg glæder mig til samarbejdet, siger Brigitte Klintskov Jerkel, der siden november 2016, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) optog Konservative og Liberal Alliance i regeringen, har været vikar for Brian Mikkelsen, fordi han blev erhvervsminister. Da Brian Mikkelsen forlod Folketinget i år, blev hun Brigitte Klintskov Jerkel fuldgyldigt medlem af Folketinget.

55-årige Khader har været folketingsmedlem siden 2001 – for Det Radikale Venstre frem til 2007, Ny Alliance 2007-2008, Liberal Alliance frem til 2009, og i perioderne 2009-2011 og efter en frivillig pause igen fra valget i 2015 for De Konservative.

Han er født i Damaskus og er søn af en palæstinensisk far og en syrisk mor. Han kom til Danmark som 11-årig. Han er uddannet cand.polit. og har desuden en master i teologi.

 

Mere service for pengene

Pressemeddelelse

 

 

Bedre folkeskole og ældre pleje, fokus på kultur, miljø og socialt udsatte samt øget anvendelse af private virksomheder i opgaveløsningen er centrale elementer i det konservative budgetudspil 

 Under det historiske slogan ”Borgerlige stemmer, der arbejder” har Det Konservative Folkeparti tradition for at tage medansvar for Roskilde Kommunes udvikling og økonomi. 

 • Det er ikke ensbetydende med, at vi er enige i alle elementer i de vedtagne budgetter gennem årene, men gennem målrettede udspil og konkrete forslag har vi sat solide borgerlige fingeraftryk på Roskilde Kommunes udvikling og økonomi. Det gælder såvel anlægsbudgettet på ca. 175 millioner kroner som driftsbudgettet på godt 6,5 milliarder, siger Lars Lindskov og Mogens Hallager, som udgør det konservative forhandlerteam ved årets budgetforhandlinger, der starter på Roskilde Rådhus mandag. 

 Den grønne tråd 

De konservative går til forhandlingerne med en række forslag, der skal sikre velfærd og vækst for både borgere og virksomheder, ligesom en stribe initiativer skal bakke op om foreninger og frivillige kræfter. Partiets forhandlere medbringer en række konkrete forslag til forbedring af folkeskolen og øget fokus på erhvervsuddannelser, klima og miljø, kultur og idræt, social- og ældreområdet samt erhverv og beskæftigelse. 

 • Roskilde Kommunes budget er vidt forgrenet og meget er aftalt i flerårige politiske aftaler. Men der er altid muligheder for indflydelse, hvis man kender sin besøgelsestid og ved, hvad der er vigtigst at prioritere i forhandlingerne, pointerer Lars Lindskov, der forhandler på vegne af Det Konservative Folkeparti for 13. gang. 
 • Den grønne tråd i det konservative budgetudspil for 2019 er ”Mere for pengene”. Folk betaler i forvejen rigeligt i skat, så med øgede krav og forventninger fra borgere og virksomheder skal vi løse opgaverne smartere samtidig med, at vi fastholder kravene til høj kvalitet i de løsninger, vi leverer, siger Lars Lindskov, der også er formand for byrådets Erhvervs- og Vækstudvalg. 

 Som et centralt punkt foreslår De Konservative øget anvendelse af private virksomheder i opgaveløsningen, ligesom de foreslår et §17.4-udvalg med repræsentanter fra private virksomheder nedsat til at se på, hvordan man kan nedbringe sygefraværet og den høje personaleomsætning, der hvert år koster Roskilde Kommune millioner af skattekroner og medfører et højt forbrug af vikarer og hyppigt skift af kontaktpersoner. 

 Serviceeftersyn af folkeskolerne 

 • Udviklingen i børnetallet er forskelligt rundt om i kommunen. Derfor skal vores skolestruktur løbende tilpasses. Vi tror ikke, det er nødvendigt at lukke skoler, men de skal drives smartere, lyder det fra Mogens Hallager, der også foreslår øget indsats over for børn med særlige behov. Både de, der er mest til de praktiske fag, og de, der har stærke boglige talenter. 

 Udover at være ordfører på skole- og børneområdet er Mogens Hallager også næstformand i byrådets Kultur- og Idrætsudvalg. Her foreslår den konservative byrådsgruppe, at der fortsat satses massivt på tilbuddene: 

 • Lige præcis kultur- og idrætsområdet berører alle borgerne på en eller anden måde – typisk gennem fritidsaktiviteter, aftenskoler, museer og biblioteker. Dét, der sikrer sammenhængskraften i samfundet, siger Mogens Hallager, der også foreslår, at folkebiblioteker og skolebiblioteker tænkes sammen i de mindre bysamfund, så de i højere grad kan anvendes som møde- og væresteder for borgerne. 

 Aldrig mere Bodil og Egon som uventede gæster 

Klimaforandringerne har haft stor betydning for mange borgere i Roskilde Kommune. Især de, der har Roskilde Fjord og Værebro Å som naboer. Her har oversvømmelser betydet hjemløshed og angst for mange ellers ressourcestærke borgere, der frygter for næste stormflod. Det er netop blevet offentliggjort, at kystsikringen vil blive dyrere end tidligere beregnet, og derfor foreslår De Konservative, at kommunen begrænser egenbetalingen fra borgene, og at fællesskabet øger sin andel, så alle borgere kan være trygge i eget hjem. 

 Men vand kan være smukt i de rigtige omgivelser. De Konservative foreslår således, at der arbejdes mere målrettet med grønne oaser i bysamfundene og at nogle af Roskilde bys mange kilder bliver afdækket. 

 • Det behøver ikke at være i stil med Århus Å, der har skabt et helt fantastisk leben i Smilets By, men når vi nu er velsignet med så mange fantastiske kilder under vores fødder, så synes vi, at de med fordel kan bringe liv og oplevelser til både borgere og turister, der får endnu mere smukt at se på under deres besøg, siger Mogens Hallager. 

 Mere offentligt-privat samarbejde 

For at sikre høj kvalitet og mere nytænkning i opgaveløsningerne foreslår den konservative byrådsgruppe, at man i højere grad inddrager de private virksomheder i opgaveløsningen. Det gælder eksempelvis opførelsen af et nyt plejehjem i Østervangskvarteret i Roskilde samt et nyt p-hus på Schmeltz plads i Roskilde bymidte, som partiet foreslår opført i offentligt-privat samarbejde ligesom det kommende stadion i byen. 

 • Flere undersøgelser peger på, at vi ved at lade private løse en række opgaver, så kan vi få mere for pengene. Helt konkret mellem 60-80 millioner kroner hvert eneste år, så det er ikke småpenge, vi taler om, siger Lars Lindskov, der blandt andet foreslår, at private virksomheder kan stå for vedligehold af kunstgræsbaner, it og lønadministration, sociale botilbud, ejendomsdrift og en række andre opgaver, der i dag løses af kommunen. 

 De sårbare skal have en hånd 

Pengene, der kan spares på blandt andet de tekniske og administrative områder, foreslår De konservative, at man anvender på samfundets mest sårbare. 

 • Der er både sårbare børn og unge, der har brug for en tidlig indsats, ligesom vores veteraner ofte er helt overset i debatten om bistand til de ledige eller sårbare unge. I samarbejde med virksomhederne bør vi også se på, hvordan vi kan få flere i flexjob eller skånejobs. Det skylder vi alle, der har brug for en hjælpende hånd, når livet går dem imod, siger Mogens Hallager. 

 Endelig foreslår De konservative, at der igangsættes en række analyser, der skal afdække muligheder og behov inden for områder, som partiet finder vigtige. Blandt andet detailhandelsanalyse for Røde Port-projektet og parkeringsforhold i bymidten samt afdækning af udviklingsmulighederne for Sank Hans. Herudover ønsker partiet yderligere analyser for områder, der kan løses af private virksomheder, eksempelvis flexkørsel med Dantaxi i stedet for bus samt drift af kommunens ejendomme. 

 Budgetforhandlingerne fortsætter tirsdag og onsdag under førstebehandlingen. Hvis partierne når til enighed i løbet af de tre døgn, som førstebehandlingen af budgettet forventes at tage, kommer det i høring, hvor borgere, organisationer og foreninger kan komme med kritik og forslag inden andenbehandlingen og vedtagelsen i oktober. Sideskift 

Faktaboks: Elementer i det konservative budgetudspil 

 • De 18 folkeskoler bevares, men der foretages tilpasning af strukturen og øget inddragelse af skolebestyrelserne i udviklingen af skolernes kvalitet 
 • Der skal afsættes midler til talentpleje og stimulering af de bogligt stærke elever. Også de erhvervsfaglige uddannelser og vejledningen skal styrkes – blandt andet gennem styrkelse af produktionsskolen og eventet Fagenes Dag, der var en stor succes i 2017. Et projekt ”Fra CPR til CVR” skal samtidig inspirere eleverne i folkeskolen til at interessere sig for iværksætteri. Det kan eksempelvis ske gennem samarbejde med erhvervsorganisationerne, virksomhederne og åben skole. 
 • Flere private aktører skal inviteres til at byde på de offentlige opgaver. Eksempler er drift af kommunens 400 ejendomme på i alt 50.000 m2. Hvis man kan sænke udgifterne til ejendomsdrift med 10%, f.eks. gennem energioptimering og digitalisering, så kan kommunen spare 25-30 mio. hvert eneste år. 
 • Flere anlægsopgaver skal løses i Offentligt-Privat Samarbejde. Partiet peger på et nyt plejehjem som afløser for Asterscentret samt et nyt p-hus på Schmeltz Plads i Roskilde. Modellen anvendes også ved stadion i Rådmandshaven. Denne model vil lette kommunens anlægsbudget. 
 • Herudover kan en række private aktører løse opgaver inden for anlæg og vedligehold af kunstgræsbaner, sandkasser i institutioner og gummibelægninger på atletikanlæg, ligesom man gør i andre kommuner som Høje-Tåstrup, Gentoge og Lyngby-Tårbæk. Også administrative opgaver som løn, regnskab og HR kan med fordel kan løses af specialister. Dansk Industri vurderer eksempelvis, at Roskilde Kommune kan spare mellem 60-80 mio. hvert år og med højere kvalitet til følge.
 • De Konservative foreslår, at kravene til ungdomsboliger gøres mere fleksible. Eksempelvis gennem lidt mindre areal til boligen og større andel på fællesarealer, ligesom man har gjort på Frederiksberg. 
 • Trafiksikkerhed og infrastruktur skal styrkes. Blandt andet gennem øget anvendelse af grøn bitu-asfalt, der er mere skånsom for miljøet end traditionel asfalt. Herudover foreslår partiet øget anvendelse af støjsvag asfalt ved boligområder, eksempelvis i Vindinge. 
 • Under overskriften ”Mindre Grimt Mere Grønt” foreslår partiet en fortsættelse anti-graffitti-indsatsen, som partiet fik med i budgetforliget sidste år ligesom der skal etableres flere grønne oaser i byerne. Et konkret forslag er at afdække flere af kilderne i Roskilde, så de kan skabe liv og trivsel for borgere, gæster og turister. 
 • De Konservative foreslår, at skolebibliotekerne f.eks. i Vindinge og Svogerslev i højere grad anvendes som møde- og væresteder. Det kan blandt andet ske gennem samtidig anvendelse som folkebiblioteker i stedet for en bogbus. Ligesom fastholdelse af pulje til forsamlingshusene i landsbyerne skal dette tiltag understøtte og fremme livet i Roskilde Kommunes bysamfund. 
 • De Konservative ønsker at fremme erhvervsvenligheden, blandt andet ved opkøb af mere jord til erhvervsgrunde. Herudover en forhøjelse af kravet om bankgaranti til en million kroner for de håndværksvirksomheder, der løser renoverings- og byggeopgaver på kommunens ejendomme og institutioner. 
 • Hver femte bolig i Roskilde Kommune er allerede i dag en almen bolig. Derfor foreslår De Konservative, at der fremover skal satses på andelsboliger og ejerboliger, så mangfoldighed bliver fremmet. Eksempelvis kan en del af de almene boliger i Roskilde Vest konverteres til andels- og ejerboliger, mens der så kan bygges almene boliger f.eks. på Lindegården. Dermed fastholdes, at der er med 20% almene boliger er boliger for alle typer borgere, mens mangfoldigheden styrkes. 
 • Med op til 13-14 sygedage i gennemsnit per medarbejder om året og en personaleomsætning i flere områder på mellem 15-20% koster sygefravær og hyppige skift af medarbejdere kommunen mange penge. Partiet foreslår derfor, at der nedsættes et §17.4-udvalg, hvor kommunens ledelse, arbejdsmarkedets organisationer samt private aktører inddrages i et arbejde med at afdække, hvordan trivslen blandt medarbejderne kan øges. Hvis sygefraværet kan nedsættes med blot 20% vil kommunen ifølge De Konservative kunne spare omkring 30 millioner kroner og borgerne vil få bedre service. 
 • Det Konservative Folkepartis budgetforslag sikrer en økonomi i balance, hvor der ikke opereres med skattestigninger, men derimod mere effektiv anvendelse af borgernes og virksomhedernes skattekroner. Partiet er klar til at indgå konstruktivt i årets budgetforhandlinger 

 Yderligere information: 

K-ønsker: Grønne oaser og juniorpædagoger sættes i gang

Det Konservative Folkeparti i Roskilde fik til budgettet for i år, flere ønsker med i budgetaftalen.

Et par af aftalerne i budget 2018,  var etablering af grønne oaser i lokale by miljøer, og etablering af forsøg med juniorpædagoger i daginstitutioner.

Nu gennemføres disse.

I Ågerupområdet og i boligområdet Dommervænget etableres der nu, grønne oaser i forbindelse med Zebrabyprojekterne, til glæde for de lokale beboere, og en generel forskønnelse af områderne.

Roskilde Ungdomsskole gennemfører i efteråret et kursusforløb (juniorpædagoger) for drenge i 7-9. klasse, hvor de bliver forberedt til at komme ud i Dagtilbud, og efter kursusforløbet får drengene mulighed for at komme ud i praktikforløb. Ideen med juniorpædagoger, er at drengene kan tilfører legen et nyt tempo, og en anden vinkel end de faste pædagoger gør.

Roskilde Konservative arbejder konstant på at udvikle vores kommune, og dette er eksempler på konservative forslag som nu bliver ført ud i livet.

I disse dage arbejder Det Konservative Folkeparti ihærdigt på, at få endnu flere gode forslag med i budgettet for 2019.

Lars Lindskov, byrådsmedlem Roskilde Konservative

Jesper Kejlhof, næstformand Roskilde Konservative

 

Mere saft og kraft til lokalsamfundene

Pressemeddelelse

 

 

Nærhed, engagement og sammenhængskraft er nøgleordene i et af de konservative udspil i de igangværende budgetforhandlinger, hvor partiet foreslår lokalbiblioteker som nye samlingspunkter

Svogerslev og Vindinge mistede ligesom mange andre lokalsamfund deres folkebiblioteker i forbindelse med effektiviseringer og centraliseringer. I forbindelse med budgetforhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2019 foreslår Det konservative folkeparti, at man genopliver biblioteksfunktionen i flere byer.

Styrkelse af lokalsamfundene

 • I en række af Roskilde Kommunes bysamfund er forudsætningerne for den lokale sammenhængskraft blevet svækket. Dels er detailbutikkerne lukket og erstattet af større indkøbscentre i de største bysamfund, dels er de tidligere fælles mødesteder som biblioteker og væresteder forsvundet eller lukket. Den udvikling vil vi gerne have vendt, så vi også fra politisk hold understøtter lokalsamfundene og gennem forskellige tiltag bidrager til den tiltrækningskraft som mange borgere, foreninger og ildsjæle udviser, siger det konservative byrådsmedlem Mogens Hallager, der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget.

Læg skolebiblioteker og folkebiblioteker sammen

Den konservative byrådsgruppe vil i budgetforhandlingerne konkret foreslå, at man anvender skole­bibliotekerne på en ny måde, så de også kan anvendes som lokale folkebiblioteker og som lokale borgerservicecentre i en række byer.

 • Vi udbygger i Svogerslev og Vindinge, men deres biblioteker blev for år tilbage lukket og erstattet af en bogbus. Dét har måske nok kunnet fungere som en brugbar løsning i en periode, men nu hvor vi udbygger netop disse byer med nye boliger og tiltrækker indbyggere, synes vi, man skal tænke nyt og se på, om ikke de eksisterende skolebiblioteker relativt let kan anvendes som folkebiblioteker og måske internetcaféer, borgerserviceskranker og væresteder i forskellige sammenhænge, siger Mogens Hallager.

Tænk nyt og smartere

I Viby er der vedtaget en udviklingsplan, der blandt andet omfatter flytning og modernisering af Viby Bibliotek. Den plan bakker den konservative byrådsgruppe fortsat op om. Samtidig mener partiet, at der ligesom i Vindinge og Svogerslev kan tænkes nyt i den nordlige del af kommunen.

 • Jyllinge skole er gennem en årrække blevet udvidet til at kunne rumme 1.000 elever og var på et tidspunkt landets største skole. Nu går udviklingen i børnetallet den anden vej, og vi står med en enorm skole, der ifølge prognoserne vil få flere og flere tomme lokaler. Den vedtagne helhedsplan indeholder flytning af folkebiblioteket i Bygaden til en helt ny bygning ved siden af Jyllingehallerne, hvor Kulturskolen også skal huses. Det er jo lidt tosset at bruge over 30 millioner af skatteydernes penge på at bygge nyt, hvis folkebiblioteket kan flytte ind på Jyllinge Skole sammen med Kulturskolen, mener Mogens Hallager og Lars Lindskov, der forhandler på den konservative byrådsgruppes vegne

Det konservative folkeparti mener, at tiltaget vil styrke saften og kraften i lokalsamfundene til de samme eller færre penge end i dag.

 • For os er det livskvaliteten og sammenhængskraften, der skal drive processen og ikke kun gold økonomi, siger Mogens Hallager.

 

For mange sygedage koster kassen

Roskilde Kommune indtager en lidet flatterende placering blandt de 15 kommuner i Danmark med flest sygedage. 13,2 sygedage pr. medarbejder i 2016 i forhold til et gennemsnitligt antal sygedage på 12,0 for samtlige 98 kommuner. Det lyder ikke af meget, men hvis kommunen kunne nedbringe sygefraværet til landsgennemsnittet, ville det resultere i en besparelse på godt 13 mio. kr. hvert år.

Hvis kommunen yderligere havde den ambition at havne i top 10 blandt kommuner med færrest sygedage, skulle sygefraværet nedbringes til 10,5 sygedage pr. medarbejder. Det ville give en besparelse på ca. 30 mio. kr. hvert år. Det er ganske tankevækkende, at man kan styrke driftsregnskabet med 30 mio. kr. ved at reducere sygefraværet med 2,7 dage.

Vi vil her undlade at skrue yderligere op for ambitionerne, og eksempelvis målsætte efter sygefraværet i den private sektor. For det resulterer blot i en diskussion om forskelle mellem de to sektorer. Den diskussion tager vi gerne en anden gang. Vi vil bare oplyse, at et kommunalt sygefravær på linje med den private sektor ville resultere i en årlig besparelse i størrelsesordenen 60 mio. kr.!

Hvordan får kommunen reduceret sygefraværet? Af kommunens personalepolitiske redegørelse for 2017 fortælles om de indsatser, som kommunen gennemfører for at nedbringe sygefraværet, bl.a. dialog mellem leder og medarbejder ved sygefravær, konsulentbistand til afdelinger med højt sygefravær og særlig fokus på gravide og deres fravær. Og senest ”Ha det godt” kampagnen i tilknytning til årets parkstafet. Alt sammen meget godt, men vi tror ikke, at det rykker tilstrækkeligt til at få nedbragt sygefraværet.

Al erfaring taler for, at der er en klar sammenhæng mellem ordentlig ledelse og sygefravær. Med ordentlig ledelse mener vi en målrettet, synlig og motiverende ledelse, der inddrager medarbejderne og skaber et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads. En ledelse, der har fokus på medarbejderne, ikke kun, når de er syge, men hele tiden – hver dag. Fokus må derfor rettes mod ledelsen i kommunen, fra kommunaldirektør over afdelingsdirektører til lederne ude i de enkelte afdelinger.

Det er kommunaldirektøren, der har hovedansvaret for, at ledelsen af kommunens medarbejdere fungerer optimalt og i overensstemmelse med ovenstående ledelseskrav. Og ansvaret for, at ledere, der ikke slår til, udskiftes med ledere, der kan. Og også ansvaret for, at den enkelte leder ude på arbejdspladserne har det nødvendige råderum og kompetence til at lede. Herunder at afskedige medarbejdere med for mange sygedage over et længere tidsrum.

Roskilde Kommune har for mange sygedage. Det er borgernes penge, der spildes, og derfor må problemet tages seriøst og sygefraværet nedbringes. Vi har intet belæg for at mene, at kommunens ledere er mindre kompetente end i andre kommuner. Men vi har tilstrækkeligt indsigt i ledelse til at pege på, at ordentlig ledelse, der motiverer medarbejderne og sikrer et godt arbejdsmiljø, klart bidrager til at nedbringe sygefraværet. Og det skal ned i Roskilde Kommune, for det koster kassen

 

Klaus Aare Bang                                                                   Mogens Hallager

 Formand Roskilde Konservative                                        Byrådsmedlem Konservative

Budget 2019 – gør vi det på den rigtig måde?

  

Byrådets partier skal henover sommeren forhandle om næste års budget. Det kulminerer i august måned, hvor de afgørende forhandlinger føres, og hvor det vil vise sig, hvilke partier, der kan tiltræde budgettet. Herefter skal det til endelig afstemning i byrådet. 

Alle partier taler om, at Roskilde Kommunes penge skal bruges på den mest forsvarlige måde til glæde for alle kommunes borgere.

Det samlede budget er på ca. 6,8 mia. kr., men det er kun en lille del af budgettet, der forhandles om, i 2017 ca. 35 mio. kr. Det er ikke tilfredsstillende. 

Det giver langt større mening, hvis hele budgettet er til forhandling. For det giver en større indsigt i kommunens forbrug og mulighed for i højere grad end nu påpege mangler og overforbrug. Med det formål, at vi får en større grad af sikkerhed for, at kommunen forvalter borgernes penge på den bedst mulige måde. 

Fra borgmesterens side er der ikke villighed til at åbne bøgerne, så alle ved selvsyn og gennem forhandling kan se, om kommunens økonomi bliver brugt på den mest fordelagtige måde, med fokus på, at det kommer kommunens borgere til gode. 

Ellers svarer lidt til at man i den private husholdning kun kigger på, hvor mange penge man bruger på indkøb af en pakke clips i forhold til det store husholdningsbudget såsom banklån, forsikringer, omkostning på bil, indkøb af dagligvarer etc.  Det tror jeg ikke, at mange gør, men man kigger på den store helhed, så den enkelte husstand får det mest optimale ud af sine penge. 

Derfor ser Det Konservative Folkeparti det som en nødvendighed for den fremtidige økonomi i Roskilde kommune, at der åbnes op for forhandling af en større del af kommunens økonomi. 

 

Klaus Aare Bang

Formand – Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Konservative sikrer juniorpædagoger

En af de konservative mærkesager i efterårets budgetforhandlinger, var pilotprojekt med juniorpædagoger i dagtilbud.  Byrådet har netop vedtaget at der i Roskilde Kommune skal laves pilotprojekt med at unge drenge fra 7-9 klasse skal lege med børn i børnehaverne. Drengene vil kunne tilføre legen i børnehaverne et nyt tempo og en anden vinkel, end de faste pædagoger kan. Ligeledes er målet, at børnene får rollemodeler at se op til, og omvendt får de unge drenge i gennem et lille kursusforløb, nye kompetencer. Det vil særligt være bevægelse, leg og idræt som bliver en del af kursusforløbet for de unge, men førstehjælp bliver også en af kompetencer som de unge får tilegnet, inden de skal lege med børnene. Roskilde Konservative glæder sig over at endnu en konservativ mærkesag nu bliver gennemført

Lars Lindskov, byrådsmedlem Roskilde Konservative

Jesper Kejlhof, næstformand Roskilde Konservative

 

Generalforsamling i Roskilde Konservative

Den Konservative Vælgerforening i Roskilde afholdt i går sin årlige generalforsamling i Idrætsparkens Lounge.

Formanden, Klaus Aare Bang, glædede sig i sin beretning over, at det ved kommunalvalget blev til en valgsejr med en fordobling af mandaterne i byrådet, således at Lars Lindskov og Mogens Hallager, begge Jyllinge, i de kommende fire år skal kæmpe for konservative mærkesager i byrådet. Det bliver ikke let med et rødt flertal i byrådet, men vi føler os godt rustet til at tackle udfordringerne, understregede formanden.

Formanden, Klaus Aare Bang blev genvalgt med akklamation. Som ny næstformand valgtes Jesper Kejlhof, idet den hidtidige næstformand, Jens Müller, ikke genopstillede. Bestyrelsen i det kommende år har følgende sammensætning:

 

Formand – Klaus Aare Bang, Jyllinge

Næstformand – Jesper Kejlhof, Roskilde

Økonomiansvarlig/bestyrelsesmedlem – Steen Bager, Viby

Bestyrelsesmedlem – Mikkel Boe, Himmelev

Bestyrelsesmedlem – Heidi Borch, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Jan Fischer, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Keld Holm, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Hans-Bo Hyldig, Svogerslev

Bestyrelsesmedlem – Emma Skovgaard Jørgensen, Trekroner

Bestyrelsesmedlem – Frode Christensen Lund, Gadstrup

1 Suppleant – Jane Lerke, Roskilde

2 Suppleant  – Patrick Skovgaard, Roskilde

 

Jyllinge, 31. januar 2018

Klaus Aare Bang

Tlf.: 2523 3897

Et par korrektioner til redaktøren

Redaktøren på Roskilde Avis, Torben Kristensen, kommenterer i en leder den 2. januar Roskilde på langs og på tværs, herunder behovet for en udbygning af infrastrukturen og flere parkeringspladser tæt på bymidten. Dette med ønsket om at fastholde Roskildes position som Sjællands største handelsby.

Det sidste er jeg enig i, og også om, at det bl.a. handler om infrastruktur og parkeringskapacitet. Men det handler også om de konkurrencevilkår, som kommunen er med til at fastsætte for handlen og erhvervslivet. Her tænker jeg bl.a. på dækningsafgiften.

Redaktøren mener, at de senere års reduktioner af dækningsafgiften blot har gavnet udlejerne af erhvervsejendommene. Disse har blot puttet pengene i lommen, og det har handelslivet ifølge redaktøren ikke haft gavn af. Siden redaktøren kan udtale sig skråsikkert herom, må der findes en undersøgelse, der bekræfter denne påstand. Den vil jeg gerne se!

Realiteten er, at Roskilde Kommune ifølge Dansk Byggeri har den højeste dækningsafgift af samtlige 17 kommuner i Region Sjælland. 7,54 promille og et provenu på 44,3 mio. kr. 13 kommuner har ingen dækningsafgift, herunder omkringliggende kommuner som Køge, Holbæk, Lejre og Solrød. 3 kommuner, Ringsted, Næstved og Greve har dækningsafgift, men med væsentligt lavere promillesatser end Roskilde.

Spiller det en rolle for konkurrencevilkårene i Roskilde? Ja, det spiller en rolle i den benhårde konkurrence kommunerne imellem. Hvem er bedst til at tiltrække virksomheder og investorer? Hvem kan tilbyde de mest gunstige vilkår? Derfor vil Konservative i Roskilde fortsat arbejde for at reducere dækningsafgiften og i sidste ende afskaffe den. For at fastholde Roskildes position som en driftig handelsby.

Afslutningsvis en bemærkning om redaktørens prioritering af en motorvej fra Roskilde til Ringsted. Nuvel – den vil selvfølgelig give hurtigere adgang til Outlet-centeret dér, dog næppe til gavn for handlen i Roskilde! Personligt foretrækker jeg en motorvej Roskilde-Køge, der forbinder Holbækmotorvejen med E20, E47 og E65.

Den er billigere i anlæg, og den giver hurtigere adgang til det nye supersygehus. Desuden vil den givetvis gavne erhvervsudviklingen i området Køge-Roskilde. Og den vil også betyde, at det bliver lettere og hurtigere at køre til Ringsted, og dermed aflaste trafikken på vej 14 mellem Roskilde og Ringsted.

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31, Roskilde

179 er ikke et helligt tal, men ….

Flere politikere vil have færre folketingsmedlemmer. Det gælder blandet andet Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliances Leif Mikkelsen. Også Venstres nestor, Bertel Haarder, er positiv overfor tanken om at reducere antallet af folketingsmedlemmer. 179 er ikke et helligt tal, men der er alligevel god grund til at være på vagt overfor forslag, der reducerer den demokratiske sammensætning af vores lovgivende forsamling. I det mindste må man kræve, at forslag herom er gennemtænkte og velunderbyggede. Det vender jeg tilbage til.

Det var ved grundlovsændringen i 1953, at det blev besluttet, at Folketinget skulle omfatte 179 medlemmer inkl. de fire nordatlantiske mandater i hhv. Færøerne og Grønland. Grundloven af 1953 afskaffede Landstinget med 72 medlemmer. Til gengæld blevet antallet af folketingsmedlemmer øget fra 151 til 179.

Der var tre årsager til udvidelsen. For det første ønskede man en rimelig geografisk repræsentation omfattende alle egne af landet. Danmark er i dag valgmæssigt opdelt i tre landsdele, 10 storkredse og 92 valgkredse. Til disse valgområder er i alt tilknyttet 135 kredsmandater. For det andet ønskede man at sikre partierne et antal pladser i Folketinget svarende til partierne procentvise vælgeropbakning. 40 tillægsmandater skal sikre, at dette krav opfyldes. For det tredje ønskede man, at sikre, at mindre partier kan opnå sæde i Folketinget, i dag enten i form af et kredsmandat eller mindst to procent af stemmerne.

Og så tilbage til forslaget om færre folketingsmedlemmer. Argumentet herfor begrundes især i et ønske om at effektivisere folketingets arbejde. Men hvad menes der med mere effektivitet? Betyder det, at Folketinget kan producere endnu flere lovforslag end i dag? Eller at kvaliteten af de lovforslag, der vedtages, bliver bedre? Svarene blæser i vinden.

Ved at reducere antallet af folketingsmedlemmer er man nødt til at gå på kompromis med de kriterier, som blev lagt til grund ved udformningen af valgloven i 1953. Enten færre valgkredse eller/og en mindre præcis fordeling af mandaterne efter partiernes stemmemæssige opbakning.

Som nævnt er 179 ikke et helligt tal. Men argumenterne for at reducere antallet af folketingsmedlemmer må bygget på noget andet end luftige argumenter om effektivitet. Og konsekvenserne skal være fuldt ud belyst. Det er trods alt vort demokrati, det drejer sig om.

Keld Holm

Kildehusvej 31

4000 Roskilde