Mere saft og kraft til lokalsamfundene

Pressemeddelelse

 

 

Nærhed, engagement og sammenhængskraft er nøgleordene i et af de konservative udspil i de igangværende budgetforhandlinger, hvor partiet foreslår lokalbiblioteker som nye samlingspunkter

Svogerslev og Vindinge mistede ligesom mange andre lokalsamfund deres folkebiblioteker i forbindelse med effektiviseringer og centraliseringer. I forbindelse med budgetforhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2019 foreslår Det konservative folkeparti, at man genopliver biblioteksfunktionen i flere byer.

Styrkelse af lokalsamfundene

 • I en række af Roskilde Kommunes bysamfund er forudsætningerne for den lokale sammenhængskraft blevet svækket. Dels er detailbutikkerne lukket og erstattet af større indkøbscentre i de største bysamfund, dels er de tidligere fælles mødesteder som biblioteker og væresteder forsvundet eller lukket. Den udvikling vil vi gerne have vendt, så vi også fra politisk hold understøtter lokalsamfundene og gennem forskellige tiltag bidrager til den tiltrækningskraft som mange borgere, foreninger og ildsjæle udviser, siger det konservative byrådsmedlem Mogens Hallager, der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget.

Læg skolebiblioteker og folkebiblioteker sammen

Den konservative byrådsgruppe vil i budgetforhandlingerne konkret foreslå, at man anvender skole­bibliotekerne på en ny måde, så de også kan anvendes som lokale folkebiblioteker og som lokale borgerservicecentre i en række byer.

 • Vi udbygger i Svogerslev og Vindinge, men deres biblioteker blev for år tilbage lukket og erstattet af en bogbus. Dét har måske nok kunnet fungere som en brugbar løsning i en periode, men nu hvor vi udbygger netop disse byer med nye boliger og tiltrækker indbyggere, synes vi, man skal tænke nyt og se på, om ikke de eksisterende skolebiblioteker relativt let kan anvendes som folkebiblioteker og måske internetcaféer, borgerserviceskranker og væresteder i forskellige sammenhænge, siger Mogens Hallager.

Tænk nyt og smartere

I Viby er der vedtaget en udviklingsplan, der blandt andet omfatter flytning og modernisering af Viby Bibliotek. Den plan bakker den konservative byrådsgruppe fortsat op om. Samtidig mener partiet, at der ligesom i Vindinge og Svogerslev kan tænkes nyt i den nordlige del af kommunen.

 • Jyllinge skole er gennem en årrække blevet udvidet til at kunne rumme 1.000 elever og var på et tidspunkt landets største skole. Nu går udviklingen i børnetallet den anden vej, og vi står med en enorm skole, der ifølge prognoserne vil få flere og flere tomme lokaler. Den vedtagne helhedsplan indeholder flytning af folkebiblioteket i Bygaden til en helt ny bygning ved siden af Jyllingehallerne, hvor Kulturskolen også skal huses. Det er jo lidt tosset at bruge over 30 millioner af skatteydernes penge på at bygge nyt, hvis folkebiblioteket kan flytte ind på Jyllinge Skole sammen med Kulturskolen, mener Mogens Hallager og Lars Lindskov, der forhandler på den konservative byrådsgruppes vegne

Det konservative folkeparti mener, at tiltaget vil styrke saften og kraften i lokalsamfundene til de samme eller færre penge end i dag.

 • For os er det livskvaliteten og sammenhængskraften, der skal drive processen og ikke kun gold økonomi, siger Mogens Hallager.

 

For mange sygedage koster kassen

Roskilde Kommune indtager en lidet flatterende placering blandt de 15 kommuner i Danmark med flest sygedage. 13,2 sygedage pr. medarbejder i 2016 i forhold til et gennemsnitligt antal sygedage på 12,0 for samtlige 98 kommuner. Det lyder ikke af meget, men hvis kommunen kunne nedbringe sygefraværet til landsgennemsnittet, ville det resultere i en besparelse på godt 13 mio. kr. hvert år.

Hvis kommunen yderligere havde den ambition at havne i top 10 blandt kommuner med færrest sygedage, skulle sygefraværet nedbringes til 10,5 sygedage pr. medarbejder. Det ville give en besparelse på ca. 30 mio. kr. hvert år. Det er ganske tankevækkende, at man kan styrke driftsregnskabet med 30 mio. kr. ved at reducere sygefraværet med 2,7 dage.

Vi vil her undlade at skrue yderligere op for ambitionerne, og eksempelvis målsætte efter sygefraværet i den private sektor. For det resulterer blot i en diskussion om forskelle mellem de to sektorer. Den diskussion tager vi gerne en anden gang. Vi vil bare oplyse, at et kommunalt sygefravær på linje med den private sektor ville resultere i en årlig besparelse i størrelsesordenen 60 mio. kr.!

Hvordan får kommunen reduceret sygefraværet? Af kommunens personalepolitiske redegørelse for 2017 fortælles om de indsatser, som kommunen gennemfører for at nedbringe sygefraværet, bl.a. dialog mellem leder og medarbejder ved sygefravær, konsulentbistand til afdelinger med højt sygefravær og særlig fokus på gravide og deres fravær. Og senest ”Ha det godt” kampagnen i tilknytning til årets parkstafet. Alt sammen meget godt, men vi tror ikke, at det rykker tilstrækkeligt til at få nedbragt sygefraværet.

Al erfaring taler for, at der er en klar sammenhæng mellem ordentlig ledelse og sygefravær. Med ordentlig ledelse mener vi en målrettet, synlig og motiverende ledelse, der inddrager medarbejderne og skaber et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads. En ledelse, der har fokus på medarbejderne, ikke kun, når de er syge, men hele tiden – hver dag. Fokus må derfor rettes mod ledelsen i kommunen, fra kommunaldirektør over afdelingsdirektører til lederne ude i de enkelte afdelinger.

Det er kommunaldirektøren, der har hovedansvaret for, at ledelsen af kommunens medarbejdere fungerer optimalt og i overensstemmelse med ovenstående ledelseskrav. Og ansvaret for, at ledere, der ikke slår til, udskiftes med ledere, der kan. Og også ansvaret for, at den enkelte leder ude på arbejdspladserne har det nødvendige råderum og kompetence til at lede. Herunder at afskedige medarbejdere med for mange sygedage over et længere tidsrum.

Roskilde Kommune har for mange sygedage. Det er borgernes penge, der spildes, og derfor må problemet tages seriøst og sygefraværet nedbringes. Vi har intet belæg for at mene, at kommunens ledere er mindre kompetente end i andre kommuner. Men vi har tilstrækkeligt indsigt i ledelse til at pege på, at ordentlig ledelse, der motiverer medarbejderne og sikrer et godt arbejdsmiljø, klart bidrager til at nedbringe sygefraværet. Og det skal ned i Roskilde Kommune, for det koster kassen

 

Klaus Aare Bang                                                                   Mogens Hallager

 Formand Roskilde Konservative                                        Byrådsmedlem Konservative

Budget 2019 – gør vi det på den rigtig måde?

  

Byrådets partier skal henover sommeren forhandle om næste års budget. Det kulminerer i august måned, hvor de afgørende forhandlinger føres, og hvor det vil vise sig, hvilke partier, der kan tiltræde budgettet. Herefter skal det til endelig afstemning i byrådet. 

Alle partier taler om, at Roskilde Kommunes penge skal bruges på den mest forsvarlige måde til glæde for alle kommunes borgere.

Det samlede budget er på ca. 6,8 mia. kr., men det er kun en lille del af budgettet, der forhandles om, i 2017 ca. 35 mio. kr. Det er ikke tilfredsstillende. 

Det giver langt større mening, hvis hele budgettet er til forhandling. For det giver en større indsigt i kommunens forbrug og mulighed for i højere grad end nu påpege mangler og overforbrug. Med det formål, at vi får en større grad af sikkerhed for, at kommunen forvalter borgernes penge på den bedst mulige måde. 

Fra borgmesterens side er der ikke villighed til at åbne bøgerne, så alle ved selvsyn og gennem forhandling kan se, om kommunens økonomi bliver brugt på den mest fordelagtige måde, med fokus på, at det kommer kommunens borgere til gode. 

Ellers svarer lidt til at man i den private husholdning kun kigger på, hvor mange penge man bruger på indkøb af en pakke clips i forhold til det store husholdningsbudget såsom banklån, forsikringer, omkostning på bil, indkøb af dagligvarer etc.  Det tror jeg ikke, at mange gør, men man kigger på den store helhed, så den enkelte husstand får det mest optimale ud af sine penge. 

Derfor ser Det Konservative Folkeparti det som en nødvendighed for den fremtidige økonomi i Roskilde kommune, at der åbnes op for forhandling af en større del af kommunens økonomi. 

 

Klaus Aare Bang

Formand – Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Konservative sikrer juniorpædagoger

En af de konservative mærkesager i efterårets budgetforhandlinger, var pilotprojekt med juniorpædagoger i dagtilbud.  Byrådet har netop vedtaget at der i Roskilde Kommune skal laves pilotprojekt med at unge drenge fra 7-9 klasse skal lege med børn i børnehaverne. Drengene vil kunne tilføre legen i børnehaverne et nyt tempo og en anden vinkel, end de faste pædagoger kan. Ligeledes er målet, at børnene får rollemodeler at se op til, og omvendt får de unge drenge i gennem et lille kursusforløb, nye kompetencer. Det vil særligt være bevægelse, leg og idræt som bliver en del af kursusforløbet for de unge, men førstehjælp bliver også en af kompetencer som de unge får tilegnet, inden de skal lege med børnene. Roskilde Konservative glæder sig over at endnu en konservativ mærkesag nu bliver gennemført

Lars Lindskov, byrådsmedlem Roskilde Konservative

Jesper Kejlhof, næstformand Roskilde Konservative

 

Generalforsamling i Roskilde Konservative

Den Konservative Vælgerforening i Roskilde afholdt i går sin årlige generalforsamling i Idrætsparkens Lounge.

Formanden, Klaus Aare Bang, glædede sig i sin beretning over, at det ved kommunalvalget blev til en valgsejr med en fordobling af mandaterne i byrådet, således at Lars Lindskov og Mogens Hallager, begge Jyllinge, i de kommende fire år skal kæmpe for konservative mærkesager i byrådet. Det bliver ikke let med et rødt flertal i byrådet, men vi føler os godt rustet til at tackle udfordringerne, understregede formanden.

Formanden, Klaus Aare Bang blev genvalgt med akklamation. Som ny næstformand valgtes Jesper Kejlhof, idet den hidtidige næstformand, Jens Müller, ikke genopstillede. Bestyrelsen i det kommende år har følgende sammensætning:

 

Formand – Klaus Aare Bang, Jyllinge

Næstformand – Jesper Kejlhof, Roskilde

Økonomiansvarlig/bestyrelsesmedlem – Steen Bager, Viby

Bestyrelsesmedlem – Mikkel Boe, Himmelev

Bestyrelsesmedlem – Heidi Borch, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Jan Fischer, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Keld Holm, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Hans-Bo Hyldig, Svogerslev

Bestyrelsesmedlem – Emma Skovgaard Jørgensen, Trekroner

Bestyrelsesmedlem – Frode Christensen Lund, Gadstrup

1 Suppleant – Jane Lerke, Roskilde

2 Suppleant  – Patrick Skovgaard, Roskilde

 

Jyllinge, 31. januar 2018

Klaus Aare Bang

Tlf.: 2523 3897

Et par korrektioner til redaktøren

Redaktøren på Roskilde Avis, Torben Kristensen, kommenterer i en leder den 2. januar Roskilde på langs og på tværs, herunder behovet for en udbygning af infrastrukturen og flere parkeringspladser tæt på bymidten. Dette med ønsket om at fastholde Roskildes position som Sjællands største handelsby.

Det sidste er jeg enig i, og også om, at det bl.a. handler om infrastruktur og parkeringskapacitet. Men det handler også om de konkurrencevilkår, som kommunen er med til at fastsætte for handlen og erhvervslivet. Her tænker jeg bl.a. på dækningsafgiften.

Redaktøren mener, at de senere års reduktioner af dækningsafgiften blot har gavnet udlejerne af erhvervsejendommene. Disse har blot puttet pengene i lommen, og det har handelslivet ifølge redaktøren ikke haft gavn af. Siden redaktøren kan udtale sig skråsikkert herom, må der findes en undersøgelse, der bekræfter denne påstand. Den vil jeg gerne se!

Realiteten er, at Roskilde Kommune ifølge Dansk Byggeri har den højeste dækningsafgift af samtlige 17 kommuner i Region Sjælland. 7,54 promille og et provenu på 44,3 mio. kr. 13 kommuner har ingen dækningsafgift, herunder omkringliggende kommuner som Køge, Holbæk, Lejre og Solrød. 3 kommuner, Ringsted, Næstved og Greve har dækningsafgift, men med væsentligt lavere promillesatser end Roskilde.

Spiller det en rolle for konkurrencevilkårene i Roskilde? Ja, det spiller en rolle i den benhårde konkurrence kommunerne imellem. Hvem er bedst til at tiltrække virksomheder og investorer? Hvem kan tilbyde de mest gunstige vilkår? Derfor vil Konservative i Roskilde fortsat arbejde for at reducere dækningsafgiften og i sidste ende afskaffe den. For at fastholde Roskildes position som en driftig handelsby.

Afslutningsvis en bemærkning om redaktørens prioritering af en motorvej fra Roskilde til Ringsted. Nuvel – den vil selvfølgelig give hurtigere adgang til Outlet-centeret dér, dog næppe til gavn for handlen i Roskilde! Personligt foretrækker jeg en motorvej Roskilde-Køge, der forbinder Holbækmotorvejen med E20, E47 og E65.

Den er billigere i anlæg, og den giver hurtigere adgang til det nye supersygehus. Desuden vil den givetvis gavne erhvervsudviklingen i området Køge-Roskilde. Og den vil også betyde, at det bliver lettere og hurtigere at køre til Ringsted, og dermed aflaste trafikken på vej 14 mellem Roskilde og Ringsted.

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31, Roskilde

179 er ikke et helligt tal, men ….

Flere politikere vil have færre folketingsmedlemmer. Det gælder blandet andet Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliances Leif Mikkelsen. Også Venstres nestor, Bertel Haarder, er positiv overfor tanken om at reducere antallet af folketingsmedlemmer. 179 er ikke et helligt tal, men der er alligevel god grund til at være på vagt overfor forslag, der reducerer den demokratiske sammensætning af vores lovgivende forsamling. I det mindste må man kræve, at forslag herom er gennemtænkte og velunderbyggede. Det vender jeg tilbage til.

Det var ved grundlovsændringen i 1953, at det blev besluttet, at Folketinget skulle omfatte 179 medlemmer inkl. de fire nordatlantiske mandater i hhv. Færøerne og Grønland. Grundloven af 1953 afskaffede Landstinget med 72 medlemmer. Til gengæld blevet antallet af folketingsmedlemmer øget fra 151 til 179.

Der var tre årsager til udvidelsen. For det første ønskede man en rimelig geografisk repræsentation omfattende alle egne af landet. Danmark er i dag valgmæssigt opdelt i tre landsdele, 10 storkredse og 92 valgkredse. Til disse valgområder er i alt tilknyttet 135 kredsmandater. For det andet ønskede man at sikre partierne et antal pladser i Folketinget svarende til partierne procentvise vælgeropbakning. 40 tillægsmandater skal sikre, at dette krav opfyldes. For det tredje ønskede man, at sikre, at mindre partier kan opnå sæde i Folketinget, i dag enten i form af et kredsmandat eller mindst to procent af stemmerne.

Og så tilbage til forslaget om færre folketingsmedlemmer. Argumentet herfor begrundes især i et ønske om at effektivisere folketingets arbejde. Men hvad menes der med mere effektivitet? Betyder det, at Folketinget kan producere endnu flere lovforslag end i dag? Eller at kvaliteten af de lovforslag, der vedtages, bliver bedre? Svarene blæser i vinden.

Ved at reducere antallet af folketingsmedlemmer er man nødt til at gå på kompromis med de kriterier, som blev lagt til grund ved udformningen af valgloven i 1953. Enten færre valgkredse eller/og en mindre præcis fordeling af mandaterne efter partiernes stemmemæssige opbakning.

Som nævnt er 179 ikke et helligt tal. Men argumenterne for at reducere antallet af folketingsmedlemmer må bygget på noget andet end luftige argumenter om effektivitet. Og konsekvenserne skal være fuldt ud belyst. Det er trods alt vort demokrati, det drejer sig om.

Keld Holm

Kildehusvej 31

4000 Roskilde

Godt nytår til frivillige

Dette læserbrev kan blive kort.

I virkeligheden skal der blot stå TAK. Roskilde Kommune er fyldt med fantastiske frivillige folk, der bidrager på hver deres måde med små og store frivillige opgaver i foreninger o.s.v.

Frivillige bidrager også på politiske platforme, og senest har et hav af folk været kandidater til kommunalvalget i november. Tak til alle dem der stiller deres mandat til rådighed for at vi kan have vores lokaldemokrati. Uden deres engagement – uanset partifarve – så ville vi ikke have et lokalt demokrati, der brænder for vores kommune.

MEN en særlig TAK for indsatsen, skal lyde til de 1000-vis af frivillige der yder en indsats rundt om i vores kommune – dag efter dag – år efter år – for at alle kan få fantastiske oplevelser, i det foreningsliv der kan noget særligt.

Et rigtig godt nytår til alle jer frivillige – og tak for jeres indsats

Jesper Kejlhof

Roskilde Konservative

Grønnegade 4

Roskilde

 

Ro om folkeskolen

Et af formålene med Skolereformen var, at den enkelte skole skulle være mere frit stillet i forhold til at tilrettelægge arbejdet. Denne del af reformen bakker Det Konservative Folkeparti op om.

Vi må imidlertid konstatere, at der ikke er skabt ro om kommunens folkeskoler. Tværtimod er mange lærere demotiverede med et dårligt arbejdsmiljø til følge, og det går i sidste ende ud over undervisningen og eleverne. Det kan ingen være tjent med.

Bl.a. inspireret af Høje-Taastrup Kommune med den konservative borgmester, Michael Ziegler, der har etableret et samarbejdsgrundlag omfattende alle medarbejdergrupper i folkeskolen, foreslår vi, at kommunen indleder en dialog med de lokale skolelederne og alle medarbejdergrupperne i folkeskolen. Formålet hermed er at etablere et fornuftigt samarbejde på den enkelte skole og dermed skabe ro om folkeskolen.

Ved at indgå i en konstruktiv dialog med skolernes medarbejdere, påtager vi os det arbejdsgiveransvar, der må forventes af en kommune med 18 folkeskoler.

Det er vigtigt, at et samarbejdsgrundlag respekter ledelsesretten, herunder at et aftalt undervisningsmaksimum ikke griber ind i ledelsesrummet.

Formålet er både at forbedre arbejdsvilkårene for lærerne og de øvrige medarbejdere, og dermed nedbringe stress og sygefravær, hvilket er et af målene i det netop indgåede budgetforlig med 5 af byrådets 7 partier.

Vi ønsker fokus på elevernes indlæringsevne og færre vikarer, så der kommer en robust kvalitet i undervisningen.

Dette tiltag skal ses i sammenhæng med det massive løft af de fysiske rammer og forbedring af faglokaler og indeklima, som Det Konservative Folkeparti har støttet i flere budgetforlig.

Vi ønsker at skabe ro og ordentlige arbejdsvilkår i folkeskolen, og dermed også sende også det signal til arbejdsmarkedet, at Roskilde Kommune som arbejdsgiver ønsker at tiltrække de bedste lærere og medarbejdere, og at skolelederne derigennem får de bedste muligheder for rekruttering af nye lærere.

Vi opfordrer derfor Roskildes borgmester til at indlede en dialog med medarbejdere og skoleledere med det klare mål at få skabt ro og fremgang for Roskildes folkeskoler til gavn for elever og lærere.

 

Roskilde, den 20. november 2017

 

Lars Lindskov – Byrådsmedlem og gruppeformand – mobil: +45 3050 1979

Klaus Aare Bang – Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening – mobil: +45 2523 3897

 

 

Samarbejde og synlige resultater

Kommunalpolitik handler om at få indflydelse og opnå resultater, der er til gavn for borgerne på kort og på langt sigt.  

 Roskilde Konservative har med kun et ud af 31 mandater fået gennemført en række tiltag, dels på eget initiativ, dels i et samarbejde med andre partier i byrådet. Her kan bl.a. nævnes: 

 • Byudviklingsplaner i Jyllinge, Roskilde og Viby, der skaber sammenhæng 
 • Et nyt stadion med ungdomsboliger som offentligt/privat partnerskabsprojekt 
 • 50 m svømmebassin i den nye svømmehal 
 • Flere p-pladser ved etableringen af et p-hus i Roskilde bymidte 
 • Øgede bevillinger til infrastruktur og indkøb af mere bæredygtigt asfalt 
 • Konkurrenceudsættelse af diverse services til private, professionelle aktører 
 • Nedsættelse af den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, i tre omgange 
 • Fjernelse af byggesagsgebyrer for erhvervslivet 
 • Forøget bevilling på 5 mio. kr. til erhvervs- og turismeindsatsen 
 • Flere midler til talentundervisning 
 • Finansiering af overdækning af minibyen 
 • Julebelysning i gågaden og H.C. Andersen-bænken i Skomagergade 
 • Øget indsats imod graffiti 
 • Flere midler til interesse varetagelse i forhold til sygehus, togdrift og statslige arbejdspladser 
 • Flere midler til puljer indenfor fagudvalgene til borgernære projekter   
 • Målrettet indsats til nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær 

 Resultater, der understøtter vort mål om en attraktiv kommune nu og i fremtiden. Din kommune – hele livet! 

et vil vi målrettet arbejde videre på i de kommende fire år. Med et styrket mandat kan vi opnå endnu flere resultater.

Sæt X ved liste C – den 21. november 2017 

Borgerlige stemmer, der arbejder!