179 er ikke et helligt tal, men ….

Flere politikere vil have færre folketingsmedlemmer. Det gælder blandet andet Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliances Leif Mikkelsen. Også Venstres nestor, Bertel Haarder, er positiv overfor tanken om at reducere antallet af folketingsmedlemmer. 179 er ikke et helligt tal, men der er alligevel god grund til at være på vagt overfor forslag, der reducerer den demokratiske sammensætning af vores lovgivende forsamling. I det mindste må man kræve, at forslag herom er gennemtænkte og velunderbyggede. Det vender jeg tilbage til.

Det var ved grundlovsændringen i 1953, at det blev besluttet, at Folketinget skulle omfatte 179 medlemmer inkl. de fire nordatlantiske mandater i hhv. Færøerne og Grønland. Grundloven af 1953 afskaffede Landstinget med 72 medlemmer. Til gengæld blevet antallet af folketingsmedlemmer øget fra 151 til 179.

Der var tre årsager til udvidelsen. For det første ønskede man en rimelig geografisk repræsentation omfattende alle egne af landet. Danmark er i dag valgmæssigt opdelt i tre landsdele, 10 storkredse og 92 valgkredse. Til disse valgområder er i alt tilknyttet 135 kredsmandater. For det andet ønskede man at sikre partierne et antal pladser i Folketinget svarende til partierne procentvise vælgeropbakning. 40 tillægsmandater skal sikre, at dette krav opfyldes. For det tredje ønskede man, at sikre, at mindre partier kan opnå sæde i Folketinget, i dag enten i form af et kredsmandat eller mindst to procent af stemmerne.

Og så tilbage til forslaget om færre folketingsmedlemmer. Argumentet herfor begrundes især i et ønske om at effektivisere folketingets arbejde. Men hvad menes der med mere effektivitet? Betyder det, at Folketinget kan producere endnu flere lovforslag end i dag? Eller at kvaliteten af de lovforslag, der vedtages, bliver bedre? Svarene blæser i vinden.

Ved at reducere antallet af folketingsmedlemmer er man nødt til at gå på kompromis med de kriterier, som blev lagt til grund ved udformningen af valgloven i 1953. Enten færre valgkredse eller/og en mindre præcis fordeling af mandaterne efter partiernes stemmemæssige opbakning.

Som nævnt er 179 ikke et helligt tal. Men argumenterne for at reducere antallet af folketingsmedlemmer må bygget på noget andet end luftige argumenter om effektivitet. Og konsekvenserne skal være fuldt ud belyst. Det er trods alt vort demokrati, det drejer sig om.

Keld Holm

Kildehusvej 31

4000 Roskilde

Godt nytår til frivillige

Dette læserbrev kan blive kort.

I virkeligheden skal der blot stå TAK. Roskilde Kommune er fyldt med fantastiske frivillige folk, der bidrager på hver deres måde med små og store frivillige opgaver i foreninger o.s.v.

Frivillige bidrager også på politiske platforme, og senest har et hav af folk været kandidater til kommunalvalget i november. Tak til alle dem der stiller deres mandat til rådighed for at vi kan have vores lokaldemokrati. Uden deres engagement – uanset partifarve – så ville vi ikke have et lokalt demokrati, der brænder for vores kommune.

MEN en særlig TAK for indsatsen, skal lyde til de 1000-vis af frivillige der yder en indsats rundt om i vores kommune – dag efter dag – år efter år – for at alle kan få fantastiske oplevelser, i det foreningsliv der kan noget særligt.

Et rigtig godt nytår til alle jer frivillige – og tak for jeres indsats

Jesper Kejlhof

Roskilde Konservative

Grønnegade 4

Roskilde

 

Ro om folkeskolen

Et af formålene med Skolereformen var, at den enkelte skole skulle være mere frit stillet i forhold til at tilrettelægge arbejdet. Denne del af reformen bakker Det Konservative Folkeparti op om.

Vi må imidlertid konstatere, at der ikke er skabt ro om kommunens folkeskoler. Tværtimod er mange lærere demotiverede med et dårligt arbejdsmiljø til følge, og det går i sidste ende ud over undervisningen og eleverne. Det kan ingen være tjent med.

Bl.a. inspireret af Høje-Taastrup Kommune med den konservative borgmester, Michael Ziegler, der har etableret et samarbejdsgrundlag omfattende alle medarbejdergrupper i folkeskolen, foreslår vi, at kommunen indleder en dialog med de lokale skolelederne og alle medarbejdergrupperne i folkeskolen. Formålet hermed er at etablere et fornuftigt samarbejde på den enkelte skole og dermed skabe ro om folkeskolen.

Ved at indgå i en konstruktiv dialog med skolernes medarbejdere, påtager vi os det arbejdsgiveransvar, der må forventes af en kommune med 18 folkeskoler.

Det er vigtigt, at et samarbejdsgrundlag respekter ledelsesretten, herunder at et aftalt undervisningsmaksimum ikke griber ind i ledelsesrummet.

Formålet er både at forbedre arbejdsvilkårene for lærerne og de øvrige medarbejdere, og dermed nedbringe stress og sygefravær, hvilket er et af målene i det netop indgåede budgetforlig med 5 af byrådets 7 partier.

Vi ønsker fokus på elevernes indlæringsevne og færre vikarer, så der kommer en robust kvalitet i undervisningen.

Dette tiltag skal ses i sammenhæng med det massive løft af de fysiske rammer og forbedring af faglokaler og indeklima, som Det Konservative Folkeparti har støttet i flere budgetforlig.

Vi ønsker at skabe ro og ordentlige arbejdsvilkår i folkeskolen, og dermed også sende også det signal til arbejdsmarkedet, at Roskilde Kommune som arbejdsgiver ønsker at tiltrække de bedste lærere og medarbejdere, og at skolelederne derigennem får de bedste muligheder for rekruttering af nye lærere.

Vi opfordrer derfor Roskildes borgmester til at indlede en dialog med medarbejdere og skoleledere med det klare mål at få skabt ro og fremgang for Roskildes folkeskoler til gavn for elever og lærere.

 

Roskilde, den 20. november 2017

 

Lars Lindskov – Byrådsmedlem og gruppeformand – mobil: +45 3050 1979

Klaus Aare Bang – Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening – mobil: +45 2523 3897

 

 

Samarbejde og synlige resultater

Kommunalpolitik handler om at få indflydelse og opnå resultater, der er til gavn for borgerne på kort og på langt sigt.  

 Roskilde Konservative har med kun et ud af 31 mandater fået gennemført en række tiltag, dels på eget initiativ, dels i et samarbejde med andre partier i byrådet. Her kan bl.a. nævnes: 

 • Byudviklingsplaner i Jyllinge, Roskilde og Viby, der skaber sammenhæng 
 • Et nyt stadion med ungdomsboliger som offentligt/privat partnerskabsprojekt 
 • 50 m svømmebassin i den nye svømmehal 
 • Flere p-pladser ved etableringen af et p-hus i Roskilde bymidte 
 • Øgede bevillinger til infrastruktur og indkøb af mere bæredygtigt asfalt 
 • Konkurrenceudsættelse af diverse services til private, professionelle aktører 
 • Nedsættelse af den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, i tre omgange 
 • Fjernelse af byggesagsgebyrer for erhvervslivet 
 • Forøget bevilling på 5 mio. kr. til erhvervs- og turismeindsatsen 
 • Flere midler til talentundervisning 
 • Finansiering af overdækning af minibyen 
 • Julebelysning i gågaden og H.C. Andersen-bænken i Skomagergade 
 • Øget indsats imod graffiti 
 • Flere midler til interesse varetagelse i forhold til sygehus, togdrift og statslige arbejdspladser 
 • Flere midler til puljer indenfor fagudvalgene til borgernære projekter   
 • Målrettet indsats til nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær 

 Resultater, der understøtter vort mål om en attraktiv kommune nu og i fremtiden. Din kommune – hele livet! 

et vil vi målrettet arbejde videre på i de kommende fire år. Med et styrket mandat kan vi opnå endnu flere resultater.

Sæt X ved liste C – den 21. november 2017 

Borgerlige stemmer, der arbejder!

Nu kan og skal der handles

Grundejere langs Værebro Å i Jyllinge og i Tangbjerg har alt for længe været plaget af oversvømmelser og den usikkerhed, der følger heraf. Naturen er blevet fattigere og mindre varieret. Alle omkring Værebro Å er blevet tabere i et spil, hvor passiviteten har vundet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har sikret, at det er kommunen, der har den fulde rådighed over sagsforløb og kompetence, når der skal kystsikres, så nu er det op til Egedal Byråd og Roskilde Byråd at træffe beslutning om at realisere effektive foranstaltninger omkring Værebro Å.

Det vandløbsregulativ, der regulerer Værebro Å er 24 år gammelt. Vandføringsevnen i åen er de senere år halveret, fordi beskæring af grøde og oprensning af åen stort set har været ikke-eksisterende. Det er sket samtidig med, at åen skal bortlede vand fra et væsentligt opland. Det hævdes, at problemstillingen er kompleks – det er den ikke. Den enkle løsning, der ikke koster en bondegård, er at sikre grødebeskæring og oprensning af åen, så åens vandføringsevne sikres. Den beslutning skal blot træffes.

Snakken har stået på alt for længe – nu skal der handles.

 

Lars Lindskov

Skovvej 6

4040 Jyllinge

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand Det Konservative Folkeparti

 

Mogens Hallager

Høgevej 21

4040 Jyllinge

Konservativ kandidat til Roskilde Byråd

 

Allan Vendelbo

Nørrekærvej 5

3660 Stenløse

Konservativ kandidat til Egedal By

Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte Jyllinge Nordmark

Watertubes og sandsække ligger stadig henover kystområder i Jyllinge Nordmark efter indsatsen fra Beredskab og frivillige, der i weekenden hjalp borgerne mod de opstigende vandmasser fra stormen Ingolf.

Henover weekenden var det lokale byrådsmedlem Lars Lindskov i tæt kontakt med erhvervsminister Brian Mikkelsen og fik arrangeret, at ministeren allerede mandag eftermiddag kom til området for at besigtige forholdene sammen med borgmester Joy Mogensen og talsmand Mogens Hallager, der er en af områdets aktive frivillige.

Hurtigere gang i sagsbehandlingen

Brian Mikkelsen havde et positivt budskab med til borgerne og lokalpolitikerne i Roskilde Byråd:

–          Jeg har i dag sat gang i en ekstraordinær indsats for at få indført et loft over sagsbehandlingstiden, så der kan træffes afgørelse inden for 6 måneder i alle klagesager om kystbeskyttelse. Det er uværdigt for borgerne i Jyllinge Nordmark, Roskilde inderfjord og de øvrige borgere langs fjorden at skulle gå rundt med ondt maven og med den usikkerhed, der er med at få kystsikret deres boliger. Vi har derfor afsat 12 mio. kr. til hurtigere sagsbehandling frem mod 2020, fortalte Brian Mikkelsen og uddybede:

–          Derudover vil vi fremadrettet nu også sørge for, at kommunerne har kompetencen og den fulde rådighed over sagsforløbet. Så der altså kun er én indgang til den offentlige sektor, når borgere søger om at kunne kystsikre deres boliger.

Brian Mikkelsen kunne også orientere om, at Regeringen gør vi det nemmere for borgerne at kystsikre deres boliger ved, at reglerne for, hvordan man må kystsikre, er blevet gjort mere smidige, så man kan vælge forskellige typer af kystsikring, og at kystsikring også kan ske i ubebyggede områder.

 Konservative: Byg diget mod Værebro Å nu

–          Det glæder mig, at ministeren tager affære og gør, hvad han kan fra centralt hold. Men også lokalt skal der ske noget. Nu har vi i tre-fire år hørt om processer og tekniske forklaringer, mens hundredårshændelserne åbenbart sker hvert år. Det kan ikke være rigtigt, at ting skal trække i langdrag på grund af teknokratiske forklaringer, siger det konservative byrådsmedlem og fortsætter:

–          På den ene side lever vi jo i et retssamfund og skal overholde klager og høringsfrister og den slags. Men her er der altså tale om helt ekstraordinære forhold og vi bør derfor erklære undtagelsestilstand. Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til at indkalde byrådets partier til forhandlinger om at frigive de 1,2 mio. til etablering af østdiget mod Værebro Å med det samme. Så må vi finde ud af, hvordan girokortet skal fordeles bagefter – og om der eventuelt skal ændres linieføring på diget bagefter. Det er jo ikke den kinesiske mur, vi bygger, men en relativt lav jordvold på 50 cm i højden, der til gengæld har afgørende effekt mod oversvømmelser, siger Lars Lindskov, der godt forstå, at borgerne er tæt på civil ulydighed.

–          Det er ubeskriveligt, hvad de gennemgår hver gang, det trækker op til blæst og storm, og nu må vi altså handle. Det nytter ikke noget, at alle sidder på hænderne, siger Lars Lindskov.

 Borgerne er frustrerede

Mogens Hallager bor selv i området og understreger, at borgerne er følelsesmæssigt påvirket og frustreret over den manglende handling:

–          Det er hårdt for borgerne ved Jyllinge Nordmark at leve med den utryghed oversvømmelserne fører med sig. Og det har derfor været himmelråbende, at man i et retssamfund kan få opsættende virkning i forskellige instanser, når man klager over indsatsen ved oversvømmelser. Derfor er jeg glad for, at ministeren tager problemerne alvorligt og gør noget ved sagen, så det i fremtiden vil være meget mere smidigt for borgerne, siger Mogens Hallager.

Lars Lindskov understreger, at det ikke kun er Jyllinge Nordmark, der skal drøftes politisk. Også i Roskilde Havn og ved Vikingeskibsmuseet gav stormen Ingolf problemer.

–          Vi skal i byrådet se på alle områder, der er udfordret af oversvømmelser Roskilde Kommune. Alle borgere skal føle sig trygge. Derfor håber jeg, at borgmesteren vil tage imod min opfordring til at indkalde alle byrådets partier til forhandlinger om, hvordan vi kan gøre noget nu. Ikke til foråret, men lige nu!

Kontaktinformation:

Fotos:

Alle fotos er til fri benyttelse og flere kan fremsendes:

Konservative ønsker en friluftspolitik

Roskilde Kommune har fantastiske naturområder, og heldigvis bruger mange borgere allerede vores natur. Men netop derfor bør Roskilde Kommune samarbejde med Friluftsrådet omkring en friluftspolitik. En kommunal friluftsstrategi kan samle og realisere de visioner for friluftsliv, der allerede findes i forvaltningerne. Men vi har brug for at samle ideer og tanker, og skabe nye ambitioner for vores friluftsliv.

Ved en friluftspolitik kan vi styrke hvordan foreningslivet får endnu mere gavn af vores fantastiske natur. Roskilde Konservative vil arbejde for en friluftspolitik, som særligt på skole og institutionsområdet vil kunne bidrage til hvordan vi bringer friluftsliv og undervisning sammen i hverdagen, til gavn for børn og unge i skolerne.

Roskilde Konservative vil igennem en friluftspolitik styrke samarbejdet i mellem kommunen, skolerne og foreningslivet på friluftslivet.

Med venlig hilsen

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat – Det Konservative Folkeparti i Roskilde

 

Lægebemandede skadestuer døgnet rundt

Siden 2010 har regionsrådet for Region Sjælland arbejdet med at implementere sygehusplanen, der omfatter et hovedsygehus i Køge, akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F samt specialsygehuse i Næstved og Roskilde.

Der skal ikke herske tvivl om, at formålet med sygehusplanen var – og er – at give patienterne i regionen den bedst mulige behandling med høj faglighed og kvalitet med patienten i centrum.

Sygehusplanen opererer også med nærhed og tilgængelighed som vigtige parametre i betjeningen af regionens patienter. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti fortalere for, at der på Næstved og Roskilde Sygehus er tilknyttet døgnåbne og lægebemandede skadestuefunktioner, der kan håndtere en række akutte skader.

Den enkelte borger skal trygt kunne henvende sig på skadestuen hele døgnet, og her kunne forvente at få behandlet skader uden at skulle ud på en længere køretur til Køge, Holbæk eller Slagelse. Med mindre der er tale om mere komplicerede skader, der kræver behandling på et af regionens akutsygehuse.

I 2018 skal det fastlægges, hvad der i øvrigt skal være af specialfunktioner på Roskilde Sygehus. Der skal sikres en fornuftig sammenhæng og optimal udnyttelse af ressourcerne til gavn for patienter og pårørende i hele regionen.

Målet er at give patienterne i Region Sjælland den bedst mulige behandling, og her vil Roskilde Sygehus fortsat spille en vigtig rolle

 

Christian Wedell-Neergaard, regionsrådsmedlem, C

Lars Lindskov, byrådsmedlem Roskilde, C

Helhed frem for særinteresser

Der er mange interesseorganisationer i Danmark, for eksempel faglige organisationer, humanitære organisationer og natur- og miljøorganisationer. De varetager en vigtig funktion i samfundet, men de repræsenterer hver for sig ret snævre interesser uden væsentlig fokus på helheden i samfundet.

Jeg er tilhænger af et samfund i balance. Det indebærer, at enkelte særinteresser ikke får lov til at tage overhånd, men at de indgår i samfundsudviklingen på linje med alle andre særinteresser. I en afstemt balance, der skaber og udvikler et helt samfund til gavn for alle borgere.

Her op til kommunalvalget den 21. november bliver man som kandidat præsenteret for mange spørgsmål i form af spørgeskemaer fra diverse interesseorganisationer. Det er naturligvis fristende at svare positivt på alle spørgsmålene, fordi det sikkert kan give nogle stemmer.

Men jeg gør det nødigt, for efter valget kommer hverdagen med dens økonomiske begrænsninger og prioriteringer, og der vil simpelthen ikke være plads til alle de løfter, der afgives i valgkampen. Derfor forsøger jeg at anskue samfundet, Roskilde Kommune, ud fra en helhedsbetragtning.

Den består af i korthed fire elementer: 1) At kommunes kerneydelser fungerer tilfredsstillende 2) At vi skaber rammerne for et aktivt kultur- og idrætsliv 3) At vi tiltrækker flere private virksomheder og arbejdspladser 4) At vi passer godt på vores natur og miljø.

Det er konservative mærkesager til valget den 21. november. Dem står jeg på mål for. De er ikke bestemt af særinteresser, men formuleret ud fra et oprigtigt ønske om at bevare og udvikle Roskilde som en kommune for alle borgere – hele livet.

Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti – Keld Holm

Frem med kilderne

Roskilde by er begunstiget af en vandrig gammel historie. Historien om Roskilde by er bygget op omkring de mange vand kilder der altid har været i byen, og i gammel tid trak kilderne mere end 10 møller, som var med til at starte Roskilde udvikling. Kildernes historie er bl.a. beskrevet at historiker Lotte Fang. Desværre er mange af disse kilder i dag skjult under veje, fortorve og pladser. Roskilde Konservative vil gerne arbejde for at få disse kilder frem i lyset.

Ved at få kilderne frem igen, kan vi skabe en fantastisk fortælling for byens indbyggere, og ikke mindst for de mange turister i byen. Det kunne være spændende at lave byvandringer langs kilderne, og besøgende i byen vil kunne følge kilderne fra centrum og ned igennem byparken, og mod havnen. I budgettet for 2018 har Roskilde Konservative arbejdet for at der afsættes midler til at have grønne oaser i byen, og med blotlæggelse af nogle af kilderne, vil vi få grønne og vandrige oaser. Det er synd at byens historie er gemt under asfalt og fortove.

Lars Lindskov, byrådsmedlem

Jesper Kejlhof, byrådskandidat

Roskilde Konservative