Tørskoede seniorboliger

 

‘Tørskoede seniorboliger’, er et passende motto for den indsats, som det konservative byrådsmedlem Mogens Hallager har udført hidtil og for hans vigtigste politiske programpunkt i fremtiden.

Han spillede en hovedrolle i den mangeårige kamp for at få skabt diger og kystsikring, så de 500 husstande i Jyllinge Nordmark ikke på nye skal blive udsat for en ødelæggende oversvømmelse.

Efter det er sikret, arbejder han nu for at få skabte ‘senior-fællesskab’. På den måde kan de mange ældre borgere bliver boende i f.eks. Jyllinge, Veddelev, Svogerslev eller Viby, når parcelhuset bliver for stort, og de stadig vil være tæt på familien og hele deres netværk.

Social konservativ
– Arbejdet med at sikre kystsikring for Jyllinge Nordmark og undgå en ny katastrofe som i december 2013, blev min vej ind i politik, fortæller Mogens Hallager.

– Jeg valgte Konservative, fordi jeg altid har opfattet mig selv om borgerlig med en social forståelse.

– Alle, der kan klare sig selv, har jo en pligt til det. Men samfundet skal samtidig støtte dem, der ikke selv kan finde ud af det. Vi kan ikke bare lade nogen blive tilbage uden at få hjælp, forklarer Hallager om sin politiske filosofi.

– Da jeg kom ind i byrådet, vidste jeg godt, at det foregår langsommere i politik, end i det private erhvervsliv, hvor jeg kom fra. Så jeg blev ikke overrasket over det spil, der foregår mellem forskellige interesser.

Halvdelen til hver
– Men samtidig er det utroligt spændende at være med i disse beslutningsprocesser, hvor store afgørelser jo ofte er på spil. Med vedtagelsen af kystsikringen viste Roskilde sit format. Nu betaler kommunen og de berørte borgere hver halvdelen af udgifterne til digerne ved Jyllinge.

– For enkelte kommer prisen i værste fald helt op på 80.000 kr. Vi havde gerne set, at der var kommet et lavere loft for det, men det her var det muliges kunst, når resten af borgerne i Roskilde skulle være med til at betale.

– Til gengæld bliver husene i Normarken også mere værd og kan sælges igen, når risikoen for oversvømmelse nu er elimineret, fremhæver han.

Efter Hallagers opfattelse er det en af styrkerne i det danske demokrati, at man på den måde kan snakke sammen på tværs af partierne og prøver at forstå hinanden.

Ældre kan blive
Nu da kystsikringen er faldet på plads med dige-byggeriet langs Værebro Å og ved Roskilde Fjord, har Mogens Hallager gjort byggeriet af senior-boliger og boligfællesskaber til en prioritet.

– Mange af kommunens mindre bysamfund er alle opført på et tidspunkt, så det nu nærmer sig ‘guldbryllups-kvarterer’. Mange beboere mangler en mulighed for at kunne blive boende i det område, hvor de har alle deres kontakter, og hvor de holder af at leve.

– Vi har forsømt at få bygget senior-boliger i tide, så det skal der gøres noget ved nu.

– Rækkehuse med 1. sal løser ikke problemet, for knæene kan jo efterhånden ikke følge med. Så det skal være boligfællesskaber indrettet specielt til ældre, hvor der også er elevator. Ellers dur det ikke, siger Hallager.

Endelig ønsker han flere private tilbud, både når det gælder skoler og pasning af børn.

– Folk skal kunne vælge mellem flere typer af gode tilbud, hvor det ene ikke udelukker det andet, forklarer han.

Ved efterårets valg håber Mogens Hallager på et nyt borgerligt flertal i Roskilde. Men under alle omstændigheder vil han og De Konservative arbejde videre for at få størst mulig indflydelse.

 

Publiceret Roskilde Avis – 14. maj 2021  

 

Handicappolitik er mere end gode intentioner

Hvorfor er inklusion, som ellers er så moderne, ikke en fast del af beslutningsprocesserne i de projekter, som Roskilde Kommune råder over?

I it-systemer er det et lovfæstet krav, at der tages hensyn til borgerens sikkerhed og muligheder. Og der skal tages ekstra hensyn til dem, som er særligt sårbare.

Sådanne hensyn har borgere, som lever med handicap, også brug for i den virkelige verden, og det kræver ikke alverden også at tilgodese borgere med handicap.

Hvis bare man vil.

Byrådet bør vedtage en politik om, at der fremover indarbejdes et tilgængeligheds-tjek i alle projekter, som er ejet, støttet eller på anden måde tilvejebragt ved hjælp fra Roskilde Kommune.

Afhængig af sammenhængen kan et sådan tilgængeligheds-tjek udformes på mange måder.

Eksempelvis når en idrætsforening søger støtte til en aktivitet. Her kunne et af parametrene for tildeling være idrætsforeningens stillingtagen til, hvorvidt aktiviteten kan inkludere borgere med handicap.

Det kan også komme til udtryk ved, at det bliver kommunal praksis at stille krav om opførsel af særlige faciliteter eller boliger til borgere med handicap, når der ud- og ombygges, og når flere kommunale grunde udmatrikuleres til privat erhverv- og beboelse.

Hos os er handicappolitik mere end intentioner. Vi synes, at alle borgere er ligeværdige.

Anne F. Murmann – Byrådskandidat KV21 – Det Konservative Folkeparti i Roskilde  

Bedre forhold på opholdssteder – for voksne med udviklingshandicaps

Roskildes Byråd har besøgt Mariehusene, der er opholdssted for voksne mennesker med forskellige udviklingshandicaps. De fleste er rimeligt velfungerende.

Det største problem er at mange af dem bor på stedet fra de er 18 år – og resten af livet. Ud over Mariehusene er der blandt også tilbud på Toftebakken og St. Valbyvej.

I dag bor de i meget små boliger uden eget køkken og deler bad og toilet med andre, og det finder vi ikke acceptabelt.

Vi mener at disse mennesker skal have bedre forhold:

Afhængig af indretning med individuelle og fælles faciliteter kunne det være en bolig på min. 40-45 m2 med eget bad og trinette-køkken samt adgang til fællesfaciliteter, der understøtter beboernes behov.

For os er det vigtigt, at det enkelte menneske har et reelt frit valg mellem forskellige tilbud – ikke kun mellem kommunerne og regionernes tilbud.

Der er mange muligheder i offentligt-privat samarbejde, ikke kun i forhold til investeringer og opførelse af bygninger – men også i forhold til innovative løsninger til indhold og drift.

Hvis et flertal i byrådet insisterer på, at tilbud til borgerne skal være offentlige og kommunale, må vi omvendt insistere på, at disse tager udgangspunkt i brugernes behov og den oplevede kvalitet – og ikke i kassetænkning.

Forvaltningen bør derfor afsøge alle relevante muligheder – og ikke mindst inddrage brugere og pårørende i debatten, når der skal udarbejdet udbud med en brugeraccepteret kravspecifikation.

Med hensyn til at hjemtage borgere til kommunen er vores holdning også klar: Vores tilgang er generelt, at man skal forandre for at bevare – eller forandre for at forbedre. Hvis ikke vi kan tilbyde en borger bedre faciliteter i Roskilde Kommune end hvor vedkommende er nu, så skal vedkommende blive boende i kendte og trygge rammer.

Vi skal også tænke på, at mennesker med særlige behov og eller som enten fysisk eller psykisk er udsatte, kan have svært ved at kapere forandringer. Derfor er en hjemtagelse ikke altid godt for borgeren.

Så vi må altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ikke i kommunens.

Vi ser frem til forbedringer på hele området.

Roskilde konservative.

Lars Lindskov og Mogens Hallager 

Grønnere Grønnegade

Nu går ombygningen af Gråbrødre Skole i centrum af Roskilde i gang, og i prospektet er der lagt op til et spændende grønt miljø i gården, den nuværende parkeringsplads.

Vi er en række borgere i Grønnegade og området omkring, som ønsker at det grønne miljø bredes ud i området. Vi ser gerne at der tænkes på biodiversitet, og skabes grønne pletter i gaderne, som sammen med at vi får mere liv til små-dyr og planter, måske vilde blomster, og får skabt et hyggeligt miljø i gaden, så er der den bonus at vi får bragt hastigheden ned på gennemkørslen fra biler.

Beboerne i gaden er klar til at give en hånd med, i pasning af det grønne miljø. Det vil være godt for lokalmiljøet – både dyr og mennesker. Det Konservative Folkeparti i Roskilde ønsker i det hele taget, at bidrage til at skabe gode nærmiljøer, hvor de lokale borgere inddrages i planlægning og evt. vedligeholdelse af de grønne områder.

Jesper Kejlhof

Grønnegade 4

Kandidat til KV21 for Det Konservative Folkeparti – Roskilde

Mange skrig, og kun lidt uld

Jeg kan i store træk følge Rune Nørgaard, når han i Roskilde Avis skriver, at udviklingen med hensyn til ny infrastruktur går Roskildes næse forbi. Rune Nørgaard spørger med rette, og med henvisning til Matador, om det er Damernes Magasin. Mit svar er: Ja, det er det, og det handler ikke kun om infrastruktur, men også om andre projekter.

Tag Røde Port projektet, hvor arkitekt Claus B. Hansen i en årrække har brugt tid og penge på at realisere projektet, hvorefter kommunen i 2019 ”fyrede” Claus B. Hansen og overtog projektet. Siden da har der været total radiotavshed om dette.

Moderniseringen af Idrætsparken i Rådmandshaven gik der også kage i. Her havde en privat investor ellers tilbudt at finansiere byggeriet mod til gengæld at få sine penge hjem gennem erhvervslejemål. Nu har kommunen overtaget projektet, og det bliver en omgang lapperier frem for fornyelse.

De storstilede planer om Risø Park med 5.000 arbejdspladser indenfor Green Tech blev heller ikke til noget. Det stødte ind i centralt bureaukrati, og det formåede kommunen ikke at gøre noget ved.

Det starter med store planer, der ender i ingenting. Eller mange skrig og kun lidt uld, som bondemanden konstaterede, da han klippede sin gris.

Så går det anderledes stærkt i Køge. Her besluttede man at modernisere Køge Idrætspark i 2017, og i 2018 gik man i gang med at virkeliggøre planerne. Her får man smæk for skillingen.

Hvorfor går det skævt i Roskilde? Har vi et vrangvilligt byråd og en fodslæbende forvaltning? Eller er det blot sådan, at vi roskildedensere har en selvopfattelse, der bygger på, at vi har Domkirken, og så skal det nok gå alt sammen? Et er sikkert. Fortsætter vi som hidtil, ender Roskilde med at være en halvdød og trist soveby.

På et punkt er jeg uenig med Rune Nørgaard, der vil have en motorvej fra Roskilde til Ringsted. Jeg ser et meget større perspektiv i at forbinde Holbækmotorvejen ved Roskilde med E47/E55 ved Køge. Den vil give hurtigere adgang til hovedsygehuset i Køge og til Køge Nord Station, der er koblet på fjerntrafikken til Jylland.

En motorvej Roskilde-Køge vil også delvist overflødiggøre Ring 5 projektet, og så er den væsentligt billigere i anlæg end en motorvej Roskilde-Ringsted.

Keld Holm

Det Konservative Folkeparti – Roskilde

Kildehusvej 31

4000 Roskilde

Flere ældre har brug for lokale seniorboliger 

Der bliver stadigt flere seniorer i Danmark. Det er ikke ny viden. Faktisk har vi vidst i årtier, at vi bliver flere og flere seniorer – også i Roskilde Kommune. 

Ifølge kommunens egne beregninger vil der fra 2020-2024 re en stigning på 22% af indbyggerne over 80 år svarende til 919 flereDet betyder, at om fem år er flere end 5.000 beboere i Roskilde over 80 år. Samtidig viser beregningerne, at der i samme periode vil komme 1.900 flere indbyggere mellem 60-67 år, hvilket er 10% flere end nu. Faktisk betyder det, at hver fjerde indbygger vil være over 60 år i 2024. 

Selvom vi alle er raske længere, vil der logisk set være en stigende efterspørgsel efter plejehjem og ældrepleje – og for ældreegnede boliger. Det ved vi fra kommunens egne tal. Alligevel er der kun planlægt 121 nye senior- og plejeboliger i Roskilde Kommune, heraf 12 i den sydlige del af kommunen, 29 i Roskilde Vest/Svogerslev og slet ingen i den nordlige del af kommunen. Det er åbenlyst for få seniorboliger i forhold til behovet. 

Vores ældre bør have mulighed for at købe eller leje seniorvenlige boliger, der er indrettet til deres fysiske formåen. Det vil sige tæt/lav – og med elevator, hvis der er tale om etagebyggeri. Men vigtigst af alt; at de er tilgængelige i det lokalsamfund, hvor mange har boet i hele eller store dele af deres liv. 

Det er vigtigt, at boligerne opføres til rimelige penge, så også de seniorer med små indkomster og pensioner kan være med. Når man har betalt skat i et helt liv, er det kun rimeligt, at der også er mulighed for at blive boende i sit lokalsamfund – i en god og tidssvarende bolig, der passer til fysisk og økonomisk formåen. Det skylder vi vores seniorer. 

Den konservative byrådsgruppe i Roskilde Byråd

Pierre Kary, Mogens Hallager og Lars Lindskov 

Et lægehus i Svogerslev. Ja, selvfølgelig. Men hvordan?

Svogerslevs manglende tiltrækning af et lægehus til Svogerslev er et symptom på et underliggende problem. Svogerslev er en vidunderlig landsby, der har en af landets bedste boldklubber, en af landets bedste spejdergrupper og et vidunderligt menighedsråd. Der er en 3-spors folkeskole, gode børneinstitutioner, en god SFO og klub m.m. Byen har god offentlig transport og nem adgang til motorvejen og vores lokale veje er nu mere sikre for cyklister, ældre og børn. Børnefamilierne er glade her.

Hvorfor er der ikke oprettet et lægehus i Svogerslev? Det er ikke fordi vi mangler et bibliotek eller en svømmehal. Læger ville blive tiltrukket af Svogerslev, hvis det var en mere dynamisk by med vækst og et aktivt handelsliv. Svogerslevs erhvervsliv kæmper. Både kroen og bodegaen gik konkurs. Svogerslev har et problem med sit boligudbud. Boligmarkedet er næsten stillestående. Der er næppe huse til salg. De ældre ønsker ikke at forlade Svogerslev, men der er ingen ledige seniorboliger i Svogerslev. Svogerslev skal have tilstrækkelig lokale seniorboliger, for at fasthold de ældre i Svogerslev mens deres parcelhuse er til salg til børnefamilier. Både de ældre og småbørnsfamilier er en stor patientgruppe i et lægehus.

Svogerslev har en ny Helhedsplan. Svogerslevs Helhedsplan er det værktøj, vi kan bruge til at skabe en dynamisk landsby. Jeg vil foreslå, at der tilføjes et dagsordenspunkt til et kommende PTU-møde for at se, hvilke dele af Helhedsplanen der kan fremskyndes inden for det nuværende budget, hvilke dele der kan bringes videre til næste års budget, og at se om dele, der ikke har budgetmæssige konsekvenser, såsom ændringer til lokale planer, kan prioriteres. Jeg tænker særlig på om by fortætning og udvikling i centrum. Jeg tror, at hvis vi kan tilbyde seniorboliger og genoplive vores boligmarked med nye børnefamilier, mens vi beholder vores ældre, vil vi være attraktivt for et lægehus.

Så vil læger eller regionen ringe til os snarere end os, der tigger og klager over mangel på lokale sundhedstjenester. Jeg vil sætte fokus på problems årsag i stedet fra symptombehandling.

Pierre Kary

Medlem af Det Konservative Folkeparti (C)

Medlem af Klima-og Miljøudvalg

Medlem af Plan-og Teknikudvalg

Vildere haver – vildere natur – vild natur hvor du bor.

Miljøminister Lea Wermelin har inviteret alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at være Danmarks vildeste kommune.

Kommunerne skal sende deres vildeste natur- og biodiversitetsprojekt, og og vinderen kåres i slutningen af 2022.

De vilde projekter vil bl.a. blive vurderet på idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter eller kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om den vilde naturs evner og egenskaber.

Og Roskilde skal naturligvis være med, for vi er allerede godt i gang, og vi arbejder med at realisere de fantastiske projekter, som medarbejdere, borgere, frivillige organisationer og oplevelseserhvervene har identificeret rundt om i kommune.

I den danske natur er biodiversiteten faldende. Det skyldes blandt andet, at den vilde natur har for lidt plads. Der er derfor brug for, at vi alle sammen gør noget aktivt, så vi kan slå benene op og nyde synet af naturen, som passer sig selv, og står i sin reneste og mest krogede form. Kort sagt – vi skal give plads til og tage hensyn til vores vilde naboer.

Vi tror på, at alle er interesserede i, at vi skal genoprette en balance i naturen, hvor der er bedre plads til bier og insekter, som dermed giver et mere rigt naturliv.

Da Hjørring kommune gav plads til mere vild natur i stedet for slået græs myldrede det frem med sommerfugle og bier. Helt konkret 10 x så mange svirrefluer. Næsten 4 x så mange sommerfugle. Og mere end dobbelt så mange bier. I Roskilde har vi sat hele eller dele af vores parker mere fri, og vi begynder at se resultaterne med en naturrigdom, der begynder at pible frem.

Dansk natur har brug for mere plads. Så tænk, hvis vi får hele Danmark og alle kommuner med på den rejse.

Vi skal have alle områder med, hvis vi virkelig skal rykke – lige fra vores egne private haver til offentlige områder såsom rundkørsler, grøftekanter, skolegårde og parker.

Der findes allerede mange steder, hvor man kan få råd om omlægning af haven, og selv hvis man er glad for en velfriseret græsplæne, så behøver man jo ikke inddrage hele haven til vild natur, men hvis bare en del af haven bliver vild, så gør det en forskel.

Vi håber, at vi kan være med til at inspirere til, at man går i gang med sit eget haveprojekt, og så skubber vi politisk på, for at vi får endnu flere kommunale projekter realiseret.

 

Mogens Hallager

Medlem af byrådet for Konservative

Karim Arfaoui

Medlem af byrådet for Socialdemokratiet

Mange ønsker senior andelsboliger i Jyllinge

På en kold og blæsende dag overrakte Jørgen Aare en buket blomster til medlem nummer 200, Margit Meisner, i Facebookgruppen ”Andelsboliger med elevator til Jyllinge”. Billedet er taget på Baunegårdsvej, lige i svinget ved hjemmeplejen. På denne mark kunne bygges et spændende senior-byggeri.

Der er ingen tvivl – interessen er enorm. Over 200 medlemmer har på lidt over en måned meldt sig ind i gruppen, og vurderingen er at ca. 150 af medlemmerne søger en senior bolig. Carit Pedersen, næstformand i Ældre Sagen Gundsø har udtalt, at seneste nyhedsbrev om dette emne er det mest læste i over et år.

Roskilde Nord mangler i den grad senior-boliger. Mange kvarterer i byerne er beboet af personer plus 60, og rigtig mange af dem ønsker en mindre bolig uden en have – eller med minimal have. Og de fleste ønsker ikke at flytte fra Jyllinge og Gundsømagle, da de har boet i området i det meste af deres liv og har deres netværk her.

Og det er vigtigt, at den næste bolig er etplans bolig eller bolig med elevator. Knæene bliver ikke bedre med alderen.

Det er grotesk, at der mangler omkring 150 senior boliger alene i nord, og det er endnu mere grotesk, at der ikke er nogen planer om at bygge dem.

Fordelene ved senior byggeri er mange:

Man hjælper hinanden i et sådant byggeri, og det gør at der kan spares på kommunens plejeressourcer.

Analyser her i Corona tiden viser, at ældre, der bor i senior fællesskaber, er langt mindre ensomme, og dermed har højere livskvalitet.

Så lad os få kigget på det, og lad os komme videre. Seniorerne i Nord er klar.

Carit Pedersen, Næstformand for Ældre Sagen Gundsø

Jørgen Aare, Ildsjæl og initiativtager

Mogens Hallager, medlem af Byrådet for de Konservative.

Forkert brug af sportens midler

Anlægsbudgettet til sport og idræt er reduceret til lidt under 15 millioner om året. Nu bliver det foreslået at nogle af pengene skal bruges til vedligehold og renovering af bestående anlæg, og det går bare ikke.

Normalt hører vedligeholdelse og renovering ellers ind under kommunens ejendomsforvaltning, der skal sørge for at bygninger og andre anlæg holdes i rimelig stand.

Det kniber lidt nogle gange – og en del af kommunens bygninger er i miserabel stand. Man bør kigge grundigt på de 550.000 kvm. bygninger kommunen ejer, og måske få frasolgt nogle af dem, så der er råd til at vedligeholdelse af de tilbageværende. Alle, der arbejder lidt med dette område ved at det er billigere at vedligeholde end at reparere forfald.

Hvis Roskilde Kommune skal være attraktiv og blive ved med at tiltrække nye beboere er det vigtigt at infrastrukturen er i orden, og det gælder faciliteter, veje, pasningsmuligheder etc.

Jeg må medgive Roskilde Idræts Union, der repræsenterer de mere end 30.000 idrætsudøvere i byen, at der skal kigges på området, så vi har faciliteter, der er up to date.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem og næstformand i Idræts- og kultur-udvalget.

Roskilde Konservative.