Det Konservativt budgetudspil for 2020

Roskilde Kommune – vækst og velfærd – mere for mindre

Kommunen skal være en attraktiv kommune for alle borgere – hele livet. For at sikre dette har vi en række overordnede og konkrete nedslag:

 • Økonomiudvalget 
  • Vi ønsker at bevare kommunens abonnementer og investeringer i de lokale aviser, ikke blot online, men også som trykte medier. Det samme gælder kommunens medarbejdermagasin Kilden. Det er ikke alle, der er fortrolige med online-læsning og vi risikerer at hægte en del af befolkningen og læserne af. Derfor skal vi støtte de trykte medier både eksternt og internt – og vi går ikke ind for de foreslåede besparelser på disse områder.
  • Udviklingspuljen kan måske godt reduceres lidt, men ikke meget. Vi skal stå stærkt rustet til initiativer som Tour de France, DM i Skills, Spejdernes Lejr mfl – og der er masser af lokale udviklingsprojekter, der fortjener støtte.
 • Erhvervslivets rammevilkår og konkurrenceevne skal styrkes – både virksomheder og detailhandel:
  • Dækningsafgiften sænkes for erhvervsejendomme med i alt 18 mio over de kommende fire år. Det er en nedsættelse til ca. 5 promille fra de nuværende 7,96. Den særlige, lokale erhvervsskat i Roskilde skal helt væk, og derfor foreslår vi, at udviklingen fortsætter, indtil den om 8-10 år (gerne før) er helt udfaset og vi dermed er konkurrencedygtige med Køge, Solrød og en række andre kommuner. Dette vil også tiltrække investeringer og bidrage til finansiering af velfærden.
  • Kommunen kan og skal ikke løse alt med egne ressourcer. Flere opgaver skal løses af private virksomheder. Nationale statistikker – og erfaringer fra erhvervslivets organisationer blandt andet DI – viser, at Roskilde Kommune i langt mindre omfang end andre lader private løse opgaver. Vi er ca 650 mio under landsgennemsnit for konkurrenceudsættelse af opgaver – og der er typisk 10% at hente, altså 65 mio. Men vi starter i det små og vil gerne lade professionelle samarbejdspartnere stå for driften af vores IT og vores ejendomme. På ejendomssiden ved vi, at 10% reduktion i udgifterne til vores 554.000 m2 mange ejendomme vil give 25-30 mio. – altså i alt ca 100 mio inden for to områder, vi ikke vil betegne som kernevelfærd. En meget forsigtigt sat gevinst herved er det konservative udspil sat til 12-15 mio. om året, men vi ved, at potentialet er langt, langt større. Derfor vil vi også gerne outsource driften af den nye svømmehal til private. Det er vi sikre på, at de kan gøre godt.
  • Køb af erhvervsjord: Vi afsætter 20 mio. ekstra til køb og byggemodning af erhvervsjord over de kommende fire år.
  • Erhvervsfremme og turismeservice skal styrkes: Både turister og erhvervsturister bidrager med indtægter og finansiering af vores lokalsamfund. Derfor foreslår vi 8 mio afsat over de kommende fire år med 25% til detailhandelen (partnerskabsaftale med Roskilde Handel), 25% til erhverv (partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde) og 50% i partnerskab med VisitRoskilde og den kommende organisation for turisme i Fjordlandet med Lejre og Frederikssund.
 • Skole & Børn:
  • Forsøget med juniorpædagoger (drenge uddannes i ungdomsskolen til at lave lege med drenge i børnehaver) ønsker vi skal gøres permanent.
  • Familierne og singleforældre skal ikke stresses yderligere: Vi ønsker ikke lukkedage i påsken eller en time kortere åbningstid i institutioner. Vi ønsker heller ikke øget forældrebetaling i SFO, og vi ønsker ikke først at dele børnene ved 27 elever mod 26 nu. I alt ønsker vi ikke, at der spares 9,4 mio om året på børnene.
  • Hvis flertallet vælger at lukke Vor Frue skole, er vi klar til at støtte forældrene med tilsvarende beløb til at drive privat- eller friskole for.
  • Der afsættes en halv million om året til sorggrupper for børn.
 • Kultur & idræt
  • Vi ønsker at bevare elitesportsaftalerne. Måske bør svømning erstatte en af de sportsgrene, der har fået støtte i mange år – eller der skal udvides. Men vi skal støtte vores elitetalenter.
  • Vi ønsker at bevare en frivilligkoordinator på kultur- og socialområdet. Det er her fritidspas for børn fra udsatte familier, åben skole-projektet med samarbejde mellem erhvervsliv og folkeskoler samt ressourcer på frivilligcentret håndteres. Den slags er limen i vores samfund og skal støttes – ikke reduceres.
  • Vi ønsker at prioritere hal 12 som skaterområde og ønsker ikke åbningstiden nedsat
  • Vi ønsker at støtte mangfoldigheden på det musiske område og ønsker ikke tilskuddet til Schubert-selskabet, der er den eneste forening, der er lokalt forankret og arbejder med klassisk musik på internationalt niveau. Vi støtter både Musicon og Byparkskoncerter, Gimle mm, men vi skal også have andre aspekter af det musiske med.
 • Finansiering:
  • Roskilde kommune har i de seneste år – ikke mindst på konservativ foranledning – nedbragt sin gæld, så vi nærmer os landsgennemsnittet i gæld pr. borger. Og renten ser ud til at fortsætte sit lave niveau. Derfor tør vi godt afdrage ca 3 mio mindre end de nuværende 70 mio, vi i dag anvender på afdrag og renter af gæld.
  • Roskilde Kommune har en meget høj andel almene boliger. Det kommunale indskud i Landsbyggefonden blev af flertallet sat op fra 10 til 13,5 mio. om året. Vi mener, det er vigtigt med almene boliger, men vi ser også gerne andelsboliger og privat udlejning fremmet, så der er ingen grund til at give så massiv støtte til den almene sektor, hvor flere af de boligselskaber, der nu bygger, endda er fra København. Det giver ingen mening. Derfor foreslår vi beløbet lagt på et niveau, hvor vi fortsat bygger almene boliger, men ikke i så aggressiv takt som socialdemokraterne lægger op til.
  • Sygefraværet skal ned – på en eller anden måde, som direktion og ledere må løse. Vi ligger tårnhøjt på over 5-5,5% ud af 7.000 medarbejdere – hertil kommer 15-20% personaleomsætning. Årsagerne er mange, men med god ledelse, afbureaukratisering, bedre normeringer, læreraftale mm skal vi have tallet ned. Hver morgen melder over 400 medarbejdere sig syge. Det koster 160 mio om året i produktionstab. Hvis vi kunne sætte sygefraværet ned med 20% sparede vi mindst 30 mio. – vi mener, at 10% af dette beløb er realistisk at stille i forventning – altså 3 mio mindre til vikarer og sygefravær om året. Det er nærmest uambitiøst, men vi ønsker at sende et signal til alle ledere i Roskilde Kommune om at påtage sig ansvaret og sikre en god kultur og organisering, der skaber mindre sygefravær.
  • Se i øvrigt afsnit om erhvervsfremme og private aktører som opgaveløsere.
 • Anlægsbudgettet
  • Øget turisme og flere oplevelser: Roskilde er grundlagt på kilder. Vi ønsker flere kilder fritlagt. Det afsætter vi 5 mio til i de kommende fire år, og forventer, at det kan få flere fonde til også at investere i fritlægning af udvalgte af Roskildes mange kilder.
  • Etablering af mountainbike-baner (MTB) i hhv Gulddysseskoven i nord og fx Klosterskoven i syd.
  • Øget medfinansiering til de stormflodsramte i Jyllinge Nordmark med 6 mio – svarende til ca 10.000 kroner pr. berørt parcel.
  • Pånær fjernelse af projektet ”råstof Roskilde”, har vi ladet alle poster stå i den strategiske anlægsplan. Det er Roskildes driftsbudget, der skal styres – anlægsbudgettet udgør kun ca 2,5% af det samlede beløb, så det ønsker vi at fastholde.

Kort sagt: Når folk betaler meget i skat og kommunens beskatningsgrundlag er højt og arbejdsløsheden lav, så skal vi ikke både forringe den kommunale service og hæve priser på samme tid.

Vi ønsker at gå en anden vej. Og vi har med et gennemregnet budgetforslag i balance sikret, at Roskilde Kommune i 2020 har et overskud i 2020 og alle overslagsårene. Der er en positiv forskydning på likviditeten på 50,9 mio allerede i 2020 og herefter stabilt de kommende år på 25,2 mio i 2021, 24,3 mio i 2022 og 18,1 mio i 2023, så vi får genopbygget kassebeholdningen, mens vi leverer god service for færre penge.

Det kræver selvfølgelig, at man er klar til at gå en anden vej, der sikrer fokus på det private erhvervslivs rammevilkår, så vi har vækst i den private beskæftigelse frem for i den offentlige, at vi får en god og professionel kommunal service med fokus på kvalitet i opgaveløsningen samt fokus på befolkningens behov i alle aldre. Herudover skulle vi gerne springe noget højere op ad listen på alle erhvervsmålinger, for nu sætter vi fuld fart på de væsentligste områder, de har efterlyst.

 

Det konservative budgetudspil viser, at det kan lade sig gøre både at hæve velfærden og sænke skattebyrderne. Og vi er klar til forhandlingerne lørdag.

 

Lars Lindskov 

Byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti

 

Mogens Hallager

Byrådsmedlem for Det Konservativt Folkeparti.

Landsrådet 2019

Delegeret m.fl. fra den konservative vælgerforening i Roskilde – deltog i Det Konservative Folkeparti’s Landsråd som blev afholdt 28. – 29. september i MCH i Herning.
Her er de fremmødte fra Roskilde fotograferet sammen formanden for Det Konservative Folkeparti – Søren Pape Poulsen.

Et par fantastiske dage med fremrangende talere – af bl.a. Søren Pape Poulsen og folketingsgruppe m.fl. – og en helt utrolig god stemning ovenpå de to flotte valg tidligere i år.

V og K: Nej til skattestigninger i Roskilde KommuneEt flertal i byrådet bestående af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Radikale vil sætte skatterne op, fordi kommunen har ondt i økonomien.

Det drejer sig blandt andet om ejendomsskatten, der rammer både ejerboliger og lejeboliger, hvor flertallet vil sætte grundskylden op med fire promille. Herudover vil de øge den særlige erhvervsskat,
dækningsafgiften, med 8 millioner kroner.

Det siger Venstre og Konservative nej til.

Roskilde Kommune er en rig kommune med et solidt og voksende skattegrundlag. Beskatningsgrundlaget pr. indbygger udgør 205.000 kr., langt mere end eksempelvis Køge Kommune, der formår at styre økonomien med lavere udskrivningsprocent på personskatten, lavere grundskyldspromille på boliger og en dækningsafgift over for erhvervslivet på 0.

Med en omsætning på over tæt ved 7 milliarder kroner er det naturligvis muligt at prioritere det enorme beløb på en måde, der løser kommunens økonomiske udfordringer. Vel at mærke uden at ramme sårbare områder som specialbørn og ældrepleje. Indirekte skatteforhøjelser i form øget forældrebetaling til mad, SFO og klub, siger Venstre og Konservative ligeledes nej til.

Begge partier har forslag til, hvorledes økonomien rettes op uden skattestigninger. Det drejer sig blandt andet om en mere effektiv ejendomsdrift, større inddragelse af de private virksomheder i den kommunale opgaveløsning, mindre bureaukrati samt en mere håndfast prioritering af en række projekter. Disse forslag vil indgå i de budgetforhandlinger, der indledes på lørdag.

Lars Lindskov
Gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Jette Tjørnlund
Gruppeformand Venstre

Flere kommuner om at betale?

Som det er de fleste bekendt er sikringsarbejdet mod vand i Jyllinge Nordmark gået i stå.

Dette skyldes klager, juridiske spidsfindigheder og berøringsangst i klagenævn.

Nu skal der formentlig en anlægslov til at sætte arbejdet i gang igen.

Mens vi venter på denne anlægslov var det måske en ide at kigge lidt på betalingen af projektet. Som det er lige nu betaler Roskilde Kommune 50% og de berørte beboere betaler 50%

Men man burde måske tale med alle kommuner, der ligger opstrøms åen.

Værebro Å  udspringer i Smørmosen Nord for København- en af de danske åer, der skaber forskellige klimaudfordringer for de kommuner, den løber igennem. Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser Hvor kommer vandet fra, hvem skal betale for at styre det bedre, og hvordan samarbejder vi om at begrænse skader?.

Værebro Å er med tilløbende åer 87 km. lang.

Det er overraskende svært at finde udspringet – især, når man tænker på, hvor mange udfordringer der er med de store vandmængder i Værebro Å længere nede ad strømmen. Oplandet udgør mere end 150 km2,  og har mange af de problemer med klimarelaterede oversvømmelser, som teknikere, embedsmænd og politikere over hele Danmark forsøger at finde løsninger på i disse år. De klimarelaterede problemer fordrer et stort behov for samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Ofte bliver vand håndteret forskelligt i hver kommune, og geografisk tænker man sjældent videre end til kommunegrænsen.

Værebro Å løber igennem 8 kommuner. Disse kommuner burde være med til at betale sluse og sikringen mod åen. Diget mod fjorden skal stadig betales af Roskilde Kommune og beboerne.

Denne betalingsmodel ville spare Roskilde Kommune og hårdt prøvede beboere for en hel del penge.

Det skal dog siges at det er et generelt problem at opstrøms kommuner ikke har samme incitament for at sikre som nedstrøms kommuner. Man er ikke ked af at bygge meget mere, og vandproblemet bliver helt lovligt sendt videre. Det er ikke holdbart for Danmark.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem for Konservativt Folkeparti.

Religion må aldrig styre

Roskildes konservative kandidat Naser Khader er optaget af folkestyre og demokrati

– Religioner med præster og øvrige repræsentanter må aldrig bestemmeover et samfund. Det skal befolkningen selv gennem demokratiske valg.

Sådan forklarer den lokale konservative kandidat, da Roskilde Avis møder ham til et interview i Baptistkirken på Vindingevej.

– Alle skal selvfølgelig have lov til at tro på den Gud, som de vil, og de forskellige religioner må kunne arbejde for deres budskab indenfor demokratiets spilleregler.

– Men ingen af trosretningerne må bestemme, hvad andre skal mene og gøre, fordi de tror, at de selv sidder inde med en højere sandhed.

– Her går den helt afgørende grænse, hvor den danske grundlov giver os alle frihed og har været med til at skabe et af verdens bedste lande, forklarer

Naser Khader.

– Jeg er kommet her til et møde i Baptistkirken for at høre, hvad de kan fortælle. Desuden har jeg stor respekt for deres sociale arbejde, f.eks. med at

hjælpe trængende familier – uanset herkomst eller trosretning.

Ofte i Roskilde

Siden Naser Khader blev valgt til ny folketingskandidat for De Konservative i Roskilde, har han ofte været i byen. Til tider er det flere gange om

ugen, bl.a. når den tidligere landsholdskæmper træner i Roskilde Karate Klub.

Han kender desuden byen fra sine unge dage, hvor han fungerede som tolk ved et flygtningecenter i Algade.

– For nylig besøgte jeg en genbrugsvirksomhed i nærheden af Københavnsvej, hvor flere syriske flygtninge havde fået arbejde. Det er jo glimrende, når de klarer sig godt og på den måde er aktive. Så kan de bidrage til samfundet og lever ikke isoleret, indtil de en gang skal hjem, enten det nu er om ét eller 10 år.

Khader er optaget af at modvirke parallel-samfund i ghettoer. Efter hans opfattelse er integration ikke nok – han ønsker også en form for assimilation, så indvandrerne tager den danske kultur med dens normer til sig.

Urimelig dige-bremse

– Så har jeg fået at vide fra mine to udmærkede partifæller Lars Lindskov og Mogens Halager i byrådet, at Roskilde kommune også slås med

økonomien. Men det kan løses bl.a. ved at lade private firmaer klare nogle af de opgaver, som kommunen i dag selv udfører.

Naser Khader er ligeledes orienteret om, hvordan byggeriet af nye diger til sikring af beboerne i Jyllinge Nordmark mod nye oversvømmelser

nu er blevet bremset af et nævn efter klage fra enkelte naboer.

– Her mener jeg, det er urimeligt, at så få på så spinkelt et grundlag skal have lov til at bringe hus og hjem i fare for så mange, siger Naser Khader.

Sygehus og skadestue

I forbindelse med den aftale om et nyt sundhedssystem, som regeringen og DF er blevet enige om, diskuteres fremtiden for Roskilde Sygehus.

Med sit udspil lægger regeringen op til, at der skal være ’sundhedsklynger’ eller nærhedssygehuse omkring de 21 akuthospitaler i hele landet.

Problemet er så, at Roskilde ikke har det og ikke er nævnt i den skriftlige aftale.

– Men jeg har fra vores ordfører i forhandlingerne fået en garanti for, at Roskilde Sygehus skal bestå i fremtiden, siger Naser Khader.

Han mener også, at denne garanti omfatter en skadestue med læger hele døgnet, som Region Sjælland har besluttet at genoprette.

– Vi skal nok videreføre det samme, som der er nu, siger Khader.

Publiceret i Søndagsavisen Roskilde torsdag, den 11. april 2019

Danmarks bedste statsminister – Poul Schlüter – 90 år.

Poul Schlüter fylder 90 år i dag den 3. april

Kære Poul – du ønskes et stort tillykke med fødselsdagen og den runde dag.

Tak fordi du tog ansvaret som Danmarks statsminister i 1982-1993.

Du er ubetinget den bedste statsminister Danmark nogensinde har haft.

Med venlig hilsen

Roskilde Vælgerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

Chokerende nyhed

Danmark er meget bureaukratisk, det er ingen hemmelighed.

Men for beboere i Jyllinge Nordmark er det ved at tage fuldstændig overhånd.

For 5½ år siden blev ca. 230 huse i området oversvømmet af stormen Bodil, og siden er vi blevet ramt af 6 mindre eller større hændelser, der har gjort at vi skulle sikre os mod vandet med water tubes og sandsække.

Sideløbende har lokale beboere sammen med kommunen arbejdet på at få en permanent sikring af området op at stå.

Desværre har en stor mængde klagenævn og indviklede regler forsinket processen. Samtidig er klagenævnene flyttet til provinsen, og har mere eller mindre ligget ned.

I september sidste år gik arbejdet i gang, og vi er nu ca. halvvejs med vores sikring.

Men i går fik vi så meddelelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om at arbejdet skulle stoppes omgående fordi der lå en ubehandlet klage omkring primært Natura 2000, som kun vedrører en meget lille del af sikringen. Men alt arbejde skal stoppe,

0,09% af det område, der skal sikres, er Natura 2000 område. Men alligevel er vores kæmpe projekt sat helt i stå. Det betyder store forsinkelser – og endnu en vinter med nervøsitet, traumer, sandsække etc. – og oven i dette en kæmpe regning som Roskilde Kommune og beboerne skal betale.

Der kan være tale om flere millioner, der kunne have været anvendt bedre på velfærd.

Vi har i gennem processen talt med flere ministre og folketingsfolk, der har lovet at rydde op i dette bureaukrati, men intet er lykkedes, og vi står tilbage som gidsler.

I dag går Naser Khader til Miljøministeren for at prøve at skubbe til sagen.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem i Roskilde for de Konservative.

Generalforsamling på Ragnarock

 

Den Konservative Vælgerforening i Roskilde afholdt i går sin årlige generalforsamling på rockmuseet Ragnarock med forudgående rundvisning.

Generalforsamlingen var præget af de kommende valg, folketingsvalget i løbet af i foråret, og EP-valget den 26. maj. Kredsens konservative folketingskandidat, Naser Khader, MF, gav en aktuel politisk status, og storkredsens konservative EP-kandidat, Anders Guldhammer, orienterede om sine kampagneplaner og holdninger til EU.

Formanden, Klaus Aare Bang, kom i sin beretning ind på landspolitikken og det forestående folketingsvalg, herunder at Det Konservative Folkeparti indgår i regeringen med tre ministre, Søren Pape Poulsen som justitsminister, Mai Mercado som børne- og socialminister og Rasmus Jarlov som erhvervsminister. Han takkede de to konservative byrådsmedlemmer, Mogens Hallager og Lars Lindskov for deres ihærdige indsats i Roskilde Byråd.

Såvel formanden, Klaus Aare Bang som næstformanden, Jesper Kejlhof, blev genvalgt med akklamation. Bestyrelsen i det kommende år har følgende sammensætning:

Klaus Aare Bang, Jyllinge (formand)

Jesper Kejlhof, Roskilde (næstformand

Steen Bager, Viby

Mikkel Boe, Himmelev

Heidi Borch, Roskilde

Keld Holm, Roskilde

Peder Reuther, Ågerup

Erik Andersen, Svogerslev

Martin Riis Ottosen-Støtt, Roskilde

Ole Hermann, Svogerslev

Jane Lerke, Roskilde (suppleant)

Dorte Krohn, Roskilde (suppleant)

 

Mindeord – Jørn Rex

I det smukkeste solskin sagde vi fredag fra Gundsømagle Kirke et smukt farvel til Jørn Rex, der i flere år har været aktiv i Det Konservative Folkeparti – først i Gundsø vælgerforening, og siden kommunesammenlægningen i Roskilde vælgerforening.

Jørn var sammen med sin Birgit nogle af ildsjælene i Gundsømagle. Udover den nye Holmehøj-udstykning, der netop nu trækker nye borgere til kommunen, etablerede parret i 1988 lægehuset i Gundsømagle, der er indrettet i Birgits barndomshjem som 4. generation på gården.

Og de har fundet på mange andre gode ting – ikke mindst fordi Jørn var projektmager af Guds Nåde. Han havde altid gang i et eller andet. Og altid noget, der betød noget godt for andre.

Det var efter min mening derfor ganske velfortjent, at jeg sidste år indstillede dem til prisen som “Årets Borger 2017”. Desværre fik de ikke prisen – men jeg er glad for, at Jørn nåede at opleve, at vi er mange, der sætter pris på deres ufatteligt positive sind og altid gode humør. Og vi ved godt, at uden Birgit, så kunne Jørn ikke nå alt dét, han ville sætte i gang – så det var en fælles pris-indstilling af de to hjertevarme mennesker, som vi tydeligt kunne se kærligheden blomstrede imellem – år efter år.

Jørn blev 80 år. Det kunne man ikke se på ham. Han holdt sig ufatteligt godt – og var også åndsfrisk til det sidste.

Der bliver tomt i hjemmet på Hyldetoften nu. Men heldigvis har Birgit de næste tre generationer omkring sig. Og sammen med Odd Fellow-brødrene, partifællerne, vennerne og hele lokalsamfundet omkring sig håber jeg, at Birgit og familien kan mindes Jørn på en måde, hvor sorgen er til at bære – og gå fremtiden i møde vel vidende, at han efterlader smil og respekt omkring sit liv her i lokalsamfundet og på jorden.

På den konservative byrådsgruppes, Det Konservative Folkepartis og egne vegne vil jeg gerne sige tak til Birgit og familien for lån af Jørn – og hans idéer, viden og foretagsomhed, mens han var her.

Æret være Jørn Rex’ minde.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti