Lægebemandede skadestuer døgnet rundt

Siden 2010 har regionsrådet for Region Sjælland arbejdet med at implementere sygehusplanen, der omfatter et hovedsygehus i Køge, akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F samt specialsygehuse i Næstved og Roskilde.

Der skal ikke herske tvivl om, at formålet med sygehusplanen var – og er – at give patienterne i regionen den bedst mulige behandling med høj faglighed og kvalitet med patienten i centrum.

Sygehusplanen opererer også med nærhed og tilgængelighed som vigtige parametre i betjeningen af regionens patienter. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti fortalere for, at der på Næstved og Roskilde Sygehus er tilknyttet døgnåbne og lægebemandede skadestuefunktioner, der kan håndtere en række akutte skader.

Den enkelte borger skal trygt kunne henvende sig på skadestuen hele døgnet, og her kunne forvente at få behandlet skader uden at skulle ud på en længere køretur til Køge, Holbæk eller Slagelse. Med mindre der er tale om mere komplicerede skader, der kræver behandling på et af regionens akutsygehuse.

I 2018 skal det fastlægges, hvad der i øvrigt skal være af specialfunktioner på Roskilde Sygehus. Der skal sikres en fornuftig sammenhæng og optimal udnyttelse af ressourcerne til gavn for patienter og pårørende i hele regionen.

Målet er at give patienterne i Region Sjælland den bedst mulige behandling, og her vil Roskilde Sygehus fortsat spille en vigtig rolle

 

Christian Wedell-Neergaard, regionsrådsmedlem, C

Lars Lindskov, byrådsmedlem Roskilde, C

Helhed frem for særinteresser

Der er mange interesseorganisationer i Danmark, for eksempel faglige organisationer, humanitære organisationer og natur- og miljøorganisationer. De varetager en vigtig funktion i samfundet, men de repræsenterer hver for sig ret snævre interesser uden væsentlig fokus på helheden i samfundet.

Jeg er tilhænger af et samfund i balance. Det indebærer, at enkelte særinteresser ikke får lov til at tage overhånd, men at de indgår i samfundsudviklingen på linje med alle andre særinteresser. I en afstemt balance, der skaber og udvikler et helt samfund til gavn for alle borgere.

Her op til kommunalvalget den 21. november bliver man som kandidat præsenteret for mange spørgsmål i form af spørgeskemaer fra diverse interesseorganisationer. Det er naturligvis fristende at svare positivt på alle spørgsmålene, fordi det sikkert kan give nogle stemmer.

Men jeg gør det nødigt, for efter valget kommer hverdagen med dens økonomiske begrænsninger og prioriteringer, og der vil simpelthen ikke være plads til alle de løfter, der afgives i valgkampen. Derfor forsøger jeg at anskue samfundet, Roskilde Kommune, ud fra en helhedsbetragtning.

Den består af i korthed fire elementer: 1) At kommunes kerneydelser fungerer tilfredsstillende 2) At vi skaber rammerne for et aktivt kultur- og idrætsliv 3) At vi tiltrækker flere private virksomheder og arbejdspladser 4) At vi passer godt på vores natur og miljø.

Det er konservative mærkesager til valget den 21. november. Dem står jeg på mål for. De er ikke bestemt af særinteresser, men formuleret ud fra et oprigtigt ønske om at bevare og udvikle Roskilde som en kommune for alle borgere – hele livet.

Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti – Keld Holm

Er underskud godt? Nej, men …

Det budgetterede underskud for Roskildes økonomi i 2018 er 47 mio. kroner, og De Konservative deltager i budgetaftalen. Det afgørende er, at gælden nedbringes med 78 mio. kroner, hvorved kommunens økonomi samlet set forbedres med 31 mio. kroner. Denne video forklarer hvordan.

Frem med kilderne

Roskilde by er begunstiget af en vandrig gammel historie. Historien om Roskilde by er bygget op omkring de mange vand kilder der altid har været i byen, og i gammel tid trak kilderne mere end 10 møller, som var med til at starte Roskilde udvikling. Kildernes historie er bl.a. beskrevet at historiker Lotte Fang. Desværre er mange af disse kilder i dag skjult under veje, fortorve og pladser. Roskilde Konservative vil gerne arbejde for at få disse kilder frem i lyset.

Ved at få kilderne frem igen, kan vi skabe en fantastisk fortælling for byens indbyggere, og ikke mindst for de mange turister i byen. Det kunne være spændende at lave byvandringer langs kilderne, og besøgende i byen vil kunne følge kilderne fra centrum og ned igennem byparken, og mod havnen. I budgettet for 2018 har Roskilde Konservative arbejdet for at der afsættes midler til at have grønne oaser i byen, og med blotlæggelse af nogle af kilderne, vil vi få grønne og vandrige oaser. Det er synd at byens historie er gemt under asfalt og fortove.

Lars Lindskov, byrådsmedlem

Jesper Kejlhof, byrådskandidat

Roskilde Konservative

Solceller i stedet for vindmøller

Ved det seneste budgetforlig takkede De Konservative nej til flere vindmøller i Roskilde, fordi generne fra nye landbaserede vindmøller er så betydelige, at vi må søge andre veje, når vi vil reducere udledningen af CO2.

I stedet for vindmøller ønsker De Konservative at styrke indsatsen for solceller, når Roskilde investerer i vedvarende energi. Det skyldes, at solenergi komplementerer vindenergi på en god måde, fordi solceller ofte producerer strøm, når vindmøllerne står stille og vice versa.

Samtidigt er solenergi et område i rivende udvikling, prisen er på vej ned, og nye muligheder er kommet til i form af ny teknik, bedre æstetik og tilskudsordninger. En hage ved solenergi er dog pladskravet, og derfor kan indsatsen med fordel tage udgangspunkt i eksisterende bygninger og samarbejde med private virksomheder.

Solceller på hustage forbindes sjældent med et kønt syn, men teknologien er nu så fremskreden, at diskrete og multifunktionelle løsninger vinder frem: Fx har solcellefilm til vinduer været kendt i et stykke tid, i 2016 vandt en dansk virksomhed en flot designpris for æstetikken i deres tagplader med integrerede solceller, og sidste år lancerede et hollandsk firma solceller, der til forveksling ligner almindelige hustegl.

Dette giver nye og bedre muligheder for at investere i solenergi, når kommunens bygninger skal renoveres eller bygges om. Dernæst bør det undersøges, om den fælleskommunale virksomhed Fors kan indgå samarbejde med lokale virksomheder, hvor der produceres solenergi fra virksomhedernes tagflader.

Det samlede potentiale i solenergiproduktion fra bygninger er derfor stort, og det kan nu gennemføres, uden at det ændrer nævneværdigt på bygningernes udtryk.

Jan Fischer

Byrådskandidat, Roskilde Konservative

Ikke helt korrekt

Dagbladets gengivelse af det netop afholdte debatmøde om folkeskolen kan efterlade det indtryk, at De Konservative nu er fortaler for en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Dette er ikke korrekt. Under mødet forklarede De Konservative, at vi hellere vil gå andre veje for at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne.

Lærerne er i forvejen omfattet af kommunens personalepolitik, der også gælder for de øvrige ca. 6000 ansatte; og derfor har De Konservative stillet forslag om at styrke skoleledelserne lokalt, fordi det i udgangspunktet er et lederansvar, at få arbejdet til at fungere på en god måde. Vi ønsker altså at fremme den faglige og pædagogiske ledelse, mens vi lemper den administrative ledelsesbyrde.

Dernæst har De Konservative foreslået, at lærernes efteruddannelse i højere grad skal afspejle lærernes ønsker og de lokale behov. I dag forfølges målet om 100 % kompetencedækning som en blind målsætning uden sikker dokumentation for effekt, hvilket giver anledning til frustration blandt lærerne og unødige forstyrrelser af undervisningen.

De Konservative støtter endvidere et forslag fra Venstre, der vil fritage lærerne for overflødigt bureaukrati og rapportering.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører og byrådskandidat for Roskilde Konservative

Idrætsstævne for socialt udsatte

I det budgetforslag der p.t. drøftes, er der afsat midler som det nye Kultur- og Idrætsudvalg kan disponere over i det nye budget år.

Når det nye Kultur- og Idrætsudvalg begynder arbejdet efter kommunalvalget, så er et af de emner som Roskilde Konservative gerne vil arbejde for, at Roskilde Kommune får et idrætsstævne for psykisk og socialt udsatte borgere. Det kan måske være svært for nogle borgere, som er psykisk eller socialt udsat, at blive en del af det etablerede foreningsliv, men hvorfor skal de ikke opleve noget af det som et fællesskab og et foreningsliv kan give.

Det vil ligeledes være godt for dem at møde andre ligestillede, få rørt sig, og forhåbentlig skabe et bedre netværk for dem. Arbejdet med et sådant idrætsstævne falder fint i forlængelse af byrådets beslutning om at støtte Handi-festivalen, som blev startet af frivillige omkring Jyllingehallen, og nu netop er besluttet at blive en samlet Handi-festival  i Roskilde Kongrescenter.

Vi opnår herved to gode tilbud om både musik og bevægelse i løbet af året. Derfor foreslår Roskilde Konservative at der arbejdes hen i mod at der etableres et fast årligt idrætsstævne for netop denne lidt sårbare befolkningsgruppe.

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat Roskilde Konservative

Kultur og idrætsordfører

 

 

 

 

 

 

 

 

K: Naturligvis skal erhvervsservice og turismeopgaver konkurrenceudsættes

Ovenpå nogle hektiske budgetforhandlinger sidste uge, hvor Det Konservative Folkeparti igen satte tydelige borgerlige fodaftryk på budgettet, der skal præge Roskilde Kommunes fremtid, er byrådsarbejdet i gang igen.

På byrådets første møde efter sommerferien var et af punkterne konkurrenceudsættelse og udbud af erhvervs- og turismeservicen, der løses fra årsskiftet, når den igangværende partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde udløber. I forbindelse med udbudsprocessen af opgaven, der havde været behandlet tre gange i Erhvervs- og Vækstudvalget op til sommerferien, besluttede et flertal med stemmerne 15 mod 14 noget overraskende at støtte et forslag fra Enhedslisten om at hjemtage opgaven til kommunen.

Med to fraværende byrådsmedlemmer tippede det sædvanlige flertal i sagen, og efter tilbagemeldinger fra en række organisationsrepræsentanter og på opfordring fra flere sider besluttede den konservative udvalgsformand, Lars Lindskov, at syreteste det oprindelige og anbefalede udvalgsforslag om at prøve opgaven gennem et udbud.

– Udvalget besluttede helt tilbage i 2014 at opgaven skulle i udbud i 2017, en beslutning som udvalget har konfirmeret af flere omgange gennem det sidste år. Det var derfor både uforståelig og uacceptabel hasard med en vigtig opgave at skulle trække netop denne opgave ind i kommunen, siger Lars Lindskov og fortsætter:

– Nu er sagen tilbage på skinner og opgaven kommer i udbud, så vi kan få et bredt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag for hvorledes den fremtidige erhvervs- og turismeservice skal se ud. En sådan proces vil naturligvis også legitimere den fremtidige operatørs adgang til opgaven. Det undrer mig dog stadig, at Venstre for anden gang i træk stemmer sammen med Enhedslisten om at kommunalisere noget, der ligger hos private aktører.

Venstre sluttede sig under sidste uges budgetforhandlinger til Det Konservative Folkepartis pres på Socialdemokraterne og SF om at konkurrenceudsætte flere opgaver, og de to borgerlige partier fik i fællesskab indføjet en tekst i budgetforliget om, at der skal udfærdiges et katalog over mulige opgaver, der kan konkurrenceudsættes.

– Og knap var blækket tørt på forliget, for Venstre stemmer imod sig selv og for et dybt venstreorienteret forslag om, at opgaverne med erhvervsservice og turismebetjening skal være offentlig. Jeg undrer mig stærkt og håber, at det er en enlig svale, der har været på besøg, og som herefter flyver videre, så der ikke længere kommer klatter på det vigtige arbejde inden for erhvervs- og turismeopgaverne, siger Lars Lindskov.

Forsinkelsen af udbudsprocessen, som skulle have været i gang for sommerferien, medfører også at den nuværende partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde forlænges til 30. juni 2018, således at alle udbudsfrister kan overholdes og samtidigt give Udvalget for Vækst-, Erhverv og Globalisering den fornødne tid til at udvælge den bedste operatør til opgaven.

Yderligere information: · Gruppeformand, byrådsmedlem Lars Lindskov, larslin@roskilde.dk, mobil 30501979

Nyhedsanalyse:Bevidste valg om budgettet fra partierne i Roskilde

Onsdag aften havde Roskilde Byråd 1. behandling af kommunens budget for næste år. Heri kan stadig ske mindre justeringer, men hovedpunkterne står allerede fast, når det går videre til 2. behandling og endelig vedtagelse i oktober.

Under forhandlingerne i den forløbne weekend blev fem partier – Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale og Konservative – blevet enige om fordelingen af indtægter og udgifter i kommunen for 2018. Dermed står 25 af byrådets i alt 31 medlemmer bag dette forlig.

I sig selv er det en styrke, fordi indbyggerne i Roskilde nu kan regne med, at det også bliver gennemført. Efterårets kommunevalg skal nemlig føre til usandsynligt store ændringer i byrådets sammensætning, hvis der ikke stadig er flertal for at gennemføre forslagene i dette budget-forlig.

To partier stod af
De to halvstore partier Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der hver har tre mandater i byrådet, valgte at stå udenfor forliget af forskellige grunde.

Dansk Folkeparti forlod forhandlingerne i utilfredshed med, at der bruges for mange penge til alle mulige projekter indenfor bl.a. kultur og sport, som partiet finder mindre vigtige i forhold til den såkaldte ‘kernevelfærd’, f.eks. i form af initiativer for de ældre og trafiksikkerhed i bl.a. Svogerslev.

Enhedslisten mente, der var penge nok til at gennemføre flere sociale tiltag f.eks. med hjælp til dem, der er blevet ramt af nye regler for kontanthjælp. Desuden ønskede partiet en betydelig større indsats i børneinstitutioner og skolerne.

Partiet kritiserer derfor Roskildes socialdemokratiske borgmesterparti for ikke at bruge det flertal til venstre, der er for sådan en politik.

Under byrådets debat onsdag gentog de forskellige ordførere og andre repræsentanter fra partierne deres argumenter for at være med i forliget – eller udenfor – som de også har fremført i Roskilde Avis.

Men bag disse officielle forklaringer og erklæringer handlede det i høj grad også om at komme til at stå i en god position før det kommende kommunevalg til et nyt byråd den 21. november.

Bredt forlig og sikring af flertal

Borgmester Joy Mogensen (S) får med det brede budget-forlig demonstreret, at hun er i stand til at samarbejde ‘henover den politiske midte’, så der bliver både stabilitet og kontinuitet i byrådets arbejde. Det vil mange borgere i kommunen være tilfredse med.

Samtidig får hun imødegået en kritik af, at flere store projekter som Stændertorvet, parkeringshus og svømmehal er gennemført med kun en stemmes flertal bestående af S-SF-R og K.

Oven i købet er det et stærkt kritiseret p-hus og grundsalg på Sortebrødre Plads, som nu er med til at skaffe penge til andre projekter med Trekronerskolen og udbygning af Vibys centrum, som der ellers ikke ville have været råd til.

For fire år siden i 2013 havde Joy Mogensen og S et kanonvalg med 13 mandater i byrådet. Det sidste mandat blev kun opnået med valgteknisk samarbejde, og resultatet bliver nok umuligt at gentage denne gang.

Derfor har borgmesteren givetvis lavet en klar kalkule. Hvis hun risikerer at tabe et par mandater denne gang, er det bedre at de går til venstrefløjen – der under alle omstændigheder vil pege på hende igen – fremfor til den borgerlige fløj.

Borgerlig samling
Lederen af det største oppositionsparti Venstre Bent Jørgensen og Lars Lindskov (K) har også grund til at glæde sig over forliget af flere forskellige grunde.

Selv om Venstre har hele 9 pladser i byrådet, har partiet været udenfor mange af de store beslutninger i de sidste fire år. Nu får Bent Jørgensen og partiet demonstreret, at de for andet år i træk er klar til at tage et medansvar for Roskildes udvikling. På den måde vil det også fremtræde ‘regerings-dueligt’, hvis der skulle blive at andet flertal til november.

Bent Jørgensen har bl.a. kritiseret, at der blev investeret for meget midt i Roskilde og for lidt i omegnen, og det bliver der nu rettet op på med udbygningen i Viby, kystsikringen ved Jyllinge Nordmark og andre projekter.

Gennem længere tid har flere Venstre-folk skældt den konservative Lars Lindskov ud for at være ‘et socialistisk vedhæng’, fordi han under mottoet med ‘borgerlige stemmer, der arbejder’, indgik aftaler med Roskildes ‘røde flertal’ for at få gennemført nogle af sine egne ønsker.

Diskussionen har til tider været ganske bitter med brug af ord som ‘løgn’, ‘bagvaskelse’ osv.

Men med et fælles udspil til en række punkter i budgettet efter et fredsmøde mellem Lars Lindskov og Bent Jørgensen er den bitre strid nu begravet for denne omgang. Hvis alle medlemmer i de to partier fortsat kan finde ud af at holde ‘kammertonen’, vil de kunne fremstå stærkere i valgkampen.

Lars Lindskov (og hans forgænger Carsten Wickmann) har i de fire år siden sidste valg haft meget stor indflydelse i betragtning af det enlige konservative mandat.

I det nye budget-forlig fik Lindskov atter demonstreret sine politiske evner bl.a. ved næsten af fordoble indsatsen til erhvervs- og turistfremme fra 6 mio. til 11 millioner.

Sportsministeren og cyklisten
Birgit Pedersen (SF) har i de sidste fire år været en magtfuld ‘kultur- og sportsminister’ i Roskilde med stor indflydelse trods kun ét mandat.

Hun kan nu glæde sig over at efterlade sig et børnekulturhus i Aftenskolernes Hus Algade 31, en ny stor svømmehal ved Roskilde Badet, sportscenter på Kildegården og mange andre vigtige aftryk.

Derimod fik hun ikke held til at få gennemført en aftale mellem kommunen og de lokale lærere. Det var ellers aftalt sidste gang i forbindelse med budgettet for 2017, men S stod af i sidste øjeblik – efter et uigennemskueligt oplæg fra forvaltningen om, at det alligevel ville blive for dyrt.

Derfor satsede hun i denne omgang på at få bevilget flere penge til både daginstitutioner og skoler, og så kan SF bruge den manglende lærer-aftale i valgkampen.

De Radikales Jeppe Trolle har haft to hovedpunkter om miljø og mere grøn energi i kommunen. Det har han også fået gennemført noget af, f.eks. i form af en kraftig opprioritering af Roskildes forsømte cykelstier.

Bedre profil udenfor
Både Merete Dea Larsen i Dansk Folkeparti og Henrik Stougaard med Enhedslisten har truffet et helt bevidst valg om at stå udenfor budgettet. Hvis de havde villet det, kunne de dog også være gået med og fundet argumenter til at begrunde det.

Men begge partier satser nu på, at de kan præsentere et langt tydeligere profil overfor vælgerne ved at være udenfor forliget, så de er mere frit stillet til at fremføre deres egen politik som ‘den rene vare’. På den måde kan vælgerne bedre se forskel, mener de.

Resultatet i det brede budgetforlig for 2018 er dog kun muligt, fordi Roskilde er inde i en god økonomisk udvikling, så kommunen har haft penge nok til at betale for de mange forskellige ønsker fra de fem partier.

De store projekter, som bygges i år og næste år med svømmehal, p-hus, og digerne ved fjorden, var der allerede afsat penge til tidligere, før forhandlingerne om det nye budget gik i gang.

Publiceret af Roskilde Avis – 31. august 2017 kl. 01:15

Konservativt forslag om juniorpædagoger

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 foreslår Det Konservative Folkeparti, at der skal laves forsøg med juniorpædagoger i børnehaverne.

Mange børn, og særligt drenge, mangler større drenge at se op til. Mange drenge kan bruge en relation til en større dreng, som de kan spille fodbold med, klatre i træer med, tonse rundt med og bruge kræfter sammen med.

De større drenge – juniorpædagoger – vil opleve at få en ny rolle, at de bliver rollemodeller og samtidig vil de have gavn af at få et ansvar for andre børn og unge. Junior-pædagogerne vil typisk være drenge fra 8-9 klasse.

Vi har en hverdag hvor mange børn savner det at have nogle anderledes og faste relationer, end det de kan få hos voksne ansatte. De mangler kort sagt at have nogen at se op til. Flere kommuner har haft god erfaring med forsøgene, og derfor foreslår Roskilde Konservative at det også skal afprøves i Roskilde Kommune.

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat Roskilde Konservative