Synergier omkring stadionprojektet

jesper-kejlhof_452x640

Visionen omkring Kildegården taler om ”et kraftcenter for kultur, idræt og fritid” og om at ”Kildegården skal være et pulserende hjerte, som udveksler energi med og knytter bånd til Roskildehallerne, Gimle, Roskilde Idrætspark, Absalons Skole, Tinghuset og Bymidten.”

Visse politikere er begyndt at problematisere over stadionprojektet i Rådmandshaven, og ser nu hellere at et nyt stadion lægges udenfor byen ved Dyrskuepladsen. Hvis der alene var tale om en fodboldbane med varme i, kunne det eventuelt give mening. Men nu er der jo ikke kun tale om en fodboldbane. Der er tale om et multifunktionelt projekt der spiller op til hele Kildegårds-området, med sportscollege, sundheds- og træningsfaciliteter til sportsudøvere generelt, ungdomsboliger, hostelfacilitet der spiller op til Kongrescenteret med mere. Hele denne synergi vil kun kunne realiseres med den nuværende placering. En fodboldbane med varme i, er faktisk det mindste af hele projektet.

Med hensyn til økonomien i projektet, kan vi jo passende sammenligne med Køge, hvor man planlægger nyt station og idrætshal til kr. 75 mill. Det planlagte byggeri i Rådmandshaven, koster ikke Roskilde Kommune én krone op af lommen. Kommunen lægger grund til og får et fodboldstadion, et opvisningsanlæg om du vil, med varme i banen, og 1500 flere siddepladser end projektet i Køge som betaling. Herefter tilhører stadionanlægget Roskilde Kommune, som fremadrettet lejer det ud til diverse brugere, herunder til fodbold, koncerter mv. Alle de andre faciliteter i projektet finansierer projektet. Det er bare god forretning, og et offentligt/privat partnerskab (OPP) når det er bedst.

Jesper Kejlhof

Roskilde Konservative

Byrådskandidat 

 

Roskilde Konservative ønsker alle et godt nytår

nytaars-illu1

Nytåret kan bruges til at kigge bagud og mindes året, der gik. Men også til at se fremad og have forventninger til året, der kommer.

Som i tidligere år indgik Det Konservative Folkeparti også i 2016 i det kommunale budgetforlig for 2017. Ikke fordi alt i budgettet er groet i vores baghave, vi har kun et ud af 31 mandater i byrådet. Men fordi budgettet trods alt afspejler nogle skridt i den rigtige retning set med konservative briller.

Men hvorfor indgå forlig med partier, som på lange stræk står for en anden politik end vi gør? Vi ser sådan på det, at vælgerne – senest i 2013 – sammensatte byrådet med et flertal til de røde partier. Vi kunne så vælge at sidde fire år med korslagte arme og kritisere alt og alle. Eller deltage konstruktivt i arbejdet i byrådet og søge løsninger til gavn for kommunens borgere.

Vi har valgt det sidste ud fra devisen om borgerlige stemmer, der arbejder. Det vil vi også gøre i 2017. Vi vil arbejde for, at Roskilde Kommune er en kommune i front med solid service til borgerne, et mangfoldigt og righoldigt kulturliv og et blomstrende erhvervsliv. Det skal være attraktivt at bo, arbejde og leve i Roskilde Kommune.

I november 2017 afholdes der kommunalvalg. Her vil partierne præsentere deres ønsker og visioner for kommunen. Det vil vi også gøre – med vægt på at vi ønsker en kommune i front – eller som kommunens brand tilsiger: Et alletiders Roskilde.

 

Vi ønsker alle borgere i Roskilde Kommune et godt og lykkebringende nytår.

Keld Holm  – Formand

Lars Lindskov – Byrådsmedlem og gruppeformand

 

Med hovedet under armen?

Den 12. oktober besluttede et flertal i byrådet bestående af S, R, SF, DF og EL, at forvaltningen skal gives mandat til at forhandle en lokalaftale med Roskilde Lærerforening om lærernes undervisningstid. De Konservative stemte imod, fordi vi tvivler på at aftalen vil forbedre kvaliteten af undervisningen.

På foranledning af EL kom sagen på dagsordenen med kort varsel d. 5. oktober, og i den forbindelse udtalte borgmester Joy Mogensen til DAGBLADET at ”… vi havde tænkt os at offentliggøre det før eller senere, men nu bliver det bare mere forceret.”

De Konservative kan tilslutte sig, at forløbet blev forceret. Udkastet til aftalen (det kan ses på kommunens hjemmeside) fokuserer ensidigt på lærernes vilkår. Forslaget indeholder fx ikke vurderinger af de ledelsesmæssige konsekvenser, den samlede undervisningstid og betydningen for skolebestyrelsernes indflydelse. Beslutningen er derfor taget delvist i blinde.

Aftaleudkastet lægger op til, at lærernes undervisningstid i udgangspunktet er 780 timer (26 lektioner pr uge), hvilket svarer til 46 % af arbejdstiden. I Roskilde Kommune er den gennemsnitlige undervisningstid i forvejen ca. 750 timer, og aftalen ser derfor ud til blot at formalisere praksis; men dette er ikke tilfældet.

Formuleringen ”i udgangspunktet 780 timer” fungerer meget styrende og indskrænker derfor den lokale ledelse og skolebestyrelses beslutningskompetence. I praksis betyder det, at en mere ensartet fordeling af undervisningsmængden (på tværs af lærerne) fremover skal prioriteres højere i forhold til hvilke fag, der er behov for at undervise i og den bedste anvendelse af de lærerkompetencer, der er til stede på skolen.

De Konservative tvivler derfor på, at den kommende læreraftale er forenelig med en ambition om et højt fagligt niveau i Folkeskolen.

Jan Fischer
Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative
Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Politisk mødeplan for resten af 2016 og hele 2017

Så er kalenderen opdateret mht. politisk mødeplan for resten af 2016 og hele 2017….sæt kryds i din kalenderen

Har DF andet at byde på – ud over tilsvining og brok?

keld-holm_452x640

Det er faldet byrådsmedlemmerne for Dansk Folkeparti for brystet, at vort byrådsmedlem, Lars Lindskov, har undladt at stemme i forbindelse med fastsættelsen af kirkeskatten. Og i stedet for at spørge Lars Lindskov om, hvorfor han undlod at stemme, gives en omfattende tilsvining af Det Konservative Folkeparti i Roskilde.

Der spørges til, hvilke mål, de konservative i Roskilde har? De tre byrådsmedlemmer må have snorksovet til byrådsmøderne og i budgetforhandlingerne. Derfor vil jeg i korte træk ridse vores visioner for Roskilde Kommune op.

  •  Vi ønsker, at Roskilde Kommune skal være blandt landets bedste 10 kommuner mål på alle væsentlige parametre. Det gælder i forhold til kommunens kerneydelser, børneinstitutioner, dagpleje, folkeskole, social- og beskæftigelsesindsats, hjemmehjælp og plejehjem.
  • Vi ønsker at bidrage til et aktivt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv. Vi anerkender og bakker op om de mange frivillige ildsjæle, der bidrager til at gøre Roskilde til en spændende kommune at besøge, bo og arbejde i.
  • Vi ønsker at udvikle et aktivt og blomstrende erhvervsliv. Vi ønsker i samarbejde med vores mange uddannelses- og forskningsinstitutioner at sætte rammerne for en stærk iværksætter- og innovationskultur. Vi ønsker investeringer i infrastrukturen, så Roskilde er let tilgængelig for borgere, brugere og virksomheder.

Vi ønsker kort sagt en kommune i front, med udvikling og vækst som en forudsætning for at kunne finansiere fremtidens velfærd.

Se alt dette kunne de tre vrisne byrådsmedlemmer have fået svar på, hvis de havde gidet gå ind på vores hjemmeside. Men når DF’s mål nu engang er tilsvining, er dette naturligvis ikke interessant. Jeg gik til gengæld ind på Roskilde DF’s hjemmeside og Facebook-side for at læse mere om DF’s kommunalpolitik. Det blev jeg ikke klogere af, der står intet. Så kom frem af busken, DF Roskilde. Hvad går jeres kommunalpolitik ud på? Har I overhovedet nogen ud over tilsvining og brok?

Der er et klart rødt flertal i Roskilde Byråd. Sådan har vælgerne bestemt det, og det respekterer vi i Det Konservative Folkeparti. Men det afholder os ikke fra at søge indflydelse og tage medansvar for kommunens budget og udvikling. I modsætning til DF, der har mere travlt med at kritisere og tilsvine alt og alle, foretrækker vi at deltage aktivt og konstruktivt i kommunens planlægning og udvikling.

Og bare rolig: Vi har gud, konge og fædreland med i bagagen – men i en noget mindre skinger udgave end den, Dansk Folkeparti repræsenterer!

 

Keld Holm

Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening

Kildehusvej 31, 4000 Roskilde

 

En læreraftale bør vente

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014Jan-Fischer-452x640

I Dagbladet d. 5. oktober antyder Enhedslistens byrådsgruppe, at De Konservative i Roskilde har indgået en hemmelig alliance med Socialdemokratiet, De Radikale og Socialistisk Folkeparti om en aftale med Roskilde Lærerforening, der skal lægge loft over lærernes undervisningstid.

De Konservative i Roskilde kan afvise dette. Vi er ikke tilhængere af en sådan aftale.

I store træk gør folkeskolerne i Roskilde det godt. Fx viser tal fra Undervisningsministeriet, at Roskildes skoler er flot repræsenteret i den bedste halvdel af landets skoler, når det gælder evnen til at løfte eleverne fagligt. De Konservative ønsker ikke at sætte denne indsats over styr ved at indføre nye begrænsninger for skolernes arbejdstidsplanlægning.

Et ofte fremsat argument for en læreraftale er, at undervisningen bliver bedre, fordi lærerne sikres mere forberedelsestid. Men da dette netop sker på bekostning af undervisningstiden og fleksibilitet i planlægningen, tvivler De Konservative på, at det forholder sig så enkelt. Derfor mener vi, at en sådan sammenhæng bør undersøges nærmere, før den lægges til grund for et indgreb af så vidtgående karakter.

Derudover vil De Konservative gerne sikre skolerne ro til at fortsætte det gode arbejde. Folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, medførte store omvæltninger, og det er først nu, at skolerne har fundet sig til rette på de nye vilkår. En læreraftale vil endnu en gang flytte fokus fra undervisning til planlægning og oparbejdning af nye rutiner, uden at det med sikkerhed kommer eleverne til gode.

Tiden er derfor ikke moden til en læreraftale.

Lars Lindskov – Byrådsmedlem – Roskilde Konservative

Jan Fischer – Uddannelsespolitisk ordfører – Roskilde Konservative

 

Splinten i din broders øje…

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

 

Dansk Folkepartis byrådsgruppe kommenterer i Dagbladet den 5. oktober på, at jeg på Økonomiudvalgets møde onsdag i denne uge undlod at stemme om fastsættelse af kirkeskatteprocenten i Roskilde Kommune.

Egentlig burde jeg ikke bruge tid på at kommentere på endnu et af dette selvretfærdige partis konstante udfald mod alt og alle. Men jeg vil såmænd gerne forklare, hvorfor jeg ikke stemmer om fastsættelse af kirkeskatteprocenten, når byrådet hvert år stemmer om de forskellige skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med budgetlægningen.

For det første, så mener jeg, at ens religiøse overbevisning er en personlig sag. Jeg er både døbt og konfirmeret, og jeg bekender mig til kristne kulturværdier. Men det synes jeg faktisk ikke kommer hverken Dansk Folkeparti eller andre ved.

For det andet, så har jeg siden mine unge dage i KU haft den principielle holdning, at det er menighedsrådet i det sogn, man bor i, der skal opkræve kirkeskatten og ikke kommunen. Det er jo ikke Roskilde Kommune, der driver kirkerne i kommunen. Og det er jo heller ikke Roskilde Kommune, der opkræver kontingentet til idrætsklubberne eller billetterne til DSB. Hvorfor skal jeg så som byrådsmedlem bestemme, hvad borgerne skal betale til kirken, som jeg ikke har indflydelse på?

For det tredje har jeg i min tid i byrådet aldrig stemt om lige præcis kirkeskatteprocenten. Jeg har altid undladt at stemme. Det har deres gruppeformand så først nu opdaget – efter 10 år – og det virker tilsyneladende som en stor åbenbaring…

Det konservative folkeparti har altid kendt mit synspunkt på dette område. Og når jeg hvert år undlader at stemme ved fastsættelsen af kirkeskatteprocenten er det som nævnt mere af principiel end religiøs art.

Egentlig forstår jeg ikke, hvorfor Dansk Folkeparti bekymrer sig så meget om min stemmeafgivning og Det Konservative Folkepartis politik – i stedet for at redegøre for deres egen politik. Fx løgnene om konsekvenserne for Europol-samarbejdet efter EU-afstemningen sidste år. Eller om balladen i deres egen byrådsgruppe, hvor de to menige partifæller åbent har luftet tankerne om at vælte Merete i forbindelse med kommunalvalget næste år.

Men når man har så travlt med andre, er det jo svært at have tid til at reflektere over sig selv. Til Dansk Folkeparti vil jeg derfor blot nøjes med at citere fra Det nye Testamente, Lukas-evangeliet, vers 41 og 42: ”Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?  Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.”

Lars Lindskov

Byrådsmedlem

Det Konservative Folkeparti

For enden af vejen

Jan-Fischer-452x640

Nogle gange kan være nyttigt med en klar forestilling om de forudsætninger ens holdninger hviler på. Det lyder elementært, men det er desværre ikke altid tilfældet i politik.

I Dagbladet d. 23. september lovpriser Kennet Kristensen Berth (medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti) fx Storbritannien og Canada for deres bestræbelser på at opnå fri adgang til EU’s indre marked på uforpligtende basis, dvs. så de kan ”stå fuldstændig frit i forhold til al europæisk lovgivning”. Kennet Kristensen Berth fremhæver ligefrem det geniale i disse bestræbelser ved at nævne Norge og Schweiz, der må samarbejde med EU på langt mere forpligtende basis (via fælles lovgivning).

Samtidigt roser Kennet Kristensen Berth Storbritannien som bannerfører i en uafvendelig proces, der skal lede til EU’s opløsning; og det er på dette punkt, at det begynder at knibe med forudsætningerne. For hvori består det geniale ved fri og uforpligtende adgang til EU’s indre marked, hvis EU ikke længere eksisterer? Hvilket land måtte ønske at skulle forhandle 27 forskellige handelsaftaler i stedet for én?

Jeg gætter på, at Kennet Kristensen Berth har en klar forestilling om, hvad han ikke ønsker (EU); men jeg er samtidig ret sikker på, at Kennet Kristensen Berth ikke har en klar forestilling om, hvad der ligger for enden af den vej, der hedder EU’s opløsning.

For mig se medfører EU’s opløsning derimod noget helt konkret, men da der er tale om en lang og ret kedelig historie, vil jeg nøjes med at give mit bud på det første kapitel: 28 forskellige stikkontakter og en tilbagevenden til 1980’ernes tekniske handelshindringer.

Jan Fischer

Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative

Publiceret i Dagbladet den 30. september 2016

 

Nye arrangementer 2016

Så er efteråret 2016 startet.

Det betyder at der er en masse spændende arrangementer på tapetet.

Gå til vores kalender og se nærmere deltajer.

Allerede nu er der et arrangement den 2. november 2016, som omhandler rundvisning på RagnaRock i Roskilde

Alle tiders…varmlufts-ballon!

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

De seneste uger har vi set Venstres nyvalgte Folketingskandidat i Roskilde sende et par balloner op omkring manglende erhvervsvenlighed ud på baggrund af undersøgelser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri.

Under paroler som ”vi tager ansvar og initiativ til nødvendige ændringer” og ”vi ser muligheder stedet for begrænsninger”, forsøger Lars-Christian Brask og hans lokale partiformand at give deres selvforståelse og store indsigt flyvehøjde. Desværre efterlader indlæggene et klart og tydeligt indtryk af, at det eneste, der giver deres balloner flyvehøjde, er en stor pose varm luft.

En enkelt politisk udmelding er Det Konservative Folkeparti imidlertid enig i. Og det er holdningen om, at konkurrenceudsættelse på en lang række områder vil kunne spare kommunen for unødvendige udgifter og samtidig levere en højere kvalitet i ydelserne til borgerne. Men herudover kommer de to ballon-skippere ikke med et eneste konkret forslag til, hvorledes Venstres vil medvirke til at forbedre den opfattede erhvervsvenlighed i Roskilde Kommune.

Det er korrekt, at vi ligger i midterfeltet i Dansk Byggeris tilfredshedsundersøgelser, og vi gennem en årrække har ligget i den tunge ende i Dansk Industris undersøgelse. Altså lige bortset fra 2015, hvor vi uvist af hvilken årsag hoppede op i den bedre halvdel. Nu er vi så ifølge undersøgelsen tilbage på det niveau, som vi har ligget på i en årrække. Det fik Lars-Christian Brask også en detaljeret information om på sidste uges møde i Vækst-, Erhvervs- og Globaliseringsudvalget, som han netop er kommet ind i. Men nu skal man jo ikke lade facts komme i vejen for en kontant udmelding i medierne.

Tilbage til undersøgelsen. Er den vurderede placering blandt andre kommuner god nok? Nej. Men der er som redegjort for på udvalgsmødet mange ting og paradokser, der gemmer sig i Dansk Industris tal. Der er også karakterer, der ganske enkelt ikke giver mening, hvilket Lars-Christian Brask også fik en orientering om på udvalgsmødet.

De seneste år har vi fra konservativ side gennem konstruktive forhandlinger med et flertal fået opbakning til at sænke dækningsafgiften på private ejendomme, og sidste år fjernede vi helt byggesagsgebyret på erhvervsbyggeri. Venstre har i flere år glimret ved deres fravær og har meldt sig ud af budgetforligene, så uden Det Konservative Folkeparti var disse erhvervsvenlige tiltag ikke sket.

I 2013 fik vi også politisk opbakning til at etablere en erhvervsafdeling i Roskilde Kommune, hvis fokus er servicering af vores lokale virksomheder, herunder specielt på byggesager, hvilket har resulteret i kortere og mere kompetent sagsbehandling.

Vi har en positiv tilvækst af private arbejdspladser. Og vi har en højere etablerings- og overlevelsesrate for iværksættere i Region Sjælland, ja end i Danmark generelt (jfr. vaekstanalyse.dk).

Kan vi gøre det bedre? Ja det kan vi! Kan vi komme højere op på diverse tilfredshedsanalyser? Det kan vi muligvis, men er det dét, vi skal måle vores succes på?

Efter konservativ opfattelse skal vi udvælge os nogle få parametre, såsom tiltrækning af virksomheder, evne til konkurrenceudsættelse, øget anvendelse af offentligt-privat samarbejde, jobcenter-effektivitet, sagsbehandlingstider. Og så skal vi arbejde hårdt på at forbedre os på disse områder.

Vi skal måle vores succes på disse områder og vores evne til at kommunikere resultaterne. Så må vi se, om det forplanter sig i tilfredshed fra vores lokale virksomheders side.

Fra konservativ tide er vi optaget af konstruktiv handling, målbarhed og en fælles politisk opbakning til at markedsføre vores lokalsamfund og alle de kvaliteter, vi kan præstere. For dét bringer os videre.

Det gør sidelinjeeksperter og retningsforvirrede ballonskippere uden vilje eller evne til at deltage i konstruktive politiske forhandlinger ikke.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

Formand Udvalget for vækst, Erhverv og Globalisering