Nu kan og skal der handles

Grundejere langs Værebro Å i Jyllinge og i Tangbjerg har alt for længe været plaget af oversvømmelser og den usikkerhed, der følger heraf. Naturen er blevet fattigere og mindre varieret. Alle omkring Værebro Å er blevet tabere i et spil, hvor passiviteten har vundet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har sikret, at det er kommunen, der har den fulde rådighed over sagsforløb og kompetence, når der skal kystsikres, så nu er det op til Egedal Byråd og Roskilde Byråd at træffe beslutning om at realisere effektive foranstaltninger omkring Værebro Å.

Det vandløbsregulativ, der regulerer Værebro Å er 24 år gammelt. Vandføringsevnen i åen er de senere år halveret, fordi beskæring af grøde og oprensning af åen stort set har været ikke-eksisterende. Det er sket samtidig med, at åen skal bortlede vand fra et væsentligt opland. Det hævdes, at problemstillingen er kompleks – det er den ikke. Den enkle løsning, der ikke koster en bondegård, er at sikre grødebeskæring og oprensning af åen, så åens vandføringsevne sikres. Den beslutning skal blot træffes.

Snakken har stået på alt for længe – nu skal der handles.

 

Lars Lindskov

Skovvej 6

4040 Jyllinge

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand Det Konservative Folkeparti

 

Mogens Hallager

Høgevej 21

4040 Jyllinge

Konservativ kandidat til Roskilde Byråd

 

Allan Vendelbo

Nørrekærvej 5

3660 Stenløse

Konservativ kandidat til Egedal By

Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte Jyllinge Nordmark

Watertubes og sandsække ligger stadig henover kystområder i Jyllinge Nordmark efter indsatsen fra Beredskab og frivillige, der i weekenden hjalp borgerne mod de opstigende vandmasser fra stormen Ingolf.

Henover weekenden var det lokale byrådsmedlem Lars Lindskov i tæt kontakt med erhvervsminister Brian Mikkelsen og fik arrangeret, at ministeren allerede mandag eftermiddag kom til området for at besigtige forholdene sammen med borgmester Joy Mogensen og talsmand Mogens Hallager, der er en af områdets aktive frivillige.

Hurtigere gang i sagsbehandlingen

Brian Mikkelsen havde et positivt budskab med til borgerne og lokalpolitikerne i Roskilde Byråd:

–          Jeg har i dag sat gang i en ekstraordinær indsats for at få indført et loft over sagsbehandlingstiden, så der kan træffes afgørelse inden for 6 måneder i alle klagesager om kystbeskyttelse. Det er uværdigt for borgerne i Jyllinge Nordmark, Roskilde inderfjord og de øvrige borgere langs fjorden at skulle gå rundt med ondt maven og med den usikkerhed, der er med at få kystsikret deres boliger. Vi har derfor afsat 12 mio. kr. til hurtigere sagsbehandling frem mod 2020, fortalte Brian Mikkelsen og uddybede:

–          Derudover vil vi fremadrettet nu også sørge for, at kommunerne har kompetencen og den fulde rådighed over sagsforløbet. Så der altså kun er én indgang til den offentlige sektor, når borgere søger om at kunne kystsikre deres boliger.

Brian Mikkelsen kunne også orientere om, at Regeringen gør vi det nemmere for borgerne at kystsikre deres boliger ved, at reglerne for, hvordan man må kystsikre, er blevet gjort mere smidige, så man kan vælge forskellige typer af kystsikring, og at kystsikring også kan ske i ubebyggede områder.

 Konservative: Byg diget mod Værebro Å nu

–          Det glæder mig, at ministeren tager affære og gør, hvad han kan fra centralt hold. Men også lokalt skal der ske noget. Nu har vi i tre-fire år hørt om processer og tekniske forklaringer, mens hundredårshændelserne åbenbart sker hvert år. Det kan ikke være rigtigt, at ting skal trække i langdrag på grund af teknokratiske forklaringer, siger det konservative byrådsmedlem og fortsætter:

–          På den ene side lever vi jo i et retssamfund og skal overholde klager og høringsfrister og den slags. Men her er der altså tale om helt ekstraordinære forhold og vi bør derfor erklære undtagelsestilstand. Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til at indkalde byrådets partier til forhandlinger om at frigive de 1,2 mio. til etablering af østdiget mod Værebro Å med det samme. Så må vi finde ud af, hvordan girokortet skal fordeles bagefter – og om der eventuelt skal ændres linieføring på diget bagefter. Det er jo ikke den kinesiske mur, vi bygger, men en relativt lav jordvold på 50 cm i højden, der til gengæld har afgørende effekt mod oversvømmelser, siger Lars Lindskov, der godt forstå, at borgerne er tæt på civil ulydighed.

–          Det er ubeskriveligt, hvad de gennemgår hver gang, det trækker op til blæst og storm, og nu må vi altså handle. Det nytter ikke noget, at alle sidder på hænderne, siger Lars Lindskov.

 Borgerne er frustrerede

Mogens Hallager bor selv i området og understreger, at borgerne er følelsesmæssigt påvirket og frustreret over den manglende handling:

–          Det er hårdt for borgerne ved Jyllinge Nordmark at leve med den utryghed oversvømmelserne fører med sig. Og det har derfor været himmelråbende, at man i et retssamfund kan få opsættende virkning i forskellige instanser, når man klager over indsatsen ved oversvømmelser. Derfor er jeg glad for, at ministeren tager problemerne alvorligt og gør noget ved sagen, så det i fremtiden vil være meget mere smidigt for borgerne, siger Mogens Hallager.

Lars Lindskov understreger, at det ikke kun er Jyllinge Nordmark, der skal drøftes politisk. Også i Roskilde Havn og ved Vikingeskibsmuseet gav stormen Ingolf problemer.

–          Vi skal i byrådet se på alle områder, der er udfordret af oversvømmelser Roskilde Kommune. Alle borgere skal føle sig trygge. Derfor håber jeg, at borgmesteren vil tage imod min opfordring til at indkalde alle byrådets partier til forhandlinger om, hvordan vi kan gøre noget nu. Ikke til foråret, men lige nu!

Kontaktinformation:

Fotos:

Alle fotos er til fri benyttelse og flere kan fremsendes:

Konservative ønsker en friluftspolitik

Roskilde Kommune har fantastiske naturområder, og heldigvis bruger mange borgere allerede vores natur. Men netop derfor bør Roskilde Kommune samarbejde med Friluftsrådet omkring en friluftspolitik. En kommunal friluftsstrategi kan samle og realisere de visioner for friluftsliv, der allerede findes i forvaltningerne. Men vi har brug for at samle ideer og tanker, og skabe nye ambitioner for vores friluftsliv.

Ved en friluftspolitik kan vi styrke hvordan foreningslivet får endnu mere gavn af vores fantastiske natur. Roskilde Konservative vil arbejde for en friluftspolitik, som særligt på skole og institutionsområdet vil kunne bidrage til hvordan vi bringer friluftsliv og undervisning sammen i hverdagen, til gavn for børn og unge i skolerne.

Roskilde Konservative vil igennem en friluftspolitik styrke samarbejdet i mellem kommunen, skolerne og foreningslivet på friluftslivet.

Med venlig hilsen

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat – Det Konservative Folkeparti i Roskilde

 

Lægebemandede skadestuer døgnet rundt

Siden 2010 har regionsrådet for Region Sjælland arbejdet med at implementere sygehusplanen, der omfatter et hovedsygehus i Køge, akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F samt specialsygehuse i Næstved og Roskilde.

Der skal ikke herske tvivl om, at formålet med sygehusplanen var – og er – at give patienterne i regionen den bedst mulige behandling med høj faglighed og kvalitet med patienten i centrum.

Sygehusplanen opererer også med nærhed og tilgængelighed som vigtige parametre i betjeningen af regionens patienter. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti fortalere for, at der på Næstved og Roskilde Sygehus er tilknyttet døgnåbne og lægebemandede skadestuefunktioner, der kan håndtere en række akutte skader.

Den enkelte borger skal trygt kunne henvende sig på skadestuen hele døgnet, og her kunne forvente at få behandlet skader uden at skulle ud på en længere køretur til Køge, Holbæk eller Slagelse. Med mindre der er tale om mere komplicerede skader, der kræver behandling på et af regionens akutsygehuse.

I 2018 skal det fastlægges, hvad der i øvrigt skal være af specialfunktioner på Roskilde Sygehus. Der skal sikres en fornuftig sammenhæng og optimal udnyttelse af ressourcerne til gavn for patienter og pårørende i hele regionen.

Målet er at give patienterne i Region Sjælland den bedst mulige behandling, og her vil Roskilde Sygehus fortsat spille en vigtig rolle

 

Christian Wedell-Neergaard, regionsrådsmedlem, C

Lars Lindskov, byrådsmedlem Roskilde, C

Helhed frem for særinteresser

Der er mange interesseorganisationer i Danmark, for eksempel faglige organisationer, humanitære organisationer og natur- og miljøorganisationer. De varetager en vigtig funktion i samfundet, men de repræsenterer hver for sig ret snævre interesser uden væsentlig fokus på helheden i samfundet.

Jeg er tilhænger af et samfund i balance. Det indebærer, at enkelte særinteresser ikke får lov til at tage overhånd, men at de indgår i samfundsudviklingen på linje med alle andre særinteresser. I en afstemt balance, der skaber og udvikler et helt samfund til gavn for alle borgere.

Her op til kommunalvalget den 21. november bliver man som kandidat præsenteret for mange spørgsmål i form af spørgeskemaer fra diverse interesseorganisationer. Det er naturligvis fristende at svare positivt på alle spørgsmålene, fordi det sikkert kan give nogle stemmer.

Men jeg gør det nødigt, for efter valget kommer hverdagen med dens økonomiske begrænsninger og prioriteringer, og der vil simpelthen ikke være plads til alle de løfter, der afgives i valgkampen. Derfor forsøger jeg at anskue samfundet, Roskilde Kommune, ud fra en helhedsbetragtning.

Den består af i korthed fire elementer: 1) At kommunes kerneydelser fungerer tilfredsstillende 2) At vi skaber rammerne for et aktivt kultur- og idrætsliv 3) At vi tiltrækker flere private virksomheder og arbejdspladser 4) At vi passer godt på vores natur og miljø.

Det er konservative mærkesager til valget den 21. november. Dem står jeg på mål for. De er ikke bestemt af særinteresser, men formuleret ud fra et oprigtigt ønske om at bevare og udvikle Roskilde som en kommune for alle borgere – hele livet.

Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti – Keld Holm

Er underskud godt? Nej, men …

Det budgetterede underskud for Roskildes økonomi i 2018 er 47 mio. kroner, og De Konservative deltager i budgetaftalen. Det afgørende er, at gælden nedbringes med 78 mio. kroner, hvorved kommunens økonomi samlet set forbedres med 31 mio. kroner. Denne video forklarer hvordan.

Frem med kilderne

Roskilde by er begunstiget af en vandrig gammel historie. Historien om Roskilde by er bygget op omkring de mange vand kilder der altid har været i byen, og i gammel tid trak kilderne mere end 10 møller, som var med til at starte Roskilde udvikling. Kildernes historie er bl.a. beskrevet at historiker Lotte Fang. Desværre er mange af disse kilder i dag skjult under veje, fortorve og pladser. Roskilde Konservative vil gerne arbejde for at få disse kilder frem i lyset.

Ved at få kilderne frem igen, kan vi skabe en fantastisk fortælling for byens indbyggere, og ikke mindst for de mange turister i byen. Det kunne være spændende at lave byvandringer langs kilderne, og besøgende i byen vil kunne følge kilderne fra centrum og ned igennem byparken, og mod havnen. I budgettet for 2018 har Roskilde Konservative arbejdet for at der afsættes midler til at have grønne oaser i byen, og med blotlæggelse af nogle af kilderne, vil vi få grønne og vandrige oaser. Det er synd at byens historie er gemt under asfalt og fortove.

Lars Lindskov, byrådsmedlem

Jesper Kejlhof, byrådskandidat

Roskilde Konservative

Solceller i stedet for vindmøller

Ved det seneste budgetforlig takkede De Konservative nej til flere vindmøller i Roskilde, fordi generne fra nye landbaserede vindmøller er så betydelige, at vi må søge andre veje, når vi vil reducere udledningen af CO2.

I stedet for vindmøller ønsker De Konservative at styrke indsatsen for solceller, når Roskilde investerer i vedvarende energi. Det skyldes, at solenergi komplementerer vindenergi på en god måde, fordi solceller ofte producerer strøm, når vindmøllerne står stille og vice versa.

Samtidigt er solenergi et område i rivende udvikling, prisen er på vej ned, og nye muligheder er kommet til i form af ny teknik, bedre æstetik og tilskudsordninger. En hage ved solenergi er dog pladskravet, og derfor kan indsatsen med fordel tage udgangspunkt i eksisterende bygninger og samarbejde med private virksomheder.

Solceller på hustage forbindes sjældent med et kønt syn, men teknologien er nu så fremskreden, at diskrete og multifunktionelle løsninger vinder frem: Fx har solcellefilm til vinduer været kendt i et stykke tid, i 2016 vandt en dansk virksomhed en flot designpris for æstetikken i deres tagplader med integrerede solceller, og sidste år lancerede et hollandsk firma solceller, der til forveksling ligner almindelige hustegl.

Dette giver nye og bedre muligheder for at investere i solenergi, når kommunens bygninger skal renoveres eller bygges om. Dernæst bør det undersøges, om den fælleskommunale virksomhed Fors kan indgå samarbejde med lokale virksomheder, hvor der produceres solenergi fra virksomhedernes tagflader.

Det samlede potentiale i solenergiproduktion fra bygninger er derfor stort, og det kan nu gennemføres, uden at det ændrer nævneværdigt på bygningernes udtryk.

Jan Fischer

Byrådskandidat, Roskilde Konservative

Ikke helt korrekt

Dagbladets gengivelse af det netop afholdte debatmøde om folkeskolen kan efterlade det indtryk, at De Konservative nu er fortaler for en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Dette er ikke korrekt. Under mødet forklarede De Konservative, at vi hellere vil gå andre veje for at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne.

Lærerne er i forvejen omfattet af kommunens personalepolitik, der også gælder for de øvrige ca. 6000 ansatte; og derfor har De Konservative stillet forslag om at styrke skoleledelserne lokalt, fordi det i udgangspunktet er et lederansvar, at få arbejdet til at fungere på en god måde. Vi ønsker altså at fremme den faglige og pædagogiske ledelse, mens vi lemper den administrative ledelsesbyrde.

Dernæst har De Konservative foreslået, at lærernes efteruddannelse i højere grad skal afspejle lærernes ønsker og de lokale behov. I dag forfølges målet om 100 % kompetencedækning som en blind målsætning uden sikker dokumentation for effekt, hvilket giver anledning til frustration blandt lærerne og unødige forstyrrelser af undervisningen.

De Konservative støtter endvidere et forslag fra Venstre, der vil fritage lærerne for overflødigt bureaukrati og rapportering.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører og byrådskandidat for Roskilde Konservative

Idrætsstævne for socialt udsatte

I det budgetforslag der p.t. drøftes, er der afsat midler som det nye Kultur- og Idrætsudvalg kan disponere over i det nye budget år.

Når det nye Kultur- og Idrætsudvalg begynder arbejdet efter kommunalvalget, så er et af de emner som Roskilde Konservative gerne vil arbejde for, at Roskilde Kommune får et idrætsstævne for psykisk og socialt udsatte borgere. Det kan måske være svært for nogle borgere, som er psykisk eller socialt udsat, at blive en del af det etablerede foreningsliv, men hvorfor skal de ikke opleve noget af det som et fællesskab og et foreningsliv kan give.

Det vil ligeledes være godt for dem at møde andre ligestillede, få rørt sig, og forhåbentlig skabe et bedre netværk for dem. Arbejdet med et sådant idrætsstævne falder fint i forlængelse af byrådets beslutning om at støtte Handi-festivalen, som blev startet af frivillige omkring Jyllingehallen, og nu netop er besluttet at blive en samlet Handi-festival  i Roskilde Kongrescenter.

Vi opnår herved to gode tilbud om både musik og bevægelse i løbet af året. Derfor foreslår Roskilde Konservative at der arbejdes hen i mod at der etableres et fast årligt idrætsstævne for netop denne lidt sårbare befolkningsgruppe.

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat Roskilde Konservative

Kultur og idrætsordfører