Mere for penge for Roskildes skolebørn. Kvaliteten skal løftes

 

Roskilde Kommune havde i 2019 en samlet udgift til folkeskolen på knap 945 mio. kr. Udgifterne pr. barn udgør kr. 81.674, og det er 12 % mere end Hovedstaden og kommuner vi kan sammenligne os med bruger. Det svarer til ca. 100 mio. kroner mere om året af skatteborgernes penge.

En kvalitetsrapport forsøger at tegne et positivt billede af situationen af vores folkeskole i Roskilde med åbningserklæringen om at generelt placerer Roskilde Kommune sig over landsgennemsnittet på alle parametre for elevernes faglighed.

Men en nærlæsning af Kvalitetsrapporten viser, at vores børn ikke klarer sig så godt som før, og at ting generelt går i den forkerte retning på vores skoler i Roskilde.

Det er rigtigt at nogle skoler klarer sig godt med elever, der både trives og lykkes fagligt, og disse få skoler trækker gennemsnittet op. Men sandheden er at mange skoler i Roskilde ikke er i nærheden af landsgennemsnittet på mange parametre.

Roskildes skole størrelse og klassekvotient i 2019 er både under gennemsnittet for Hovedstaden og sammenlignelige kommuner. Trods en relativt lav klassekvotient og høje udgifter, ser vi et fald i resultaterne inden for indikatorerne for faglig trivsel.

Fra 2016/2017 til 2018/2019 var der fald i social trivsel i 7 af 17 skoler, et fald i faglig trivsel i 9 af 17 skoler, et fald i støtte og inspiration i undervisningen i 14 af 17 skoler, og et fald i ro og orden i 10 af 17 skoler her i kommunen. Fra 2016/2017 til 2018/2019 er der også et fald i Indikatoren ’Generel trivsel’. Det er tankevækkende at under en tredjedel af vores børn nu mener at de trives godt i folkeskolerne i Roskilde.

Der er ingen årsag til et større udgiftsbehov i Roskilde. Det svarer til at vi bruger ca. 100 mio. kroner mere af vore skattepenge om året – uden at få bedre trivsel eller karakterer. Konservative i Roskilde mener at for de 100 mio kr. skal vi have en bedre skole med gladere børn og lærere som trives godt.

Lad os støtte vore børn, forældre og dygtige lærere og pædagoger i at få en bedre skole.

Borgerne fortjener mere for pengene.

Pierre Kary og Mogens Hallager

Medlemmer af Roskilde Byråd for Det Konservative Folkeparti

Budget i balance, men uden visioner

 

Efter sammenbruddet i forhandlingerne med Socialdemokraterne sidste år er Det Konservative Folkeparti igen med i forligskredsen om budgettet for det kommende år. Det blev ikke så visionært og ambitiøst, som den konservative byrådsgruppe havde lagt op til sammen med Venstre, men De Konservative har noteret en række vigtige elementer i budgettet for 2021. Sorggrupper for børn er blandt et af de vigtigste

Det Konservative Folkeparti har traditionelt taget medansvar for budgetterne i Roskilde Kommune, men kunne sidste år ikke nå til enighed med Socialdemokraterne om retningen for den kommunale økonomi. Men tirsdag aften skrev de konservative under på det syv milliarder store budget for Roskilde Kommune.

 • Efter et økonomisk katastrofeår, hvor borgmesterpartiet med Dansk Folkeparti ved rorpinden har styret direkte mod afgrunden, har vi igen valgt at træde ind på scenen for sammen med andre ansvarlige partier at bidrage til genopretningen af Roskilde Kommunes økonomi, hvor kassebeholdningen på grund af løbske driftsbudgetter er faretruende lav.

Gode konservative fingeraftryk

Sådan lyder det fra gruppeformand Lars Lindskov, som sammen med partifællerne Mogens Hallager og Pierre Kary har stået fast på en række initiativer, der trods den udfordrede økonomi skulle gennemføres.

 • En city manager til styrkelse af detailhandelen, etablering af sorggrupper for børn og unge, investering i flere grønne områder inden for fritid og idræt, flere penge til ældreområdet samt genopretning af de kommunale bygninger er sammen med genopbygning af kassebeholdningen nogle af de eksempler fra næste års budget, som har gjort, at vi er med i forliget for det kommende år, siger Lars Lindskov.

Tæring efter næring

De konservative undrer sig over, at Socialdemokraterne som borgmesterbærende parti bare har taget forvaltningens administrative udspil som forhandlingsgrundlag, frem for at tænke mere visionært.

 • Siden kommunernes barndom har der manglet penge i kommunerne. Borgernes forventninger og ønsker er generelt større end de penge, der er til rådighed. Og selvom venstrefløjen altid er parate til at opkræve højere skatter, så mener vi fra konservativ side, at man godt kan tænke mere visionært samtidig med, at man sætter tæring efter næring.
 • Det kan eksempelvis være ved at inddrage private investorer og civilsamfundet i en række opgaver, for både virksomheder og borgere vil jo gerne inddrages og bidrage, siger Lars Lindskov og påpeger samtidig vigtigheden af, at kommunerne arbejder mere smart og serviceminded i hverdagen.

Mere kvalitet for pengene

De konservative havde sammen med Venstre set på en række andre kommuner, der kan sammenlignes med Roskilde, og hvor man kan få samme eller bedre service for færre penge. Samtidig ønskede De Konservative at udbyde flere opgaver til private virksomheder, fordi sammenligninger med andre kommuner viser, at der er store gevinster at hente både i øget kvalitet og til færre penge.

Med dét afsæt gik de to store borgerlige partier til budgetforhandlingerne, men blev afvist af Socialdemokratiet, der i stedet ønskede at øge den slunkne kasse beholdning gennem en såkaldt ”grønthøster”, der med en fast procentsats skal køres bredt henover kommunens forskellige sektorområder.

 • Vi var ikke enige i den model, der blev lagt frem. Men vi må jo respektere, at vi ikke har flertal uden om Socialdemokratiet. Så vi valgte i stedet at bide os fast i bordkanten og forhandle gennem hele forløbet, indtil vi nåede et resultat, lyder det fra Lars Lindskov, Mogens Hallager og Pierre Kary

De konservative glæder sig over, at det lykkedes at få fjernet påtænkte skattestigninger i kommunens budget og altså holde skatterne i ro – og at der nu skal igangsættes såkaldte ”benchmark”-analyser over, hvordan man kan få mere service for pengene.

Kontaktinformation:

Plads til udvikling – også i en krisetid

 

Det konservative folkeparti går til budgetforhandlingerne med opfordring til at tænke i udvikling og fremtid med fokus på den gode historie om Roskilde Kommune som et godt sted at leve og virke hele livet. Herudover står borgernes frie valg højt på det konservative budgetprogram på linje med sårbare grupper, kultur og miljø.

På trods af Corona-pandemiens påvirkning af mange erhverv, så viser de seneste beskæftigelsestal en vækst i lokale jobs. Op til sommerferien steg beskæftigelsen i Roskilde Kommune med næsten 900 til over 33.000 fuldtidsansatte. Derfor maner de konservative til besindighed med krisestemningen, når byrådets partier mødes til de årlige budgetforhandlinger, der i år starter mandag morgen på rådhuset.

 • Indbyggerne og virksomhederne i Roskilde Kommune betaler meget i skat. Derfor skal vi levere en god service i høj kvalitet, siger Lars Lindskov, der er gruppeformand og chefforhandler for de konservative.

Kvalitet i byudviklingen

I det konservative budgetudspil er der en række markeringer, hvor fokus er på helheder og udvikling. Det gælder blandt andet bolig- og byudvikling, hvor de konservative vil væk fra politiske diskussioner om enkeltbygninger og projekter, der trækker i langdrag.

 • Nu skal vi i gang med at udvikle det smukke Sankt Hans. Og vi skal have besluttet rammerne og placeringen for et besøgscenter til Domkirken, der jo sammen med Vikingeskibsmuseet er internationale turistmagneter. Dem skal vi fra kommunal side have rykket meget hurtigere på. Det må ikke tage lige så lang tid som Musicon, stadion og svømmehal, der jo er ved at udvikle sig til farcer.
 • Derfor skal vi have private udviklere med finansiel tyngde og erfaring ind langt tidligere i forløbet, siger Lars Lindskov, som sammen med den konservative byrådsgruppe i den forgangne uge spillede ud med et visionært forslag om en komplet og fuldt finansieret idrætsby, der skal erstatte det nedslidte stadion i Rådmandshaven tæt på Kildegården og Kongrescentret.

På plan- og udviklingsområdet har de konservative endvidere et ønske om flere erhvervsarealer, så de lokale virksomheder ikke risikerer at flytte ud af kommunen, når de vokser.

 • Og så koster høflighed og service jo som bekendt ikke noget. Vi ser gerne en højere grad af smidighed i den kommunale forvaltning. Især inden for private byggesager, hvor ventetiden er urimeligt lang, siger Lars Lindskov, som til gengæld fremhæver, at erhvervsbyggesager generelt ekspederes hurtigt og godt.

Sårbare grupper

Men der er også små budgetønsker, hvor de konservative især har øje for de udsatte befolkningsgrupper.

 • Der sker ikke nok på området for vores veteraner, selvom vi tidligere har fået sat penge af i budgettet til det ukendte antal hjemvendte soldater, der bor i kommunen. Også sorggrupper for børn og unge bør vi se på igen. Og endelig skal vi se på vores botilbud, hvor især de psykiatriske tilbud ikke er målrettet nok efter alder og diagnose, påpeger Mogens Hallager fra den konservative byrådsgruppe.

Frit valg gennem hele livet

De konservative ønsker flere valgmuligheder mellem offentlige og private tilbud til borgerne.

 • Blot fordi man bliver ældre, får man jo ikke nødvendigvis samme behov og ønsker til hverdagen. Derfor foreslår vi, at et af de kommende plejehjem opføres som friplejehjem eksempelvis som dét, der blev opført i Frederikssund sidste år og som også er på vej i Helsingør, siger Mogens Hallager og fortsætter:
 • Vi er ikke tilfredse med den forskelsbehandling, som socialdemokraterne har udøvet over for børnefamilierne de seneste år. Der er forskellige takster og tilskud til SFO, ligesom der er forskel på institutioner og private dagplejere. Vi ønsker at mindske forskellene. Man skal ikke straffes, fordi man vælger et alternativ til det kommunale tilbud, fastslår Mogens Hallager, som også ønsker at få større anerkendelse til de mange frivillige, der gør en kæmpe forskel i mange foreninger og organisationer.

Miljø og grønne oaser

For de konservative forhandlere står grøn trivsel højt på dagsordenen. Det gælder eksempelvis fritlægning af en eller flere af Roskildes mange kilder og etablering af grønne oaser i både Roskilde og flere landsbyer samt forskønnelse af indfaldsvejene til både Roskilde, Svogerslev og flere landsbyer.

 • Vi skal værne om miljøet og naturen. Derfor skal vi anvende færre pesticider i kommunen, så vi ikke forurener vores grundvand flere generationer frem, siger Pierre Kary, som er konservativ repræsentant blandt andet i Klima- og Miljøudvalget. Han ønsker også at fremme den grønne dagsorden inden for genanvendelse:
 • Nu har vi muligheden for at få et af de mest moderne anlæg til behandling af plastaffald placeret i kommunen. Den slags skal vi fremme, ligesom vi skal fastholde og tiltrække virksomheder, der kan omdanne affald til ressourcer, som kan indgå i nye produkter, understreger Pierre Kary, som også ønsker fokus på solceller og ladestandere til el-biler flere steder i kommunen.

Pengene er i systemet

Byrådets partier har forud for budgetforhandlingerne fået tilsendt en række informationer fra forvaltningen, så de sammen med nøgletal fra Kommunernes Landsforening og en række organisationer har kunnet sammenligne med andre kommuner med inspiration til, hvordan man kan få bedre service og højere kvalitet for skattekronerne.

 • Tallene viser eksempelvis, at hvis vi gjorde tingene lige så effektivt som de kommuner, som vi sammenligner os med, så ville vi kunne levere den samme service som eksempelvis Herning og Næstved for 400 millioner kroner mindre end vi bruger i dag, fortæller Lars Lindskov, som sammen med den konservative byrådsgruppe peger på andre muligheder for at finansiere både nye ønsker og en genopretning af kassebeholdningen, der er under pres:
 • Roskilde Kommune ejer flere end 500.000 kvadratmeter bygninger. Forvaltningen har peget på, at hvis vi kan styre dem mere effektivt, så kan vi hente 30 millioner årligt. Og ifølge Dansk Industri kan vi hver eneste år hente mellem 60 og 70 millioner kroner ved at lade vores virksomheder løse flere af kommunens opgaver. Så pengene er altså i systemet. Vi skal bare bruge dem mere effektivt, understreger Lars Lindskov, som sammen med Pierre Kary og Mogens Hallager udgør det konservative forhandlerteam på rådhuset, når budgetdrøftelserne går i gang mandag morgen på Roskilde Rådhus.

Borgerlige stemmer, der arbejder

Det konservative folkeparti har sammen med Venstre beregnet et borgerligt budgetudspil og har også været i dialog med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

 • Jeg skal ikke foregribe forhandlingerne i de kommende dage, men det er absolut min opfattelse, at vi har en række fælles standpunkter, som vi bør kunne samles om. Eksempelvis at holde skatterne i ro og ikke at låne til drift. Men der er mange fælles elementer på tværs af byrådets partier, som vi plejer at kunne fodslag om. Vi er i hvert fald fra konservative indstillet på at finde løsninger og bidrage, hvor det er muligt, siger Lars Lindskov.

Hæv ambitionerne og byg en idrætsby

Det konservative i Roskilde byråd hilser Venstres planer om at få udarbejdet en helt ny plan for stadion-projektet velkommen. Men fra konservativ side vil man gerne gå længere end et stadion for fodbolden og i stedet bygge en helt ny idrætsby.

I forrige byrådsperiode var et af de konservative krav for at gå med i et budgetforlig med socialdemokraterne, at et nyt stadion blev udfærdiget som et offentligt-privat partnerskab. Altså, at det ikke var kommunen, der skulle stå for opførelsen, men en erfaren og professionel udvikler, der både med kapital og styrke kunne stå for opførelsen, så risikoen blev løftet af kommunens skuldre.

 • Opførelsen af svømmehallen viser med al tydelighed, at en kommune ikke skal lege bygherre og udvikler, men i stedet stille krav i forbindelse med projekteringen og herefter være en aktiv medspiller under opførelsen og den efterfølgende drift, lyder det fra Mogens Hallager, der er konservativ næstformand i kultur- og idrætsudvalget.

Han er selv stor fodboldfan, men mener, at det nye stadion skal rumme mere end fodboldbaner og at man skal turde tænke visionært i forbindelse med et nyt stadionkompleks, der skal afløse det nuværende og nedslidte i Rådmandshaven.

 • Venstres forslag indeholder mange elementer, som vi fra konservativ side varmt kan støtte. Vi er enige om, at stadion skal være kommunens og at det skal ligge i Rådmandshaven. Og vi glæder os over, at Venstre har genfremsat vores eget gamle forslag om at forandre den kedelige og kønsløse parkerings­plads ved Kongrescentret. Fra konservativ side forestiller os et grønt parkeringshus som ved Sortebrødre Plads og gerne suppleret med et grønt område, siger Mogens Hallager og fortsætter:
 • Vi har fået et fantastisk område ved Kildegården med indendørs gymnastik og idræt. I forbindelse med et nyt stadion, bør vi tænke nyt og eksempelvis placere det anderledes på området, så det hænger sammen med Kildegården. Samtidig skal det udformes, så der bliver plads til andre idræts- og sportsgrene og et sportel, der også vil kunne fungere som overnatningsfaciliteter for kongrescentret i forbindelse med koncerter og stævner, mener næstformanden i kultur- og idrætsudvalget.

Mogens Hallager opfordrer til, at byrådet tænker stort og visionært, så kommunen kan få en idrætsby, hvor alle aldre kan mødes og dyrke holdsport og udvikle sociale relationer. Om finansieringen siger han:

 • Den oprindelige konservative model med salg af byggeretter, så kommunen ikke har udgifter ved et nyt stadion, skal vi fastholde. Der skal nok bare en større skala til, end Venstre lægger op til, hvis vi skal have et stadion til 1. division eller endda Superliga. Vi mener, at man også bør se på arealet ved Ringstedgade og ud mod Møllehusvej, så det hele kan tilrettelægges og indrettes bedre, siger Mogens Hallager og påpeger et overset element:
 • Nu har vi to gange i foråret prøvet at sælge et område ved Kildegården uden held. Lad os få indtænkt de boliger i projektet, så en investor kan se sig selv i en model, hvor stadion er udgiftsneutralt for kommunen. Hvis der er for få byggeretter, så får vi ikke tiltrukket de rigtige investorer. Og så ender vi med en kommunal udgift. Det var jo netop dét, vi skulle undgå, understreger Mogens Hallager.

De konservative er enige med Venstre i, at et nyt kommunalt stadion skal være for alle fodboldklubber, ligesom Roskilde Garden skal kunne bruge det til tattoos og at Gimle og kongrescentret eksempelvis kan afvikle større koncerter og events.

 • Med en gennemtænkt løsning vil vi kunne bruge stadion til kultur- og musikevents. Faktisk kan vi få en af de største areaner uden for København, hvilket også vil understøtte vores tiltrækningskraft som turist- og oplevelsesdestination, understreger Mogens Hallager.

Ligesom Venstre er De Konservative klar til at drøfte visioner og projekt med de andre partier under de forestående budgetforhandlinger i håbet om, at potentialet i Rådmandshaven kan forløses til gavn for flere foreninger og borgere.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem – Det Konservative Folkeparti – Roskilde

Kortere skoledage

I disse uger sender vi vores børn i skole efter en god lang sommerferie. Vi håber, at de alle går et skoleår i møde, som ikke igen skal stå i skyggen af en landsdækkende nedlukning. Børnene fortjener at få deres hverdag, klassekammerater og undervisning tilbage. En hverdag, hvor der selvfølgelig skal være fokus på sundhed og sikkerhed.

Børnene fortjener også, at politikerne justerer de dele af folkeskolereformen, som ikke fungerer. Undervisningsministeren lovede inden sommerferien at indkalde til forhandlinger om at gøre skoledagen kortere og mere fleksibel lokalt. Det løfte håber vi at hun holder.

Vi har fra konservativ side allerede peget på, hvordan man helt konkret kan give skolerne frihed til at gøre skoledagen kortere og bedre. Man kan afskaffe den understøttende undervisning og give skolerne mulighed for at afkorte skoledagen tilsvarende. Det vil frigive op til 3.800 lærerårsværk, som kan bruges til at styrke kvaliteten af folkeskolens kernefag. Det kan være øget brug af tolærerordningen i dansk. Eller det kan være mindre holddannelser i matematik, hvor niveauet tilpasses den enkelte elev.

Både V, SF og LA bakker om vores forslag i folketinget. Med Socialdemokraternes mandater er der dermed et bredt flertal, som kan sætte en ny retning for skolen.

Under coronakrisen har flere lærere netop givet udtryk for, at den kortere skoledag og de mindre hold har givet mere ro og tid til faglig fordybelse, som eleverne trives med. Vi er overbeviste om, at coronakrisen bliver det sidste søm i kisten på den nuværende heldagsskole. Evaluering på evaluering har vist, at det ikke fungerede. Hverken for børnene eller lærerne. Nedlukningen har gjort konklusionerne fra de lange forskningsrapporter tydelige for alle.

De landspolitiske tendenser der er til at ændre skoledagen til at blive bedre og kortere støtter vi naturligvis op om lokalt.

Det er godt at undervisningsministeren har skiftet holdning og nu vil gøre skoledagen kortere. Men man må lade handling følge ord. Derfor skal regeringen indkalde til forhandlinger, så hurtigt som muligt.

Mogens Hallager og Pierre Kary

Byrådsmedlemmer Konservative i Roskilde

 

Ja til grøn omstilling – for klimaets skyld

 

Roskilde Byråd har vedtaget ambitiøse mål for at fremme den grønne omstilling. På tværs af partierne er vi enige om at understøtte FN’s mål for bæredygtighed. Og det skal jo ikke kun være skåltaler og fromme ord. Der skal handling bag ambitionerne. Og det gælder jo ikke kun kommunens egne indsatser. Det gælder også virksomhederne, boligselskaberne og borgerne, der bor og virker i Roskilde Kommune. 

I 1970’erne etablerede man et tværkommunalt affaldsforbrændingsanlæg blandt kommunerne i Roskilde Amt. Det blev placeret i udkanten Roskilde og var faktisk startskuddet på en lang række lokale og innovative miljøvirksomheder, der i årtier har haft en positiv indvirkning på klimaet. KARA hedder i dag Argo og er synlig i landskabet gennem det ikoniske energitårn, der kan ses langt væk.  

Industriområdet rundt omkring Argo har gennem årene tiltrukket virksomheder, der behandler forskellige former for affald. Dansk Miljøforbedring A/S blev eksempelvis etableret i 2014 med ambitionen om at alt affald skal upcycles, så det kan genbruges og ikke havner på lossepladsen. Solum A/S er et andet eksempel på en virksomhed, der ud over byggeaffald også modtager organisk affald til kompost. Stærke eksempler på den grønne omstilling, som vi alle ønsker at fremme. 

Virksomheder som Damifo og Solum føder Argo med noget af det affald, der ikke kan genanvendes. Og den type virksomheder vil helt naturligt udvikle en vis mængde støv, støj og lugt. De behandler jo vores alle sammens affald. 

Men hvordan finder man ud af, hvem det er, der lugter en bestemt dag? Eller som støver en anden? Det kan man meget sjældent! 

Argo importerer eksempelvis affald fra England. Affaldet er emballeret i plastik og ligger udenfor. Når der går hul på plastikken, kan der komme en sødlig lugt. Sidste år var det Roskilde Tekniske Skole, der forårsagede et voldsomt lugt-udslip. Men helt paradoksalt er det ofte en helt tredje aktør – Solum, der får skylden for at lugte.  

Jamen, er det da ikke dét? Det har vi da læst på Facebook. Eller, ja det synes vi altså, at vi kan lugte – vi er faktisk helt sikre! 

Der er mange synsninger, men de lugtgener, der er fra Solum, kommer faktisk kun, når de vender komposten, og når vinden er en særlig retning. At udskamme Solum er at skyde helt forbi den ene gang efter den anden, når det faktisk er de offentlige institutioner, der oftest er årsagen til klagerne. 

Desværre tager de private virksomheder sjældent til genmæle. De er bange for at blive uvenner med politikere og forvaltning. Og så bliver de private virksomheder lette ofre i den offentlige debat og det politiske system. Ærgerligt af mange årsager. For det koster arbejdspladser i Roskilde Kommune. Og det hæmmer den grønne omstilling. 

Dansk Miljøforbedring flyttede efter flere års modstand sidste år til nabokommunen Høje-Taastrup, hvor de er vokset til nærmest det dobbelte, og hvor de stortrives. Jeg vil helst ikke se Solum rejse samme vej. Vi har brug for virksomheder, som Damifo og Solum, der er frontløbere i den grønne omstilling og som udvikler løsninger, der gavner klimaet og beskæftigelsen. 

Lugter de? Ja, indimellem. Støjer de? Ja, indimellem. Støver de? Ja, indimellem. Har vi brug for dem? Ja – hver eneste dag og i fremtiden. Og det er derfor, de ligger i industrikvarterer tæt på motorvej og tæt på de andre virksomheder inden for affaldshåndtering og energiforsyning. 

Solum har meddelt, at de har landet en kontrakt med en udenlandsk koncern, der gør det muligt at etablere et super-moderne anlæg til modtagelse og håndtering af plastaffald. Med en investering på op mod 300 mio. kroner kan Solum skabe 100 arbejdspladser og understøtter samtidig den grønne omstilling, som vi alle ønsker. 

Ikke mindst i dét lys synes jeg, vi som politikere og borgere skal hæve tolerance-barren et par nok og glæde os over, at de vil ligge i Roskilde Kommune – og udvikle løsninger, der effektivt og miljøvenligt håndterer alt det affald, vi som borgere og virksomheder producerer i tonsvis hver eneste dag året rundt. 

Selvfølgelig skal Solum overholde miljøtilladelser og være gode naboer. Det skal Vilvorde og Argo og alle de andre også. Så lad os sammen finde løsninger, der kan lade dem fortsætte med den grønne omstilling – samtidig med, at de konstant arbejder på at støve, støje og lugte mindre, så naboerne også kan være i deres hjem og på deres arbejdspladser. 

Lars Lindskov 

Medlem af Roskilde Byråd 

Gruppeformand, Konservative 

Formand Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering 

Aktiv i forenings Danmark – og med mange jern i ilden

 

I den forgangne uge have Roskilde Avis et portræt – af den konservative vælgerforenings næstformand Jesper Kejlhof.

Portrættet handler denne gang dog ikke om politik, men om noget som også står Det Konservative Folkeparti meget nært – nemlig forenings Danmark – og i dette tilfælde Jesper’s bestyrelsesarbejde i Roskilde Domkirkes menighedsråd, i anledningen af menighedsrådsvalget den 15. september i år.

Jesper Kejlhof har været en del af forenings Danmark hele livet, til stor glæde for alle dem – der har nydt godt af de kræfter der bliver langt i de mange forskellige foreninger – som Jesper er medlem af.
Jesper finder det at være aktivt i foreningslivet, som naturligt og meget vigtigt – og derfor er Jesper også klar til at tage fire år mere i Roskilde Domkirkes menighedsråd.

Du kan læse – eller genlæse artiklen ved at copy/paste nedenstående link – og læse på side 4

http://www.e-pages.dk/sn/2412/

God læsning

Med venlig hilsen

Klaus Aare Bang

Venstre og Konservative styrker det politiske parløb

 

Det politiske samarbejde mellem de to store borgerlige partier i Roskilde Byråd går rigtig godt, og derfor gåVenstre og Konservative derfor igen i år til budgetforhandlinger med et fælles udspil. I forbindelse med kommunalvalget næste år har de to partier allerede før sommerferien aftalt teknisk valgforbund for at sikre indflydelse for flest mulige borgerlige stemmer 

Kommuneplanen, der indeholder mål og rammer for Roskilde Kommunes udvikling i de kommende 12 år, er netop vedtaget. I et fælles udspil fra Venstre og Konservative blev en række ændringsforslag vedtaget af hele byrådet, og det er blot det seneste eksempel på resultater, der er skabt i et tæt og koordineret samarbejde mellem de to store borgerlige partier. 

Fælles budgetudspil 

Sidste år præsenterede de to partier et fælles budgetudspil, der viser en anden vej at gå end Socialdemokraterne. Blandt andet med øget fokus på erhverv og turisme, kultur, skole og børn, ældreområdet, miljø og en ny, stabil økonomisk kursOg når byrådets partier mødes til budgetforhandlinger i slutningen af måneden, vil de to partier igen fremsætte en række fælles udspil til Roskilde Kommunes husholdningsbudget for det kommende år. Heri vil der blandt andet være konkrete initiativer til kickstart efter Corona-nedlukningen, der har påvirket mange virksomheder, foreninger og institutioner i kommunen samt en række grønne initiativer med fokus på klimaudfordringerne. 

Valgteknisk samarbejde 

Som følge af det intensiverede politiske samarbejde besluttede de to partier derfor også allerede før sommerferien at indgå teknisk valgforbund i forbindelse med kommunalvalget næste år i november. 

 • I politik er der ikke to år eller to valgperioder, der er ens. Alle partier skal søge at opnå indflydelse med de mandater, de har. Og nogle gange er man enige, andre gange ikke. Heller ikke mellem os. Det ser vi jo også på landsplan. Men vores tillidsfulde samarbejde på det politiske plan skaber tydelige resultater, og derfor er det naturligt også at sikre de borgerlige vælgere størst mulig indflydelse gennem et valgteknisk samarbejdelyder det samstemmende fra Jette Tjørnelund, der er gruppeformand for Venstre i Roskilde Byråd, og Lars Lindskov, der er formand for den konservative byrådsgruppe. 

Klar til systemskifte 

Hvis de landspolitiske tendenser med fremgang til V og K også holder lokalt, skulle det være realistisk med en god fremgang til begge partier ved næste års kommunalvalg. Den forventede fremgang ønsker de to borgerlige partier at omsætte til politisk indflydelse og en ny retning for kommunen. 

 • Nu har vi prøvet den socialdemokratiske måde at drive Roskilde Kommune på i 12 år. Og selvom vi både på skift og hver for sig har taget medansvar for budgetter og store projekter undervejs, så vil vi gerne en anden vej, siger Jette Tjørnelund og Lars Lindskov og uddyber: 
 • Eksempelvis større valgfrihed for borgerne, bedre rammevilkår for virksomhederne, større fokus på at udvikle kvalitet i de kommunale tilbud på de store velfærdsområder. Og ikke mindst orden i økonomien med overskud på det kommunale budget og lavere gældsætning af borgerne, hvilket vi har fremlagt både politik, planer og budget for, påpeger de to lokale partiledere. 

De to store borgerlige partier er klar til at byde flere partier velkommen i både det politiske og det valgtekniske samarbejde. 

 • Selvom der er sonderinger og aftaler mellem forskellige allerede nu, kan der ske meget i løbet af et valgår. Med VK som akse er vi derfor klar til at udvide kredsen af partier, så vi kan trække byrådet, politikken og økonomien i en mere bæredygtig retning i fremtiden, understreger Jette Tjørnelund og Lars Lindskov. 

Yderligere oplysninger: 

 • Gruppeformand for Venstre: Jette Tjørnelund, mail jettet@roskilde.dk, mobil 40 17 93 84 
 • Gruppeformand for Konservative: Lars Lindskov, mail larslin@roskilde.dk, mobil 30 50 19 79 

 

Hvem har tømt kassen?

I et læserbrev den 29. juli påstår Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti, at Joy og Lars har tømt kassen. Der er noget ”gå efter personen frem for bolden” over indlægget, men man må forstå, at Joy Mogensen, Socialdemokratiet, borgmester 2011-19 og Lars Lindskov, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti, er hovedskurkene i spørgsmålet om kommunens aktuelle likviditetsproblemer.  Er der hold i påstanden?

Jeg har taget udgangspunkt i de seneste fem år, årene 2015-2019, for det er især i disse år, at kommunens likviditetsproblemer opstår.  I 2015 indgik Det Konservative Folkeparti som det eneste borgerlige parti i budgetforliget. I årene 2016-2019 indgik Venstre sammen med Det Konservative Folkeparti  i budgetforligene, og i 2019 deltog Dansk Folkeparti også i budgetforliget.

Resultatet af den ordinære drift inkl. anlægsudgifter udgjorde i 2015 et minus på 17,5 mio. kr., i 2016 et plus på 43 mio. kr., i 2017 et minus på 35 mio. kr., i 2018 et minus på 57,6 mio. kr. og i 2019 (hvor Dansk Folkeparti indgår i budgetforliget) et minus på 96,7 mio. kr. Hertil kommer afdrag på lån, der gennem alle årene giver en udgift på ca. 75 mio. kr.

Afdrag på lån er ikke en ny foranstaltning. Allerede før Joy Mogensen blev borgmester i 2011 udgjorde afdrag på lån omkring 65 mio. kr. Når den ordinære drift ikke giver overskud, er det selvfølgelig med til at svække kommunens likviditet. Så kommunens aktuelle likviditetsproblemer har mange mødre og fædre, herunder også Dansk Folkeparti, der er medansvarlig for 2019-budgettet.

I Det Konservative Folkeparti tager vi gerne medansvar for de budgetforlig, vi har indgået i. Og dermed for kommunens økonomi. Men Dansk Folkepartis og Merete Dea Larsens påstand er simpelthen lodret forkert. Som ovenstående viser, er sandheden lidt mere kompliceret.

Budgetforliget for 2020 blev indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.  Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik ikke i budgetforliget, fordi vi ikke ville være med til skattestigninger. At det er husejerne, der skal betale for kommunens økonomiske genopretning, finder vi ikke kun urimeligt, men også unødvendigt.

Og her er vi så ved et centralt spørgsmål om kommunens økonomi. Man kan ikke på sigt løse kommunens økonomiske udfordringer ved alene at fokusere på anlægsudgifterne, sådan som Dansk Folkeparti og Merete Dea Larsen lægger op til. Anlægsudgifterne udgør i 2015-2019 3,8%, hvorimod driftsudgifterne udgør 96,2%. Så der er et klart behov for at se nærmere – og kritisk – på kommunens drift som en forudsætning for at skabe en sund økonomi.

Om ”fedtet ligefrem driver ned af væggene” i Roskilde Kommune, skal jeg lade være usagt. Men jeg hæfter mig ved, at driftsudgifterne pr. borger er væsentlig højere i Roskilde Kommune end i Næstved og Herning kommuner. Samt at udgifterne til ledelse og administration ligeledes er højere i Roskilde i forhold til Næstved og Herning. Når jeg vælger at sammenligne med disse kommuner, skyldes det, at de befolkningsmæssigt er af nogenlunde samme størrelse som Roskilde Kommune.

Det bør give anledning til overvejelser. Jeg vil opfordre byrådet vil se kritisk på kommunens driftsudgifter. Ikke med sigte på at gennemføre golde besparelser, men for at få mere kvalitet for pengene og få skabt råderum for vækst og udvikling. Det er der behov for, og Det Konservative Folkeparti bidrager gerne konstruktivt hertil.

Keld Holm – bestyrelsesmedlem – Det Konservative Folkeparti Roskilde

 

Frit valg – også når vi bliver ældre

Ældre og pensionister i Roskilde har grund til at være meget tilfredse med et meget aktivt Ældreråd, der altid har positive og konstruktive høringssvar til kommunale forslag. Det er godt for Byrådet at have en sparringpartner af det format.

Også ÆldreSagen og de mange frivillige i vores mange forskellige foreninger, der samler vores seniorer, skal også roses for deres positive arrangementer og initiativer.

De fleste af os vil gerne kunne vælge gennem livet. Det kan være valg af skole, der passer til netop vores børn eller valg af bil, der passer til vores familie – og de mange andre valg, der er gennem livet.

Det frie valg kunne vi fra konservativ side også godt tænke os gjaldt i vores seniortilværelse. For mens der er mulighed for at vælge mellem kommunale og private leverandører af hjemmepleje, så har vi stort set kun kommunale plejehjem at vælge imellem.

Flere private og erfarne aktører vil gerne bygge plejehjem i Roskilde. Det hilser vi velkomment. Da loven om friplejehjem blev vedtaget, gav det nogle helt nye muligheder for borgerne. Men også for kommunerne. For anlægsudgiften betales af det private plejehjem samtidig med, at prisen for en plejehjemsplads er det samme som på det kommunale plejehjem.

I Danmark er der stadig 53 kommuner, der ikke har private plejehjem – og dermed er der mange borgere, der afskæres fra det frie valg. Det vil vi konservative gerne lave om på. For frit valg er godt – og de forskellige plejehjem kan hente inspiration fra hinanden om, hvordan man giver både medarbejderne gode arbejdsvilkår og beboerne en alderdom fyldt med livskvalitet.

Ældresektoren er fyldt med bureaukrati og standardiseringer. Det vil vi gerne til livs, for mennesker er forskellige. Vi bliver ikke ens i vores ønsker og behov, blot fordi vi når en vis alder.

Mogens Hallager – Byrådsmedlem i Roskilde for de Konservative.

Klaus Aare Bang – Formand for Roskilde Konservative.