Formand Keld Holms beretning – Ordinær Generalforsamling – Den Konservative Vælgerforening i Roskilde

I oktober 2015 deltog jeg i en debat om politikerlede i Byens Hus, og i forbindelse hermed pegede jeg på, at den medlemsmæssige opbakning til de politiske partier er faldende, og har været det i mange år. I 1960 var der lige knap 600.000 medlemmer af de politiske partier, i dag er der ca. 143.000, og antallet af partimedlemmer er fortsat faldende.

Det gamle interessesamfund er blevet afløst af et langt mere individualiseret samfund, hvor det at være tilsluttet et politisk parti langt fra er en given sag. Det udfordrer vores demokrati, fordi opbakningen til vores folkevalgte politikere jo netop tager udgangspunkt i de politiske partier.

Det er naturligvis også en tendens, som vores vælgerforening er omfattet af, givetvis forstærket af, at opbakningen til Det Konservative Folkeparti har været faldende gennem efterhånden mange år. Så selvom Det Konservative Folkeparti her i 100-året for partiets stiftelse er Danmarks fjerdestørste parti målt på antal medlemmer, er vi udfordret på såvel medlemstilgang som opbakning fra vælgerne.

Det er udfordringer, som vi har arbejdet med i 2015, og som vi kommer til at arbejde videre med i de kommende år. Men inden jeg kommenterer vort arbejde, synes jeg at vi skal mindes fire medlemmer, der gik bort i 2015:

Ingrid Bo Larsen – fhv. medlem af Folketinget

3.1.2015  – 72 år gammel

Carsten Wickmann – byrådsmedlem

16.3.2015  – 65 år gammel

Rita Noisen – tidligere medlem af bestyrelsen

12.4.2015 – 76 år gammel

Knud Asgrav – tidligere formand og æresmedlem

3.8.2015 – 99 år gammel

Æret være deres minde.

2015 i hovedtræk

2015 vil jeg især huske for tre begivenheder.

For det første Carsten Wickmanns død i marts, der medførte, at vi ved Lars Lindskovs genindtræden i byrådet måtte foretage en konstituering af bestyrelsen med mig som formand og Klaus Aare Bang som næstformand.

For det andet folketingsvalget i juni, hvor partiet atter fik tilbagegang, og kun fik seks mandater i Folketinget.

For det tredje folkeafstemningen om Retsforbeholdet den 3.12., der som bekendt resulterede i et klart nej til tilvalgsordningen.

Vælgerforeningen – The place to be

I 2014 igangsatte vælgerforeningen på daværende formand Lars Lindskovs initiativ en fornyelsesproces med det formål at etablere en mere åben og aktiv forening under overskriften The place to be. Det har bl.a. resulteret i, at vi har etableret en række politiske temagrupper ligesom vi har skruet op for udbuddet af arrangementer – politiske og sociale arrangementer og virksomhedsbesøg.

I 2015 har vi gennemført 15 arrangementer og møder, og der har været noget for enhver smag. De politiske temagrupper bidrager til at støtte Lars Lindskov i arbejdet i byrådet, og indgår også i arbejdet med at pege på relevante emner for temamøder og arrangementer.

Jeg vil også nævne, at vi har lagt meget arbejde i at få vores hjemmeside op at stå, og jeg vil anbefale, at I bruger den. Her kan man bl.a. se kommende arrangementer, debatindlæg, m.v.

Dette arbejde vil vi naturligvis fortsætte med, og i løbet af i år vil vi også gennemføre en medlemshvervningskampagne med det klare mål at øge tilgangen af medlemmer. Så til den kommende bestyrelse vil jeg sige, at der er nok at tage fat på.

Folketingsvalget 18. juni 2015

Folketingsvalget den 18. juni betød, at Det Konservative Folkeparti blev det mindste parti på tinge med blot 6 mandater. I Roskilde og Køge, hvor Christian Wedell-Neergaard var opstillet, kørte vi en aktiv valgkamp med fokus på erhvervspolitik, beskæftigelse, folkeskole og grundskyld.

Jeg vil takke alle, der gav en hånd med i valgkampen, herunder ikke mindst de mange KU’ere, der ud over solidt arbejde var med til at skabe fest og god stemning i valgkampen.

Efter sommerferien arrangerede vi et medlemsmøde, hvor vi satte tingene lidt på spidsen, idet mødet bar overskriften: Har Det Konservative Folkeparti en fremtid? Her fik vi mange gode bud på, hvad der skal til for at partiet atter får fremgang.

Jeg er som næstformand i Storkreds Sjælland i løbende kontakt med partiledelsen, og jeg har påpeget, at vi har et udmærket og afbalanceret partiprogram, som vi bør tage udgangspunkt i frem for at køre på enkeltsager og Stop dit og dat!

Jeg savner eksempelvis en mere markant erhvervspolitisk profil med vægt på vækst og beskæftigelse, fordi det er det, der i sidste ende finansierer vort velfærdsamfund. Det private initiativ, iværksætteri og gode rammevilkår for vores mange virksomheder er et centralt element i det konservative DNA, og det bør altid have en central placering i den politiske debat og kommunikation.

Og jeg vil sammen med andre gode kræfter vedholdende insistere på, at vort parti bør have en markant erhvervspolitisk profil.

Ny folketingskandidat

Efter mange års virke som folketingskandidat – og også med en periode i Folketinget – har Christian Wedell-Neergaard meddelt, at han ikke længere er til rådighed som folketingskandidat.

Jeg vil takke Christian for en mangeårig og ihærdig indsats samt for et rigtigt godt samarbejde. Christian fortsætter i Regionsrådet, og genopstiller til Regionsrådsvalget i 2017.

Vi er i bestyrelsen i fuld gang med at sondere terrænet for mulige folketingskandidater, og jeg forventer, at vi i løbet af februar/marts kan præsentere en ny kandidat, som herefter skal vælges på et opstillingsmøde ultimo marts eller primo april.

EU-afstemningen 3.12.

Som nævnt endte folkeafstemningen om Retsforbeholdet med et ret klart nej. Bestyrelsen fulgte partilinjen, der i overensstemmelse med vort partiprogram anbefalede et ja til den tilvalgsordning, som der skulle tages stilling til.

Debatten forud for afstemningen var – jeg fristes til at sige – ligeså rædselsfuld som tidligere debatter om EU. Den handlede i høj grad om alt andet end det, der faktisk skulle tages stilling til.

Nu er Danmark så i en situation, hvor der er sagt nej til den tilvalgsordning, der åbnede mulighed for Danmarks forbliven i Europol samt en række retsakter, der ville være til gavn for dansk erhvervsliv.

Det videre forløb er det vanskeligt at spå om, men det bliver ikke så let at finde en løsning på Danmarks tilknytning til Europol som hævdet i debatten forud for folkeafstemningen. For muligheden for fortsat medlemskab af Europol lå netop i tilvalgsordningen, og den har et flertal i befolkningen forkastet.

Arbejdet i byrådet

Selvom vi kun har et mandat i byrådet, føler jeg, at vi bruger dette mandat fornuftigt til at øve indflydelse på byrådets arbejde og kommunens udvikling. Jeg mener, at vi har en indflydelse, der rækker ud over det ene mandat.

Der er god grund til at rose Carsten Wickmann, og efter hans død, Lars Lindskov for arbejdet i byrådet. Vi har eksempelvis været med i beslutningen om det nye Stændertorvet, ny svømmehal med 50 m bassin og nyt parkeringshus til gavn for handelslivet i Roskilde.

Vi har i tre budgetforlig i træk fået nedsat dækningsafgiften til gavn for erhvervslivet i kommunen, og ved det seneste forlig desuden fået fjernet byggesagsgebyrer. Først Carsten Wickmann, og nu Lars Lindskov, har som formand for Roskilde Erhvervsudvalg bidraget til, at vi i dag har et langt bedre erhvervsklima i Roskilde Kommune end tidligere.

Denne kurs vil vi videreføre, fordi et godt erhvervsklima bidrager til beskæftigelse og velstand, og det kommer alle borgere til gode.

Det er yderst arbejdskrævende ene mand at repræsentere partiet i byrådet, og derfor skal vi arbejde hårdt og vedholdende på at få flere mandater i byrådet ved kommunalvalget i 2017.

Vi har i denne sammenhæng tre fokusområder.

Roskilde i front

Roskilde skal være en aktiv og levende kommune med et blomstrende erhvervsliv. Roskilde er en vigtig universitetsby med mange uddannelses- og forskningsinstitutioner, og vi vil sætte rammerne for en stærk iværksætter og innovationskultur. Vi vil arbejde for at tiltrække flere turister. Vi vil udvikle infrastrukturen, og skabe god tilgængelighed for såvel borgere som virksomheder.

Vi skal også leve i fritiden

Vi går ind for et aktivt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv. Vi anerkender og bakker op om de mange frivillige ildsjæle, der bidrager til at gøre Roskilde til en spændende kommune at besøge og bo i. Bredde og elite er hinandens forudsætninger, og derfor støtter vi såvel bredden som eliten. Vi ser gerne kultur- og idrætsarrangementer sker i et samspil mellem organisationerne og private virksomheder til gavn for alle parter.

Vi tager ansvar for de allersvageste

Vi ønsker, at kommunens kerneydelser, fx børneinstitutioner, dagpleje, folkeskoler, social- og beskæftigelses­indsats, hjemmehjælp og plejehjem inden for ansvarlige økonomiske rammer skal være kendetegnet ved kvalitet frem for kvantitet. Vi har især fokus på de allersvageste, fx udsatte børn, unge og hjemløse samt borgere med kroniske sygdomme, demens og andre tilstande, der kræver støtte fra fællesskabet.

Det er tre fokusområder, der repræsenterer kernen i det at være konservativ, og dem vil vi arbejde videre med frem til kommunalvalget i 2017.

Afslutning

Jeg kunne have valgt at medtage andre emner i min beretning. Fx den alvorlige flygtningesituation, der i den grad kalder på internationale løsninger fremfor national enegang.

Eller den aktuelle populistiske stil, der mere går på at få hårdtslående budskaber igennem fremfor at få sat afbalancerede og helhedsorienterede løsninger på dagsordenen.

Eller fremtiden for Roskilde Sygehus, der ligger mange af os på sinde. Med det ved jeg, at Christian vil komme ind på senere i aften.

Men jeg vil slutte her med at takke alle, der har bidraget til arbejdet i vælgerforeningen i 2015, vores byrod Lars Lindskov, Christian Wedell-Neergaard, de politiske temagrupper, bestyrelsen ikke mindst, og KU.

Tak for ordet.

Formand Keld Holm – 26. januar 2016 – Restaurant Håndværkeren – Roskilde