Budgetforlig for 2017 for Roskilde kommune

regnskab_4601[1]

Der er dags dato indgået budgetforlig mellem partierne De radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne.

Ovennævnte partier har fundet sammen om følgende målsætninger for budgettet:

En balance mellem på den ene side at sikre nogle nye væsentlige tiltag til gavn for Roskilde

Kommunes borgere og ansatte og at sikre en forsvarlig økonomisk udvikling for kommunen At søge budgetforbedringer, der så vidt muligt kan realiseres uden serviceforringelser for borgerne.

Enighed om at overholde Byrådets vedtagne økonomiske principper i budgetperioden.

Ingen af partierne vil stille sig hindrende i vejen for realiseringen af igangværende udbud, så længe projekternes økonomiske rammer på tidspunktet for budgetforligets indgåelse overholdes.

Enighed om at skabe et politisk bearbejdet grundlag for høringen og at partierne er enige om, at være åbne overfor høringsparternes bemærkninger.

Budgetforligspartierne står fælles inde for samtlige bestanddele i budgettet og har herunder knyttet en række bemærkninger til budgettet. For yderligere uddybning henvises til budgetblokbeskrivelserne i

forvaltningens budgetmateriale.

Overordnet økonomisk situation

Til trods for, at kommunerne i forhandlingerne med regeringen fik afskaffet omprioriteringsbidraget og fastholdt det likviditetstilskud, som kommunerne har fået i en årrække, var det nødvendigt at gennemføre forslag, der kunne forbedre Roskilde Kommunes økonomi.

Forligspartierne er på den baggrund enige om, at der ikke foretages prisregulering af budgetterne til kommunens køb af varer og tjenesteydelser fra 2016 til 2017. Der foretages derimod fuld lønregulering af alle lønbudgetter.

Roskilde Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større skatteindtægter. Partierne ser derfor en mulighed for, at der kan opnås en bedre balance i kommunens økonomi ved, at der bliver mulighed for merindtægter ved selvbudgettering frem for det mere forsigtige statsgaranterede skattegrundlag. Der er endvidere enighed om, at kommunens indtægter fra grundsalg kan øges med 20 mio.kr., og at der i 2017 godt kan afsættes for IO mio.kr. mindre grundkapital i forbindelse med almennyttigt byggeri, da der ydes statsstøtte til opførelse af små almene boliger til bl.a. flygtninge.

Ved etableringen af museumsøen og opførelsen af bygningerne på museumsøen i midten og slutningen af 1990’er blev der optaget 2 rente- og afdragsfrie i Arbejdsmarkedets Feriefond. Disse lån forfalder til indfrielse i henholdsvis 2020 og 2025. Roskilde Kommune har mulighed for at indfri disse lån nu og opnå en nedsættelse af det samlede beløb, der skal betales tilbage. Reduktionen i betalingen forventes at være på 6-7 mio. kr. De nærmere betingelser skal forhandles med Arbejdsmarkedets Feriefond. Partierne er enige om at søge disse lån førtidsindfriet, da Roskilde Kommune herved opnår en økonomisk gevinst, og indfrielsen er i tråd med de økonomiske princippers målsætning om gældsnedbringelse. Førtidsindfrielsen finansieres af forventet salg af erhvervsjord samt kommunens gode likviditet.

Budgetforlig for 2017 — Roskilde Kommune — 26. august 2016